Porozumienie o Partnerskiej Współpracy z Bractwem Mundurowym RP.

Szanowne Koleżanki i Koledzy! Sympatycy i Przyjaciele naszego Związku!

W nawiązaniu do wcześniej przeprowadzonych konsultacji, mam przyjemność przekazać tekst zawartego w dniu 15 stycznia 2023 r. Porozumienia o Partnerskiej Współpracy z Bractwem Mundurowym RP w zakresie realizacji zadań i działań statutowych naszych organizacji. Tutaj link do tekstu w pdf > Porozumienie z Bractwem Mundurowym RP, a poniżej skan.

Mam nadzieje, że obok zawartego już  w roku ubiegłym porozumienia ze stowarzyszeniami skupionymi w ramach Formacji Granicznych, to zawarte teraz z Bractwem Mundurowym rozpocznie jednoczenie emerytów służb mundurowych. W rezultacie pozwoli to na bardziej skuteczne działania statutowe, tak ważne dla nas wszystkich w ramach Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych, na czele których stoi nasz przedstawiciel Kol. Piotr Iwat.

Z wyrazami szacunku
Sławomir Matusewicz
Prezes Związku
Emerytów i Rencistów Straży Granicznej

Ostatnie pożegnanie śp. ppłk. WOP w st. spocz. Henryka NOWICKIEGO.

Zbieramy podpisy poparcia dla projektu ustawy w sprawie tzw. Renty Wdowiej!

Szanowne Członkinie i Członkowie Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej!

Sympatycy i Przyjaciele! Szanowne Koleżanki i Koledzy!

W nawiązaniu do naszej informacji z dnia 17.01.2023  r. o powstaniu Ogólnopolskiego Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej  w sprawie wprowadzenia do porządku prawnego przepisów dot. tzw. Renty Wdowiej (TUTAJ link do naszego artykułu ) uprzejmie zawiadamiamy, że w dniu 4. 01.2023 r. Komitet skierował do Pani Marszałek Sejmu Zawiadomienie o swoim istnieniu i podjęciu wspomnianej wyżej inicjatywy ustawodawczej. Pełnomocnikiem komitetu jest poseł Arkadiusz Iwaniak z Lewicy, a funkcję jego zastępcy pełni Sebastian Koćwin, wiceprzewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych.

W dniu 19.01.2023 t. Pani Marszałek Sejmu wydała Postanowienie nr 2 „o przyjęciu zawiadomienia o utworzeniu Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej „Renta wdowia” na rzecz ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw w celu wprowadzenia renty wdowiej „.  (Skan Postanowienia poniżej).

A więc możemy zbierać podpisy poparcia dla przygotowanego przez ww. Komitet (w skrócie OKIU)  projektu nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Stosownie do ustawy z dnia 24 czerwca 1999 r. o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli (Dz. U. z 2018 r. poz. 2120) Komitet i obywatele go wspierający mają 3 miesiące czasu na zebranie ponad 100 tyś. podpisów poparcia i przekazanie ich do Sejmu w celu dalszej legislacji.  W rzeczywistości  należy zebrać znacznie więcej podpisów (część zostanie odrzucona jako błędnie wypełnione), a zbieranie podpisów poparcia zakończyć kilka tygodni wcześniej, aby Komitet miał czas na ich sprawdzenie pod kątem prawidłowości, odrzucenie tych z błędami i przygotowanie do przekazania do Sejmu. Dlatego po konsultacji z przedstawicielami Komitetu, w tym  z przedstawicielami z Federacji SSM RP i Związku Żołnierzy  WP,  ustaliliśmy, że zebrane podpisy poparcia przesyłamy do 10.03.2023 roku na adresy wskazane w instrukcji zbierania podpisów, tj. na adres:

Federacja Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP, ul. Piękna 31/37 lok. 100/U1 , kod pocztowy  00-677 Warszawa lub

  Związek Emerytów i Rencistów Straży Granicznej, ul. Żeromskiego 9/9, kod.  44-300 Wodzisław Śląski. 

Przypominamy, że założenia projektu ustawy są następujące:

„W razie zbiegu prawa do emerytury z prawem do renty rodzinnej przysługującej z tytułu bycia wdową lub wdowcem, osobie uprawnionej będzie się wypłacać rentę wdowią w jednym z poniższych wariantów, w zależności od wyboru dokonanego przez osobą uprawnioną.

Wariant pierwszy zakłada, że osobie uprawnionej przysługuje renta rodzinna po zmarłym małżonku powiększona o 50 % przysługującej jej emerytury własnej,

Wariant drugi zakłada, że osobie uprawnionej wypłacać się będzie przysługującą jej emeryturę, powiększoną o 50% renty rodzinnej po zmarłym małżonku.

