Historia Związku

ZARYS  HISTORII  ZWIĄZKU

         Pomysł powołania stowarzyszenia, stawiającego sobie za główny cel obronę szeroko rozumianych interesów emerytów i rencistów służb granicznych (WOP i SG) oraz ich rodzin, pojawił się w roku 1996 wśród grupy emerytowanych funkcjonariuszy Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w Przemyślu. Wpływ na to miały przemiany ustrojowe w Polsce, zapoczątkowane w końcu lat 80-tych ubiegłego wieku, oraz ich skutki, przejawiające się m. in. w coraz częstszym kontestowaniu przez niektóre środowiska polityczne uprawnień emerytalnych żołnierzy i funkcjonariuszy.

         W wyniku działań podjętych przez emerytów i rencistów SG z Przemyśla powstał komitet założycielski, który w roku 1997 uchwalił Statut Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej i wraz z innymi dokumentami organizacyjnymi skierował do Sądu Wojewódzkiego w Warszawie (sygn. akt VII NS Rej. St. 1650/97). Dzięki akcji informacyjnej komitetu założycielskiego z Przemyśla, podstawowe struktury Związku w postaci kół zaczęły powstawać również w innych rejonach przygranicznych. W rezultacie długotrwałego postępowania sądowego Związek nasz, jako stowarzyszenie o nazwie „Związek Emerytów i Rencistów Straży Granicznej”, został z dniem 28.05.1998r. zarejestrowany w rejestrze stowarzyszeń pod pozycją RSt. 3420. Podziękowania za te działania należą się w szczególności kolegom z Przemyśla: Adamowi Palichowi, Albinowi Gorzelnikowi i Kazimierzowi Urbaniakowi.

         Następnie staraniem grupy kolegów z Przemyśla i innych działaczy Związku z kilku kół terenowych doszło do zwołania w dniu 6.05.2000 r. w Szklarskiej Porębie Krajowego Zjazdu Związku o charakterze organizacyjnym, mającego w założeniach utrwalić powstałe zręby krajowej struktury związkowej. Prezesem Zarządu Głównego został wybrany kol. Adam Palich. Był to początek nadawania ram organizacyjnych tworzącym się kołom i oddziałom Związku w terenie, m.in. w Przemyślu, Nowym Sączu, Lubaniu, Świnoujściu, Koszalinie i Kłodzku. Struktury te działały w zasadzie całkowicie samodzielnie, kierując się tylko statutem, bo ówczesny Zarząd Główny, z powodu trudności organizacyjnych i personalnych, nie zdążył uchwalić w tej kadencji żadnych regulacji finansowo-organizacyjnych ułatwiających działanie struktur terenowych.

         W dniu 4 kwietnia 2003 r. zwołano I Krajowy Zjazd sprawozdawczo-wyborczy w Przemyślu, w którym uczestniczyli delegaci wszystkich istniejących organizacji terenowych.

hist_przem_2003

Delegaci I Krajowego Zjazdu sprawozdawczo-wyborczego ZEiRSG.

         Podczas obrad Zjazdu wskazywano m.in. na trudności we współpracy na linii Związek – Komenda Główna SG, komendanci Oddziałów, naczelnicy Wydziałów Prezydialnych, oraz na przeszkody logistyczne. Podsumowując ten pierwszy okres działalności stwierdzono, że pod względem organizacyjnym był to bardzo trudny moment w życiu Związku, niemniej jednak, pomimo niedociągnięć, podstawowe cele zostały osiągnięte. Za zaangażowanie w pracy społecznej szczególne podziękowania skierowano do kolegów: Bogusława Surdego, Mariana Mierzejewskiego, Mariana Humieji, Józefa Kraski, Tadeusza Dobrowolskiego.

         Zjazd Krajowy uchwalił Regulamin Głównej Komisji Rewizyjnej oraz dwie drobne poprawki do Statutu. Wybrano też nowy Zarząd Główny, którego Prezesem został kol. Bogusław Surdy z Nowego Sącza. Pozostali członkowie ZG rekrutowali się spośród terenowych organizacji rozsianych na obrzeżach całej Polski. Okazało się później, że taka konfiguracja ZG i jego Prezydium dodatkowo pogłębiła istniejące już wcześniej trudności organizacyjno-logistyczne w kierowaniu Związkiem na szczeblu centralnym.

