Odpowiedzi MSWiA oraz ZER MSWiA na pytania zadane przez ZG ZEiRSG w trybie dostępu do informacji publicznej.

Zbliża się 16.12.2021 r. piąta rocznica uchwalenia ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin.
Zarząd Główny ZEiRSG sprawdza, jakie skutki w minionych latach przyniosła ta ustawa w stosunku do byłych żołnierzy WOP a później funkcjonariuszy SG. Wystosowaliśmy pytania do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz do Pani Dyrektor Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA. Poniżej zamieszczam treść pytań i uzyskane odpowiedzi.
I. Pytania do MSWiA:
1. Jaka jest liczba wniosków o wyłączenie stosowania art. 15c, art. 22a i art. 24a w stosunku do byłych żołnierzy Wojsk Ochrony Pogranicza, a później funkcjonariuszy Straży Granicznej, które na podstawie art. 8a ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji (…), zmienionej ustawą nowelizującą z dnia 16 grudnia 2016 r. zostały zgodnie z kompetencją wniesione do rozpatrzenia Panu Ministrowi (stan na dzień 30 października 2021 r.)?2. Jaka jest liczba pozytywnych decyzji wydanych na podstawie art. 8a ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji (…), zmienionej ustawą nowelizującą z dnia 16 grudnia 2016 r. wyłączających stosowanie art. 15c, art. 22a i art. 24a w stosunku do byłych żołnierzy Wojsk Ochrony Pogranicza, a później funkcjonariuszy Straży Granicznej przywracających emerytury/renty (stan na dzień 30 października 2021 r.)?3. Jaka jest liczba zawieszonych/zakończonych postępowań prowadzonych w trybie art. 8a ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji (…), zmienionej ustawą nowelizującą z dnia 16 grudnia 2016 r. w związku ze śmiercią byłego żołnierza Wojsk Ochrony Pogranicza, a później funkcjonariusza Straży Granicznej (stan na dzień 30 października 2021 r.)?4. Jaka jest liczba decyzji wyłączających stosowanie art. 15c, art. 22a i art. 24a w sprawach byłych żołnierzy Wojsk Ochrony Pogranicza, a później funkcjonariuszy Straży Granicznej wydanych na podstawie prawomocnych wyroków Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, a także Naczelnego Sądu Administracyjnego? Czy w podejmowaniu wskazanych decyzji zostały uwzględnione zalecenia wymienionych sądów określone w drodze prawomocnych wyroków? (stan na dzień 30 października 2021 r.)?Odpowiedź  – poniżej załącznik Nr 1 (na 2 stronach).
II.  Pytania do ZER MSWiA:
1. Jaka jest ogólna liczba decyzji Dyrektora ZER MSWiA o ponownym ustaleniu wysokości emerytury/renty policyjnej wydanych byłym żołnierzom Wojsk Ochrony Pogranicza, a później funkcjonariuszom Straży Granicznej na podstawie ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji (…), zmienionej ustawą nowelizującą z dnia 16 grudnia 2016 r. (stan na dzień 30 października 2021 r.)?
2. Jaka jest liczba odwołań od w/w decyzji Dyrektora ZER MSWiA złożonych przez skarżących, byłych żołnierzy Wojsk Ochrony Pogranicza, a później funkcjonariuszy Straży Granicznej złożonych na podstawie art. 477 §1 k.p.c., które wpłynęły do Zakładu (stan na dzień 30 października 2021 r.)?
3. Jaka jest liczba odwołań od w/w decyzji Dyrektora ZER MSWiA wniesionych przez byłych żołnierzy Wojsk Ochrony Pogranicza, a później funkcjonariuszy Straży Granicznej, które na podstawie art. 477 §2 k.p.c., w zw. z art. 83 ust 6 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych Zakład uznał za słuszne, a w konsekwencji zmienił je lub uchylił (stan na dzień 30 października 2021 r.)?
4. Jaka jest liczba odwołań od w/w decyzji Dyrektora ZER MSWiA wniesionych przez byłych żołnierzy Wojsk Ochrony Pogranicza, a później funkcjonariuszy Straży Granicznej, które na podstawie art. 477 §2 k.p.c., w zw. z art. 83 ust 7 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych Zakład przekazał wraz z aktami sprawy do Sądu Okręgowego w Warszawie (stan na dzień 30 października 2021 r.)?
5. Jaka jest liczba decyzji zmieniających wydanych na podstawie prawomocnych wyroków Sądów przywracająca emerytury/renty byłym żołnierzom Wojsk Ochrony Pogranicza, a później funkcjonariuszom Straży Granicznej do wysokości wg stanu od dnia 1.10.2017 r. (stan na dzień 30 października 2021 r.)?
6. Jaka jest liczba zawieszonych odwołań od w/w decyzji Dyrektora ZER MSWiA złożonych przez skarżących w związku ze śmiercią byłego żołnierza Wojsk Ochrony Pogranicza, a później funkcjonariusza Straży Granicznej złożonych na podstawie art. 477 §1 k.p.c., które wpłynęły do Zakładu Emerytalno Rentowego MSWiA, (stan na dzień 30 października 2021 r.)?
7. Jaka jest liczba wszczętych, wcześniej zawieszonych odwołań od w/w decyzji Dyrektora ZER MSWiA w związku ze zgłoszeniem następcy prawnego skarżącego byłego żołnierza Wojsk Ochrony Pogranicza, a później funkcjonariusza Straży Granicznej na podstawie art. 180 § 1 pkt 1 k.p.c. oraz art. 47 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji (…) zmienionej ustawą nowelizującą z dnia 16 grudnia 2016 r (stan na dzień 30 października 2021 r.)?
Odpowiedź – poniżej załącznik Nr 2.
Z odpowiedzi tych wynika niestety, że wyodrębnienie danych statystycznych spośród ogólnej liczby funkcjonariuszy objętych negatywnymi skutkami ustawy zmieniającej z 16.12.2016 r. w stosunku do byłych żołnierzy WOP, a później funkcjonariuszy SG, stało się na chwilę obecną trudne dla adresatów pytań.
Korespondencja z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji zmierzająca do uzyskania pełnej informacji, gwarantowanej ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (j. t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1764 ze zm.), jest nadal kontynuowana.
Potwierdzone jest również moje spotkanie w dniu 17.12.2021 r. z Panią Dyrektor ZER MSWiA.
O wynikach prowadzonej korespondencji z MSWiA jak również planowanego spotkania z Panią Dyrektor ZER MSWiA będę informował.
Prezes ZEiRSG
Sławomir Matusewicz