Utworzenie Regionu Pomorskiego ZEiRSG w Gdańsku!

           Uprzejmie informujemy środowiska emerytów i rencistów mundurowych z formacji granicznych RP, że w dniu 15.02.2017r. w Gdańsku na wniosek 5-osobowej grupy inicjatywnej Kolegów w składzie: KRUGŁY Władysław,  CYMS Henryk, CHMIELAK Mirosław, KOŻYCZKOWSKI Stefan i SOBOLEWSKI Wiesław, zorganizowane zostało zebranie założycielskie nowego Regionu Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej z siedzibą w Gdańsku, który przyjął nazwę „Region Pomorski”. W zebraniu uczestniczyło 44 b. żołnierzy WOP i b. funkcjonariuszy SG, a także emeryci z innych formacji mundurowych. Podczas obrad wybrano Zarząd Regionu, Komisję Rewizyjną Regionu oraz 4 delegatów na zbliżający się IV Zjazd Krajowy Sprawozdawczo-Wyborczy ZEiRSG.

          W skład Zarządu Regionu zostali wybrani:

 1. Kol. CHMIELAK Mirosław           –       prezes,
 2. Kol. KRUGŁY Władysław            –       wiceprezes,
 3. Kol. CYMS Henryk                       –      wiceprezes,
 4. Kol. SOBOLEWSKI Wiesław       –       sekretarz,
 5. Kol. CICHOSZ Waldemar            –       skarbnik,
 6. Kol. RUDOMAN Antoni                –       członek,
 7. Kol. KOŻYCZKOWSKI Stefan   –       członek.

W skład Komisji Rewizyjnej wybrano:

 1. Kol. MIROSŁAW Aleksander         –        przewodniczący,
 2. Kol. MARCINIAK Zbigniew            –        wiceprzewodniczący,
 3. Kol. GOŁUŃSKI Tadeusz              –        sekretarz.

Delegatami na IV Krajowy Zjazd Związku zostali wybrani:

 1. Kol. RUDOMAN Antoni,
 2. Kol.  CHMIELAK Mirosław,
 3. Kol. KOŻYCZKOWSKI Stefan,
 4. Kol.  MARCINIAK Zbigniew.

         Bliższe dane kontaktowe do władz Regionu zostaną wkrótce zamieszczone na naszej stronie internetowej w odrębnej zakładce dotyczącej Regionów, w dziale odnoszącym się do władz Związku.

          Warto wskazać, że w zebraniu założycielskim Regionu Pomorskiego uczestniczył Prezes Związku Kol. Adam MIKSIEWICZ, który zaprezentował obszerną informację dotyczącą prac Związku w obecnej kadencji oraz omówił dotychczasowe dokonania w zakresie przeciwdziałania skutkom represyjnej ustawy z dnia 16 grudnia 2016r. obniżającej emerytury i renty m.in. znacznej liczbie b. funkcjonariuszy SG.

          Serdecznie gratulujemy wyboru Członkom Zarządu Regionu, Komisji Rewizyjnej Regionu oraz Delegatom na przyszły Zjazd Krajowy Związku i życzymy sukcesów w pracy związkowej. Szczególne podziękowania za ogrom pracy organizacyjnej kierujemy do grupy inicjatywnej na czele z Kol. Władysławem Krugłym, która przygotowała i przeprowadziła zebranie założycielskie Regionu Pomorskiego ZEiRSG w Gdańsku.

p.o. Rzecznika ZEiRSG

Jerzy  JANKOWSKI

 

Odtworzenie Regionu Warmińsko-Mazurskiego ZEiRSG w Kętrzynie!

           Uprzejmie informujemy środowiska emerytów i rencistów służb granicznych RP o odtworzeniu Regionu Warmińsko-Mazurskiego Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej w Kętrzynie!

          W dniu 08 i 15.02.2017r. pięcioosobowa grupa inicjatywna na czele z Kol. Markiem ŁYCZKIEM zorganizowała zebranie w celu odtworzenia Regionu, w którym uczestniczyło 35 emerytów i rencistów b. WOP – u i Straży Granicznej. Zebrani jednogłośnie podjęli uchwałę o odtworzeniu Regionu ZEiRSG w Kętrzynie. Akces do Związku wyraziło chęć 24 kolegów i, kierując się przepisami statutu Związku, wybrali władze Regionu, nazwę Regionu oraz 2 delegatów na przyszły Zjazd Krajowy ZEiRSG, planowany na maj 2017r.

