Spotkanie opłatkowe w Regionie Szczecin ZEiRSG.

Z up. Prezesa Regionu

Jarosław KĘSICKI

 

Ostatnie pożegnanie mjr. rez. WOP i SG Mirosława JANKOWSKIEGO, b. komendanta PSG Jakuszyce!

klepsydra_motto
klepsydra kreska

 

 

 

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dn. 06.12.2018r.

odszedł na wieczną służbę

śp. mjr rez. WOP i SG Mirosław JANKOWSKI

b. dowódca/komendant GPK/PSG Jakuszyce

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się w dniu 08.12.2018r. o godz. 14.00

w kościele pw. Bożego Ciała w Szklarskiej Porębie.

Wyrazy szczerego współczucia rodzinie
składa Związek Emerytów i Rencistów Straży Granicznej
Cześć Jego pamięci.

 

 

 

klepsydra kreska

 

 

Informacja FSSM RP do UE i europosłów SLD o dwóch opiniach Sejmu nt. ustawy represyjnej, przygotowanych dla TK. Którą wybierze Prezes TK?

Na portalu internetowym FSSM RP ukazała się ciekawa wiadomość o przekazaniu do instytucji UE i europosłów SLD informacji o dwóch wzajemnie wykluczających się opiniach Sejmu na temat ustawy represyjnej, przygotowanych dla Trybunału Konstytucyjnego. Kuriozalna sytuacja! Którą opinię wybierze Prezes TK w toku postępowania? Wcześniejszą, czy późniejszą? Wprawdzie wcześniejsza opinia została przez Marszałka Sejmu unieważniona, ale niektórzy represjonowani plotkują, że jeżeli „dobra zmiana” przegra wybory parlamentarne jesienią 2019r. to być może w cenie będzie opinia wcześniejsza? To by w jakimś stopniu tłumaczyło opieszałe działania Trybunału w sprawie zapytania prawnego Sądu Okręgowego w Warszawie dotyczącego konstytucyjności zapisów w ustawie represyjnej (dotychczasowe tempo prac TK zdaje się wskazywać, że Trybunał może się pochylić nad losem represjonowanych dopiero w roku 2020, albo jeszcze później!).

Poniżej zamieszczamy skany tej informacji wraz z zestawieniem ważnych fragmentów treści obu opinii, a także linki do pełnych zapisów opinii oraz pisma Federacji do Marszałka Sejmu w tej sprawie.

OPINIA Komisji Ustawodawczej-4.10.2018

OPINIA Marszałka Kuchcińskiego dla TK-5.10.2018

ODWOŁANIE stanowiska przez Marszałka Kuchcińskiego

OPINIA Marszałka Kuchcińskiego dla TK-23.11.2018

WNIOSEK o udostępnienie informacji publicznej – pismo Federacji do Marszałka Sejmu z dnia 29.11.2018. 

Rzecznik ZEiRSG

Jerzy JANKOWSKI

Członek Regionu Sądeckiego ZEiRSG, Adam Musialski, po raz trzeci radnym i przewodniczącym Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój!

Miło nam zakomunikować, że zasłużony członek Regionu Sądeckiego Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej, emeryt b. WOP i Straży Granicznej  Kol. Adam MUSIALSKI, po raz trzeci został wybrany radnym miasta i gminy Piwniczna-Zdrój, a na pierwszej sesji Rady Miasta – po raz trzeci został jej przewodniczącym! Pełną relację z obrad Rady Miasta, ze zdjęciami i wywiadem TV z nowo wybranym przewodniczącym, zamieścił na swoim portalu internetowym regionalny „Sądeczanin”, do którego odsyłamy naszych czytelników >Sądeczanin – Piwniczna Zdrój: Adam Musialski znów szefem rady miasta i gminy. 

