APEL ZG ZŻWP DO PREZYDENTA RP O NIEPODPISYWANIE USTAWY DEGRADACYJNEJ!

POSIEDZENIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO ZEiRSG – ZMIANA PREZESA ZWIĄZKU !!!

W dniach 17-18 marca 2018 r. w m. Słubice odbyło się posiedzenia plenarne Zarządu Głównego ZEiRSG, poszerzone o prezesów Regionów i przedstawicieli Głównej Komisji Rewizyjnej. Obrady poświęcone były między innymi:

  • sprawom finansowym: ustalenie sposobu finansowania posiedzeń ZG, podjęcie nowej uchwały w sprawie zwrotu kosztów podróży członkom Związku wykonującym zadania związkowe, analiza i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Związku za rok 2017, zatwierdzenie bilansu ZG i uchwalenie budżetu, przedstawienie i skierowanie do dalszych konsultacji projektu zmian w księgowaniu przez Regiony działalności finansowej,
  • ocenie aktualnego stanu rozwoju Związku i określeniu głównych kierunków działania  w okresie przedwyborczym i wyborczym, a w tym kontekście – omówieniu spraw związanych z przeciwdziałaniem skutkom ustawy represyjnej przez Związek i Federację SSM RP oraz przygotowaniu do III Kongresu FSSM RP,
  • omówieniu technicznych i organizacyjnych możliwości obchodów XX-lecia powstania Związku, w tym ustaleniu ich ostatecznej formuły (decyzja zostanie podjęta po przeprowadzeniu szerokich konsultacji w Regionach), 
  • sprawom funkcjonowania strony internetowej i utworzeniu ewentualnie (po konsultacjach w Regionach) forum dyskusyjnego na bazie strony internetowej Związku, 
  • zmianom w składzie Prezydium ZG w obszarze stanowisk funkcyjnych. 

Obradom przewodniczył Prezes Związku Kol. Adam Miksiewicz. Na wstępie głos zabrał zaproszony gość – przedstawiciel burmistrza Słubic – szef Centrum Zarządzania Kryzysowego w Słubicach Pan Filończuk Roman. W imieniu burmistrza przywitał zebranych a następnie przedstawił historię miasta i okolic oraz omówił, na jakich zasadach nawiązywana jest współpraca pomiędzy władzami miasta a Zarządem Regionu Nadodrzańskiego ZEiRSG w Słubicach. Następnie miłym akcentem początku obrad było wręczenie przez Prezesa Związku  przedstawicielom nowo powstałych Regionów w Kołobrzegu i Kudowie Zdroju certyfikatów ZG, uroczyście potwierdzających przyjęcie tych Regionów do Związku.

Pierwszy dzień obrad, przebiegający zgodnie z przyjętym porządkiem, zakończono uroczystą kolacją, podczas której dyskutowano nad dalszym rozwojem Związku i wymieniano doświadczenia z działalności w poszczególnych Regionach. 

Drugi dzień obrad obfitował w niespodzianki, wprawdzie spodziewane, ale jednak … Mianowicie Prezes Związku kol. Adam Miksiewicz poinformował zebranych, że rezygnuje z funkcji Prezesa Związku wskazując, że wywiązał się z umowy, jaką zawarł z nowym Zarządem Głównym wybranym na IV Zjeździe Związku prawie rok temu. Otóż wówczas na prośbę nowego Zarządu Głównego zgodził się być Prezesem Związku na drugą kadencję do czasu, aż nowe władze nabiorą doświadczenia i okrzepną w działaniach. Teraz Prezes Miksiewicz uznał, że ten czas nadszedł i pora przekazać kierowanie Związkiem komuś z młodszych kolegów. Zaznaczył jednocześnie, iż nie rezygnuje z udziału w dalszych pracach Zarządu Głównego Związku i będzie wspomagał nowego Prezesa.

W związku z powyższym Prezydium Zarządu Głównego ZEiRSG na posiedzeniu w przerwie obrad ZG podjęło uchwałę w sprawie wystąpienia do ZG z wnioskiem o dokonanie zmiany na stanowisku prezesa Związku i zaproponowało na to stanowisko dotychczasowego członka Prezydium ZG Kol. Marka MESZYŃSKIEGO z Regionu Koszalin. Po wznowieniu obrad Zarząd Główny jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie zmian na stanowiskach osób funkcyjnych Zarządu Głównego: nowym Prezesem został Kol. Marek Meszyński, a Kol. Adam Miksiewicz wszedł na jego miejsce do Prezydium ZG jako jego członek. Podjęto też decyzję, iż nowy Prezes Związku – obok Kol. Adama Miksiewicza – będzie delegatem Związku na III Kongres Federacji SSM RP.

