„Ustawa represyjna funkcjonariuszy a prawo UE”

W dniu 22 stycznia 2020 r. w auli Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach, pod przewodnictwem śląskiego koordynatora FSSM RP kol. Ewy Macek toczyło się spotkanie przedstawicieli środowiska emerytów i rencistów mundurowych nt: „Ustawa Represyjna Funkcjonariuszy a Prawo Unii Europejskiej”.

Spotkanie poprzedziła narada grupy inicjatywnej manifestacji środowiska emerytów i rencistów służb mundurowych pod hasłem „Alarm Graniczny Trwa – naruszono granicę prawa ustawa represyjną z dnia 16.12.2016 r.” zaplanowanej w Cieszynie na 25 kwietnia 2020 r.

Inaugurację spotkania stanowiła projekcja filmu „Listy śmierci”, po której uczestnicy chwilą ciszy uczcili pamięć ofiar represyjnej ustawy.

Następnie Janusz ZEMKE – po 20. latach działania – przekazał reprezentowanie spraw polskich służb mundurowych w Parlamencie Europejskim, obecnemu Europosłowi Markowi BALTOWI (adres biura Ogrodowa 49 lokal 2, 42-200 Częstochowa, tel. +48 729 884 967, marekbaltbiuro@gmail.com), a uczestnicy spotkania gromkimi brawami podziękowali za troskę o sprawy środowiska mundurowych.

W roboczej części spotkania głos zabierali: Janusz Zemke, Marek Balt, poseł Andrzej Rozenek, prezes SEiRP Antoni Duda, wiceprezes ZŻWP Henryk Budzyński, Zasłużony dla ZKEiR SW gen. Jan PYRCAK, wiceprezes SBFSOP Tatiana Aksamit, przedstawiciele KOD Włodzimierz Gdziela i Adam Mazguła, reprezentant środowiska prawników Andrzej Bigaj, kol. Ireneusz Domagała.

Problemy środowiska emerytów i rencistów formacji granicznych przedstawili kol. gen. Tadeusz Frydrych i Sławomir Matusewicz, który zaprosił uczestników spotkania do udziału, a kierownictwa stowarzyszeń emerytów i rencistów mundurowych do wsparcia organizacji protestu w Cieszynie.

Na zakończenie głos zabrał przewodniczący FSSM RP kol. Zdzisław Czarnecki.

W spotkaniu uczestniczyła, liczna 15. osobowa reprezentacja środowiska emerytów i rencistów Straży Granicznej Śląska cieszyńskiego.

Ostatnie pożegnanie śp. mjr. SG w st. spocz. Andrzeja BŁASZCZYKA.

Ostatnie pożegnanie śp. płk. WOP w st. sp. Edwarda SZCZEPANIAKA.

 

Sąd proceduje w sprawie represjonowanego.

W dniu 21 stycznia 2020 r. odbyła się w Sądzie Okręgowym w Bielsku-Białej rozprawa odwołującego się od decyzji Dyrektora ZER MSWiA obniżającej świadczenie emerytalne emerytowanego żołnierza WOP i funkcjonariusza Straży Granicznej, którego część służby uznano za pełnioną „na rzecz państwa totalitarnego”.

Odwołującego się reprezentował pełnomocnik, a wspierali przedstawiciele Regionu w Cieszynie.

Na wstępie Sąd oddalił wniosek pełnomocnika Dyrektor ZER MSWiA o zawieszenie postępowania.

W kolejnym postanowieniu, Sąd nakazał Dyrektor ZER MSWiA, w trybie pilnym – analogicznie jak w sprawach wcześniej podjętych przez sądy – uzupełnić akta „represjonowanego” oraz przedstawić wyliczenie świadczenia w wysokości aktualnie przysługującej bez obniżenia.

Na zakończenie Sąd ustalił termin kolejnego posiedzenia na 3 marca 2020 roku.

Ostatnie pożegnanie śp. kpt. WOP/SG Mieczysława PANCEWICZA.

Walne Zebranie Sprawozdawcze Regionu Sądeckiego ZEiRSG.

   W dniu 16 stycznia 2020 roku w Nowym Sączu w siedzibie Regionu Sądeckiego ZEiRSG odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Regionu za rok 2019. W zebraniu brał udział członek Zarządu Głównego ZEiR SG  kol. Adam Miksiewicz, który jest jednocześnie członkiem Regionu Sądeckiego.

