UDZIAŁ RN ZEiRSG W OBCHODACH ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI.

            Z okazji 99. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę, zarówno w Słubicach, jak i innych miejscowościach gminy, odbyło się wiele spotkań i uroczystości.

          Na zaproszenie Starosty Słubickiego Marcina Jabłońskiego i Burmistrza Słubic Tomasza Ciszewicza delegacja RN ZEiRSG w składzie: D. Siembida, A. Radzik i J. Siedlarz, uczestniczyła w dniu 11 listopada 2017r. w mszy patriotycznej z okazji obchodów Narodowego Święta Niepodległości. W uroczystościach uczestniczyły poczty sztandarowe miasta, służb mundurowych, szkół i organizacji społecznych, a także mieszkańcy Słubic, przedstawiciele wielu organizacji pozarządowych, radni miejscy i powiatowi, oraz delegacja z Koła SEiRP.

          W swoich wystąpieniach Starosta i Burmistrz oraz inni mówcy podkreślali znaczenie wolności, patriotyzmu oraz jedności społeczeństwa; wskazywali, że patriotyzm to także szacunek i dbanie o swoją małą ojczyznę, w której się żyje. Na zakończenie uroczystości uczestniczące delegacje złożyły wiązanki kwiatów pod tablicą pamiątkową poświęconą Polakom poległym za Ojczyznę.

          W godzinach wieczornych w Słubickim Miejskim Ośrodku Kultury odbył się koncert kameralny z muzyką J. Paderewskiego, F. Chopina i H. Wieniawskiego.

                                                                                                         Prezes RN

                                                                                                       Jerzy Siedlarz

 

CZŁONKOWIE RN ZEiRSG NA SPOTKANIACH Z PRZEDSTAWICIELAMI OKIU.

W dniach 8-9 listopada 2017r. na terenie województwa lubuskiego odbyły się dwa spotkania przedstawicieli Obywatelskiego Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej FSSM RP, w których uczestniczyli m.in. emeryci i renciści ZEiRSG z Regionu Nadodrzańskiego. Oto krótki zapis z tych spotkań:

 1. W Zielonej Górze – 09 listopada 2017r. w Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego. Na spotkanie przybyło około 300 osób, a Region Nadodrzański reprezentowało trzech członków: K. Kubiak, M. Piński i W. Tiszuk. Obecni byli także emeryci WOP i SG z Krosna Odrzańskiego i Tuplic. W sprawie skutków wprowadzenia ustawy represyjnej oraz aktualnych działań OKIU informację przedstawili: Pełnomocnik Komitetu – Andrzej Rozenek i Prezydent Federacji – Zdzisław Czarnecki. Ze słowami otuchy, wsparcia i konkretnej pomocy w walce emerytów mundurowych o swoje prawa, głos  zabierali: gen. bryg. rez. Marek Działoszyński z Klubu Generałów Policji, Bogusław Wontor  –  Przewodniczący Wojewódzkich struktur SLD, Wadim Tyszkiewicz – Prezydent Nowej Soli, Tadeusz Jędrzejczak – członek Zarządu Województwa Lubuskiego, ppłk w st. spocz. Edward Markiewicz – członek LZW ZŻWP oraz Tomasz Nestorowicz – członek Rady Miasta Zielona Góra /KKW SLD Lewica Razem/. Wszyscy występujący i zabierający głos zapewnili, że będą wspierać emerytów mundurowych i podejmować działania mające na celu przywrócenie wcześniej obowiązujących przepisów emerytalnych, zgodnych z zapisami ustawowymi i konstytucyjnymi.
 2. W Słubicach – 10 listopada 2017r. w Sali Kameralnej Słubickiego Miejskiego Ośrodka Kultury. Organizatorem tego spotkania była Słubicka Inicjatywa Demokratyczna. Na spotkaniu było około 130 osób – emeryci mundurowi, rodziny i sympatycy poszkodowanych emerytów. Na tym spotkaniu głos zabierali: Andrzej Rozenek, Zdzisław Czarnecki, Bogusław Wontor, Maria Jaworska – członek Sejmiku Województwa Lubuskiego, Robert Włodek z SLD, Mariusz Dubacki z Nowoczesnej oraz przedstawiciele struktur emeryckich. W swoich wystąpieniach wszyscy podkreślali niekonstytucyjność ustawy z 16.12.2016r. uchwalonej w niejasnych okolicznościach, poza salą obrad Sejmu, bez ustalonego kworum, bez głosowania imiennego, w obecności innych, być może nieuprawnionych, osób. W ustawie zastosowano odpowiedzialność zbiorową, co nie jest standardem w państwach demokratycznych. Zebrani zaapelowali o jedność środowisk emerytów służb mundurowych oraz o aktywne działanie w obronie swoich praw, bo nie można być biernym i poddać się pisowskiej propagandzie.