Nowo wybrany Prezes Związku Kol. Marek Meszyński podziękował za wybór na funkcję Prezesa Związku i stwierdził, że wie, jak wielka jest przed nim odpowiedzialność. Zaapelował do wszystkich o pomoc i wzajemne wspomaganie się, aby Związek nadal się rozwijał i odpowiadał na zapotrzebowanie środowisk emerytów mundurowych formacji granicznych. W ramach podziękowania za długoletnie przewodzenie Związkowi Zarząd Główny Związku podjął uchwałę o wpisaniu kol. Adama Miksiewicz do Honorowej Księgi Zasłużonych dla Związku. W imieniu zebranych  Wiceprezes Związku Kol. J. Kraska wręczył Kol. Adamowi Miksiewiczowi wypis z wpisu do Honorowej Księgi Zasłużonych.

Kolejną niespodzianką było wystąpienie, zaproszonego przez Kol. Wiceprezesa Janusza Babiarza, adwokata z Krosna Odrzańskiego Pana Piotra Żakowiaka, b. żołnierza WOP i funkcjonariusza SG, który omówił aspekty prawne odwołań do sądu od decyzji ZER MSWiA, składanych przez poszkodowanych tymi decyzjami, zasady sporządzania odpowiedzi na zapytania prawne z sądu rozpatrującego odwołania, oraz udzielił wskazówek, jak stosować przepisy art. 102 kpc przy sporządzaniu wniosku do sądu o nieobciążanie kosztami zastępstwa procesowego w przypadku oddalenia odwołania przez sąd (co jest prawdopodobne w niedalekiej przyszłości). Przedstawił też informację o trybie i zasadach występowania do IPN o materiały (kserokopie dokumentów), na podstawie których organ ten sporządzał informacje do  ZER z przebiegu służby poszkodowanych ustawą represyjną. Odpowiadał też na szereg pytań w tych kwestiach zadawanych przez przedstawicieli Regionów.

Podsumowując obrady nowy Prezes Związku Kol. Marek Meszyński podziękował wszystkim za aktywność i przedstawiane propozycje, zaapelował o kontynuowanie działań w Regionach w zakresie przeciwdziałania skutkom ustawy represyjnej (w tym włączenie się w miarę możliwości w demonstrację przed Sejmem w dniu 22.03.2018r. organizowaną przez Federację SSM RP) oraz o pilne przeprowadzenie w Regionach konsultacji w sprawach zgłoszonych podczas posiedzenia ZG. 

Rzecznik ZEiRSG

Jerzy JANKOWSKI

Poniżej galeria zdjęć z obrad Zarządu Głównego ZEiRSG.

DZIEŃ KOBIET W REGIONIE SĄDECKIM !

Dzień Kobiet w Regionie Sądeckim.

W dniu 7 marca 2018 roku, w przeddzień Międzynarodowego Dnia Kobiet, Zarząd Regionu Sądeckiego zaprosił do swojej siedziby wszystkie Panie – Członkinie Regionu Sądeckiego. Prezes Regionu oraz Członkowie Zarządu złożyli Paniom najserdeczniejsze życzenia oraz wręczyli kwiaty i drobne upominki. Przy kawie i ciastku snuto plany kolejnych imprez emerytów i rencistów w bieżącym roku, ze szczególnym uwzględnieniem wycieczki do Warszawy i obchodów 20-lecia naszego Związku.

Spotkanie przebiegało w miłej i sympatycznej atmosferze.

 

Prezes Regionu Sądeckiego

Edward Socha

 

OSTATNIE POŻEGNANIE.

klepsydra kreska

 

 

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dn. 14.03.2018 r.

odszedł na wieczną służbę

śp. chor. sztab. WOP i SG w st. spocz.  Jan RÓŻANEK
represjonowany emeryt

b. kontroler b. GPK WOP i SG 

w Kunowicach i Świecku.