         Nowy Zarząd Główny i jego Prezes stanęli przed koniecznością nadrobienia zaległości oraz realizacji zadań wynikających z uchwały programowej Zjazdu Krajowego. Początkowo działalność Zarządu Głównego i jego Prezesa kol. Bogusława Surdego była aktywna, ale później, w obliczu pojawiających się trudności i niepowodzeń związanych z rejestracją Związku, jego władz naczelnych i Statutu w KRS, a także pogarszającego się stanu zdrowia i kłopotów rodzinnych Prezesa, nastąpiło spowolnienie tych działań i pojawiły się zaniechania. Skutkowały one złożeniem przez niego rezygnacji z funkcji Prezesa w sierpniu 2008 roku i powierzeniem obowiązków wiceprezesowi, czyli kol. Chowańcowi Zbigniewowi z Nowego Targu. Jego działania w tym czasie skoncentrowały się na organizacji kolejnego Zjazdu Krajowego Związku oraz podejmowaniu prób interwencji w Sejmie (wspólnie z przedstawicielami innych związków emerytów służb mundurowych) przeciwko zmianom w ustawie o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy, zmierzającym do obniżenia emerytur części b. funkcjonariuszy SG w przeszłości pełniących służbę w organach zwiadu WOP. Należy podkreślić, że pomimo słabej w tej kadencji działalności Zarządu Głównego, aktywnie działały struktury terenowe Związku, szczególnie w Przemyślu, Lubaniu, Koszalinie i Nowym Sączu, a kolejny oddział Związku powstał w roku 2006 w Słubicach. Niestety, brak aktywnych działań na szczeblu centralnym spowodował, że niektóre koła terenowe naszego Związku podjęły rozmowy z jednostkami organizacyjnymi Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej (NSZZFSG) w celu włączenia się w struktury tego związku, działające przy Oddziałach SG. Statut NSZZFG przewidywał możliwość tworzenia kół terenowych przez emerytów i rencistów WOP i SG w ramach związku zawodowego funkcjonariuszy SG, a przychylne stanowisko jego kierownictwa do tej inicjatywy rozbudzało nadzieję, że być może to rozwiązanie będzie lepsze dla przyszłości emerytów i rencistów służb granicznych, niż trwanie w marazmie w ramach ZEiRSG.

         To nastawienie towarzyszyło znacznej części delegatów podczas obrad II Krajowego Zjazdu sprawozdawczo-wyborczego ZEiRSG w dniu 17.01.2009r.   w Bartkowej k. Nowego Sącza. Zebrani delegaci podczas dyskusji w większości opowiadali się za rozwiązaniem Związku i ewentualnym włączeniem się w struktury NSZZFSG, a tylko przedstawiciele Koszalina i Słubic żywili nadzieję na uratowanie Związku poprzez wybór nowych władz i kontynuowanie podjętych wcześniej wysiłków. Zwolennicy rozwiązania Związku nie zdołali jednak pokonać bariery statutowej umożliwiającej im taki krok (nie uzyskali podczas głosowania większości 3/4 głosów w obecności 2/3 uprawnionych do głosowania) i tym samym Związek nie został rozwiązany. W rezultacie tej decyzji większością głosów wybrano nowy Zarząd Główny, składający się z delegatów z Koszalina i Słubic oraz 1 delegata z Nowego Sącza. Prezesem ZG został kol. Jan Rutkowski z Koszalina, członek poprzedniego Zarządu Głównego.

zg00[1]

Zarząd Główny wybrany na II Krajowym Zjeździe Związku w Bartkowej.

KADENCJA W LATACH 2009 – 2013

         Nowy Zarząd Główny i jego Prezes, po przejęciu dokumentacji i załatwieniu podstawowych spraw organizacyjnych wynikłych po Zjeździe, pierwsze działania aktywne podjął z końcem roku 2009. Przede wszystkim opracowano program działania na okres kadencji, skupiając się na wprowadzeniu regulacji wewnątrzzwiązkowych. Podjęto decyzje o wysokości składek statutowych i ich podziale, uchwalono wstępną instrukcję finansową Związku, założono konto bankowe, utworzono stronę internetową Związku (świetny pomysł dyskutowany na zjeździe w Przemyślu został urzeczywistniony dopiero przez kolegów z Koszalina). Podjęto też decyzje w sprawach dot. legitymacji członkowskich, logo Związku, wzorów sztandaru Związku i odznak związkowych, a świętem Związku ustanowiono wrześniowy „Dzień Weterana Służby Granicznej”. W lipcu 2010r. podjęto uchwałę o przystąpieniu Związku do Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP oraz wyznaczono przedstawiciela Związku w Federacji, którym został wiceprezes ZG kol. Jan Woś ze Słubic.

         W okresie tym stan liczebny Związku wynosił 97 członków zgrupowanych w trzech jednostkach terenowych (Koszalin, Nowy Sącz, Słubice), gdyż pozostałe koła terenowe – po Krajowym Zjeździe Związku w Bartkowej – rozwiązały się lub przeszły w skład struktur NSZZFSG. Głównym więc zadaniem nowego ZG i jego Prezesa było poszukiwanie możliwości rozwoju struktur terenowych Związku i zwiększenia tym samym liczebności jego członków. Nadzieję na przynajmniej częściowe rozwiązanie tego problemu dawała strona internetowa Związku, utworzona 13 marca 2010 roku przez kolegów z Koszalina (Prezesa Jana Rutkowskiego i związkowego informatyka kol. Janusza Szeligę). Rzeczywiście, utworzenie strony internetowej i aktywna jej obsługa, a także działania Prezydium ZG, przyczyniły się do rozwoju Związku i powstania w ciągu dwóch lat pięciu nowych jednostek organizacyjnych Związku (w Kostrzynie Nad Odrą – 24.08.2010r., Hrubieszowie – 08.02.2011r., Kętrzynie – 10.06.2011r., Cieszynie – 25.10.2011r. oraz Ustce – 10.12.2011 roku).