       W imieniu represjonowanych emerytów z rejonu słubickiego dziękujemy organizatorom spotkania za inicjatywę i zaangażowanie, a przedstawicielom OKIU za przedstawienie aktualnych działań antyrepresyjnych w ramach Federacji i innych związków i stowarzyszeń emerytów służb mundurowych oraz zmotywowanie do dalszych aktywnych działań w obronie godności i praw nabytych w służbie dla Ojczyzny.

                                                                                                   Prezes RN

                                                                                                Jerzy Siedlarz

 

OSTATNIE POŻEGNANIE

 

 

klepsydra kreska

 

 

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dn. 15.11.2017 r.

odszedł na wieczną służbę w wieku 78 lat

śp. płk dypl. WOP w st. spocz. Tadeusz MARKIEWICZ
b. dowódca Bieszczadzkiej Brygady WOP

w Przemyślu.

      Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się w dniu 21.11.2017r. mszą św. o godz. 9.00  w Kościele

Garnizonowym przy ul Słowackiego w Przemyślu, dalsza część ceremonii od godz. 10.00 w kaplicy

na Cmentarzu Głównym, a zakończenie na Cmentarzu Wojskowym.

Wyrazy szczerego współczucia rodzinie
składa
Związek Emerytów i Rencistów Straży Granicznej

Cześć Jego pamięci.

 

 

 

klepsydra kreska

NOWOSĄDECKI KOMITET INICJATYWY USTAWODAWCZEJ FSSM RP.

          Uprzejmie informujemy, że w dniu 6 listopada 2017r. w Nowym Sączu powstał Nowosądecki Komitet Inicjatywy Ustawodawczej, jako kontynuacja powstałego w połowie października br. „Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP ds. ustawy o zmianie ustawy z dnia 18 lutego 1994 roku, dotyczącej zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służb Kontrwywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin”.

          Pod tą przydługą nazwą kryje się KIU Federacji, którego celem jest usunięcie z obiegu prawnego ustawy represyjnej z 16 grudnia 2016r., zwanej niekiedy Ustawą Śmierci (mamy już 25 jej ofiar śmiertelnych), skutkującej radykalnym obniżeniem emerytur i rent znacznej części emerytów mundurowych  Pełnomocnikiem KIU Federacji jest b. poseł na Sejm, a obecnie działacz Sojuszu Lewicy Demokratycznej, Pan Andrzej Rozenek, a głównym celem Komitetu jest zebranie co najmniej 100 tyś. podpisów pod projektem ustawy anty-represyjnej, czyli uchylającej ustawę represyjną.

          Decyzję o powołaniu Nowosądeckiego Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej podjęli jednogłośnie przedstawiciele następujących organizacji i struktur działających na terenie Sądecczyzny:

 • Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policji w Nowym Sączu,
 • Organizacji Terenowej Emerytów i Rencistów Policji NSZZ w Nowym Sączu,
 • Stowarzyszenia Komendantów Policji z siedzibą w Limanowej,
 • Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej Regionu Sądeckiego,
 • Krajowego Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej Koła przy ZK w Nowym Sączu,
 • Stowarzyszenia Generałów Policji RP w Warszawie,
 • Zarządu Rejonowego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Nowym Sączu.

          Przewodniczącym NKIU został wybrany przedstawiciel SERP Kol. Tadeusz Huryn, a  Rzecznikiem prasowym Komitetu – Kol. Ryszard Wasiluk.