Zasada ta będzie obejmować wszystkie grupy emerytów pobierających świadczenia emerytalne, które przysługują wdowie (wdowcowi) oraz renty rodzinnej przysługującej wdowie (wdowcowi) po zmarłym małżonku. Renta wdowia nie może przekroczyć trzykrotności miesięcznej kwoty przeciętnej emerytury wypłacanej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych ogłoszonej przez Prezesa ZUS. W chwili wniesienia projektu wysokość renty wdowiej nie mogłaby przekroczyć kwoty 7625,85 zł. Projekt zakłada, że świadczeniobiorca będzie musiał dokonać wyboru, które świadczenie ma otrzymywać w całości, a które w wysokości 50 %. Z tego powodu organy emerytalno-rentowe będą zmuszone do poinformowania świadczeniobiorców o nowych przepisach oraz wynikających z nich możliwościach”.

W załączeniu przesyłamy następujące dokumenty w formacie pdf do wykorzystania podczas zbierania podpisów (można je pobrać z naszej witryny, wydrukować i wykorzystać):

Osoba zbierająca podpisy powinna mieć ze sobą:

  • Założenia do projektu ustawy i ewentualnie ulotkę informacyjną, aby w razie potrzeby szybko udzielić wyjaśnień i poprzeć odpowiednimi przykładami.
  • Instrukcję zbierania podpisów.
  • Informację o przetwarzaniu danych osobowych – Zasady RODO.

 

Uprzejmie proszę o aktywne włączenie się w akcję zbierania podpisów.

Prezes ZEiRSG

Sławomir MATUSEWICZ

Poniżej skan Postanowienia Marszałka Sejmu.

Ostatnie pożegnanie śp. mjr. WOP w st. spocz. Emila PUTA.

Reportaż o represjonowanych w Szczecinie i okolicach.

Poniżej pełny tekst reportażu zamieszczonego w Gazecie Wyborczej 25 stycznia br. na temat represjonowanych  (ustawą represyjną z 16 grudnia 2016 roku ) z obszaru aglomeracji Szczecińskiej. Warto zapoznać się z jego treścią na naszej witrynie, gdyż nie każdy z naszego Związku ma dostęp do pełnej treści artykułów Gazety Wyborczej publikowanych w wersji elektronicznej.

Rzecznik ZEiRSG J. Jankowski

Walne Zebranie Sprawozdawcze Regionu Racibórz ZEiRSG.

W dniu 27 stycznia 2023 roku w Sali Odpraw Śląskiego Oddziału Straży Granicznej W Raciborzu odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Regionu Racibórz ZEiR SG. Wydarzenie to uświetnili zaproszeni goście honorowi:

  • Przedstawiciel Komendanta Śląskiego Oddziału Straży Granicznej – zastępca Komendanta ppłk SG Grzegorz DROŻYŃSKI.
  • Przewodniczący ZO NSZZ FSG przy ŚOSG mjr SG Mariusz WIŚNIEWSKI.
  • Prezes Zarządu Głównego ZEiR SG Kolega Sławomir MATUSEWICZ..
  • Nasi sąsiedzi: Prezes Regionu Cieszyn Kolega Mariusz KOSMATY  i przedstawiciel Regionu Głubczyce Kolega Leszek DUDEK.

Obrady otworzył Prezes Regionu Kol. Wojciech SZYSZKA, który przywitał wszystkich zebranych i następnie przedstawił wizję działania Regionu Racibórz (poniżej w załączeniu).  Znalazły się w niej ważne zapewnienia o wzajemnej współpracy i pomocy osobom potrzebującym ze środowiska emerytów i rencistów mundurowych.

W dalszej części obrad  przedstawiono „Sprawozdanie z działalności Zarządu za 2022 rok” i „Plan działania na bieżący rok” oraz zatwierdzono „Bilans Regionu za 2022 rok” i „Budżet na 2023 rok”. Następnie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Regionu, Kolega Karol ORAWSKI przekazał zebranym informację o działaniach podejmowanych przez Komisję.

Na spotkaniu wybrano również nowego Zastępcę Prezesa Regionu  – Kolegę Mirosława MAZURKA , ze względu na fakt złożenia rezygnacji przez dotychczas urzędującego Kolegę Piotra KUTKI. Serdecznie dziękujemy za pracę odchodzącemu Koledze, a nowemu Zastępcy Prezesa Regionu życzymy samych najlepszych pomysłów, pełnej ich realizacji oraz wytrwałości w działaniu.

Prezes Regionu Racibórz

Wojciech SZYSZKA

Poniżej Wizja Działania Regionu oraz mała galeria zdjęć z zebrania.

