Apel do członków i sympatyków formacji granicznych! Aktualizacja.

                                                                              Szanowne Koleżanki !

                                                                          Szanowni Koledzy !

            W dniu 17 listopada 2016r. rząd RP przyjął i przesłał do Sejmu projekt ustawy, zawierający propozycje dalszego, drastycznego obniżenia emerytur, rent i rent rodzinnych funkcjonariuszy i żołnierzy, którzy pełnili służbę w okresie do 31 lipca 1990 r. Niestety, ustawa swoim oddziaływaniem obejmuje również byłych żołnierzy zawodowych Wojsk Ochrony Pogranicza, co wynika z zapisów zawartych w projektowanym art. 13b ust. 1 pkt. 5 ppkt. b i c (Zwiad Wojsk Ochrony Pogranicza i Zarząd Kontroli Ruchu Granicznego oraz ich odpowiedniki terenowe). Z przepisu proponowanego w projekcie ustawy art.  15c ust. 3 wynika, że wysokość emerytury żołnierza, który choćby jeden dzień służył w powyższych organach, nie może przekraczać pułapu średniej emerytury ZUS. Dotyczy to również rencistów i rent rodzinnych.

            W porównaniu do ustawy z 2009 r., tzw. dezubekizacynej, w wyniku której  decyzje o obniżeniu emerytur otrzymało ok. 150 naszych Koleżanek i Kolegów, nowa proponowana ustawa znacznie rozszerzy krąg byłych żołnierzy zawodowych WOP do liczby rzędu kilku tysięcy osób, którym potencjalnie mogą być obniżone emerytury i renty.

            Nie trzeba nikogo przekonywać, że bez udziału byłych żołnierzy WOP nie mogłaby powstać Straż Graniczna – nowa formacja ochrony granic RP. Nie byłby możliwy jej stały rozwój i profesjonalizm, tak bardzo chwalony obecnie przez ministra Błaszczaka. A co robi pan minister? W „podzięceˮ za nasz wkład i zasługi w ochronie granic w wolnej Polsce szykuje nam drastyczne obniżenie dochodów rodzinnych!!!

            W dniu 2 grudnia został skierowany do Sejmu (druk sejmowy nr 1105) projekt ustawy zmieniający ustawę o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych i ich rodzin. Projekt ten powiela zapisy ustawy wskazane wyżej. Jeśli zostanie uchwalony, to żołnierze WOP, którzy pełnili służbę w zwiadzie i kontroli ruchu granicznego, otrzymają decyzje o drastycznym obcięciu emerytur i rent wojskowych do poziomu rzędu kilkunastu procent podstawy wymiaru. Doliczona zostanie im ewentualni praca w cywilu (po 1,3 %) i służba w organach MSW po 31 sierpnia 1990 r. ( po 2,6 % ). Przykładowo: 25 lat służby w WOP liczone po 0,5 % daje w sumie 12,5 % podstawy wymiaru.

          Szanowne Koleżanki !

          Szanowni Koledzy !

            Związek Emerytur i Rencistów Straży Granicznej aktywnie włącza się do akcji przeciwdziałającej uchwaleniu tych ustaw. Podejmujemy działania zarówno w ramach Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP, jak i w ramach naszego Związku. Będą one sukcesywnie prezentowane na naszej stronie internetowej.

            Apelujemy o aktywne włączenie się do tej akcji, w tym o wsparcie podpisami pod petycją do Prezydenta RP. Wykorzystajmy portale społecznościowe do prezentacji naszego „ nie ˮ dla tej ustawy. Piszmy e-maile protestacyjne na skrzynki kontaktowe parlamentarzystów i członków władz. Podkreślajmy przede wszystkim fakt degradacji naszej służby w wolnej Polsce i niewdzięczność za poniesiony trud i wyrzeczenia.

            Bierzmy udział w planowanych pikietach i manifestacjach (najbliższe w dniu 13 grudnia – o czym w oddzielnych informacjach). Wyrażajmy swój zdecydowany sprzeciw wobec poniżania i dyskredytowania naszej służby w Wojskach Ochrony Pogranicza i w Straży Granicznej, nazywania nas oprawcami i zbrodniarzami!

                                                                                                                                       Z poważaniem

                                                                                                                                        Prezes ZEiR SG

                                                                                                               Adam MIKSIEWICZ

Protest przed IPN w Krakowie – 13 grudnia 2016r.

SZANOWNI CZŁONKOWIE I SYMPATYCY FORMACJI GRANICZNYCH!         