          Należy wskazać, że głównymi celami działania Nowosądeckiego Komitetu jest zbieranie podpisów obywateli popierających obywatelski projekt ustawy anty-represyjnej, ustalenie osób ze środowiska mundurowego najbardziej dotkniętych ustawą represyjną i dotarcie do nich, szczególnie w okresie przedświątecznym i zimowym, z pomocą koleżeńską, psychologiczną i w skrajnych przypadkach – materialną.

          O powstaniu Nowosądeckiego Komitetu zostały już powiadomione lokalne media. Pierwsza informacja na ten temat została zamieszczona 10 listopada w TS dobry tygodnik sądecki, a w dniu 13 listopada w Naszej Telewizji Sądeckiej (NTV) w „Rozmowie dnia” ukazał się obszerny wywiad z rzecznikiem NKIU Kol. Ryszardem Wasilukiem, omówiony dodatkowo w NTV dnia następnego – „Będą walczyć o przywrócenie emerytur”.

          Życzymy powodzenia i sukcesów nowo powstałemu Komitetowi, a środowiska mundurowe i wszystkich sympatyków zachęcamy do aktywnego poparcia działań podjętych przez NK i organizacje go tworzące.

Rzecznik ZEiRSG

Jerzy JANKOWSKI

 

VI SŁUBICKIE FORUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Z UDZIAŁEM RN ZEiRSG.

            W dniu 25 października 2017r. w Collegium Polonicum w Słubicach odbyło się VI Słubickie Forum Organizacji Pozarządowych. Na zaproszenie: Sektora 3 Słubice, Fundacji na rzecz Collegium Polonicum i Burmistrza Słubic w Forum uczestniczyło około 50 reprezentantów organizacji pozarządowych z terenu Gminy Słubice. Region Nadodrzański ZE i RSG reprezentowali kol: J. Siedlarz, D. Siembida i W. Tiszuk.

          Słubickie Forum Organizacji Pozarządowych odbyło się już po raz szósty. Zawsze jest to okazja do spotkania się lokalnych przedstawicieli organizacji pozarządowych, wymiany informacji i doświadczeń z działalności na rzecz swoich środowisk i społeczności lokalnych, jak też miejsce  do zapoznania się – co robią inne organizacje – oraz zadbania o wzajemne dobre relacje i skorzystania z wiedzy ekspertów w zakresie aktywizacji działalności społecznej.

          Oprócz wystąpień ekspertów, Forum odbywało się przy czterech stolikach tematycznych:

 • skuteczny lider na poziomie lokalnym /osoba, która ogarnia całość, nie może być osamotniona, musi działać i mieć wsparcie innych, nie może być stagnacji w działalności, liderowanie to ciężki kawałek chleba/,
 • społecznie odpowiedzialny biznes /czyli zarabianie przez organizacje pieniędzy, organizacja jako podmiot ekonomii społecznej, Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej – pomoc i doradztwo/,
 • współpraca gminy z organizacjami pozarządowymi /warto inwestować w dobrą współpracę, efekt obustronnych korzyści, nieskupianie się na barierach, ale traktowanie tego tematu jako wyzwania w bieżącej działalności/,
 • ekonomia społeczna na poziomie lokalnym /współpraca z biznesem w zbieżnych punktach, wspólne cele i wartości, dobre relacje/.

          Przedstawiciele Regionu Nadodrzańskiego uczestniczyli w pracach stolika – skuteczny lider na poziomie lokalnym – gdzie dyskusję moderowała Marzena Słodownik, animatorka z Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Zielonej Górze.

          Co nam dało uczestnictwo w VI Forum? Szerszy pogląd na rozwój naszej działalności w kierunku skuteczności, współpracy z samorządem i innymi organizacjami, wiedzę i doświadczenie – co i jak robią inni, kontakty i integrację z innymi stowarzyszeniami.

          Uważamy, że warto uczestniczyć w takich spotkaniach i zachęcamy do tego nasze struktury na swoich terenach działalności.

Prezes RN

                                                                                                             Jerzy Siedlarz

 

25-ta ofiara ustawy represyjnej i 6 -ta wśród emerytów Straży Granicznej!

Informacja z Regionu Kołobrzeg ZEiRSG !