 

Region Sądecki ZEiRSG w Małych Pieninach i Gorcach.

            W ubiegły czwartek, 26 stycznia 2023 roku, członkowie Regionu Sądeckiego ZEiR SG i ich rodziny wzięli udział w „kuligu” zorganizowanym w Małych Pieninach na trasie Jaworki – Biała Woda w rejonie Szczawnicy. Mimo zimowej szaty, okrywającej góry, przejazd odbył się „na kołach” z uwagi na fakt, że ostatnie roztopy ograniczyły pokrywę śnieżną na drodze planowanego kuligu. Nie przeszkodziło to jednak w dobrej zabawie, humory dopisywały, a zaserwowane w trakcie kuligu smażone kiełbaski oraz grzaniec smakowały wybornie.

Następnie uczestnicy przemieścili się autokarem użyczonym przez Komendanta KaO SG (za co serdecznie Panu Generałowi dziękujemy) w Gorce do Ochotnicy Górnej, gdzie w gościnnych progach restauracji „OCH” odbyła się biesiada połączona z tańcami.

Poniżej mała galeria zdjęć z kuligu.

Prezes Regionu Sądeckiego

Krzysztof Twardowski

Ostatnie pożegnanie śp. mjr. WOP/SG w st. spocz. Tadeusza ADAMCZYKA.

Wspomnienie o śp. ppłk. WOP w st. spocz. Janie JAKUBIAKU.

Śp. ppłk WOP w st. spocz.  Jan Jakubiak – weteran służby granicznej – zmarł w dniu 19.01.2023 roku w wieku 89 lat i dwa dni później – 21.01.2023 roku – został pochowany na cmentarzu komunalnym przy ul. Śniadeckich w Nowym Sączu. Żegnała go rodzina, przyjaciele, współtowarzysze służby i pracy, członkowie organizacji społecznych, sąsiedzi i znajomi.

Ppłk Jan Jakubiak był absolwentem 3-letniej Oficerskiej Szkoły WOP w Kętrzynie, którą ukończył w roku 1954.  Został skierowany do służby w 3 Brygadzie WOP, przemianowanej później w  Karpacką Brygadę WOP z siedzibą sztabu w Nowym Sączu, ochraniającej granicę polsko-czechosłowacką.  Od początku pełnił służbę w bezpośredniej ochronie granicy dowodząc najpierw placówkami, a później strażnicami WOP w Zwardoniu, Witowie, Korbielowie i Podczerwonem. Przed odejściem na emeryturę na krótko został przeniesiony do służby w sztabie KB WOP w Nowym Sączu. Na emeryturę odszedł w roku 1975 w stopniu majora z wysługą sięgającą prawie 34 lat (20 lat służby w bezpośredniej ochronie granicy liczono wg przelicznika 1 rok=1,5 roku wysługi emerytalnej).  Zamieszkał z rodziną w Nowym Sączu i już w roku 1976 podjął pracę jako cywil w komórce ds. wojskowych w miejscowym Szpitalu Specjalistycznym.  W roku 1981 wstąpił do Koła nr 1 w Nowym Sączu Związku b. Żołnierzy Zawodowych WP, przemianowanego w latach późniejszych na Związek Żołnierzy Wojska Polskiego. W Kole tym , a potem w strukturach nadrzędnych Związku (w Rejonie i w Zarządzie Rejonu) pełnił przez wiele lat społecznie różne funkcje, w tym wiceprezesa i prezesa Rejonu ZŻWP. Udzielał się aktywnie w działalności związkowej, szczególnie na rzecz emerytów i rencistów wojskowych oraz ich rodzin, współdziałając również z innymi  lokalnymi emeryckimi organizacjami struktur mundurowych. Działał na rzecz popularyzacji służby wojskowej,  w szczególności w ochronie granicy państwowej RP. Za zasługi dla Związku Żołnierzy WP i lokalnej społeczności w roku 2012 został awansowany do stopnia  ppłk rez. WP.

Ppłk WOP  Jan Jakubiak zostanie przez nas zapamiętany jako weteran służby granicznej zaangażowany w ochronę granicy, uczynny i koleżeński, dbający o podwładnych, aktywny przez wiele lat w życiu cywilnym po przejściu na emeryturę.

  Wyrazy szczerego współczucia Rodzinie Zmarłego składają Koleżanki i Koledzy wspólnej służby i pracy oraz członkowie stowarzyszeń emerytów mundurowych.

Cześć Jego Pamięci !

Prezes Koła nr 1 ZŻWP w Nowym Sączu

płk w st. spocz. Adam LESZYŃSKI

Ostatnie pożegnanie śp. mjr. WOP/SG w st. spocz. Jerzego KALBARCZYKA.