 Kol. Adam Musialski jako żołnierz WOP,  a później funkcjonariusz Straży Granicznej, przez wiele lat służył w ochronie granicy w rejonie Piwnicznej, osiedlił się tam i mieszka do dzisiaj. Swoją postawą i działalnością społeczną na rzecz współmieszkańców zaskarbił sobie ich szacunek i  wdzięczność. W latach 1997 – 2006 był wiceprezesem a następnie prezesem KS ”Ogniwo” Piwniczna-Zdrój. W latach 1998-2002 pełnił funkcję Przewodniczącego Zarządu Osiedla Piwniczna-Kosarzyska, a w roku 2002 po raz pierwszy został wybrany do Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój, od początku obejmując funkcję jej Przewodniczącego i pełniąc ją do końca kadencji. W latach 2010-2014 ponownie został wybrany do Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój i ponownie radni powierzyli mu funkcję Przewodniczącego. W wyborach samorządowych  2018 Kol. Adam Musialski, mimo niesprzyjającej atmosfery wobec emerytów mundurowych WOP i SG, tworzonej odgórnie przez „dobrą zmianę, po raz trzeci został radnym i Przewodniczącym Rady Miejskiej w Piwnicznej-Zdroju. Warto też dodać, że od roku 2009 do chwili obecnej pełni też funkcję Prezesa OSP Kosarzyska.

Kolego Adamie! Znamy Ciebie z lat służby w ochronie granicy i Twoje cechy charakteru, umożliwiające współpracę z każdym człowiekiem  dobrej woli. Wiedza, doświadczenie i zdolności koncyliacyjne z pewnością będą dobrze przez Ciebie wykorzystane w kierowaniu Radą Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój, a Rada w nowej pięcioletniej kadencji zapisze się złotymi zgłoskami w historii tej niezwykle atrakcyjnej, zarówno latem jak i zimą, miejscowości turystyczno-wypoczynkowej.  Tego życzymy Tobie oraz Radzie, której masz zaszczyt przewodniczyć!

Prezes Regionu Sądeckiego

Krzysztof TWARDOWSKI

Wnioski o ponowne naliczenie i wypłacenie ekwiwalentu za niewykorzystany urlop w Straży Granicznej – aktualizacja z dnia 7.12.2018r.

W dniu 30 października 2018r. Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok (sygn. 7/15), opublikowany w dniu 6 listopada 2018r. (Dz.U. z 2018r., poz. 2102) w sprawie niezgodności z Konstytucją RP przepisów w ustawie o Policji dotyczących naliczania ekwiwalentu za niewykorzystany urlop  wypoczynkowy/dodatkowy przez funkcjonariuszy Policji odchodzących na emerytury (renty). Wyrok ten nie dotyczy funkcjonariuszy Straży Granicznej, co niedawno sygnalizowaliśmy na naszej stronie internetowej, publikując kopię pierwszej opinii prawnej Pani adwokat dr Marty Derlatki zamieszczoną na portalu NSZZF SG w dniu 15.11.2018r.  (informacja-dotyczaca-wyroku-trybunalu-konstytucyjnego/).

Druga opinia prawna Pani adwokat dr Marty Derlatki, opublikowana na portalu internetowym NSZZF SG w dniu 29.11.2018r. (Opinia prawna przygotowana na zlecenie Zarządu Głównego NSZZF SG w przedmiocie zgodności przepisów dot. ekwiwalentów za niewykorzystany urlop i czas wolny od służby z aktami wyższego rzędu  –  kliknij w adres:  Opinia-ekwiwalent-SG), potwierdza zasadność wystąpienia w tej sprawie do Trybunału Konstytucyjnego i wskazuje, że Zarząd Główny NSZZF SG jest organem uprawnionym do takiego wystąpienia. (Możliwości takiej nie posiada żadne stowarzyszenie grupujące emerytów/rencistów SG). Zarząd Główny NSZZF SG ostateczną decyzję w tej kwestii podejmie prawdopodobnie w dniu 12 grudnia 2018r.