       Specjalnym gościem Walnego Zebrania był Komendant KaOSG płk Stanisław LACIUGA, który na zaproszenia Zarządu Regionu na krótko zaszczycił zebranych swoją obecnością.

     Obrady otworzył Prezes Regionu Sądeckiego kol. Krzysztof Twardowski, który przywitał wszystkich zebranych. Następnie wraz z kol. Adamem Miksiewiczem wręczyli legitymację nowemu członkowi Związku, kol. Ireneuszowi Koziełowi. Prezes Regionu Sądeckiego poinformował zebranych, że Zarząd Regionu za szczególne zasługi organizacyjne w pracy na rzecz Związku wyróżnił:

  • dyplomem uznania  – kol. Stanisława Słabego, kol. Krzysztofa Gozdeckiego oraz kol. Leszka Zatorskiego;
  • nagrodą rzeczową – kol. Krystynę Miksiewicz i kol. Krzysztofa Stawiarskiego.

    Następnie głos zabrał Komendant KaOSG płk SG Stanisław Laciuga prezentując krótko najważniejsze wydarzenia z ub. roku związane z Oddziałem oraz działania socjalne i pomocowe na rzecz emerytów i rencistów SG. Wskazał przy tym na dobrą współpracę z Prezesem Regionu i całym Zarządem oraz odpowiedział na kilka pytań w tej materii ze strony emerytów. Po tym wystąpieniu Prezes Regionu podziękował Komendantowi za zaangażowanie w sprawy emerytów i rencistów mundurowych oraz wręczył w imieniu zebranych drobny okolicznościowy upominek.

        W dalszej kolejności dokonano wyboru przewodniczącego zebrania, którym została kol. Agata Mróz. Po wyborze prezydium zebrania i uchwaleniu regulaminu obrad, sprawozdanie z działalności Zarządu Regionu za rok 2019 przedstawiła Zastępca Prezesa Regionu kol. Agata Mróz, Bilans Regionu za 2019 rok oraz budżet na 2020 rok przedstawił Skarbnik Regionu, kol. Stanisław Koziołek, a przewodniczący Komisji Rewizyjnej, kol. Zbigniew Gaweł przedstawił podejmowane przez tą komisję czynności oraz ocenę działania Zarządu Regionu.

    Warto wskazać, że w okresie sprawozdawczym Zarząd Regionu zorganizował następujące główne przedsięwzięcia:

  • zabawę noworoczną (Bal Emeryta),
  • Dzień Kobiet dla członkiń związku,
  • udział dla członków  Regionu w spektaklu teatralnym;
  • zawody strzeleckie z okazji Święta Straży Granicznej,
  • obchody rocznicowe powstania WOP,
  • wycieczkę krajoznawczo – historyczną na Lubelszczyznę połączoną  z obchodami Dnia Weterana Służby Granicznej pod pomnikiem żołnierzy KOP w Wytycznem.

    Ponadto wielu członków Związku, jako delegacje lub reprezentanci Regionu, brało udział w:

  • spotkaniach ze stowarzyszeniami i związkami emerytów i rencistów służb mundurowych z Nowego Sącza,
  • uroczystościach i apelach organizowanych przez Karpacki Oddział SG.

        Kol. Krzysztof Twardowski przedstawił plan działań Regionu na 2020 rok. W toku dyskusji zgłoszono kilka propozycji, m.in. dotyczących wycieczki w miesiącu wrześniu oraz udziału drużyny Regionu w Rajdzie Górskim „Szlakami Obrońców Granic”, które zostaną rozpatrzone przez Zarząd Regionu.

    Prezes  Regionu Sądeckiego

                                                                                                                        Krzysztof Twardowski

USTAWA REPRESYJNA FUNKCJONARIUSZY A PRAWO UNIJNE.

Pogoda dla esbeków – poseł A. Rozenek o losach lewicowego projektu ustawy przywracającej zabrane emerytury mundurowe.

Ostatnie pożegnanie śp. st. chor. sztab. WOP i SG Andrzeja MIŚKA.

Życzenia z okazji świąt Bożego Narodzenia 2019 i Nowego 2020 Roku.