         W IV kwartale 2010 roku podjęto też działania zmierzające do rejestracji Związku, jego władz i Statutu w Krajowym Rejestrze Sądowym. W wyniku postępowania przed Sądem Rejonowym dla m. stołecznego Warszawy w KRS zarejestrowany został pierwszy Statut Związku, przedstawiony w roku 1998 podczas rejestracji w rejestrze stowarzyszeń (z powodów proceduralnych nie mogły być wprowadzone do Statutu poprawki uchwalone na Zjazdach w Przemyślu i w Bartkowej). Decyzją Sądu Związek nasz uzyskał w dniu 21.03.2011r. wpis do KRS pod nr 0000380995, w dniu 18.04.2011 nadano mu nr Regon – 142889845, a w dniu 30.05.2011r. nr NIP – 524-273-50-38. Decyzja Sądu i pozostałych organów ułatwiała dalsze działania Związku, usuwając ograniczenia charakteru formalnego. Ze względu na to, że zarejestrowany Statut był przestarzały i blokował wiele cennych inicjatyw, Zarząd Główny w marcu 2011r. powołał komisję, pod przewodnictwem kol. Jerzego Jankowskiego z Nowego Sącza, do opracowania nowego Statutu, odpowiadającego nowym standardom i oczekiwaniom członków Związku. W listopadzie 2011r. ZG podjął decyzję o zwołaniu w styczniu 2012r. Nadzwyczajnego Zjazdu Krajowego Związku w celu uchwalenia nowego Statutu oraz wyboru dodatkowych członków do składu ZG i GKR, stosownie do obowiązujących w starym Statucie limitów.

         Nadzwyczajny Zjazd Krajowy Związku odbył się w dniach 27-28.01. 2012 r. w Koszalinie. Efektem obrad Zjazdu było uchwalenie nowego Statutu Związku, wprowadzającego dwuszczeblową strukturę organizacyjną: Regiony jako podstawowe jednostki organizacyjne w terenie i władze naczelne w postaci ZG i GKR. Kierując się względami ekonomicznymi zrezygnowano ze szczebla pośredniego, jakim wg starego statutu były oddziały. Rozszerzono także skład Zarządu Głównego z 7 do 15 członków oraz uzupełniono dwa wakaty w składzie Głównej Komisji Rewizyjnej. Zmiany te wraz z odpowiednimi uchwałami Zarządu Głównego zostały zgłoszone do Sądu Rejonowego w Warszawie w celu rejestracji w KRS. W wyniku postępowania sądowego postanowieniem Sądu Rejonowego w Warszawie w dniu 16.07.2012r. nowy Statut Związku został wpisany do KRS i stał się obowiązujący. Stosownie do nowej struktury organizacyjnej rozwiązane zostały dotychczasowe terenowe jednostki organizacyjne Związku i powstały nowe – Regiony – odpowiadające zapisom nowego Statutu. Sąd dokonał także rejestracji nowego Regionu Związku w Głubczycach, który powstał w niecałe dwa miesiące po Nadzwyczajnym Zjeździe Krajowym Związku – 22.03.2012r.

zg00[1] (2)

Delegaci podczas obrad I Nadzwyczajnego Zjazdu Krajowego Związku.

         W dniu 11.11.2012 r. Zarząd Główny uchwałą nr 5/12 wprowadził w życie pierwszy Regulamin Pracy Zarządu Głównego, określający m.in. sposób funkcjonowania i zadania Prezydium, zadania i zakresy czynności dla poszczególnych członków ZG oraz procedurę podejmowania uchwał, w tym drogą elektroniczną. Wprowadzenie elektronicznej procedury podejmowania uchwał znacznie usprawniło pracę ZG, ułatwiło konsultacje i skróciło proces podejmowania decyzji. Był to milowy krok w działalności ZG i wzajemnej komunikacji jego członków.

