Ostatnie pożegnanie śp. st.chor.sztab. rez. WOP/SG Jana SZOSTAKA.

Nowy Program Grupowego Ubezpieczenia Na Życie w COMPENSA TU na Życie S.A. – aktualizacja.

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

W dniu 14 luty 2024 r. w Warszawie, wspólnie z kol. Andrzejem Badowskim i Krzysztofem Miś odbyliśmy spotkanie z brokerem ubezpieczeniowym PIB Broker S.A. dawniej WDB S.A.

Przedmiotem spotkania była oferta skierowana do emerytowanych Funkcjonariuszy i emerytowanych Pracowników Cywilnych Straży Granicznej oraz członków ich rodzin.

Program ubezpieczeniowy został wypracowany z ubezpieczycielem COMPENSA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group i zaczyna obowiązywać od dnia 1 marca 2024 r.

Współpracujący z nami od lat PIB Broker S.A. dawniej WDB S.A. nowy produkt ubezpieczeniowy wprowadził w miejsce dotychczasowego programu wypracowanego z ubezpieczycielem GENERALI Życie T.U. S.A. Oznacza to konieczność przepisania się ubezpieczonych, objętych dotychczas programem GENERALI, do nowego programu, zaprezentowanego poniżej i wypracowanego z ubezpieczycielem COMPENSA Vienna Insurance Group na bardziej korzystnych warunkach.  

Podstawowe informacje o programie:

Program dzieli się na dwie części spowodowane wzrostem zagrożeń i zachorowań wynikających z SARS-CoV-2, a co za tym idzie – koniecznością zapewnienia stabilności finansowej i niezachwianą wypłatą świadczeń w razie zaistnienia zdarzeń objętych ubezpieczeniem.

Część pierwsza – to oferta skierowana do wszystkich emerytowanych Funkcjonariuszy i Pracowników Cywilnych Straży Granicznej, którzy na dzień wejście w życie ubezpieczenia nie są aktywni zawodowo (tj. nie są zatrudnieni w Straży Granicznej i nie korzystają z grupowego ubezpieczenia pracowniczego w Straży Granicznej) i nie ukończyli 72 roku życia.
– Dalsze informacje w ulotce dot programu.

Część druga – to oferta skierowana do wszystkich emerytowanych Funkcjonariuszy i Pracowników Cywilnych Straży Granicznej, którzy na dzień wejście w życie ubezpieczenia nie są aktywni zawodowo (tj. nie są zatrudnieni w Straży Granicznej i nie korzystają z grupowego ubezpieczenia pracowniczego w Straży Granicznej) i znajdują się w wieku 72 – 75 lat. Członek rodziny może przystąpić do tego samego lub niższego wariantu, co emerytowany Funkcjonariusz Pracownik cywilny Straży Granicznej.
– Dalsze informacje w ulotce dot programu.

– dotychczas ubezpieczony emerytowany Funkcjonariusz i Emerytowany Pracownik cywilny Straży Granicznej, przystępujący do ubezpieczenia z dniem 1 marca, 1 kwietnia, 1 maja 2024 r., korzysta z ciągłości ochrony.

– dotychczas nieubezpieczonych emerytowanych Funkcjonariuszy i Emerytowanych Pracowników cywilnych Straży Granicznej, przystępujących do ubezpieczenia z dniem 1 marca, 1 kwietnia 2024 r.,  nie obowiązuje karencja i nie ma obowiązku dostarczania oświadczeń o stanie zdrowia.

– dotychczas ubezpieczeni Małżonkowie /Partnerzy i Pełnoletnie dzieci emerytowanych Funkcjonariuszy i emerytowanych Pracowników Cywilnych Straży Granicznej, przystępujący do umowy ubezpieczenia, nadal korzystają z ciągłości ochrony pod warunkiem, że przystępują do umowy w tym samym czasie, co emerytowany Funkcjonariusz czy emerytowany Pracownik cywilny Straży Granicznej.

– ponadto w żadnym okresie trwania ubezpieczenia nie obowiązuje karencja w następstwie nieszczęśliwych wypadków.

Szanowne Koleżanki i Koledzy, różnice pomiędzy dotychczasowym programem oferowanym przez GENERALI Życie T.U. S.A. a nowym programem wypracowanym z ubezpieczycielem COMPENSA Vienna Insurance Group, w tym korzyści dla ubezpieczonych, są widoczne w dokumentach, tym niemniej zwróciliśmy się do naszego brokera ubezpieczeniowego PIB Broker S.A. dawniej WDB S.A. o sporządzenie graficznego porównania ofert dla łatwiejszej ich analizy przez ubezpieczonych.