    Zarząd Regionu: 

 1. Kol. KLEBAN Zbigniew Jan           –       prezes,
 2. Kol. ŁYCZEK Marek                      –       sekretarz,
 3. Kol. SIWEK Edward                       –      skarbnik.

  Komisja Rewizyjna Regionu:

 1. Kol. ZYGNER Grzegorz                 –        przewodniczący,
 2. Kol. CZARNECKI Piotr                  –        wiceprzewodniczący,
 3. Kol. KOSZCZYC Jan                     –        sekretarz.

Delegaci na Krajowy Zjazd:

 1. Kol. KLEBAN Zbigniew,
 2. Kol.  PAWLUK Józef.

               

 

Za Zarząd Regionu

Marek Łyczek sekretarz

Spotkanie w Nowym Sączu poświęcone skutkom ustawy represyjnej, obniżającej emerytury i renty b. funkcjonariuszom SG.

Uprzejmie informuję, że w dniu 9.02.2017r. w siedzibie Zarządu Regionu Sądeckiego ZEiRSG w Nowym Sączu odbyło się zapowiadane wcześniej spotkanie emerytów i rencistów SG, poszkodowanych zapisami ustawy represyjnej z dnia 16 grudnia 2016r., radykalnie obniżającej emerytury i renty. W spotkaniu wzięli udział członkowie Związku oraz emeryci niezrzeszeni.

Podczas spotkania, któremu przewodniczył sekretarz Regionu Sądeckiego kol. Tadeusz Wieciech, dokonano analizy skutków tej ustawy oraz omówiono  prawne możliwości im przeciwdziałania. Obecni na spotkaniu Prezes Związku kol. Adam Miksiewicz i Wiceprezes kol. Jerzy Jankowski przedstawili pokrótce podjęte dotychczas kroki przez Federację Stowarzyszeń Służb Mundurowych i nasz Związek. W toku dyskusji zebrani wyrazili akceptację dla dotychczasowych działań Federacji i Związku i zadeklarowali poparcie dla kolejnych poczynań tych organizacji zarówno w kraju jak i na forum międzynarodowym.

Wstępne wnioski z tego spotkania są następujące:

 1. Część emerytów i rencistów SG nie jest w pełni zorientowana w zakresie skutków tej ustawy, dlatego konieczne jest jak najszybsze dotarcie do jak największej liczby potencjalnych poszkodowanych w celu uświadomienia im zagrożeń i wskazania możliwości przeciwdziałania na drodze prawnej (np. odwołania od decyzji ZER MSWiA, czy też wystąpienia do ministra o „łaskę” w trybie artykułu 8a tej ustawy).
 2. Konieczne jest w związku z tym dalsze integrowanie się naszego środowiska – emerytów i rencistów WOP i SG – aby w sposób zorganizowany przeciwdziałać skutkom tej represyjnej ustawy i w razie potrzeby podjąć, stosownie do możliwości, działania pomocowe wobec najbardziej poszkodowanych.
 3. Zebrani wyrazili pełną akceptację dla proponowanych na naszej stronie internetowej działań w zakresie występowania do IPN o uwierzytelnione kopie akt osobowych i innych ewentualnie dokumentów z lat służby w WOP-ie, a także do Archiwum SG o kopie akt z okresu służby w SG. Dokumenty te należy zgromadzić jak najszybciej, gdyż mogą one być przydatne w przyszłych postępowaniach sądowych po otrzymaniu z ZER decyzji o obniżeniu emerytury/renty, a także przy formułowaniu wniosków do Ministra SWiA o „łaskę” w trybie art. 8a ustawy restrykcyjnej.
 4. Aby informacje o niesprawiedliwym i niezgodnym z Konstytucją obniżaniu emerytur i rent części b. żołnierzom WOP i funkcjonariuszom SG przebiły się do mediów i społeczeństwa, zasadne jest składanie przez potencjalnych poszkodowanych w trybie indywidualnym, a także w formie zbiorowej, pism, petycji, skarg do instytucji zajmujących się ochroną praw człowieka w kraju i za granicą, w szczególności do RPO, Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, instytucji i agencji unijnych. Wskazówki i wzory wystąpień do niektórych z tych instytucji zamieszczono już na naszej stronie internetowej oraz na stronie Federacji; kolejne wzory będą zamieszczane niebawem. Ważny jest też indywidualny udział w akcji zbierania w internecie   podpisów popierających Rzecznika Praw Obywatelskich w jego działaniach na rzecz ochrony praw człowieka i obywatela, często niewygodnych dla obecnie rządzącej „dobrej zmiany”.