Śp. starszy chor. sztabowy Hieronim Szamszur – Kontroler GPK SG Kołobrzeg, żolnierz WOP i funkcjonariusz SG – kolejną ofiarą ustawy represyjnej! Został już wpisany do „Białej Księgi” prowadzonej przez Federację Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP.

Prezes Regionu Kołobrzeg ZEiRSG

Zbigniew Hadaś

 

 

 

„NiezaSŁUŻYLIŚMY” – dodatek do Trybuny dot. skutków ustawy represyjnej.

 

 

Poniżej zamieszczamy przedruk wpisu ze strony Federacji SSM RP, dotyczący skutków ustawy represyjnej, w tym listy śmiertelnych jej ofiar. 

 

„Do ostatniego weekendowego wydania TRYBUNY dołączono specjalny dodatek NiezaSŁUŻYLIŚMY w całości poświęcony represyjnej ustawie emerytalnej z 16 grudnia 2016 r. Zachęcamy do przeczytania (wystarczy kliknąć w obrazek obok). Wersję papierową dodatku można bezpłatnie otrzymać w siedzibach wojewódzkich struktur SLD, których adresy znajdują się na 11 stronie”.

 

Rzecznik ZEiRSG

Jerzy JANKOWSKI

INTERPELACJE POSELSKIE W SPRAWIE SKUTKÓW USTAWY REPRESYJNEJ, ZŁOŻONE W PAŹDZIERNIKU 2017 ROKU.

          Uprzejmie informujemy, że w miesiącu październiku 2017r. w Sejmie RP złożone zostały dwie interpelacje poselskie w sprawie skutków ustawy represyjnej z grudnia 2016r.

          Interpelacja nr 16323 została skierowana do MSWiA i dotyczy zapytania o liczbę b. funkcjonariuszy SG i żołnierzy WOP objętych tą ustawą, zarówno w skali kraju jak i z obszaru województwa podkarpackiego.

          Interpelacja 16564 została skierowana do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz do MSWiA i dotyczy losu składek na ubezpieczenie społeczne, wypracowanych i wpłacanych do sytemu powszechnego (ZUS) przez emerytów mundurowych objętych ustawą represyjną, która w sposób arbitralny nie pozwala na podwyższenie im emerytur z tytułu podjętej pracy w „cywilu”, w przeciwieństwie do cywilnych emerytów i emerytów mundurowych nie objętych ustawą represyjną.

          Poniżej treść tych interpelacji.

Rzecznik ZEiRSG

Jerzy JANKOWSKI

 

PS. Wałbrzyski Komitet Protestacyjny FSSM RP w ramach Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej, organizuje spotkanie w Wałbrzychu w dniu 17 listopada 2017 r. o godz. 16.00 w  sali konferencyjnej Spółdzielni Mieszkaniowej „Podzamcze”, ul . Aleja Podwale 1. W spotkaniu weźmie udział m. innymi Pani Agnieszka Kołacz-Leszczyńska – poseł na Sejm RP, współautorka interpelacji nr 16323.

 

ODPOWIEDŹ PREZYDENTA RP NA LIST OTWARTY POSZKODOWANEGO EMERYTA STRAŻY GRANICZNEJ.

Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy!

Poszkodowani ustawą represyjną!

 

         Poniżej zamieszczamy odpowiedź Pana Prezydenta RP, a ściślej – Kierownika Zespołu Korespondencji Obywatelskiej Biura Dialogu i Korespondencji w Kancelarii Prezydenta RP – na List Otwarty emeryta Straży Granicznej, mjr. Jerzego Misiewicza, poszkodowanego ustawą represyjną. W liście tym mjr Misiewicz przedstawia sytuację represjonowanych i swoją, oraz zadaje pytanie: „Panie Prezydencie pozwolę sobie Pana zapytać…jak będzie?” 

          Szanowni Państwo!

