Komunikat Prezydenta Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP

                                                                                                                                                       

­KOMUNIKAT

Prezydenta Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP

z dnia 09 stycznia 2017 r.

 

          W grudniu 2016 r. Parlament RP uchwalił, a Prezydent RP – podpisał ustawę zmieniającą ustawę o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy oraz ich rodzin.

          Ustawą tą, w sposób bezprecedensowy, odebrano świadczenia emerytalne i rentowe za okres służby w organach bezpieczeństwa PRL, o czym świadczy współczynnik 0,0% za każdy rok służby. Jednocześnie, dla osób „uznanych” za funkcjonariuszy bezpieczeństwa „państwa totalitarnego”, wysokość emerytury, renty, renty rodzinnej, nie może być wyższa niż średnia z ubezpieczenia powszechnego.

          Federacja Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP od lipca 2016 r. prowadzi działania przeciwko tym rozwiązaniom prawnym. Przyjęta strategia zależna jest od posiadanych środków finansowych.

          Do chwili obecnej wydatkowano kwotę ok. 50.000 zł, z tego: Federacja 25.000 zł – na konferecję oraz finansowane przez SEiRP 16.000 zł – na opinię prawną i ok. 8.000  zł – na obsługę manifestacji pod Sejmem.

          Przewidujemy konieczność przygotowania opinii prawnych w zakresie działań na arenie międzynarodowej i krajowej zarówno dla organizacji jak i dla osób indywidualnych. Aktualnie prowadzone są rozmowy z kancelariami prawnymi specjalizującymi się w problematyce ochrony praw obywatelskich, prawa międzynarodowego oraz prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

          Aby zrealizować te zadania, niezbędne są znaczne środki finansowe. Dlatego też utworzono odrębne konto w banku Pekao S.A. pod nazwą „DAROWIZNY”  o numerze:

13 1240 6074 1111 0010 7162 7880

z którego środki będą wykorzystywane tylko na następujące cele: opinie prawne, wzory dokumentów procesowych, publikacje prasowe oraz materiały propagandowe.

          W związku z powyższym, zwracamy się do wszystkich ludzi dobrej woli o wpłaty na wyżej wymienione konto w postaci kwoty jednorazowej lub jako zlecenia stałego.

          FSSM RP będzie informowała o stanie tego konta i poniesionych wydatkach.

          Osobą prowadzącą konto „Darowizny” jest skarbnik FSSM RP – Ewa Grzegorczyk.

 

 

/Zdzisław Czarnecki/

Prezydent FSSM RP

 

Apel Prezesa Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej.

Szanowne Koleżanki !
Szanowni Koledzy !

 

            Rzeczywistość stała się okrutna. Proces legislacyjny przeszła ustawa, która w znaczącym stopniu obniży emerytury i renty wielu byłym żołnierzom zawodowym WOP, którzy przeszli do służby w Straży Granicznej. To samo może dotyczyć również wopistów pobierających emerytury i renty z Wojskowych Biur Emerytalnych, bowiem już 11 stycznia 2017r. na posiedzeniu plenarnym Sejmu RP odbędzie się pierwsze czytanie bliźniaczej ustawy, zmieniającej ustawę o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych i ich rodzin.

            Ale nie warto załamywać rąk! Trzeba podjąć wszelkie możliwe działania, by skutkom oddziaływania tych ustaw zapobiec, bądź je maksymalnie ograniczyć. Nasz Związek będzie te działania organizował, zarówno pod egidą Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP, jak również we własnym zakresie, biorąc pod uwagę specyfikę służby granicznej.

          Aby te poczynania przyniosły pozytywny skutek, niezbędna jest konsolidacja, poszerzenie bazy działania i rozwój organizacji terenowych Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej. Zawsze sprawdza się powiedzenie: „ w kupie siła ˮ.

            Dlatego ponownie apeluję o wstępowanie w nasze szeregi, zarówno do już działających Regionów Związku, jak i do nowo tworzonych organizacji terenowych, którym na bieżąco będziemy udzielać wszelkiej niezbędnej pomocy organizacyjno-szkoleniowej. Podstawowe wskazówki dotyczące organizacji Regionów Związku znajdują się w „ Vademecum ˮ na naszej stronie internetowej.

            W załączeniu pierwszy materiał pomocniczy do walki o emerytury i renty – informacja ze strony FSSM RP.