Załączone do niniejszej informacji dokumenty pozwalają na wypełnienie deklaracji przystąpienia do programu w formie tradycyjnej (papierowej), ale także i w formie  elektronicznej.

Wszelkie informacje na temat prezentowanego programu ubezpieczenia można uzyskać dzwoniąc pod numer telefonu PIB Broker S.A. dawniej WDB S.A. tel. 503 976 190.

W związku z powyższym rekomenduję Regionom Związku wyznaczenie osoby (lub osób) spośród członków ZEiRSG, którzy będą pomagać dotychczas nieubezpieczonym naszym emerytom i rencistom oraz członkom ich rodzin w przystąpieniu do prezentowanych programów ubezpieczeniowych. W rozmowie z Brokerem PIB S.A. uzyskałem zapewnienie o specjalnym wsparciu finansowym Regionów Związku, które zaangażują się w sprawną akcję zebrania deklaracji przystąpienia do programów i zbiorczo przekażą je do Brokera PIB S.A.

Ponadto w celu ułatwienia kontaktów z brokerem PIB dawniej WDB, poniżej przedkładam dane kontaktowe do osób obsługujących programy ubezpieczeniowe dla Emerytowanych Funkcjonariuszy i Emerytowanych Pracowników Cywilnych Straży Granicznej oraz członków ich rodzin.

W przypadku trudności z połączeniem telefonicznym (duża ilość rozmów) proszę korzystać z korespondencji mailowej – na każde zapytanie będzie udzielona odpowiedź. 

Oferta Grupowego Ubezpieczenia na życie w PZU Życie S.A.

Pani Beata Ochman

Tel. 885 390 800, 22 628 46 41

e-mail: ubezpieczeniaemeryci@pib-broker.pl

 Oferta Grupowego Ubezpieczenia na życie w Compensa Życie TU S.A.

Pani Karolina Imielczyk

Tel. 503 976 160, 22 628 46 41

e-mail: ubezpieczeniaemeryci@pib-broker.pl

 

Prezes ZEiRSG
Sławomir Matusewicz

Ulotka Emeryci SG COMPENSA

Ulotka Emeryci SG COMPENSA po 72 r.ż.

Instrukcja e-deklaracja Program Emeryt Straży Granicznej

e-deklaracja Program Emeryt Straży Granicznej

Deklaracja Emeryci SG COMPENSA

Deklaracja Emeryci SG COMPENSA po 72 r.ż.

OWU Compensa Bezpieczna Grupa

Pisemna informacyjna od WDB SA o zmianie nazwy Spółki ZEiRSG

Informacja o brokerze PIB Broker

Klauzula_PIB_Broker.

Porozumienie o współpracy stowarzyszeń skupiających obecnych i byłych funkcjonariuszy i żołnierzy formacji ochraniających granicę RP.

W dniu 13. lutego 2024 r. w siedzibie Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP w Warszawie odbyło się spotkanie przedstawicieli n/w stowarzyszeń, skupiających w swych szeregach obecnych i byłych funkcjonariuszy i żołnierzy formacji ochraniających granicę Rzeczypospolitej Polskiej:
– Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Funkcjonariuszy Straży Granicznej;
– Klub Generałów i Admirałów Straży Granicznej;
– Stowarzyszenie Byłych Żołnierzy i Funkcjonariuszy Służb Granicznych Rzeczypospolitej Polskiej – GRANICA;
– Stowarzyszenie „Łączy nas granica”;
– Stowarzyszenie Weteranów Polskich Formacji Granicznych;
– 42. Koło Związku Żołnierzy Wojska Polskiego im. WOP;
– Stowarzyszenie Byłych Funkcjonariuszy i Pracowników Straży Granicznej „WISZTYNIEC”;
– Koło Nr 3 Środowisk Służb Granicznych Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego;
– Mazowiecki Zarząd Wojewódzki Związku Żołnierzy Wojska Polskiego;
– Związek Emerytów i Rencistów Straży Granicznej.
Na spotkaniu została przedstawiona idea budowy pomnika szeregowego żołnierza – obrońcy granic.
Spotkanie zakończyło się podpisaniem Porozumienia o partnerskiej współpracy i współdziałaniu stowarzyszeń.

Prezes ZEiRSG
Sławomir Matusewicz

Walne zebranie sprawozdawcze Regionu Racibórz.

W dniu 13 lutego 2024 roku w Sali Odpraw na terenie Komendy Śląskiego Oddziału Straży Granicznej, odbyło się walne zebranie sprawozdawcze członków ZEiR SG Region Racibórz.