 5.  Trzeba się trzymać wypracowanych już i na bieżąco uzupełnianych przez Federację wzorów postępowania (np. ścieżka prawna), a także wskazówek i propozycji sformułowanych podczas ostatniego posiedzenia Zarządu Federacji. Konieczne jest wsparcie finansowe Federacji, której działania mają charakter kompleksowy i integrujący wszystkie organizacje i stowarzyszenia emerytów mundurowych poszkodowanych przez wzmiankowaną ustawę oraz ustawę  kolejną, dotyczącą obniżenia emerytur i rent wojskowych (zgłoszoną do procedowania w Sejmie). Przypominam nr konta bankowego Federacji o nazwie „Darowizny” w banku Pekao S.A. Oddział w Warszawie o numerze: 13 1240 6074 1111 0010 7162 7880, adres Federacji SSM RP: 00-102 Warszawa, ul. Marszałkowska 115 lokal 368B, przeznaczonego na gromadzenie środków do działań prawnych i innych w celu przeciwdziałania skutkom ustawy represjonującej emerytów i rencistów mundurowych.

Spotkanie zakończyło się zgodnym życzeniem wszystkich zgromadzonych, aby kolejna podobna narada mogła się odbyć niebawem, np. w ciągu kilku tygodni, by podsumować podjęte w międzyczasie działania i bardziej skonkretyzować następne czynności. Warto dodać, że po zakończeniu spotkania kilku niezrzeszonych dotąd emerytów SG wyraziło chęć wstąpienia do naszego Związku i na gorąco wypełniło odpowiednie deklaracje.

Poniżej skan odpowiedzi Pierwszej Prezes Sądu Najwyższego Pani prof. dr hab. Małgorzaty Gersdorf  na prośbę emeryta SG z obszaru działania Regionu Sądeckiego o ewentualne skierowanie do Trybunału Konstytucyjnego ustawy z dnia 16 grudnia 2016r. obniżającej mu w sposób radykalny emeryturę, a także link do negatywnej opinii SN wobec tej ustawy, zgłoszonej do Sejmu w fazie procedowania.

 

Opinia SN – 09.12.2016

 

Opracował:

p.o.Rzecznika ZEiRSG

Jerzy JANKOWSKI

Pismo Federacji do europosła SLD J. Zemke i jego list do I Wiceprzewodniczącego KE F. Timmermansa.

          Uprzejmie informuję emerytów i rencistów formacji mundurowych, poszkodowanych zapisami ustawy restrykcyjnej z dnia 16 grudnia 2016r. obniżającej radykalnie emerytury i renty b. funkcjonariuszom i żołnierzom, że Prezydent Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP, Pan Zdzisław CZARNECKI, realizując zalecenia Zarządu Federacji podjęte na ostatnim posiedzeniu, wystosował w imieniu wszystkich poszkodowanych koleżanek i kolegów pismo do europosła SLD dr. Janusza ZEMKE z prośbą o rozpoznanie możliwości przeciwdziałania skutkom tej niekonstytucyjnej i niesprawiedliwej ustawy na forum unijnym.

         W odpowiedzi Pan europoseł J. Zemke napisał specjalny list do Pierwszego Wiceprzewodniczącego KE Pana Fransa Timmermansa, naświetlający problem dyskryminacji dużej grupy obywateli RP i jednocześnie Unii Europejskiej, wyrażający prośbę o wzięcie pod uwagę ich sytuacji oraz wystąpienie Komisji Europejskiej do Agencji Praw Podstawowych UE w celu przeanalizowanie skomplikowanego stanu prawnego tych osób.

