Nowy Program Grupowego Ubezpieczenia Na Życie w COMPENSA TU na Życie S.A. – aktualizacja.

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

W dniu 14 luty 2024 r. w Warszawie, wspólnie z kol. Andrzejem Badowskim i Krzysztofem Miś odbyliśmy spotkanie z brokerem ubezpieczeniowym PIB Broker S.A. dawniej WDB S.A.

Przedmiotem spotkania była oferta skierowana do emerytowanych Funkcjonariuszy i emerytowanych Pracowników Cywilnych Straży Granicznej oraz członków ich rodzin.

Program ubezpieczeniowy został wypracowany z ubezpieczycielem COMPENSA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group i zaczyna obowiązywać od dnia 1 marca 2024 r. Kontynuuj czytanie

PRZYWRACANIE ŚWIADCZEŃ EMERYTALNYCH OSOBOM REPRESJONOWANYM.

 

Spotkanie przedstawicieli Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP z przedstawicielami MSWiA, w tym z kierownictwem Zakładu Emerytalno-Rentowego, w dniu 22 maja 2024 roku.

 W dniu 22 maja br. Prezydium Zarządu Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP zorganizowało spotkanie przedstawicieli stowarzyszeń wchodzących w skład Federacji z przedstawicielami Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, w tym z kierownictwem Zakładu Emerytalno-Rentowego, zaangażowanych w usuwanie skutków ustawy represyjnej z 16 grudnia 2016 r. W spotkaniu udział wzięli;

 • Małgorzata Bednarz – Dyrektor Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA,
 • Urszula Młynarczyk – Zastępca Dyrektora ZER MSWiA ds. administracyjnych,
 • Wojciech Brochwicz – Zastępca Dyrektora Biura Szkolenia Kadr i Organizacji MSWiA,
 • Hubert Cabaj – Naczelnik Wydziału w Biurze Szkolenia Kadr i Organizacji MSWiA,
 • adwokaci reprezentujący osoby represjonowane przed sądami: mec. Aleksandra Karnicka oraz mec. Jarosław Konecki,
 • Członkowie Prezydium Zarządu Federacji w osobach: Henryk Budzyński – Przewodniczący, Leszek Szreder – Wiceprzewodniczący, Tatiana Aksamit – Skarbniczka oraz Stanisław Kalski – Sekretarz oraz przedstawiciele nw. Stowarzyszeń:
 • Stowarzyszenia Generałów Policji RP,
 • Klubu Generałów i Admirałów RP,
 • Związku Byłych Funkcjonariuszy Służb Ochrony Państwa,
 • Związku Emerytów i Rencistów Staży Granicznej,
 • Związku Funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu
 • Stowarzyszenia Komendantów Policji Polskiej,
 • Stowarzyszenia Byłych Żołnierzy i Funkcjonariuszy Służb Granicznych Rzeczypospolitej Polskiej – GRANICA,
 • Krajowego Związku Emerytów i Rencistów Więziennictwa,
 • Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa,
 • Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.

Ponadto z zaproszenia Prezydium do udziału w spotkaniu skorzystali przedstawiciele: Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych oraz Prezydium Organów Przedstawicielskich Żołnierzy Zawodowych reprezentujący korpusy osobowe oficerów, podoficerów i szeregowych.

Obecni byli również członkowie Zespołu Prawnego Federacji oraz osoby wspierające w różnych formach działalność Prezydium Zarządu Federacji.

Celem spotkania było:

 • Przedstawienie aktualnego stanu działań na rzecz przywracania świadczeń emerytalnych osobom poszkodowanym, objętym ustawą represyjną z 16 grudnia 2016 r.
 • zwrócenie uwagi na problem poszkodowanych wdów i sierot,
 • określenie kierunków dalszych działań w tym zakresie.

Urszula Młynarczyk – Zastępca Dyrektora ZER MSWiA  potwierdziła, że ZER nie wnosi już nowych apelacji i skarg kasacyjnych. Apelacje wniesione dotychczas są sukcesyjnie wycofywane. Z uwagi na konieczność indywidualnej analizy każdej ze spraw w oparciu o dokumenty zgromadzone w aktach sądowych, proces ten wymaga jednak niezbędnego czasu.