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się w dniu 23.03.2018r. o godz. 11.30

 na Cmentarzu Komunalnym w Słubicach. 

Wyrazy szczerego współczucia rodzinie
składa
Związek Emerytów i Rencistów Straży Granicznej

Cześć Jego pamięci.

 

 

 

klepsydra kreska

AKTUALIZACJA KOMUNIKATU PREZYDENTA FEDERACJI SSM RP !!! ZGROMADZENIE PRZED SEJMEM W DNIU 22.03.2018 ROKU W GODZ. 14.30-18.30 !!!

KOLEŻANKI I KOLEDZY!

22 marca 2018 r. w Sejmie RP odbędzie się pierwsze czytanie NASZEGO, obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin. Posłom na sali sejmowej przedstawi go Pełnomocnik Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej FSSM RP, Andrzej Rozenek.

MUSIMY UDZIELIĆ MU WSPARCIA! TO NASZ OBOWIĄZEK!

Tego dnia w godz. 14:30 – 18:30 Federacja Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP organizuje przed gmachem Sejmu zgromadzenie. Stawmy się na nie jak najliczniej!

NIC O NAS, BEZ NAS!

Powinniśmy być tam wszyscy. Nie tylko dziś represjonowani, ale naprawdę wszyscy – emerytowani i czynni funkcjonariusze służb i żołnierze, nasi bliscy, znajomi i ci, którym nasz los nie jest obojętny. Pamiętajmy, ustawa represyjna nie jest jedynym aktem „prawa” stanowionego przez obecnie rządzących, skierowanym przeciwko naszemu środowisku. Ustawy „degradacyjna” i czekająca na procedowanie „dezubekizacyjna” emerytów wojskowych, to kolejne „podziękowania” „podłej zmiany” dla nas za wierną służbę Polsce. Przeciw takiemu traktowaniu obywateli, łamaniu Konstytucji i umów społecznych będziemy protestowali podczas naszego zgromadzenia.

Nasza liczna obecność pod Sejmem 22 marca br. będzie też najlepszym podziękowaniem dla wszystkich, którzy wsparli Obywatelską Inicjatywę Ustawodawczą FSSM RP. Dla 250 tys. obywateli, którzy złożyli swoje podpisy pod projektem ustawy, który tego dnia będzie czytany w Sejmie, dla tych partii i organizacji, które czynnie pomagały nam owe podpisy zebrać – przede wszystkim SLD, KODu i Obywateli RP oraz dla PO, .Nowoczesnej i PSL, których posłowie brali udział w wielu spotkaniach zorganizowanych w całym kraju w ramach Inicjatywy Ustawodawczej FSSM RP.
Do udziału w naszym zgromadzeniu, serdecznie zapraszamy wszystkich, którzy nie godzą się na destrukcję prawa i demokracji w Polsce.

POLSKA TO NIE PiS! POLSKA TO MY!
BĄDŹMY RAZEM!

Zdzisław Czarnecki
Prezydent FSSM RP

APEL PREZYDENTA FEDERACJI SSM RP DO POSŁANEK I POSŁÓW RP !

 

Panie Posłanki!
Panowie Posłowie!