Poniżej linki do pełnej treści obydwu pism:

Pismo Federacji do J. Zemke

List J.Zemke do F. Timmermansa

 

p.o. Rzecznik ZEiRSG

Jerzy JANKOWSKI

 

Zabawa karnawałowa – luty 2017

  Czytaj wpis

Świnoujście – utworzenie Regionu Związku Emerytów i Rencistów SG !

          Uprzejmie informujemy środowiska emerytów i rencistów służb granicznych RP o utworzeniu nowego Regionu Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej w Świnoujściu!

          W dniu 03.02.2017r. pięcioosobowa grupa inicjatywna na czele z Kol. Józefem KRASKĄ  zorganizowała zebranie założycielskie Regionu, w którym uczestniczyło 39 emerytów i rencistów b. WOP – u i Straży Granicznej. Zebrani jednogłośnie podjęli uchwałę o utworzeniu Regionu ZEiRSG w Świnoujściu i, kierując się przepisami statutu Związku, wybrali władze Regionu oraz 4 Delegatów na przyszły Zjazd Krajowy ZEiRSG, planowany na maj 2017r.

Zarząd Regionu:             

  • Kol. WELC Marek                              – prezes,
  • Kol. CZAPOR Franciszek                   – wiceprezes,
  • Kol. ZIENTARSKI Włodzimierz            – wiceprezes,
  • Kol. SZYMKIEWICZ Mirosław             – sekretarz,
  • Kol.  LEWANDOWSKI Krzysztof         – skarbnik.
  • Kol. ŁACIŃSKI Józef                          – członek,
  • Kol. SZYSZKO Dariusz                       – członek.
 • Komisja Rewizyjna Regionu:
  • Kol. ŁUKASZEWSKI Mirosław            – przewodniczący,
  • Kol. GRAMŚ Irena                             – wiceprzewodnicząca,
  • Kol. PŁATEK Antoni                          – sekretarz.
 • Delegaci na Krajowy Zjazd Związku:
 • Kol. ŁUKASZEWSKI Mirosław,
 • Kol. PŁATEK Antoni,
 • Kol. SZYMKIEWICZ Mirosław,
 • Kol. ZIENTARSKI Włodzimierz.

          Bliższe dane kontaktowe do Zarządu Regionu, Komisji Rewizyjnej i Delegatów na Zjazd Krajowy, zostaną wkrótce zamieszczone na naszej stronie internetowej w odrębnej zakładce dotyczącej  Regionów, w dziale odnoszącym się do władz Związku.

          Serdecznie gratulujemy wyboru Członkom Zarządu Regionu, Komisji Rewizyjnej Regionu oraz Delegatom na przyszły Zjazd Krajowy Związku i życzymy sukcesów w pracy związkowej.

          Szczególne podziękowania za ogrom pracy organizacyjnej kierujemy do grupy inicjatywnej na czele z Kol. Józefem KRASKĄ, która przygotowała i przeprowadziła zebranie założycielskie Regionu ZEiRSG w Świnoujściu.

p.o. Rzecznika ZEiRSG

Jerzy  JANKOWSKI

 

Kancelarie prawne rekomendowane przez FSSM RP – aktualizacja ważnej strony internetowej.

          Uprzejmie informuję, że na stronie internetowej Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP znajduje się wykaz kancelarii prawnych, rekomendowanych przez Federację do prowadzenia spraw indywidualnych emerytów i rencistów służb mundurowych, pokrzywdzonych przez ustawę z dnia 16 grudnia 2016r., opublikowaną w Dz.U. w dniu 30 grudnia 2016r. pod poz. 2270.  Poniżej pełny wykaz tych kancelarii:

KANCELARIE ADWOKACKIE (PRAWNE) REKOMENDOWNE PRZEZ FEDERACJĘ STOWARZYSZEŃ SŁUŻB MUNDUROWYCH RP DO PROWADZENIA SPRAW INDYWIDUALNYCH EMERYTÓW I RENCISTÓW SŁUŻB MUNDUROWYCH POKRZYWDZONYCH USTAWĄ Z DNIA 16 GRUDNIA 2016 R. (DZ.U. Z DNIA 30 GRUDNIA 2016 R. POZ. 2270).