         W międzyczasie poczynając już od roku 2011 Prezydium ZG Związku nawiązało robocze kontakty z naczelnymi władzami pokrewnych stowarzyszeń grupujących emerytów mundurowych ze Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP oraz ze Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych. Uznano wówczas, że Zarząd Główny, a szczególnie jego Prezydium, powinno się otworzyć na zewnątrz i podjąć współpracę z innymi środowiskami emerytów i rencistów wywodzących się z MSW. Myśli tej przyświecał fakt, iż właśnie te grupy emerytów mundurowych są połączone w dużym stopniu poprzez te same lub niemal podobne akty prawne, stąd też zacieśnienie kontaktów było nie tylko zasadne, ale wręcz konieczne wobec powtarzających się ze strony rządzących elit zakusów odebrania emerytom mundurowym należnych im praw nabytych. Podejmowane wspólnie działania przyczyniły się do budowy korzystnego wizerunku Związku Emerytów i Rencistów SG w środowiskach emerytów mundurowych. Wymiernymi efektami tych działań były m.in.:

 • Dwa wystąpienia przedstawicieli 3 Zarządów Głównych (ZEiRSG, ZEiRPRP oraz SEiRP) w sprawie rozporządzenia dot. funduszu socjalnego emerytów i rencistów służb mundurowych, skierowane do MSW (23.05.2011r. i 27.01.2012 roku).
 • Wystąpienie przedstawicieli 2 Zarządów Głównych (ZEiRSG i ZEiRPRP), skierowane w dn. 08.08.212 r. do Ministra Spraw Wewnętrznych (a później także do posłów i senatorów RP), sprzeciwiające się propozycjom obniżenia odpisów na fundusz świadczeń socjalnych służb mundurowych MSW ze wskaźnika 0,5% na 0,25%. W tej sprawie przygotowano też formę protestu w postaci plakatu na stronach internetowych obydwu stowarzyszeń, informującego o dezaprobacie dla podejmowanych decyzji w ministerstwie SW, a apel ten uzyskał poparcie Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej oraz Koła Terenowego Związku Emerytów i Rencistów SG w Przemyślu (wchodzącego w skład struktur NSZZFSG).
 • Wspólne wystąpienie przedstawicieli 5 Zarządów Głównych (ZEiRSG, SEiRP, ZEiRP RP, Stowarzyszenia Generałów Policji, Stowarzyszenia Komendantów Policji) skierowane w styczniu 2013r. do Sejmu RP, przewodniczących Klubów Parlamentarnych i przewodniczących Komisji Sejmowych, w sprawie obniżenia odpisów na fundusz świadczeń socjalnych służb mundurowych MSW i pomocy mieszkaniowej dla emerytów i rencistów podległych właściwemu ministrowi Spraw Wewnętrznych.
 • Podjęcie przez sojusznicze Związki w dniu 4.04.2013r. pierwszej w swojej historii akcji protestacyjnej w postaci zbierania podpisów wśród członków protestujących Związków i ich rodzin pod apelem sprzeciwiającym się obniżeniu odpisów na fundusz świadczeń socjalnych służb mundurowych MSW.
 • Utworzenie w kwietniu 2013r. przez ZEiRSG zespołu ds. lobbowania w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych podczas prac nad zmianami przepisów dot. funkcjonowania komisji lekarskich w strukturach MSW i obniżenia odpisów na fundusz socjalny służb mundurowych. W skład zespołu na czele z kol. Adamem Miksiewiczem z Nowego Sącza weszli: emeryt SG kol. Henryk Balcer z Warszawy, Prezes ZEiRPRP Pan Albin Piątkowski i Prezes SEiRP Pan Henryk Borowiński. Zespół ten, kierując się zapisami ustawy o lobbowaniu w procesie stanowienia prawa, zgłosił do MSW swój udział i zajął krytyczne stanowisko w pracach legislacyjnych nad wskazanymi wyżej zmianami przepisów prawnych, co zostało zauważone przez kierownictwo MSW.

        Działania te (opisywane też na stronie internetowej Związku) połączone były z akcją informacyjną współpracujących ze sobą Związków, skierowaną do niektórych parlamentarzystów. Przyniosło to efekt w postaci odroczenia przez MSW prac nad obniżeniem wskaźnika odpisu na fundusz socjalny do czasu przeprowadzenia niezbędnych konsultacji.

         Aktywność Prezesa Rutkowskiego i części kierownictwa ZEiRSG została zauważona przez środowiska emerytów i rencistów służb granicznych. W rezultacie na początku 2013r. do Związku przystąpiła duża grupa emerytów WOP i SG z Lubania, gdzie w dniu 14.02.2013r. powstał Region im. Ziemi Łużyckiej.