          Wiemy, że w trakcie najbliższego 60 posiedzenia Sejmu w dniu 22 marca 2018 r., odbędzie się pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (druk nr 2294).
          Motywy podjęcia obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej zostały szczegółowo przedstawione w uzasadnieniu do projektu ww. ustawy. Wierzymy, że Panie Posłanki i Panowie Posłowie zechcą zapoznać się z przedstawionymi tam argumentami, które naszym zdaniem są niepodważalne i w pełni zasługują na uwzględnienie.
          Sytuacja jest bardzo poważna, albowiem w wyniku wejścia w życie tej jakże szkodliwej ustawy, zwanej przez nas represyjną, doszło do ludzkich tragedii i powszechnego poczucia krzywdy. Popełniło samobójstwo lub zmarło nagle już 36 byłych policjantek, policjantów i  funkcjonariuszy innych służb mundurowych.  Uważamy, że w obliczu śmierci nie ma miejsca na jakąkolwiek demagogię.  Przypadki tych zgonów i ich związek z decyzjami emerytalnymi drastycznie obniżającymi świadczenia emerytalne i rentowe zostały przez Federację Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP dokładnie sprawdzone i udokumentowane. Nie może dziwić fakt, że rozgoryczenie na sposób potraktowania tysięcy z nas jak ludzi wyjętych spod prawa, często po dziesiątkach lat wiernej służby, także dla wolnej i niepodległej Ojczyzny, spowodował tak tragiczne skutki. 
          Nie ulega wątpliwości, że Parlament Rzeczypospolitej Polskiej popełnił poważny błąd uchwalając w interesie politycznym obecnej większości ustawę, która jak najszybciej powinna być derogowana z porządku prawnego RP. Nie przywróci to życia zmarłym, ale może zapobiec kolejnym tragediom.
          Panie Posłanki i Panowie Posłowie! Słyszeliśmy deklaracje wielu z Was o potrzebie szacunku do obywatelskich inicjatyw ustawodawczych, w tym przypadku dla blisko trzystu tysięcy obywateli naszego Kraju, którzy swoimi podpisami wyrazili poparcie dla złożonego przez nas projektu ustawy. Apelujemy do Was! podejmijcie uchwałę o skierowaniu projektu do dalszych prac w komisjach sejmowych. Dajcie sobie i nam szanse na dyskusje o tym co się już stało, ale także o szczegółach proponowanych zmian.  Odrzucenie tego projektu ustawy już po pierwszym czytaniu byłoby niegodziwością, która na lata pozostanie w świadomości naszej i naszych bliskich.   
      Zdzisław  Czarnecki
Prezydent
Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP

LIST OTWARTY DO BISKUPÓW POLSKICH !

 

Powyższy list w połowie lutego 2018r. został rozesłany przez jego autora do poszczególnych Kurii Diecezjalnych, a w dniu 16 lutego opublikowano jego treść na stronie internetowej  Związku Byłych Funkcjonariuszy Służb Ochrony Państwa (ZBFSOP- list otwarty do biskupów polskich).

W piśmie przewodnim do tego listu mjr J. Misiewicz apeluje i prosi „o udzielenie pomocy emerytom i rencistom mundurowym skrzywdzonym Represyjną Ustawą Emerytalną z dnia 16 grudnia 2016r.” Następnie wskazuje, że „Wprowadzone prawo w sposób zbiorowy i bez sądu pozbawiło kilkadziesiąt tysięcy ludzi honoru i środków do życia. Dziś starsi, schorowani ludzie obdarci z godności nie mają na chleb, leki i podstawowe produkty. Do chwili obecnej zmarło z powodu tej nieludzkiej Ustawy 34 /trzydzieści cztery/ osoby”. (Wg FSSM RP mamy już 36 ofiar tej „eutanazyjnej ustawy”). Jak pisze dalej emeryt SG: „Nie poradzili sobie z niesprawiedliwością, jaka ich spotkała. Jest to wielka tragedia dla nas wszystkich. Okazało się, że nie tylko karabin zabija, ale też i podniesiona ręka posła…Proszę uprzejmie o zapoznanie się z Listem i udzielenie w miarę posiadanych możliwości pomocy w znowelizowaniu Ustawy mogącej przywrócić na starość honor i godziwe warunki do życia niewinnym ludziom”. Chodzi tu o obywatelski projekt ustawy (rugującej z obiegu prawnego ustawę represyjną), do którego poparcia niedawno zbieraliśmy podpisy. Projekt ten jest w Sejmie i ma być procedowany na posiedzeniu Sejmu w dniu 20 marca 2018r.

Na List Otwarty Do Biskupów Polskich spływają do jego autora odpowiedzi z poszczególnych kurii. Na uwagę zasługuje zapewnienie sekretarza Arcybiskupa Metropolity Wrocławskiego, iż sprawy poruszone w liście będą omawiane z biskupami na najbliższym posiedzeniu Konferencji Episkopatu Polski.

Warto zwrócić uwagę, że emeryt WOP i SG mjr Jerzy Misiewicz od ponad pół roku prowadzi indywidualnie walkę z ustawą represyjną i jej skutkami, pisząc listy otwarte do Prezydenta RP, Sejmu, Rządu, posłów i senatorów RP, do MSWiA, do europosłów, do Parlamentu Europejskiego, do Przewodniczącego Rady Europejskiej UE, a także prowadzi na Facebooku (/FSSM.RP/posts/) Dziennik Emeryta (skrzywdzonego ustawą represyjną). Niektóre z jego listów otwartych, a także odpowiedzi na nie (jeżeli przyszły) zostały opublikowane na naszej stronie internetowej, na stronie FSSM RP i na wspomnianej już stronie ZBFSOP.