Przywitał nas serdecznie gość honorowy i zarazem gospodarz obiektu Zastępca Komendanta Śląskiego Oddziału Straży Granicznej płk SG Adam Kurek. Komendant przedstawił bieżące sprawy związane ze służbą w Straży Granicznej ze szczególnym uwzględnieniem ŚlOSG. Ponadto przedstawiciele ŚlOSG przypomnieli zasady składania wniosków do komisji socjalnej do spraw funduszu socjalnego emerytów i rencistów SG oraz ich rodzin, a także omówili ostatnie zmiany związane z funkcjonowaniem kasy zapomogowo-pożyczkowej przy ŚlOSG. Przedstawienie tych spraw miało na celu udzielenie nam pomocy w tych istotnych dla nas kwestiach. Za co serdecznie dziękujemy.

Swoją obecnością zaszczycili nas również następujący goście honorowi: Przewodniczący Zarządu Oddziałowego NSZZ Funkcjonariuszy Straży Granicznej mjr SG Mariusz Wiśniewski, kapelan ewangelicki ks. płk SG Kornel Undas, a także przedstawiciel sąsiedniego regionu ZEiR SG w Głubczycach.

Przewodniczący Zarządu Oddziałowego NSZZ Funkcjonariuszy SG m.in. przedstawił pokrótce nową ofertę ubezpieczenia grupowego dla emerytów i rencistów SG oraz ich rodzin przygotowaną przez Compensę.

Kapelan ewangelicki zapewnił o ciągłej opiece duszpasterskiej i zachęcał do czytania Słowa Bożego, które daje nadzieję i pociesza w trudnych chwilach naszego życia. Udostępnił również Nowe Testamenty i Biblie w okładkach maskujących, a także literaturę chrześcijańską.

Prezes ZEiR SG Region Racibórz podziękował Komendantowi za gościnę i zapewnił o kontynuowaniu działań mających na celu wspieranie ŚlOSG w miarę możliwości emerytów. Szczególnie podkreślił następujące obszary współpracy. Po pierwsze wymienił włączanie się emerytów w akcje oddawania krwi organizowane przez klub HDK PCK ,,Pograniczna Grupa Krwi” funkcjonujący przy Komendzie Oddziału, a także pod hasłem „Nasza Krew – Nasza Ojczyzna”. Poza tym zapewnił o promowaniu w różnych formach Straży Granicznej w nowych miejscach pracy, a także wśród znajomych.

Następnie prezes omówił działania podejmowane w minionym roku, jak również przedstawił plan działań na bieżący rok. Po czym skarbnik omówił wydatki w minionym roku i przedstawił plan budżetu na bieżący rok.
W następnej kolejności głos zabrał przewodniczący komisji rewizyjnej. Na zebraniu uzupełniono skład zarządu o kol. Wojciecha HANA, który został wybrany na funkcję wiceprezesa ZEiR SG – Region Racibórz.

Z okazji spotkania wykonano wiele zdjęć pamiątkowych z naszymi honorowymi gośćmi. Związkowcy mieli również udostępnioną do zwiedzania salę tradycji.

Po części oficjalnej mieliśmy czas na wspomnienia i koleżeńskie rozmowy w miłej atmosferze przy herbatce, kawce, paluszkach i ciasteczkach. Było wiele radości przeplatanej salwami śmiechu jak również nie jedna łza zakręciła się w oku…
Miło spędzony czas wart przeżycia jeszcze raz.

Prezes Regionu

Wojciech Szyszka

 

Wystąpienie FSSM RP i SEiRP do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie represjonowanych funkcjonariuszy i żołnierzy na podstawie ustawy z 16.12.2016 r.

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

Uprzejmie informuję, że zgodnie z decyzją z dnia 1 lutego br. rozszerzonego posiedzenia Prezydium Zarządu Federacji Stowarzyszeń Mundurowych RP, w dniu 4 lutego br. opracowane zostało wystąpienie do  Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Marcina Kierwińskiego, w sprawie naszego stanowiska dot. osób represjonowanych w wyniku ustawy z dnia 16.12.2016 r. Pod pismem w naszym imieniu podpisali się przewodniczący FSSM płk dypl. w st. spocz. Henryk Budzyński i wiceprzewodniczący Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych insp. w stanie spocz. Jerzy Skrycki.

Poniżej pełna treść wystąpienia.

Z wyrazami szacunku

Sławomir Matusewicz
Prezes Związku
Emerytów i Rencistów Straży Granicznej

Rycerka Górna – upamiętnienie 77. rocznicy śmierci żołnierzy WOP.