          Również w lutym (25.02.2013r.) w Warszawie doszło po raz pierwszy do spotkania delegacji ZG Związku (prezes Jan Rutkowski, sekretarz generalny Henryk Barancewicz i członek Zarządu Głównego Mariusz Kosmaty) z Komendantem Głównym SG gen. bryg. SG Dominikiem Traczem i jego zastępcą gen. bryg. SG Markiem Borkowskim. Podczas spotkania delegacja ZG poinformowała o działalności Związku w środowisku emerytów i rencistów WOP i SG, przedstawiła problemy nurtujące to środowisko i skierowała do Komendanta Głównego SG postulaty i propozycje zmierzające do usprawnienia współpracy na linii Związek – Straż Graniczna. Chodziło w szczególności o ujednolicenie procedur przy korzystaniu przez emerytów i rencistów SG z funduszu socjalnego, określenie zakresu korzystania przez Związek ze środków transportu SG podczas wykonywania zadań statutowych, udzielenie ewentualnej dotacji na ufundowanie sztandaru dla Związku, uzgodnienie zasad wymiany informacji, roboczych kontaktów i udziału przedstawicieli Związku w patriotycznych uroczystościach organizowanych przez SG. Komendant Główny SG, doceniając dotychczasową działalność Związku, wyraził wolę współpracy ze Związkiem na wszystkich szczeblach organizacyjnych Straży Granicznej i w miesiąc później skierował do jednostek SG oraz do Zarządu Głównego Związku pismo zawierające stanowisko Komendy Głównej SG w zakresie postulatów zgłoszonych przez ZG ZEiRSG. Stanowisko to, uwzględniające możliwości prawne i finansowe Straży Granicznej, odpowiadało po części postulatom naszego Związku i stało się podstawą do bieżącej współpracy dla wszystkich jednostek organizacyjnych Związku i SG.

         III Zjazd Krajowy Związku, kończący czteroletnią pracowitą kadencję, odbył się w dniach 25-26 maja 2013r. w Koszalinie. Delegaci na Zjazd, udzielając absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu uznali, że upływająca kadencja z lat 2009-2013 zaowocowała dynamicznym rozwojem Związku; powstały nowe jednostki organizacyjne, liczba członków wzrosła do 289 osób, w znacznej części uporządkowano sprawy wewnątrzzwiązkowe i – pomimo występujących trudności organizacyjno-personalnych, niedociągnięć w dokumentacji związkowej, czy nieporozumień komunikacyjnych i związanych z interpretacją statutu – położono istotne podwaliny pod dalszy rozwój Związku. Stał się on pełnoprawnym i godnym zaufania partnerem dla innych związków skupiających emerytów i rencistów ze służb mundurowych MSW, w czym niemałe zasługi położył odchodzący Prezes kol. Jan Rutkowski. Delegaci doceniając jego zaangażowanie w rozwój Związku, ponownie wybrali go na funkcję Prezesa Związku. Wybrano też nowy skład Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej, a w końcowej części obrad uchwalono poprawki do Statutu oraz program Związku na kolejną kadencję, zakładający kontynuację dotychczasowych zadań statutowych i podjęcie nowych, stosownie do zapisów Statutu.

zg00[1]

Delegaci i zaproszeni goście na III Zjazd Krajowy Związku.

  KADENCJA  W LATACH 2013 – 2017.   

          Nowy Zarząd Główny rozpoczął aktywnie swoją działalność i już na początku lipca 2013r. uchwalił plan działania na całą kadencję, roczny plan pracy, nową instrukcję finansową Związku (regulującą całokształt gospodarki finansowej ZG i Regionów) i powołał w ZG i ZR pełnomocników ds. społecznych. Podjęto też prace nad nowym regulaminem pracy ZG i ZR, regulaminem funkcjonowania strony internetowej oraz zasadami rozliczania kosztów podróży służbowych członków Związku wykonujących zadania statutowe. W trakcie tych prac pojawiły się poważne rozbieżności w łonie Prezydium ZG na tle wizji funkcjonowania Związku i sposobu podejmowania decyzji. Skutkowało to złożeniem rezygnacji z pełnionej funkcji przez Prezesa Związku kol. Jana Rutkowskiego w dniu 30.10.2013r. i czasowym przejęciem jego obowiązków (na podstawie uchwały ZG z dnia 23.11.2013r.) przez dotychczasowego wiceprezesa kol. Mariusza Kosmatego. Zarząd Główny pod jego kierownictwem wprowadził regulacje w zakresie zasad rozliczania kosztów podróży służbowych członków Związku, podjął przygotowania do zwołania Nadzwyczajnego Zjazdu Krajowego Związku (w celu wyboru nowego Prezesa), ustanowił odznakę organizacyjną Związku i poprzez swoich delegatów aktywnie uczestniczył w marcu 2014r. w II Kongresie FSSM RP (jeden z delegatów Związku kol. Jerzy Jankowski został wybrany do Zarządu Federacji jako jego członek).

Delegacja Związku na II Kongres FSSM RP.

                Nadzwyczajny Zjazd Krajowy Związku odbył się w dniu 26.04.2014r. w Raciborzu. Na Zjeździe tym wybrano nowego Prezesa Związku, kol. Adama Miksiewicza, a ponadto uchwalono zmiany w Statucie i w Regulaminie Komisji Rewizyjnych. Wybór nowego Prezesa zakończył kilkumiesięczny kryzys w kierownictwie Związku, negatywnie odbijający się na aktywności części jego członków. Niestety zbiegło się to w czasie, gdy z powodu zmniejszenia się liczby członków poniżej statutowego limitu, rozwiązaniu uległ Region Związku w Kętrzynie (22.02.2014r.).

