Odpowiedzi MSWiA na pytania zadane przez ZEiRSG w trybie dostępu do informacji publicznej – ciąg dalszy.

Koleżanki i Koledzy,

w załączeniu przedstawiam poniżej korespondencję z MSWiA w zakresie wyłączenia stosowania art. 15c, art. 22a i art. 24a w stosunku do byłych żołnierzy Wojsk Ochrony Pogranicza, a później funkcjonariuszy Straży Granicznej, które na podstawie art. 8a ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji (…), zmienionej ustawą nowelizującą z dnia 16 grudnia 2016 r. zostały zgodnie z kompetencją wniesione do rozpatrzenia Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Z uzyskanych danych statystycznych wynika, że na dzień 30 października 2021 r. do MSWiA wpłynęło:

 • 5028 wniosków w trybie art. 8a ustawy zmieniającej z 16.12.2016 r. z czego 364 wnioski złożyli byli żołnierze WOP a później funkcjonariusze Straży Granicznej. Stanowi to 7,23% ogółu złożonych wniosków.
 • wydano 38 decyzji pozytywnych dot. ogółu funkcjonariuszy służb mundurowych. Stanowi to 0,75% wszystkich złożonych wniosków. Ile wśród wskazanych decyzji dot. byłych żołnierzy WOP a później funkcjonariuszy Straży Granicznej nie wiemy.
 • 237 wniosków złożonych przez byłych żołnierzy WOP a później funkcjonariuszy Straży Granicznej zostało umorzonych, w tym nieznana jest liczba umorzonych spraw z uwagi na śmierć strony.

Z analizy całości korespondencji wynika, że aktualnie procesowi decyzyjnemu poddanych jest 127 wniosków prowadzonych w trybie art. 8a dot. odwołań złożonych przez byłych żołnierzy WOP a później funkcjonariuszy Straży Granicznej.

O skuteczności złożonych odwołań w trybie art. 8a ustawy zmieniającej z dnia 16.12.2016 r. mówi przedstawiona statystyka. 

Nadmieniam, że po przeanalizowaniu treści wszystkich odpowiedzi MSWiA (w tym Decyzji nr 1-IP/DBI/2022 odmawiającej bardziej szczegółowych danych), uznaliśmy za niecelowe składanie kolejnych wniosków o ponowne rozpatrzenie tej sprawy lub też wystąpienie ze skargą do sądu.   

                                                          Z wyrazami szacunku
                                                              Prezes Związku
                                                Emerytów i Rencistów Straży Granicznej

                                                     Sławomir Matusewicz

 

 

Protest FSSM RP w sprawie „Polskiego Ładu” skierowany do Premiera Rządu RP.

Ostatnie pożegnanie śp. kpt. WOP/SG w st. spocz. Władysława TUROKA.

Stanowisko Zarządu Głównego ZEiRSG w sprawie „Polskiego Ładu”.

Ostatnie pożegnanie śp. st. chor. WOP/SG Wiesława STOCHMALA.

Ostatnie pożegnanie śp. mjr. WOP/SG Zbigniewa RZECZYCKIEGO.

Ostatnie pożegnanie śp. ppłk. WOP/SG Janusza SYSKI.

Ostatnie pożegnanie śp. kpt. WOP/SG Władysława KRUGŁEGO.

Życzenia świąteczno-noworoczne 2021/2022.

 

Konferencja w Senacie pt. „Czy prawa nabyte są naruszalne? Emerytury i renty jako instrument politycznej zemsty.”

W związku z V rocznicą uchwalenia ustawy represyjnej w dniu 20.12.2021 roku  w godz. 12.00 -14.00 w Senacie RP odbyła się Konferencja z udziałem przedstawicieli Federacji SSM RP, polityków opozycji demokratycznej i ekspertów, zorganizowana przez Wicemarszałek Senatu Panią Senator Gabrielę Morawską-Stanecką wspólnie z Wicemarszałkiem Senatu Panem Senatorem Michałem Kamińskim. Konferencja odbywała się w trybie on line z możliwością zadawania pytań przez obserwatorów spoza Senatu.

Spośród przedstawicieli emerytów służb mundurowych w Konferencji uczestniczyli między innymi:

 • insp. Zdzisław Czarnecki – Przewodniczący FSSM RP,
 • płk Henryk Budzyński – wiceprzewodniczący FSSM RP i wiceprzewodniczący ZŻWP,
 • gen. bryg. Marek Dukaczewski – Prezes ZG Stowarzyszenia „SOWA”,
 • gen. bryg.  SG Tadeusz Frydrych – Członek Zarządu KGiASG, członek ZEiRSG Region Koszalin,
 • gen.  poż. Ryszard Grosset – Klub Gen. PSP RP,
 • gen.  bryg. Mirosław Gawor – członek ZFBOR,
 • płk SG Andrzej Adamczyk – członek ZG SBŻiFSG RP „Granica” i komisji prawnej FSSM RP,
 • gen.  SW Jan Pyrcak – przedstawiciel KZEiRSW,
 • eksperci FSSM występujący zdalnie: W. Baraniewicz i W. Cybulski.

W charakterze ekspertów uczestniczyli także prawnicy: prof. M. Chmaj – konstytucjonalista, dr M. Szwed z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, Tomasz Oklejak – Naczelnik w urzędzie RPO  ds. żołnierzy i funkcjonariuszy.

Spośród polityków obecni byli posłowie: Andrzej Rozenek, Katarzyna Piekarska, Tomasz Siemoniak, Mirosław Suchoń, Joanna Senyszyn, Robert Kwiatkowski, Hanna Gil-Piątek, a także senator Wojciech Konieczny.

Z przebiegu konferencji  w toku dyskusji przebijały się następujące zasadnicze tematy:

 • bezprawność uchwalenia ustawy represyjnej i jej niezgodność z Konstytucją RP,  w tym szczególnie wprowadzenie odpowiedzialności zbiorowej,
 • tragiczne skutki wejścia w życie tej ustawy (64 ofiary śmiertelne w wyniku bezpośredniego jej oddziaływania i około 2000 osób, które zmarły nie doczekawszy sprawiedliwości w sądach, pomimo wniesionych odwołań od decyzji obniżających emerytury bądź renty; wiele rodzin nadal żyje w biedzie i w poczuciu ograbienia z godności i honoru, bez pełni praw obywatelskich, jako gorszy sort),
 • ograniczenie na bazie tej ustawy praw obywatelskich w innych ustawach lub rozporządzeniach (11 aktów prawnych ogranicza lub wyklucza z działalności, czy uczestnictwa w różnych strukturach państwowych, samorządowych i innych organizacjach osoby, które w przeszłości miały jakiekolwiek związki z organami czy instytucjami w PRL i zostały zakwalifikowane w ustawie represyjnej jako ci, którzy działali na rzecz państwa totalitarnego),
 • konieczność wyrugowania ustawy represyjnej z porządku prawnego po wygranych przez opozycję wyborach parlamentarnych, naprawienia krzywd wszystkim poszkodowanym, rozliczenia sprawców bezprawia legislacyjnego zgodnie z obowiązującym prawem (na podstawie dowodów, bez wprowadzania odpowiedzialności zbiorowej).

TUTAJ link do transmisji w Senacie.

Poniżej kilka zdjęć z konferencji w Senacie zamieszczonych na Facebooku.

Rzecznik ZEiRSG

Jerzy Jankowski