Mec. Wojciech Brochwicz podkreślił, że dopóki w obiegu prawnym funkcjonuje tzw. ustawa „dezubekizacyjna”, dopóty będą występować problemy natury prawnej. Poinformował, że wg stanu na dzień 22 maja 2024 r. Minister, po rozpatrzeniu wniosków złożonych w trybie art. 8a, wydał 150 decyzji pozytywnych, tj. przywracających świadczenia emerytalne wnioskodawcom. Decyzje negatywne nie miały miejsca. Zaznaczył przy tym, że ma świadomość skali problemu wynikającego z liczby składanych i już złożonych wniosków. Wskazał przy tym, że każdy wniosek musi być rozpatrywany indywidualnie w oparciu o wszelkie dostępne materiały dot. przebiegu służby wnioskodawcy. Zapewnił jednak, że MSWiA będzie podejmować działania organizacyjne zwiększające możliwości rozpatrywania jak największej liczby wniosków składanych w trybie art. 8a. Wskazał też na możliwości w zakresie rozpoznawania ww. wniosków i nie wykluczył  przypadków wydawania decyzji pozytywnych wobec wnioskodawców, których skargi kasacyjne zostały lub zostaną przez Sąd Najwyższy oddalone. 

Mec. Brochwicz poinformował, że MSWiA wystąpiło do Ministerstwa Finansów o zabezpieczenie środków finansowych na zwrot zaległych świadczeń i ich wypłatę w należnej wysokości. Podkreślił też oczywistą potrzebę naprawienia wszelkich krzywd, jakie zostały wyrządzone osobom represjonowanym przez ostatnich osiem lat. Zwrócił także uwagę na problem z postanowieniami ustawy „represyjnej” z 2009 r., przypominając, że ustawy tej nie ma w systemie prawnym. Wskazał przy tej okazji, że poważnym problemem są postanowienia znowelizowanej ustawy o służbie cywilnej, ponieważ nie pozostawia ona miejsca na jakiekolwiek przeciwdziałanie środkami prawnymi.

Przewodniczący Federacji podziękował Zespołowi Prawnemu za dotychczasową pracę. Podkreślił, że Zespół jest „opoką i ostoją” siły Federacji.

Mec. Aleksandra Karnicka również podziękowała za współpracę z Zespołem Prawnym. Zwróciła uwagę, że znane są sądy i sędziowie negatywnie rozpatrujący wszystkie odwołania osób represjonowanych. Zaapelowała do ZER MSWiA o jak najszybsze wycofanie z tych sądów wniesionych tam apelacji.

Urszula Młynarczyk poinformowała, że ZER wystąpił o instytucjonalny dostęp do Portalu Informacyjnego Sądów w celu szybkiego uzyskiwania informacji o zapadłych wyrokach i stworzenia w ten sposób warunków do ich zrealizowania. Na dzień dzisiejszy pracownicy ZER drogą telefoniczną dowiadują się o aktualnym stanie spraw. Dostęp do portalu przyspieszyłby podejmowanie i wydawanie nowych decyzji przywracających świadczenia emerytalne.

Przedstawiciel Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych- Jan Gaładyk postawił pytanie: co stało się ze środkami finansowymi przeznaczonymi na wsparcie sądów w celu stworzenia większej liczby etatów w wydziałach rozpoznających odwołania od decyzji dyr. ZER.  Zwrócił uwagę na potrzebę systemowego wyszukiwania osób niedołężnych i starszych mających najniższe świadczenia. Osoby te ze względu na wiek lub brak dostępu do elektronicznych środków informacji nie odwołały się i same sobie nie poradzą.

Gen. Jan Pyrcak zwrócił uwagę, że Służba Więzienna podlega pod Ministerstwo Sprawiedliwości, a emeryci Służby Więziennej obsługiwani są przez Biuro Emerytalne Służby Więziennej. W związku z tym należy się zastanowić jak zastosować art. 8a wobec tej grupy pokrzywdzonych

Zdzisław Czarnecki zwrócił uwagę na rozbieżności w interpretowaniu przelicznika 0,7%. Jego zdaniem należy postarać się opinię prawną w tej kwestii. Postanowienia obecnej ustawy obniżające emerytury są do wyrzucenia. Już teraz należy podjąć pracę nad nowymi przepisami w tej materii.