IINZKRacibˇrz

Nowo wybrany Prezes Związku przyjmuje gratulacje od delegatów na Zjazd.

         Wyrazem ustabilizowania się sytuacji w kierownictwie Związku był fakt powstania w czerwcu 2014r. nowego Regionu Związku w Krakowie-Balicach, a także zorganizowania przez Zarząd Główny po raz pierwszy w historii Związku centralnych obchodów święta Związku, przypadających na dzień 13 września (Dzień Weterana Służby Granicznej). Te patriotyczne uroczystości zostały zorganizowane przy udziale Regionu Sądeckiego ZEiRSG, w porozumieniu z Komendantem Karpackiego Ośrodka Wsparcia SG płk. Mieczysławem Kurkiem, oraz z Kołem nr 1 Związku Żołnierzy WP w Nowym Sączu, zrzeszającym w większości emerytów i rencistów b. WOP.  W obchodach brali udział członkowie władz naczelnych Związku, członkowie Regionu Sądeckiego, delegacje z pozostałych Regionów Związku, członkowie Koła nr 1 ŻWP oraz zaproszeni goście z Federacji SSM RP na czele z Prezydentem Federacji Panem Zdzisławem Czarneckim, a także z zaprzyjaźnionych stowarzyszeń emerytów mundurowych, w tym ze Związku Emerytów Policyjnych Republiki Słowacji z powiatu Stara Lubovnia.

DzWSGNS13IX2014 (18)

             Na przełomie roku 2014/2015 przedstawiciele Związku w Federacji SSM RP (kol. Adam Miksiewicz i kol. Jerzy Jankowski) brali aktywny udział w opracowaniu (wspólnie z Prezesem ZG ZEiRSP Albinem Piątkowskim i Prezydentem Federacji Zdzisławem Czarneckim) projektu zmian w Rozporządzeniu MSWiA z dnia 9 września 2004r. w sprawie funduszu socjalnego emerytów i rencistów służb mundurowych. Ponadto kol. A. Miksiewicz opracował i przedstawił Prezydentowi Federacji projekt zmian w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 25 października 2002r. w sprawie rodzaju dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami transportu zbiorowego, w celu wpisania naszego Związku do katalogu organizacji uprawnionych do wydawania takich zaświadczeń. Projekty zostały przekazane przez Federację do dalszych prac legislacyjnych w MSW i MIR. W celu uzyskania poparcia dla projektów zmian w Rozporządzeniu MSWiA dot. funduszu socjalnego a także omówienia współpracy Związku i Straży Granicznej odbyło się w Warszawie w dniu 13 marca 2015r. spotkanie delegacji ZG (kol. Miksiewicz i kol. Jankowski) z Komendantem Głównym SG generałem dywizji SG Dominikiem Traczem. Podczas spotkania Komendant Główny SG zapewnił o poparciu dla naszych działań i wyraził podziękowanie za aktywny udział Związku w organizowaniu uroczystości i imprez patriotycznych na pograniczu wspólnie z jednostkami organizacyjnym SG w terenie.

         W tym też czasie działania Zarządu Głównego o charakterze organizacyjno-prawnym skoncentrowały się na wprowadzeniu nowych wzorów legitymacji członkowskich (stosownie do zmienionych zapisów statutowych), ustaleniu zasad przeniesienia organizacyjnego członka Związku oraz uchwaleniu (kwiecień 2015r.) długo konsultowanego z Regionami Regulaminu Pracy ZG i ZR, obejmującego także zasady funkcjonowania strony internetowej Związku. W międzyczasie w styczniu 2015r. rozwiązał się Region Związku w Ustce z powodu zbyt małej liczby członków.

         W dniu 20.02.2015r. zawarto dawno oczekiwane porozumienie o współpracy między ZEiRSG a NSZZFSG, które podpisali: Przewodniczący KKW NSZZ FSG Mariusz Tyl i Prezes ZEiR SG Adam Miksiewicz. Porozumienie to otworzyło drogę do zaktywizowania współpracy na szczeblach regionalnych, w tym do zintensyfikowania kontaktów roboczych, wymiany informacji i podejmowania wspólnych bądź wspomagających działań na rzecz integracji środowiska emerytów i rencistów formacji granicznych oraz funkcjonariuszy Straży Granicznej. Działania te zbiegły się z uporządkowaniem w tej kadencji wszystkich spraw wymagających zmian w KRS i zakończyły etap regulacji organizacyjno-prawnych funkcjonowania Związku, tworząc trwałe podwaliny pod dalszą aktywną działalność wszystkich jego struktur.

zdjęcie

Podpisanie porozumienia o współpracy między ZEiRSG a NSZZFSG.