Kancelaria Adwokacka

Adw. dr Marta Derlatka

Łowicka 23 lok. 210,  02-502 Warszawa

tel. 501-066-799, 22-4061503

======================================================================

Kancelaria Adwokacka

Monika Gąsiorowska

ul. Elektoralna 4/6 lok 13,  00-139 Warszawa

Tel. 22 8900343 monika.gasiorowska@adwokatura.pl

Zakres Krajowy i Międzynarodowy inne informacje o kancelarii www.gasiorowska.eu,

FB Kancelaria Adwokacka – Monika Gąsiorowska

========================================================================

Kancelaria Adwokacka

Profesor adwokat Tomasz Tadeusz Koncewicz

 1. Staniszewskiego 6b/9, 81 – 603 Gdynia

www.tomasz-koncewicz.eu

(zgodnie z prośbą Pana Profesora kontakt indywidualnych osób z kancelarią jest możliwy wyłącznie za pośrednictwem FSSM RP)

======================================================================

Pietrzak Sidor & Wspólnicy,

Spółka Jawna ul.. Sandomierska 8 Lok. 5, 02-567 Warszawa,

Tel. +48- 22- 898 22 18, FAX +48 -22- 898 22 19 sekretariat@pietrzaksidor.pl, www.pietrzaksidor.pl KRS: 000029968, REGON: 141326590, NIP: 521-347-67-69

==========================================================================

Kancelaria Adwokacka

Damian Sucholewski

ul. Nowy Świat 54/56, 00-363 Warszawa

tel/fax 22 692 42 56 tel. kom. 502 64 64 59, 505 95 95 76 email: damian.sucholewski@adwokatura.pl

==========================================================================

Kancelaria Lege Artis

radca prawny Katarzyna Przyborowska

Warszawa

e-mail: kancelaria@przyborowska.eu

 

          Powyższy wykaz kancelarii prawnych oczywiście nie zamyka możliwości korzystania przez osoby pokrzywdzone z usług prawnych innych prawników, pochodzących niekoniecznie z terenu Warszawy, ale także np. z prężnych ośrodków prawniczych w województwach, czy nawet miastach powiatowych. Ważna jest jakość usługi prawniczej i jej cena, a także znajomość przez prawników realiów funkcjonowania służb mundurowych. Zachęcam wszystkich poszkodowanych do bieżącego czytania wiadomości i analiz z tej tematyki, zamieszczanych  na stronach internetowych Federacji i stowarzyszeń wchodzących w jej skład, a także do wymiany spostrzeżeń na znanych już emerytom i rencistom mundurowym społecznościowych forach internetowych. Pozyskana wiedza pozwoli na szersze spojrzenie na całokształt sytuacji, w jakiej znalazły się osoby pokrzywdzone i uzmysłowi im, że nie są same i nie znajdują się na pozycji straconej.

Poniżej link do bardzo przydatnej strony internetowej obrazującej proces legislacyjny ustawy emerytalnej obniżającej emerytury i renty policyjne, opinie, zbiory przepisów, adresy i wskazówki dot. sporządzania pism, skarg, petycji i odwołań i wiele innych przydatnych dokumentów:  http://igiifp.xp3.biz/index.html .

/aktualizacja adresu strony – 7.02.2017r./

 

p.o. Rzecznika ZEiRSG

Jerzy JANKOWSKI

 

Wzory pism do IPN – aktualizacja informacji.

Szanowne Koleżanki !

Szanowni Koledzy !

          Poniżej zamieszczamy wzory dwóch dokumentów – wniosków do IPN (wystarczy kliknąć, aby pobrać), niezbędnych dla ludzi aktywnych w działaniach o przeciwdziałanie skutkom ustawy represyjnej z 16 grudnia 2016r. (nie ma pewności, czy legalnie uchwalonej), obniżającej emerytury i renty policyjne m. in. b. funkcjonariuszom Straży Granicznej.

Wniosek do IPN sprawdzenie danych osobowych.

Wniosek do IPN o wydanie kopii dokumentów.