Panie Jerzy! W pełni popieramy Pana walkę z tą „eutanazyjna ustawą” (niektórzy nazywają ją „ustawą śmierci”), solidaryzujemy się z Panem i współdziałamy dla wspólnego dobra. Mam nadzieję, że wspólne i konsekwentne działania – prowadzone w różnorodny sposób, ale zgodnie z obowiązującym prawem (nawet jak rządzący go nie przestrzegają!) –  przyniosą w końcu pozytywne efekty.

 Rzecznik ZEiRSG

Jerzy JANKOWSKI

 

Ustawa represyjna w Parlamencie Europejskim! Ustawa anty-represyjna – pierwsze czytanie w Sejmie! Ustawa degradacyjna – wpływa do Sejmu! Aktualizacja z dnia 02.03.2018r.

          Wczoraj w Parlamencie Europejskim odbyło się wysłuchanie publiczne w sprawie ustawy represyjnej z 16 grudnia 2016r. obniżającej emerytury i renty mundurowe. Obszerna relacja na ten temat znajduje się na portalu Onet.pl (link do niej  > Ustawa represyjna w Brukseli).  Bardziej szczegółowe informacje z wysłuchania publicznego zostaną zamieszczone niebawem na stronie Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP.
          Ważne! Nasz projekt ustawy anty-represyjnej będzie rozpatrywany przez Sejm na posiedzeniu w dniu 20 marca 2018r. Poniżej zapis z porządku obrad:      
Porządek dzienny
60. posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
w dniach 20, 21, 22 i 23 marca 2018 r.
(wtorek – piątek)
Początek obrad w dniu 20 marca 2018 r. o godz. 10.00

=========================================================================

6. Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (druk nr 2294)
– uzasadnia przedstawiciel Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Andrzej Rozenek.
       Zazwyczaj tak jest, że dobre informacje przeplatają się ze złymi. I teraz też tak się stało! Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy „degradacyjnej”, nie obniżającej, ale całkowicie pozbawiającej stopni wojskowych część emerytów i rencistów mundurowych, zarówno tych żyjących jak i spoczywających w grobach. Warto odnotować, że ten ostatni projekt ustawy degradacyjnej różni się w sposób istotny od wcześniejszych wersji projektów „degradacyjnych” firmowanych przez byłego już ministra obrony narodowej A. Macierewicza, a także od wersji zaproponowanej dzień wcześniej przez Komitet Stały RM. Świadczy to o tym, że podczas obrad Rady Ministrów doszło do modyfikacji wcześniejszych zapisów projektu ustawy. Tutaj link do znowelizowanego projektu ustawy, która od wczoraj znajduje się w Sejmie pod nr  2319 – ustawa degradacyjna + uzasadnienie. 
Rzecznik ZEiRSG
Jerzy JANKOWSKI

 

„REPRESYJNA USTAWA NA KONFERENCJI W BRUKSELI” – informacja ze strony internetowej europosła Janusza ZEMKE.

Represyjna ustawa na konferencji w Brukseli

– Po długotrwałych zabiegach udało się przenieść sprawę ustawy represyjnej z grudnia 2016 roku do centrum zainteresowania Parlamentu Europejskiego w Brukseli. Przyjęta formuła konferencji zapewni szeroki dostęp do zagadnień związanych z zapisami tej ustawy i krzywd, jakie ponoszą tysiące emerytów i rencistów mundurowych, a także wdowy i dzieci po zmarłych funkcjonariuszach. Zmniejszeniem świadczeń niektórzy ukarani zostali po raz drugi, bo pierwsza tzw. ustawa dezubekizacyjna realizowana była w 2009 r.