Pozostali uczestnicy spotkania wskazywali na jednostkowe sprawy i podkreślali potrzebą zajęcia się nimi.

Podsumowując dyskusję Henryk Budzyński zwrócił uwagę ma zbieżność celów Federacji (walka ze skutkami ustawy represyjnej) oraz MSWiA i ZER (potrzeba naprawienia krzywd). Droga do ich naprawienia może nie być łatwa ani prosta,  albowiem działania podejmowane przez Federację oraz MSWiA i ZER mogą ujawnić kolejne problemy prawne. Oprócz walki ze skutkami ustawy represyjnej Federacja musi mieć także na uwadze:

 • jedenaście innych ustaw o charakterze represyjnym, skutkujących np. zakazem obejmowania przez byłych funkcjonariuszy określonych stanowisk, np. we władzach wyższych uczelni, a nawet w kołach łowieckich,
 • „drugą emeryturą”. Brak działań w tym zakresie ze strony władz budzi niezadowolenie osób zainteresowanych;
 • groźbę pojawienia się grupy emerytów „starego portfela”,
 • problemy zgłaszane przez żołnierzy i funkcjonariuszy w służbie czynnej.

Po przeprowadzonej dyskusji rysują się następujące kierunki działań:

 • Wyjaśnienie kwestii stosowanie przelicznika 0,7% zamiast 2,6% (patrz art. 15 c policyjnej ustawy emerytalnej), w decyzjach przywracających świadczenia emerytalne. W tej kwestii zarysowała się różnica zdań między uczestnikami spotkania a przedstawicielami MSWiA i ZER. Koniecznym będzie pozyskanie w tym zakresie tematycznej opinii prawnej
 • Wsparcie prawne dla osób, które w przeszłości wystąpiły do ministra z wnioskiem w trybie art. 8a i po otrzymaniu decyzji negatywnej nie złożyły skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego, rezygnując tym samym z sądowej drogi odwoławczej. Zdaniem przedstawicieli MSWiA wykreowane w ten sposób decyzje jako decyzje ostateczne i prawomocne, nie mogą być zmienione. Innego zdania jest Zespół Prawny Federacji. Zarysowana tu odmienność poglądów będzie przedmiotem kolejnych spotkań z kierownictwem Biura Szkolenia Kadr i Organizacji MSWiA.
 • Rozwijanie kontaktów z parlamentarzystami, przedstawicielami koalicji rządzącej, których rola i miejsce w komisjach sejmowych będzie istotna w pracach nad ustawą zmieniającą policyjną ustawę emerytalną w zakresie uregulowań wprowadzonych ustawą represyjną z 16 grudnia 2016r.

 

PREZYDIUM ZARZĄDU

FEDERACJI STOWARZYSZEŃ SŁUŻB MUNDUROWYCH RP

Poniżej wideo z przebiegu spotkania i kilkanaście fotek  – zrzutów ekranu.

TUTAJ wideo ze spotkania. 

 

 

 

Ostatnie pożegnanie śp. ppłk. WOP/SG w st. spocz. Mariana TOMASIKA.

Międzynarodowa konferencja w Zeliv (Czechy).

Przedstawiciel Regionu w Raciborzu w osobie kol. Wojciecha SZYSZKI wziął udział w dorocznej konferencji europejskich Chrześcijańskich Stowarzyszeń Wojskowych, która odbyła się w Czechach w miejscowości Zeliv w dniach 16-19 maja.

Chrześcijańskie Stowarzyszenia Wojskowe istnieją w ponad 150 krajach, w tym również w Polsce, i skupiają w swych szeregach wojskowych oraz funkcjonariuszy pozostałych służb mundurowych, będących w służbie, jak i emerytowanych, z różnych kościołów chrześcijańskich.

W spotkaniu wzięło udział ponad 50 osób z 17 krajów Europy, byli też goście z USA.

Wszyscy byliśmy zakwaterowani w malowniczym klasztorze, którego pierwsza część pochodzi z 1134 roku.

W ramach programu wystąpił czeski dziecięcy i młodzieżowy ludowy zespół taneczny, którego przedstawienie mieliśmy zaszczyt podziwiać.