         Odpowiedź Pana Prezydenta nic nie wnosi do naszej sprawy i zagadnień poruszonych przez emeryta SG. Oprócz zapewnienia, że Pan Prezydent i jego Kancelaria rozpatruje „uwagi, apele i postulaty dotyczące m.in. obowiązujących regulacji prawnych i rozwiązań systemowych”, odpowiedź ta zawiera swego rodzaju usprawiedliwienie dla niemocy Pana Prezydenta w tej kwestii oraz ogólne wskazówki, gdzie zaskarżyć decyzję emerytalną ZER MSWiA, do kogo się zwracać w sprawie ewentualnej nowelizacji ustawy represyjnej, i kogo prosić o „łaskę” w trybie art. 8a (nie ustrzeżono się lapsusu wskazując nie na emerytów, lecz na funkcjonariuszy pełniących służbę). No cóż, jest to ogólnikowa, sztampowa odpowiedź ….. i ani słowa o śmiertelnych ofiarach ustawy represyjnej….

          Wydaje się, że najwłaściwszym rozwiązaniem w tej sytuacji będzie jak najszybsze zebranie dużej ilości podpisów obywateli RP pod projektem ustawy anty-represyjnej, pilotowanej przez Komitet Inicjatywy Ustawodawczej Federacji SSM RP, i wniesienie jej pod obrady Sejmu. Jeżeli sami nie rozwiążemy tej sprawy, to nikt za nas tego nie zrobi!

          A więc Koleżanki i Koledzy, do dzieła!

 

Rzecznik ZEiRSG

Jerzy JANKOWSKI

 

SPOTKANIA ANTYREPRESYJNE W REGIONIE NADODRZAŃSKIM ZEiRSG.

       I.   W dniu 20 października 2017r. z inicjatywy Zarządu Regionu Nadodrzańskiego ZEiRSG w siedzibie Regionu odbyło się spotkanie przedstawicieli czterech struktur emerytów mundurowych /SEiRP, ZŻWP, ZEiRP RP, ZEiRSG/ działających na terenie powiatu słubickiego z przedstawicielami struktur powiatowych SLD i Nowoczesnej.

          Tematem spotkania było:

 • omówienie spotkania w dniu 12 września 2017 r z adwokatem i członkiem Trybunału Stanu  Jerzym Wierchowiczem – nasze doświadczenia merytoryczne i organizacyjne,
 • współpraca i udział w organizowanych działaniach Słubickiej Inicjatywy Demokratycznej, w tym uczestnictwo członków naszych organizacji w pikiecie przed siedzibą Sądu Rejonowego w dniu 23 października w związku ze sprawą sądową Jerzego Owsiaka,
 • kontakt z mediami na szczeblu lokalnym, przekazywanie informacji, udzielanie wywiadów i autoryzacja danych do artykułów,
 • zbieranie podpisów pod obywatelskim projektem ustawy „antyrepresyjnej” – omówienie współdziałania w tym zakresie,
 • przekazywanie informacji i kontaktowanie się przy organizacji doraźnych akcji np. pikiet,
 • spotkania z przedstawicielami OKIU: 09.11. 2017r.- Zielona Góra; 10.11.2017r. – Słubice.

        II.  W dniu 24 października 2017 r w Krośnie Odrzańskim odbyło się spotkanie emerytów dotkniętych przepisami ustawy represyjnej, w którym udział wzięli przedstawiciele Regionu Nadodrzańskiego ZEiRSG, Koła ZŻWP oraz emeryci niezrzeszeni. W spotkaniu udział wziął także Przewodniczący ZO NSZZFSG przy NoOSG.

          Na spotkaniu poruszono między innymi takie zagadnienia jak:

 • skutki wprowadzenia ustawy represyjnej i jej wpływ na bieżące życie emerytów WOP/SG,
 • inicjatywy lokalne w sprawie skutków ustawy represyjnej na przykładzie Słubickiej Inicjatywy Demokratycznej – działania informacyjne i praktyczne,
 • rola mediów, w tym lokalnych, w przekazywaniu prawdy o ustawie represyjnej,
 • jedność środowiska „zielonych otoków” i solidarność emerytów mundurowych, wzajemna pomoc i wymiana doświadczeń w działaniach „antyrepresyjnych”,
 • zbieranie podpisów pod projektem ustawy „antyrepresyjnej” – koordynatorzy w poszczególnych miejscowościach na pograniczu,
 • pomoc, wsparcie i włączanie się do zbierania podpisów przez członków NSZZFSG, współpraca i wymiana informacji.

Prezes RN

Jerzy Siedlarz

 

Starsze posty «