 

                                                                                  Prezes ZEiR SG Adam Miksiewicz

 

Załącznik ze strony internetowej FSSM RP:

 

 „ Warszawa, 2017.01.05

Komunikat

dotyczący procedury sądowej

Szanowni Państwo,

w związku z licznymi zapytaniami, a nawet próbami podejmowania już teraz działań prawnych np. wnoszenia odwołań/pozwów do sądów powszechnych związanych z ustawą z dnia 16 grudnia 2016r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin(Dz. U. z 30.12.2016 r., poz. 2270), tzw. ustawa „dezubekizacyjna”, informujemy zainteresowanych, że:

1.  Rozpoczęcie indywidualnej drogi sądowej jest możliwe nie wcześniej, niż po otrzymaniu decyzji Dyrektora Zakładu Emerytalno – Rentowego MSWiA stanowiącej o zmniejszeniu emerytury/renty. W decyzji tej znajdzie się pouczenie o możliwości jej zaskarżenia (w jakim terminie i do jakiego sądu).

2.  Zgodnie z tym pouczeniem, według stanu na dzień dzisiejszy, emeryt/rencista będzie mógł wnieść odwołanie od ww. decyzji do Sądu Okręgowego – Wydziału Ubezpieczeń Społecznych, za pośrednictwem Dyrektora ZER MSWiA. Nie ponosimy przy tym żadnych kosztów z tym związanych. Wzór takiego odwołania zamieścimy na naszej stronie internetowej. Nie wiemy jednak jak strukturę organizacyjną sądów powszechnych ukształtuje, w niedalekiej przyszłości, zapowiadana przez Ministra Sprawiedliwości reforma sądownictwa.

                     Pamiętajmy!

·        jeśli odwołanie wysyłamy pocztą, koniecznie zróbmy to listem poleconym za potwierdzeniem odbioru,

·        jeśli odwołanie składamy osobiście w ZER, powinniśmy mieć drugą kopię odwołania, na której przyjmujący pracownik pieczęcią i podpisem potwierdza nam jego złożenie.

3.  Wyrok sądu I instancji może być dwojaki:

a.   sąd może uznać że zmniejszenie emerytury/renty było bezprawne. W takiej sytuacji ZER MSWiA może wnieść apelację do sądu II instancji i zapewne to zrobi.

b.  sąd może uznać, że zmniejszenie emerytury/renty było zgodne z prawem. W tej sytuacji emeryt/rencista może wnieść apelację do sądu II instancji. Wniesienie apelacji jest bezpłatne.

4.  Wyrok sądu II instancji może być, podobnie jak I instancji, dwojaki:

a.   sąd może uznać, że emerytura/renta była obniżona bezprawnie i należy ją przywrócić do poprzedniej wysokości. Wyrok sądu II instancji jest prawomocny co oznacza, że nie można go zaskarżyć. W tej sytuacji należy się zwrócić do ZER MSWiA o wypłatę zaległych świadczeń wraz z odsetkami.

bsąd może uznać, że emerytura/renta była obniżona zgodnie z prawem. Wyrok taki staje się natychmiast prawomocny i nie podlega już zaskarżeniu.

          Ważne! Od wyroku sądu II instancji przysługuje jeszcze środek nadzwyczajny w postaci skargi kasacyjnej do Sądu Najwyższego. Skargę kasacyjną można wnieść w ciągu 2 miesięcy od dnia otrzymania wyroku tego sądu wraz z uzasadnieniem. Skarga kasacyjna musi być sporządzona przez adwokata lub radcę prawnego. Nie wstrzymuje ona jednak wykonania wyroku prawomocnego sądu II instancji.

5. W sytuacji opisanej w 4b emeryt/rencista będzie mógł wnieść indywidualną skargę do Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. Na wniesienie takiej skargi mamy 6 miesięcy od dnia wydania wyroku sądu II instancji[i] lub wydania wyroku przez Sąd Najwyższy jeśli była wniesiona skarga kasacyjna. Wniesienie skargi do TPC jest bezpłatne. Postaramy się zamieścić na naszej stronie internetowej wzór takiej skargi.

Jeśli w czasie wydania orzeczenia sądu II instancji, w Trybunale Konstytucyjnym będzie zawisła skarga dotycząca ustawy „dezubekizacyjnej”, co do zasady skargę do Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu będzie można wnieść w terminie 6 miesięcy od wydania orzeczenia przez Trybunał Konstytucyjny.