W dniu 10 luty 2024 r. w m. Rycerka Górna zorganizowano spotkanie upamiętniające 77. rocznicę śmierci śp. kpt. Zbigniewa Plewy, śp. st. szer. Stanisława Kozioła, śp. szer. Stanisława Dudy. W uroczystości udział wzięli byli i obecni żołnierze oraz funkcjonariusze Wojsk Ochrony Pogranicza i Straży Granicznej, a także mieszkańcy Rycerki Górnej.

Spotkanie zorganizował Związek Emerytów i Rencistów Straży Granicznej przy współpracy z Kierownikiem Schroniska Młodzieżowego w Rycerce Kolonii i Związkiem Żołnierzy Wojska Polskiego w Żywcu. W rozmowach przypomniano tych, którzy w służbie granicznej oddali zdrowie i życie, a także tych, którzy z naszego grona odeszli w ostatnim czasie. Pamięć o nich uczczono minutą ciszy. W dalszej części spotkania kol. Tadeusz Kwiędacz omówił stan prac nad wyjaśnieniem okoliczności śmierci zamordowanych żołnierzy WOP.

Dodać należy, iż spotkanie było także swoistą okazją do podziękowania kolejnym osobom, które przyczyniły się do budowy miejsca pamięci w Rycerce Górnej Kolonii, a dzisiaj ze szczególną troską dbają o to ważne dla nas miejsce.  Wyróżnienia – wraz z podziękowaniami – wręczyli prezes ZG ZEiRSG Sławomir Matusewicz i prezes Regionu ZEiRSG w Cieszynie Mariusz Kosmaty.
I tak:

Odznaką Zasłużony dla Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej zostali wyróżnieni:
– przewodniczący Zarządu Oddziałowego NSZZ FSG w Raciborzu kol. Mariusz Wiśniewski,
– kol. Andrzej Szczerba,
– kol. Franciszek Mach.

Natomiast statuetkę pogranicznika otrzymali:
– pani Ludmiła Laszczyk
– pan Andrzej Bułka

Następnie uczestnicy uroczystości udali się pod pomnik poświęcony „Żołnierzom, Funkcjonariuszom i Pracownikom Polskich Formacji Granicznych, którzy od 1918 r. strzegli i bronili Granic Polski”. Przy pomniku kapelan Śląskiego Oddziału Straży Granicznej w Raciborzu ks. por. Artur Suska odmówił modlitwę, wspominając poległych żołnierzy.

Uczestnicy spotkania złożyli kwiaty i zapalili znicze.

Poniżej relacja zdjęciowa z tego wydarzenia.

Prezes ZEiRSG
Sławomir Matusewicz

 

 

 

Nowy Program Grupowego Ubezpieczenia Na Życie w COMPENSA TU na Życie S.A.

Nowy Program Grupowego Ubezpieczenia Na Życie w COMPENSA TU na Życie S.A.

Poniżej link do strony Ubezpieczenia grupowe, gdzie zmieściliśmy komunikaty dot. nowego Programu Grupowego Ubezpieczenia na życie dla emerytowanych Funkcjonariuszy i emerytowanych Pracowników Cywilnych Straży Granicznej (WOP) oraz Ich Współmałżonków/Partnerów Życiowych i Pełnoletnich Dzieci – wynegocjowanego z COMPENSA TU przez starego/nowego naszego Brokera, czyli

 

Szczegóły znajdziecie Państwo w poniższym materiale.

Rzecznik ZEiRSG

Jerzy Jankowski

Ostatnie pożegnanie śp. ppłk. WOP w st. spocz. Andrzeja ZUBA.

Wizyta delegacji Regionu Sądeckiego u Komendanta Karpackiego Oddziału SG.

  W dniu 06. lutego 2024 roku delegacja Regionu Sądeckiego ZEiR SG w składzie:

  • Krzysztof TWARDOWSKI,
  • Krzysztof STAWIARSKI,

odbyła spotkanie z Komendantem Karpackiego Oddziału SG gen. bryg. SG Stanisławem LACIUGĄ oraz Zastępcą Komendanta, płk. SG Renatą OBRZUT. Głównym celem spotkania było wręczenie gen. bryg. SG Stanisławowi LACIUDZE Odznaki „Zasłużony dla Związku” nadanej przez Zarząd Główny ZEiR SG.

            W trakcie spotkania wspominano czasy wspólnej służby oraz omówiono współpracę Komendy Oddziału z Regionem Sądeckim, dziękując jednocześnie Komendantowi za dotychczasowe zaangażowanie i pomoc w działalności Regionu.

Prezes Regionu Sądeckiego

Krzysztof Twardowski

Poniżej kilka fot. ze spotkania.

Ostatnie pożegnanie śp. st. chor. WOP/SG w st. spocz. Andrzeja KĘDZIORSKIEGO.