Data konferencji – 28 lutego 2018 r. zbiega się z nowym zdarzeniem w procedurze obniżania rent i emerytur mundurowych (przypomnijmy, że wydano decyzje takie 39 tysiącom osób), a mianowicie skierowaniem postanowienia sędziów Sądu Okręgowego z pytaniem do Trybunału Konstytucyjnego o zgodność owej ustawy z Konstytucją RP. Wobec obszernego uzasadnienia sędziów SO, żaden trybunał nie miałby wątpliwości, ale nikt nie wie, kiedy polski Trybunał Konstytucyjny weźmie na wokandę ich postanowienie i wyda orzeczenie w tej sprawie, a tymczasem wszystkie postępowania odwoławcze zostają zawieszone (odwołania złożyło dotąd 24 tys. poszkodowanych). Wielu poszkodowanych w podeszłym wieku może po prostu rozstrzygnięcia w swojej sprawie nie doczekać.

Organizatorami brukselskiej konferencji jest troje europosłów SLD z parlamentarnej frakcji S&D: prof. Bogusław Liberadzki, Krystyna Łybacka oraz ja. Ponadto Federacja Stowarzyszeń Służb Mundurowych w Warszawie.

Temat konferencji brzmi: „Represje wobec emerytowanych funkcjonariuszy policji i żołnierzy w Polsce”.

Do wysłuchania wystąpień i debaty zaproszeni zostali członkowie czterech komisji Parlamentu Europejskiego – LIBE (Wolności Obywatelskie), DROI (Prawa Człowieka), EMPL (Zatrudnienie i Sprawy Socjalne) i JURI (Prawo).

Z Polski przyjedzie ponad 50-osobowa delegacja osób pokrzywdzonych ustawą, przedstawiciele FSSM z prezydentem Zdzisławem Czarneckim, związków i stowarzyszeń służb mundurowych wchodzących w skład Federacji, SLD, Komitetu Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej z Andrzejem Rozenkiem, Rzecznika Praw Obywatelskich, reprezentanci różnych instytucji europejskich i dziennikarze.

Uczestnicy konferencji skierują i desygnują apel do władz polskich. Ponadto organizatorzy roześlą konferencyjne dokumenty i prezentacje medialne do wszystkich eurodeputowanych Parlamentu Europejskiego (750 osób) i ich asystentów oraz instytucji europejskich. Na liście adresatów znajduje się 3615 osób.

Całkowity koszt pobytu delegacji FSSM RP w Brukseli (przejazd, noclegi, wyżywienie, przewodnik, ubezpieczenie, etc.) pokryją organizujący Konferencję europosłowie SLD – Bogusław Liberadzki, Krystyna Łybacka i Janusz Zemke.
Z darowizn na walkę z ustawą represyjną, kwotą ogółem 3,5 tys. zł pokryte zostały koszty materiałów promocyjnych – plakatów informujących europarlametarzystów o Konferencji oraz ulotek i pendrivów z nagraną prezentacją multimedialną, która będzie przedstawiona na Konferencji. Pozostałe koszty delegaci ponoszą z własnych środków.

Sprawy organizacyjne i uzgodnienia merytoryczne omawialiśmy na spotkaniu w siedzibie Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych w Warszawie 15 lutego br.

Janusz Zemke

Warszawa,
16 lutego 2018 r.

 

 

 

OBÓZ „DOBREJ ZMIANY” POINFORMOWANY O KONFERENCJI FSSM RP I SLD W PARLAMENCIE EUROPEJSKIM

Uprzejmie informuję, że na portalu internetowym Federacji SSM RP ukazała się informacja o poinformowaniu obozu „dobrej zmiany” o Konferencji w Parlamencie Europejskim zorganizowanej z inicjatywy FSSM RP przez europosłów SLD w dniu 28 lutego 2018 r. o godz. 10:00, bezpośrednio przed rozpoczęciem sesji plenarnej. W Konferencji tej pod nazwą „REPRESJE WOBEC EMERYTOWANYCH FUNKCJONARIUSZY I ŻOŁNIERZY W POLSCE” weźmie udział delegacja z ramienia FSSM RP, w której składzie znajdą się m.in. osoby bezpośrednio dotknięte działaniem ustawy represyjnej. O tym fakcie Federacja oficjalnie poinformowała najważniejsze osoby w państwie – Prezydenta RP, Premiera oraz marszałków Sejmu i Senatu. Poniżej skan pisma do Pana Prezydenta RP oraz logo informacyjne o Konferencji ze stron internetowych SLD.

Rzecznik ZEiRSG

Jerzy Jankowski