          Federacja Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP, jako organizacja, podejmuje inne prawne działania, mające na celu zainteresowanie międzynarodowej opinii prawnej ustawą „dezubekizacyjną”, m.in.:

1. Wysłano listy informacyjne do organów Unii Europejskiej (Parlament Europejski, Komisja Wenecka).

2. Zainteresowanie sprawą Trybunału w Strasburgu.

3. Zainteresowanie ustawą z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy….,międzynarodowych organizacji służb mundurowych (EUROCOP, EUROMIL).”

 

Prezydent RP podpisał ustawę „dezubekizacyjną – II” tuż przed końcem 2016 roku !

          Ustawa „dezubekizacyjna – II”, o której piszemy na naszej stronie od kilku miesięcy, została przez Prezydenta RP podpisana w dniu 29 grudnia 2016r. Dyrektor M. Magierowski z Kancelarii Prezydenta RP mówił w mediach TVN, że Pan Prezydent nie miał wątpliwości przy podpisywaniu tej ustawy. A przecież była ona uchwalona przez Sejm w tym samym terminie i w tych samych okolicznościach, jak ustawa budżetowa, do trybu uchwalenia której Pan Prezydent ma pewne wątpliwości! (Chodzi o niezbędne kworum przy głosowaniu, co jest podnoszone przez niektóre media).  Tak czy inaczej ustawa „dezubekizacyjna-II” –  wg wielu konstytucjonalistów i opinii Sądu Najwyższego akt niekonstytucyjny – została przez Prezydenta RP podpisana i opublikowana w dniu 30 grudnia 2016r. w Dzienniku Ustaw RP pod pozycją 2270.

          Ustawa ta dotyczy m.in. znacznej części emerytów i rencistów Straży Granicznej, którzy wcześniej służyli  w Wojskach Ochrony Pogranicza, a po rozwiązaniu WOP podjęli służbę w nowo tworzonej formacji ochraniającej granicę, czyli w Straży Granicznej, i następnie odeszli na emerytury policyjne. Nie ulega wątpliwości, że Straż Graniczna została utworzona niemal w 90% przez b. żołnierzy zawodowych WOP, spośród których niemal połowę stanowili żołnierze zwiadu WOP, w tym również z pionu kontroli ruchu granicznego.  Zdecydowana większość z nich odeszła już na emerytury i renty policyjne jako funkcjonariusze SG, a nieliczni, którzy jeszcze pełnią służbę w SG, zostaną w najbliższym czasie z niej zwolnieni (takie są zapowiedzi MSWiA). Ta właśnie grupa emerytów i rencistów SG, z uwagi na charakter służby w strukturach WOP (ochrona granicy i kontrola ruchu granicznego), została uznana w obydwu ustawach „dezubekizacyjnych” (przypominam, że pierwsza ustawa dezubekizacyjna została uchwalona już w roku 2009) za funkcjonariuszy organów bezpieczeństwa PRL. Pierwsza ustawa „dezubekizacyjna” objęła swoim negatywnym oddziaływaniem kilkuset emerytów SG pochodzących z WOP-u, natomiast obecnie uchwalona ustawa „dezubekizacyjna-II” obejmie ich kilka tysięcy (biorąc pod uwagę poszerzony katalog osób objętych „dezubekizacją”, dodatkowo uzupełniony o rencistów-inwalidów i rencistów rodzinnych).

          Dotychczas „dezubekizacja” nie obejmowała emerytur i rent wojskowych, czyli każdy b. żołnierz zawodowy WOP pobierający emeryturę lub rentę wojskową, nie podlegał ustawom „dezubekizacyjnym”, odnoszącym się do emerytur i rent policyjnych. Jednak rząd „dobrej zmiany” postanowił nadrobić to „niedopatrzenie” i  w dniu 2 grudnia 2016r. skierował do Sejmu RP projekt ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin (druk sejmowy 1105). Projekt ten będzie rozpatrzony (I czytanie) w Sejmie na 34 posiedzeniu planarnym w dniu 11 stycznia 2017r. o godz. 12.00 (pierwszy punkt porządku dziennego obrad plenarnych Sejmu).