          Uprzejmie informuję, że Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych Zarząd Wojewódzki w Krakowie złożyło w dniu 6 grudnia 2016r. zawiadomienie do Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego m. Krakowa o  organizacji zgromadzenia publicznego w dniu 13 grudnia 2016r. w godz. 10.00 – 12.00 przed siedzibą Oddziału IPN przy  ul. Reformackiej 3 w Krakowie. Powody zwołania zgromadzenia publicznego są zawarte w komunikacie Zarządu Wojewódzkiego SERP zamieszczonym poniżej.

 2016-12-06-manifestacja
             Należy dodać, że w najbliższych dniach podobne protesty odbędą się także w innych miastach Polski.  W Warszawie, również 13 grudnia 2016r., odbędzie się pikieta protestacyjna przed Sejmem, zorganizowana przez Federację Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP.
          Główną przyczyną tych protestów są ostatnie wydarzenia związane z procedowaniem w Sejmie rządowych projektów ustaw obniżających emerytury i renty mundurowe funkcjonariuszom i żołnierzom, którzy pełnili swoją służbę w okresie PRL, a także tym, którzy po zmianach ustrojowych kontynuowali służbę w wolnej Polsce.
          W procedurze legislacyjnej nad projektem ustawy obniżającej  policyjne emerytury i renty mundurowe aktywny udział brał Instytut Pamięci Narodowej, w wyniku czego pierwotny projekt ustawy emerytalnej z lipca 2016r. został radykalnie zmieniony (wprowadzono nieznane dotychczas w naszych ustawach zapisy o służbie dla „państwa totalitarnego”, znacznie rozszerzono katalog instytucji i stanowisk służących temu państwu, obniżką emerytur i rent objęto także tych funkcjonariuszy i żołnierzy, którzy zaczynali służbę w okresie PRL i kontynuowali ją w wolnej Polsce). W kilka dni po podjęciu przez Sejm procedury pierwszego czytania projektu obniżenia emerytur policyjnych, przygotowanego w listopadzie 2016r. przy udziale IPN, do Sejmu trafił kolejny projekt obniżenia emerytur, tym razem wojskowych, zawierający niemal identyczne rozwiązania, jak w projekcie obniżenia emerytur i rent policyjnych. W obydwu projektach żołnierze WOP, służący w pionie Zwiadu i KRG, zostali potraktowani jak „oprawcy”, którym nie przysługują uprawnienia wynikające z ustaw emerytalnych mundurowych, i których należy ukarać karą obniżenia emerytur i rent za działalność służbową nie tylko w PRL, ale także i później w III RP. Kalkulacje rządzących są w tym przypadku dla nas jest jednoznaczne – jak się nie da b. funkcjonariuszy i żołnierzy zaciągnąć przed sąd, to może chociaż emerytury i renty im obniżymy! Zaoszczędzone pieniądze przydadzą się na przynajmniej częściowe załatanie dziury budżetowej, a w razie potrzeby spróbujemy je znaleźć u innych emerytów i grup społecznych, których działalność w PRL będzie można podciągnąć pod działania na rzecz „totalitarnego państwa”!.
          Wydaje się to nierealne, ale sądząc po ostatnich wydarzeniach związanych z procedowaniem niekonstytucyjnych ustaw, wszystko jest możliwe! Dlatego musimy protestować! Ochrona interesów emerytów i rencistów WOP i Straży Granicznej oraz ich rodzin jest naszym statutowym obowiązkiem!
          Szanowni Państwo!
         Uprzejmie informuję, że członkowie Regionu Sądeckiego i Regionu Kraków-Balice ZEiRSG zamierzają uczestniczyć w proteście organizowanym przez Zarząd Wojewódzki SERP w Krakowie. Zachęcam do udziału w tym proteście także emerytów i rencistów niestowarzyszonych w naszym Związku, których niemała liczba zamieszkuje rejony przygraniczne Województwa Małopolskiego i do Krakowa mają niezbyt daleko.
           Dodatkowo informuję, że Prezes Regionu Sądeckiego ZEiRSG wskazał, że dla członków Regionu biorących udział w proteście istnieje możliwość pokrycia części kosztów przejazdu, zarówno środkami komunikacji publicznej, jak i prywatnymi autami. Wiadomo już, że niektórzy członkowie Regionu wybierają się do Krakowa własnymi samochodami i mogą zabrać inne osoby w miarę wolnych miejsc. Po informacje w tym zakresie proszę zwracać się do Sekretarza Regionu Kol. Tadeusza WIECIECHA, który z ramienia Zarządu Regionu zajmuje się koordynacją transportu na protest.
                                                                                                        Opracował:
                                                                                                      p.o. Rzecznika ZEiRSG
                                                                                                     Jerzy JANKOWSKI