Spotkanie przebiegało w bardzo miłej i przyjaznej atmosferze, dając nadzieję na lepszą wspólną przyszłość, szczególnie w wymiarze duchowym.

Prezes Regionu w Raciborzu

Wojciech Szyszka

Życzenia z okazji XXXIII rocznicy powołania Straży Granicznej RP.

Noc w muzeum „Klamory u Erwina”.

W dniu 11 maja 2024 roku miało miejsce wydarzenie o nazwie „Noc w muzeum” w miejscowości Wilcza pod Gliwicami, w którym uczestniczył niżej podpisany wraz z rodziną.  W prywatnym muzeum o nazwie „Klamory u Erwina”, należącym do mieszkańca Wilczy Erwina Sapika – założyciela i kustosza –   jest dużo zbiorów starych przedmiotów i urządzeń sprzed wielu lat, głównie charakteru gospodarczego, stanowiących własność prywatną gospodarza, a także podarowanych mu przez okolicznych mieszkańców i pasjonatów historii. Tutaj bliższe informacje o muzeum  w Wilczej. Kontynuuj czytanie

33. rocznica powołania SG i 100. rocznica KOP – nabożeństwo rocznicowe w Kościele Ewangelicko-Augsburskim w Wiśle.

W dniu 10 maja 2024 r. w Wiśle, w Kościele Ewangelicko Augsburskim Ap. Piotra i Pawła odbyło się nabożeństwo w intencji 33 rocznicy utworzenia Straży Granicznej oraz 100 – lecia powołania Korpusu Ochrony Pogranicza. Nabożeństwo prowadził Dziekan Ewangelicki Straży Granicznej ks. płk SG Kornel Undas, oraz Proboszcz Parafii ks. Waldemar Szajthauer. W uroczystościach wziął udział pełniący obowiązki Naczelnego Kapelana Ewangelickiego ks. ppłk Tomasz Wola oraz kapelani wojskowi Sił Zbrojnych i Straży Granicznej.

Kontynuuj czytanie

23 maja 2024 r. – Region Szczecin: „Pogranicze muzyki i integracji”.

Związek Emerytów i Rencistów Straży Granicznej, Region Szczecin organizuje ciekawe przedsięwzięcie z okazji 20. rocznicy wejścia Polski do Unii Europejskiej.  Zapowiada się wyjątkowa publiczność. Oprócz przedstawicieli lokalnych władz, samorządów, organów, organizacji, instytucji, oczywiście naszych członków wraz z Prezesem Związku, funkcjonariuszy SG i gości z Niemiec, swoją obecność potwierdziły także Dyrektor ZER MSWiA wraz z zastępcą.  Poniżej skany ze strony Regionu Szczecin na Facebooku oraz link do niej. Serdecznie zapraszamy! Kontynuuj czytanie

Region Racibórz – pogłębiamy i rozszerzamy współpracę międzymundurową.

W dniu 19 kwietnia 2024 roku na strzelnicy IPA w Raciborzu miało miejsce spotkanie przedstawicieli SEiR Policji – oddział terenowy w Raciborzu, przedstawicieli Państwowej Straży Pożarnej z Raciborza, a także ZEiR SG Regionu Racibórz. Gospodarzami i organizatorami byli nasi koledzy Policjanci, którzy wystawnie nas ugościli. Kontynuuj czytanie

Spotkanie delegacji ZG ZEiRSG z „Zielonymi Otokami” w Przemyślu.

Dnia 8 maja 2024 r.  w siedzibie Bieszczadzkiego Oddziału SG w Przemyślu odbyło się od dawna oczekiwane spotkanie przedstawicieli Zarządu Głównego ZEiRSG z emerytami WOP/SG z Przemyśla i okolic, zorganizowanymi w strukturach oddziałowych NSZZF SG w Przemyślu i reprezentowanymi głównie przez prężnie działające Koło nr 1 „Zielone Otoki”. Naszej delegacji przewodniczył Kol. Prezes Sławomir Matusewicz, a w jej składzie byli:  Kontynuuj czytanie

Święto Pracy, Jubileusz 20-lecia Polski w UE, Święto Flagi RP i Dzień Polonii i Polaków zagranicą, Święto Konstytucji 3 Maja!

Kontynuuj czytanie