           Projekt tej ustawy zakłada obniżenie wysokości emerytur wojskowych i rent inwalidzkich dla członków WRON i byłych żołnierzy zawodowych, którzy pełnili służbę w okresie od dnia 22 lipca 1944r. do dnia 31 sierpnia 1990r., a także wojskowych rent rodzinnych pobieranych po takich żołnierzach zawodowych. Projekt ten w Sejmie będzie uzasadniał szef MON, czyli zapewne minister Macierewicz. Projekt tej ustawy jest niemal bliźniaczo podobny do wyjściowego projektu ustawy „dezubekizacyjnej-II”, uchwalonej i ostatnio podpisanej przez Prezydenta RP.  Obejmuje on m.in. emerytów i rencistów b. WOP, którzy służyli w zwiadzie, w tym w pionie krg. Prawdopodobnie podczas obrad projekt ten ulegnie podobnym przeobrażeniom, jak uchwalona już ustawa „dezubekizacyjna-II”, czyli w niektórych aspektach zostanie zaostrzony, a w niektórych złagodzony. Będziemy na bieżąco śledzić proces legislacji i nowości zamieszczać na naszej stronie internetowej; zachęcamy więc do jej systematycznego czytania.

          Warto zauważyć, że projekt ustawy obniżającej emerytury i renty wojskowe wpisuje się w ostatnie poczynania MON, zmierzające do pozbawiania stopni wojskowych (degradacji) żołnierzy zawodowych nie będących w czynnej służbie (czytaj: emerytów i rencistów wojskowych), a także żołnierzy nieżyjących, jeżeli:

  • popełnili czyn świadczący o utracie wymaganych wartości moralnych,
  • służyli na rzecz totalitarnego państwa w okresie od dnia 22 lipca 1944r. do dnia 31 sierpnia 1990r. w wojskowych instytucjach i formacjach – jednostkach organizacyjnych MON, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów zostali pozbawieni przywilejów emerytalno-rentowych,
  • dokonali czynu uwłaczającego godności posiadanego stopnia wojskowego, podważając tym samym wierność dla Rzeczypospolitej Polskiej.

          16 grudnia 2016r. projekt ustawy w tym zakresie został skierowany do konsultacji w ramach centralnych instytucji MON. Bliżej na ten temat na stronie twn24:  http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/degradacja-za-sluzbe-w-prl-projekt-ustawy-w-mon,701371.html. Należy zaznaczyć, że gdyby ten projekt ustawy został uchwalony przez Sejm i wszedł w życie, to część emerytów i rencistów wojskowych, oprócz drastycznego obniżenia emerytur i rent wojskowych, mogłaby zostać zdegradowana!

          Działania MON wskazane wyżej mają dalszy ciąg, a mianowicie wpisują się w swego rodzaju czystkę w Wojsku Polskim, o czym donoszą media: http://www.newsweek.pl/polska/czystki-w-wojsku-antoniego-macierewicza-armia-bez-prl-u,artykuly,402907,1.html?src=HP_Right_List_most_read.

          Wydaje się, że w roku 2017 wszystkie formacje mundurowe, a zwłaszcza pochodzący z nich emeryci i renciści – a przecież zdecydowana większość z nich zaczynała służbę dla Ojczyzny w okresie PRL – będą miały problemy z „dobrą zmianą”. To nie będzie dobry rok dla emerytów i rencistów mundurowych, wręcz przeciwnie – działania władz zmierzają do wytworzenia istotnych podziałów w tym środowisku! Podziałów nie tyle na tle ideowym, ile w oparciu o materialne podstawy bytu! Dlatego potrzebna jest szybka konsolidacja naszego środowiska, aby na gruncie prawa przeciwdziałać tym zapędom rządzących oraz pomagać ludziom skrzywdzonym przez władzę.

                                                                                                                  Opracował:

                                                                                                                      p.o. Rzecznika ZEiRSG

                                                                                                                            Jerzy JANKOWSKI

 

Świąteczne spotkanie ze Starostą słubickim.

Czytaj wpis

Świąteczne spotkanie u Burmistrza Słubic.

Czytaj wpis

Spotkanie przedstawicieli Zarządów w Słubicach.

Czytaj wpis

Izba refleksji bez refleksji – emerytury i renty policyjne należy maksymalnie obniżać !

Czytaj wpis

Ustawa „dezubekizacyjna -II” uchwalona !?

Czytaj wpis

Pikieta przed IPN w Krakowie, pikieta przed Sejmem w Warszawie, nasi eksperci w Sejmie.

Czytaj wpis

13 grudnia 2016 roku! Federacja Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP organizuje pikietę protestacyjną przed Sejmem! (Aktualizacja)

Czytaj wpis

Starsze posty «