13 grudnia 2016 roku! Federacja Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP organizuje pikietę protestacyjną przed Sejmem!

logo_fssmrp                                          Szanowni Państwo,
                                                                                       Szanowne Koleżanki i Koledzy,
W związku z procedowaniem w Parlamencie dwóch projektów ustaw:
– (…) o zmianę ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy i ich rodzin, obniżające świadczenia emerytalno-rentowe nie tylko funkcjonariuszom organów bezpieczeństwa państwa, ale również: policjantom, strażakom, funkcjonariuszom Straży Granicznej, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Biura Ochrony Rządu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego;
– (…) o zmianę ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy i ich rodzin, obniżające świadczenia emerytalno-rentowe kilkudziesięciu tysiącom żołnierzy pełniącym służbę w różnych formacjach  Wojska Polskiego;
Zgłosiłem  zgromadzenie na dzień 13 grudnia 2016 r. w godzinach 10 – 13 w Warszawie, przed Pomnikiem Podziemnego Państwa Polskiego i Armii Krajowej przy ul. Matejki. 
Organizatorem zgromadzenia jest osoba fizyczna: Zdzisław CZARNECKI
Przewidziałem udział 500 osób.
Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w zgromadzeniu zainteresowanych żołnierzy i funkcjonariuszy wraz z rodzinami, które w przyszłości mogą zostać skrzywdzone po wejściu w życie projektów zmian tych ustaw.
Jednocześnie uprzejmie informuję, że zgromadzenie  o podobnym charakterze planowane jest również w innych miastach.

Z poważaniem,

Zdzisław Czarnecki

Prezydent FSSM RP

tel.795 891 800

 

Obniżka wojskowych emerytur i rent – projekt zmian już w Sejmie RP!

          Uprzejmie informuję, że w dniu 2 grudnia  2016r. do Sejmu RP wpłynął po kryjomu, bez jakichkolwiek konsultacji społecznych, rządowy projekt zmiany ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin – druk sejmowy nr 1105 ( po kliknięciu w numer druku otwiera się w formacie pdf pełna treść projektu zmiany ustawy). 5 grudnia 2016r. projekt ten został skierowany do pierwszego czytania podczas najbliższego posiedzenia plenarnego Sejmu, a więc prawdopodobnie w dniach 13-15.12.2016r.

           Analiza projektu (druk 1105) wskazuje, że projekt ten w dużym stopniu powiela projekt zmian zawarty w procedowanej aktualnie w Sejmie ustawie obniżającej emerytury i renty policyjne, o czym piszemy na naszej stronie internetowej od kilku tygodni. Uchwalenie tego projektu oznacza – niestety – drastyczną obniżkę emerytur, rent i rent rodzinnych naszych Kolegów – byłych WOP-istów, którzy pełnili służbę w Zwiadzie WOP i Zarządzie Kontroli Ruchu Granicznego i ich odpowiednikach terenowych, i w WOP-ie ją zakończyli, przechodząc na emerytury wojskowe.

          Zapraszamy do śledzenia naszej strony internetowej, na której na bieżąco będziemy prezentować działania podejmowane przez nasz Związek samodzielnie, a także w ramach Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP i porozumień terenowych zawartych wg wskazań Federacji.

 

                                                                                                            Opracował:

                                                                                                         p.o. Rzecznika ZEiRSG

                                                                                                          Jerzy JANKOWSKI

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze w Regionie Koszalin.

Czytaj wpis

Protest przed Sejmem RP w Warszawie (aktualizacja).

Czytaj wpis

Listy do ministra Błaszczaka w sprawie projektu ustawy obniżającej emerytury i renty mundurowe.

Czytaj wpis

Komenda Główna SG: przekazanie Wiceministrowi SWiA Jakubowi Skibie Oświadczenia ZG ZEiRSG w sprawie nowej ustawy „dezubekizacyjnej”.

Czytaj wpis

Opinia prawna prof. Marka Chmaja na temat procedowanego w Sejmie projektu uchwały obniżającej emerytury i renty mundurowe.

Czytaj wpis

Protest przed Sejmem RP – 2 grudnia 2016r. w godz. 14.00 – 20.00. (aktualizacja komunikatu).

Czytaj wpis

Starsze posty «