          Wniosek do IPN o sprawdzenie danych osobowych w katalogu funkcjonariuszy, współpracowników, kandydatów na współpracowników organów bezpieczeństwa państwa, o których mowa w art. 5 ustawy o Instytucie Pamięci, oraz innych osób, udostępnionym w Instytucie Pamięci od dnia 26 listopada 2004 r., powinien być pierwszym wystąpieniem do Prezesa IPN o informację, czy dane osobowe wnioskodawcy figurują w zasobach IPN i  są tożsame z danymi w katalogu funkcjonariuszy … organów bezpieczeństwa. Warto zauważyć, że katalog organów bezpieczeństwa w ustawie o IPN (Dz. U  z 2016 poz. 152) ma się nijak do katalogu „organów totalitarnego państwa” w ustawie obniżającej emerytury i renty policyjne z 16 grudnia 2016r.  oraz w projekcie podobnej ustawy obniżającej emerytury i renty wojskowe. W związku z tym zasadne jest sprawdzenie czy zainteresowany emeryt lub rencista SG w katalogu funkcjonariuszy figuruje .

Adres do IPN: Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 02-675 Warszawa, ul. Wołoska 7, tel: 225818778/ 77/ 76, e-mail: sekretariat.ipn@ipn.gov.pl

          Po uzyskaniu informacji z IPN, że wnioskodawca figuruje w materiałach IPN (charakter zapisu będzie w informacji IPN)  należy wystąpić z wnioskiem o wydanie kopii – najlepiej uwierzytelnionej – swoich dokumentów osobowych. Wskazówki do wypełnienia takiego wniosku zawarte są w jego treści. W przypadku odpowiedzi, że wnioskodawca nie figuruje w katalogu (a np. wg zapisów ustawy represyjnej z 16 grudnia 2016r. powinien figurować), należy okresowo sprawdzać katalog na stronach internetowych IPN http://katalog.bip.ipn.gov.pl/ , oraz inne informacje ogłaszane przez IPN i w mediach, czy nazwiska wnioskodawcy nie włączono do katalogu ze zbioru zastrzeżonego lub innego zbioru dokumentów.

          Dokumenty z IPN pozwolą na przygotowanie się do ewentualnego wystąpienia do Ministra SW w trybie art. 8a wzmiankowanej ustawy represyjnej, odwołania od decyzji  dyrektora ZER, ułatwią występowanie przed sądami oraz podjęcie innych działań np. kierowanie wniosków i wystąpień  do Rzecznika Praw Obywatelskich, Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, organów międzynarodowych zajmujących się ochroną praw człowieka, itp.

          Wskazane wyżej wzory pism do IPN można pobrać także z naszej strony w dziale: „Ważne Sprawy > Obniżone Emerytury > Wzory Pism Procesowych”.

p.o. Rzecznika ZEiRSG

Jerzy JANKOWSKI

Komunikat w sprawie drogi sądowej – aktualizacja.

Szanowni Państwo !!!

W związku z licznymi zapytaniami, a nawet próbami podejmowania już teraz działań prawnych np. wnoszenia odwołań/pozwów do sądów powszechnych związanych z ustawą z dnia 16 grudnia 2016r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin(Dz. U. z 30.12.2016 r., poz. 2270), tzw. ustawa „dezubekizacyjna”,

informujemy zainteresowanych, że:

1.    Rozpoczęcie indywidualnej drogi sądowej jest możliwe nie wcześniej niż po otrzymaniu decyzji Dyrektora Zakładu Emerytalno Rentowego MSWiA stanowiącej o zmniejszeniu emerytury/renty. W decyzji tej znajdzie się pouczenie o możliwości jej zaskarżenia (w jakim terminie i do jakiego sądu).

2.    Zgodnie z tym pouczeniem, według stanu na dzień dzisiejszy, emeryt/rencista będzie mógł wnieść odwołanie od ww. decyzji do Sądu Okręgowego – Wydziału Ubezpieczeń Społecznych, za pośrednictwem Dyrektora ZER MSWiA. Nie ponosimy przy tym żadnych kosztów z tym związanych. Nie wiemy jednak jak strukturę organizacyjną sądów powszechnych ukształtuje, w niedalekiej przyszłości, zapowiadana przez Ministra Sprawiedliwości reforma sądownictwa.

Pamiętajmy!