         Ostatnie dwa miesiące I półrocza 2015r. poświęcone były na organizację przez Regiony Związku (przy wsparciu Zarządu Głównego) obchodów święta Straży Granicznej, 70 rocznicy objęcia ochroną południowo-zachodniej granicy RP przez frontowe jednostki Wojska Polskiego i utworzenia w czerwcu 1945r. Wojsk Ochrony Pogranicza. Okrągły jubileusz 70 rocznicy powstania WOP i objęcia służbą graniczną południowych i zachodnich rubieży Polski stał się okazją do wielu patriotycznych uroczystości w rejonach przygranicznych, współorganizowanych często z udziałem miejscowych władz samorządowych, a także terenowych struktur środowisk emerytów i rencistów mundurowych, zgrupowanych w ZŻWP, w ZEiRSG, w NSZZFG, IPA, i w innych lokalnie działających związkach i stowarzyszeniach. Wśród ważniejszych uroczystości należy wymienić:

 • W dniach 29-30 maja 2015r. w Szklarskiej Porębie odbyły się liczne uroczystości przypominające te wydarzenia, m.in. uroczyście odsłonięto pomnik z pamiątkową tablicą upamiętniającą 70 rocznicę objęcia służby granicznej na tym odcinku przez 3 batalion 36 pułku 7 DP, a jeden ze skwerów w mieście otrzymał nazwę „SKWER OBROŃCÓW GRANIC”.
 • W dniu 31 maja w Lubaniu na budynku przy wejściu do ośrodka szkoleniowego Straży Granicznej odsłonięto tablicę upamiętniającą 70 rocznicę powołania Łużyckiej Brygady WOP.
 • W dniu 10 czerwca 2015 r. w Jasielu pod pomnikiem pomordowanych przez sotnie UPA żołnierzy WOP odbył się uroczysty Apel dla uczczenia ich pamięci. W apelu uczestniczyli weterani służby granicznej, przedstawiciele: lokalnych władz samorządowych i Nadleśnictwa, Bieszczadzkiego Oddziału SG i Karpackiego OWSG oraz młodzież szkolna. Oprawę uroczystości zapewniła kompania honorowa 21 Brygady Strzelców Podhalańskich z Rzeszowa.
 • W dniu 17 czerwca 2015r. w imieniu społeczeństwa i weteranów polskich formacji granicznych Ziemi Cieszyńskiej na budynku byłych koszar przy ul. Wojska Polskiego odsłonięto „Tablicę Pamięci na chwałę żołnierzy, funkcjonariuszy, pracowników stających w ochronie i obronie granic Polski na Śląsku Cieszyńskim w latach 1918-2015”.

       W patriotyczną atmosferę czerwca 2015r. wpisał się też 44. Ogólnopolski Rajd Górski „Szlakami Obrońców Granic. Gorce 2015” zorganizowany tym razem na terenie działania Regionu Sądeckiego w dniach 21-27 czerwca 2015r. Patronat nad rajdem objął m.in. Prezes Związku Emerytów i Rencistów SG fundując puchar dla jednej ze zwycięskich drużyn rajdu.

    W II półroczu działania Związku koncentrowały się na planowych zadaniach (głównie – organizacje obchodów Dnia Weterana Służby Granicznej w Regionach), a także na wzmożonej współpracy z Zarządem Federacji SSM RP ze względu na zbliżające się wybory parlamentarne. Przedstawiciele Związku (Kol. Miksiewicz i Kol. Jankowski) brali udział w dniach 28-29.09.2015r. w Łodzi w Naradzie Szkoleniowej i Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej pt. „Bezpieczeństwo zdrowotne żołnierzy, funkcjonariuszy, weteranów służby w MON, MSW i MS oraz ich najbliższych”, zorganizowanej przez Federację. Współpracowali także w wypracowaniu przez Federację strategii postępowania emerytów mundurowych w jesiennych wyborach parlamentarnych. Przyjęto, że ani Federacja, ani organizacje ją tworzące, nie będą wiązać się z jakąkolwiek partią, a będą popierać w terenie kandydatów sprzyjających sprawom emerytów mundurowych.

     Po wygranych przez PIS i jego pomniejszych koalicjantów wyborów i objęciu władzy przez tzw. Zjednoczą Prawicę ujawniło się negatywne nastawienie nowych władz do środowiska emerytów mundurowych: MON wymówił współpracę z ZŻWP, podjęto działania o charakterze czystek kadrowych we wszystkich służbach i zaczęto szerzyć w mediach propagandę o konieczności przeprowadzenia (po raz drugi) tzw. dezubekizacji, czyli obniżenia emerytur i rent b. żołnierzom i funkcjonariuszom zaliczonym przez IPN do organów bezpieczeństwa PRL.

    Cały rok 2016, aż do uchwalenie przez Sejm 16 grudnia 2016r. ustawy represyjnej (obniżającej w radykalny sposób emerytury i renty znacznej liczbie b. funkcjonariuszy i żołnierzy, w tym ze Straży Granicznej), działania Związku oraz jego przedstawicieli w Federacji poświęcone były w szczególności: monitorowaniu poczynań władzy w przygotowywaniu projektów tej ustawy, aktywnym próbom wyjaśniania decydentom (w formie pism i poprzez media) bezsensu tej ustawy oraz przygotowywania się do pomocy prawnej i materialnej potencjalnie poszkodowanym emerytom.