Znając już tempo realizacji procedur prawnych przy składaniu wniosków do TK zakładamy, że w przypadku skierowania takiego wystąpienia do TK przez NSZZF SG  ostateczny wyrok w tej sprawie (prawdopodobnie korzystny dla nas) zapadłby  za 2-3 lata. W związku z powyższym, wychodząc naprzeciw sugestiom części emerytów i rencistów SG, publikujemy poniżej trzy wzory wniosków (trzeci wzór wniosku, opracowany przez Panią dr Martę Derlatkę, dołączamy z dniem 7.12.2018r.) do właściwych przełożonych o ponowne naliczenie i wypłacenie ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy/dodatkowy, naliczony niezgodnie z przepisami, co można wywieść poprzez analogię do zakwestionowanych już przez Trybunał Konstytucyjny przepisów w wyroku sygn. K 7/15. odnoszących się do funkcjonariuszy Policji.

Wzory opracowane przez stowarzyszenia emerytów b. WOP i SG:

Wzór opracowany przez Panią dr Martę Derlatkę, zamieszczony na portalu internetowym NSZZF SG wraz z uzasadnieniem:

Wzory różnią się między sobą sposobem formułowania tych samych w istocie żądań do przełożonych o wyrównanie ekwiwalentu za niewykorzystany urlop (czas wolny) przy przechodzeniu na emeryturę/rentę. Wybór wniosku należy do zainteresowanego emeryta/rencisty, stosownie do jego indywidualnej sytuacji podczas przechodzenia na emeryturę czy rentę, w szczególności terminu i obowiązujących wówczas przepisów. Do sporządzenia wniosku  załączamy materiał pomocniczy: SG-Przepisy-Urlop-Czas-Wolny.

Konkluzja końcowa: wszystkie wzory mogą być wykorzystane do sporządzenia odpowiedniego wniosku przez emerytów/rencistów SG, którym niewłaściwie naliczono i wypłacono ekwiwalent za niewykorzystany urlop (czas wolny). Z dużym prawdopodobieństwem, graniczącym z pewnością, można przyjąć, że w aktualnej sytuacji prawnej każdy wniosek o ponowne naliczenie ekwiwalentu za niewykorzystany urlop, zostanie załatwiony odmownie, co zapewne będzie skutkowało koniecznością  podejmowania dalszych kroków prawnych. Dlatego z ostrożności procesowej sugerujemy, aby przy sporządzaniu wniosku kierować się wskazaniami Pani Dr Marty Derlatki oraz wskazówkami zespołu prawnego Federacji zamieszczonymi na stronie portalu internetowym  Federacji SSM RP  >https://www.fssm.pl/ekwiwalent-za-niewykorzystany-urlop—uzupelnienie .

Rzecznik ZEiRSG

Jerzy JANKOWSKI

 

Walne Zebranie Regionu Sądeckiego – zmiany we władzach Regionu.

W dniu 15 listopada 2018 roku w sali odpraw Karpackiego Oddziału SG – dzięki przychylności Komendanta Oddziału – odbyło się Walne Zebranie Regionu Sądeckiego ZEiRSG, poświęcone zmianom we władzach Regionu. Kontynuuj czytanie

Informacja – opinia prawna dot. wyroku Trybunału Konstytucyjnego, sygn. K 7/15, w sprawie ekwiwalentu za niewykorzystany urlop.

Za zgodą Przewodniczącego Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy SG, Pana Marcina KOLASY,  publikujemy na naszej stronie internetowej opinię prawną Pani adwokat dr Marty DERLATKI dotyczącą wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 30.10.2018r. o sygn. K 7/15 w sprawie ekwiwalentu za niewykorzystany urlop przez funkcjonariuszy Policji. Kontynuuj czytanie

APEL GENERAŁÓW I ADMIRAŁÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

APEL GENERAŁÓW I ADMIRAŁÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Z OKAZJI 100. ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

Kontynuuj czytanie

Prezydent FSSM RP zaprasza.

Komunikat Prezydenta FSSM RP o organizacji obchodów 100-lecia Niepodległej w dniu 8 listopada 2018r.