 • jeśli odwołanie wysyłamy pocztą, koniecznie zróbmy to listem poleconym za potwierdzeniem odbioru,
 • jeśli odwołanie składamy osobiście w ZER, powinniśmy mieć drugą kopię odwołania, na której przyjmujący pracownik pieczęcią
  i podpisem potwierdza nam jego złożenie.

3.    Wyrok sądu I instancji może być dwojaki:

a.    sąd może uznać że zmniejszenie emerytury/renty było bezprawne. W takiej sytuacji ZER MSWiA może wnieść apelację do sądu II instancji i zapewne to zrobi.

b.    sąd może uznać, że zmniejszenie emerytury/renty było zgodne z prawem. W tej sytuacji emeryt/rencista może wnieść apelację do sądu II instancji. Wniesienie apelacji jest bezpłatne.

Ważne ! Aby wnieść skutecznie apelację, należy uzyskać wyrok wraz z uzasadnieniem z Sądu Okręgowego. Wniosek o wyrok wraz z uzasadnieniem wnosimy do Sądu w ciągu 7 dni od dnia ogłoszenia wyroku./art. 328 kpc/

4.    Wyrok sądu II instancji może być, podobnie jak I instancji, dwojaki:

a.    sąd może uznać, że emerytura/renta była obniżona bezprawnie i należy ją przywrócić do poprzedniej wysokości. Wyrok sądu II instancji jest prawomocny co oznacza, że nie można go zaskarżyć. W tej sytuacji należy się zwrócić do ZER MSWiA o wypłatę zaległych świadczeń wraz z odsetkami.

b.    sąd może uznać, że emerytura/renta była obniżona zgodnie z prawem. Wyrok taki staje się natychmiast prawomocny i nie podlega już zaskarżeniu.

c.    wniosek o wyrok wraz z uzasadnieniem wnosimy do sądu II instancji w ciągu 7 dni od dnia ogłoszenia wyroku./art. 328 kpc/

Ważne! Od wyroku sądu II instancji przysługuje jeszcze środek nadzwyczajny w postaci skargi kasacyjnej do Sądu Najwyższego. Skargę kasacyjną można wnieść w ciągu 2 miesięcy od dnia otrzymania wyroku tego sądu wraz z uzasadnieniem. Skarga kasacyjna musi być sporządzona przez adwokata lub radcę prawnego. Nie wstrzymuje ona jednak wykonania wyroku prawomocnego sądu II instancji.

5. W sytuacji opisanej w 4b emeryt/rencista będzie mógł wnieść indywidualną skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. Na wniesienie takiej skargi mamy 6 miesięcy od dnia wydania wyroku sądu II instancji lub wydania wyroku przez Sąd Najwyższy jeśli była wniesiona skarga kasacyjna. Jeśli w czasie wydania orzeczenia sądu II instancji ,w Trybunale Konstytucyjnym będzie zawisła skarga dotycząca ustawy „dezubekizacyjnej”, co do zasady skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu będzie można wnieść w terminie 6 miesięcy od wydania orzeczenia przez Trybunał Konstytucyjny. Wniesienie skargi do ETPC jest bezpłatne.

6.W chwili obecnej brak jest j sposobu postępowania w sprawie artykułu 8a (prawo łaski MSWiA), który obowiązuje od 1 stycznia 2017 r. Tam nie trzeba czekać na decyzje ZER. Spełniający warunki tego przepisu ( w rzeczywistości nieokreślone ) mogą składać stosowne wnioski. Wniosek składa osoba zainteresowana (czyli osoba pobierająca: emeryturę, rentę lub rentę rodzinną). We wniosku należy zamieścić uzasadnienie z powołaniem się na zapis punktu 1 i 2. Można dołączyć dokumenty potwierdzające „rzetelne wykonywanie zadań i obowiązków po dniu 12 września 1989 r. w szczególności z narażeniem zdrowia i życia”.

 Zgodnie z kpa wydanie decyzji powinno nastąpić w ciągu miesiąca, a w sprawie szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy (art. 35 par. 3 kpa). W przypadku negatywnej decyzji ministra spraw wewnętrznych, tj. odmowa wyłączenia stosowania art. 15 c, art. 22 a i art. 24 a cytowanej ustawy, „strona niezadowolona z decyzji może zwrócić się z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy” ( art. 127 paragraf 3 kpa).. Jeśli minister spraw wewnętrznych podtrzyma negatywną decyzję, to można wnieść od niej odwołanie do WSA – za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (tj ministra spraw wewnętrznych). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie ( art. 129 kpa).

 Trudne do przewidzenia jest, czy uwikłanie MSWiA w ocenę narażania przez nas zdrowia i życia podczas służby (po linii administracyjnej) będzie skuteczne, np. w sytuacji gdy WSA w niektórych przypadkach uzna, że odrzucenie wniosku funkcjonariusza o wyjęcie go spod rygorów ustawy było wadliwe, albo w przypadku podtrzymania przez WSA decyzji ministra spraw wewnętrznych. Samo odrzucenie wniosku przez MSWiA daje szansę sędziom WSA i potem NSA na rozstrzygnięcie zgodności z prawem samej koncepcji zawartej w art. 8a.

7.Art. 22 a ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r.pozostaje w sprzeczności z postanowieniami ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. o komisjach lekarskich podległych ministrowi spraw wewnętrznych (Dz.U. z dnia 18 grudnia 2014 r.) ponieważ art. 10 ustęp 5 ustawy o komisjach lekarskich stanowi, że inwalidztwo powstaje z chwilą złożenia wniosku i skierowania jego autora na komisję lekarską, o ile nie miało miejsca zdarzenie powodujące wystąpienie uszczerbku na zdrowiu (np. postrzał policjanta w czasie pełnienia służby) – „Datę powstania inwalidztwa komisja lekarska ustala na podstawie dokumentacji medycznej. Za datę powstania inwalidztwa przyjmuje się datę ustaloną przez komisję lekarską. Jeżeli komisja, nie mogąc ustalić daty powstania inwalidztwa, ustaliła okres, w którym ono powstało, za datę powstania inwalidztwa przyjmuje się datę końcową tego okresu. Jeżeli komisja nie mogła ustalić ani daty, ani okresu powstania inwalidztwa, za datę jego powstania przyjmuje się datę zgłoszenia wniosku o świadczenie”.

 Niniejszy komunikat został zaktualizowany na stronie internetowej FSSM RP :  http://www.fssm.pl/strona-glowna/.

p.o. Rzecznika ZEiRSG

Jerzy JANKOWSKI

 

Wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich – wzór i wskazówki.

Szanowne Koleżanki !

Szanowni Koledzy !

 

          W załączeniu wzór wniosku do Rzecznika Praw Obywatelskich i wskazówki do opracowania jego treści. Powinny one służyć jako ewentualna pomoc w redakcji wniosków, które ze swej istoty powinny mieć charakter indywidualny.

           Z wnioskiem można się zapoznać również na stronie RPO:  nhttps://www.rpo.gov.pl/pl/content/szablon-wniosku-do-rzecznika-praw-obywatelskichskąd można go pobrać w formacie PDF lub Word.

           Wnioski te, o które prosił również przedstawiciel RPO podczas ostatniego posiedzenia Zarządu Federacji SSM RP w Warszawie, umożliwią Rzecznikowi bardziej szczegółowe zapoznanie się z sytuacją  Wopistów i będą stanowić bazę do dalszych wystąpień prawnych, w tym m.innymi do ewentualnego uczestnictwa w przyszłych rozprawach sądowych.

          Wnioski mogą składać osoby poszkodowane, którym już wcześniej obniżono emerytury lub renty na podstawie ustawy z roku 2009, a także ci, którzy spodziewają się obniżenia emerytur lub rent na podstawie ostatnio uchwalonej (nie do końca wiadomo, czy legalnie) ustawy z 16 grudnia 2016r.

          Wnioski proszę przesyłać pocztą listem poleconym. Ich treść podlega ochronie na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych.

Szablon_wniosku_do_RPO.

Wskazówki do wniosku do RPO.

Ww. dokumenty dostępne są także na naszej stronie w dziale:

„Ważne sprawy>Obniżone emerytury>Wzory pism procesowych”

Prezes ZEiRSG

Adam Miksiewicz

 

Starsze posty «