Do najważniejszych działań zaliczamy:

 • W dniu 17 lutego 2016r. odbyło się w Warszawie spotkanie 54 przedstawicieli 18 organizacji grupujących emerytów i rencistów mundurowych, na którym uzgodniono wstępne kierunki wspólnych działań i podjęto decyzje organizacyjne i personalne dot. tworzenia zespołów problemowych (kol. Miksiewicz – zespół prawny, kol. Jankowski – zespół medialny).
 • W dniu 12 marca 2016r. na posiedzeniu ZG ZEiRSG w Lubaniu zaakceptowano dotychczasowe działania przedstawicieli Związku w Federacji, pozytywnie oceniono współpracę z NSZZFSG oraz uzgodniono dalsze czynności ZG w sferze ubezpieczeń pakietowych członków Związku i ich rodzin (w następnych miesiącach przedstawiciele ZG nawiązali współpracę z Europejskim Konsorcjum Ubezpieczeniowym w Warszawie, obsługującym w tym zakresie również funkcjonariuszy i pracowników SG).
 • W dniu 6.04.2016r. reprezentanci Związku kol. A. Miksiewicz i kol. J. Jankowski oraz Dziekan Klubu Generałów i Admirałów SG, emerytowany gen. bryg. SG Tadeusz Frydrych, podczas spotkania w Warszawie, uzgodnili wstępnie zasady współpracy na rzecz emerytów i rencistów SG,
 • W dniu 23 czerwca 2016r. w Warszawie odbyło się rozszerzone posiedzenie Zarządu Federacji, poświęcone omówieniu propagandy w mediach na temat konieczności przeprowadzenia powtórnej dezubekizacji wśród emerytów mundurowych, i przeanalizowaniu prezentowanego wstępnie przez MSWiA projektu ustawy w tym zakresie.
 • W dniu 19.07.2016r. Związek nasz – za pośrednictwem Prezesa kol. A. Miksiewicza – zgłosił się w trybie ustawy o lobbowaniu w procesie stanowienia prawa, do konsultacji w dalszych pracach MSWiA nad projektem zmian w ustawie emerytalnej dot. emerytur i rent pobieranych z MSWiA (projekt przedstawiono publicznie w dniu 12.07.2016r.), zajmując przy tym krytyczne stanowisko i formułując własne poprawki do tego projektu.
 • W dniu 20 lipca 2016r. odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Zarządu Federacji poświęcone m.in. omówieniu projektu zmian w ww. ustawie emerytalnej i przygotowaniu krytycznej opinii w sprawie tego projektu, a także zorganizowaniu przez Federację specjalnej Konferencji na temat spraw emerytalnych służb mundurowych.
 • W dniu 26.09.2016r. w Warszawie odbyła się Konferencja zorganizowana przez Federację pt. „Służby mundurowe w społeczeństwie obywatelskim”, której głównymi celami było: zainteresowanie społeczeństwa i przedstawicieli władzy problemami emerytów służb mundurowych, wskazanie możliwości wykorzystania ich wiedzy w działaniach na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego, a także ukazanie zagrożeń dla jedności środowiska służb mundurowych i stabilności uprawnień wynikających z praw nabytych (w kontekście zapowiedzi władz o obniżeniu emerytur mundurowych). W konferencji uczestniczyli przedstawiciele stowarzyszeń emerytów mundurowych oraz zaproszeni licznie goście ze świata nauki (głównie ze środowisk prawniczych), b. ministrowie spraw wewnętrznych poprzednich rządów, przedstawiciele Rzecznika Praw Obywatelskich i Obywatelskiego Parlamentu Seniorów i inne autorytety. Niestety, pomimo zaproszeń, na konferencję nie przybyli przedstawiciele organów władzy. Ze ZEiRSG uczestniczyła delegacja w składzie: prezes Związku kol. Adam Miksiewicz, wiceprezes kol. Jerzy Jankowski, sekretarz Regionu Nadodrzańskiego kol. Włodzimierz Tiszuk i przedstawiciel ZEiRSG w Warszawie kol. Henryk Balcer, a w charakterze zaproszonych przez Związek gości: Pan Andrzej Brachmański – b. żołnierz WOP i b. wiceminister MSWiA oraz Pan Ryszard Woźniak – emeryt SG z Warszawy. Ponadto środowisko b. WOP i SG reprezentowali przedstawiciele Klubu Generałów i Admirałów Straży Granicznej RP (generałowie: Andrzej Anklewicz, Tadeusz Frydrych, Andrzej Wasiuk i Marian Kasiński), a także emeryci z Przemyśla z Koła nr 1 NSZZ FSG (Zdzisław Welszyng, Cezary Okoczuk i Wacław Kabała).
 • W listopadzie 2016r. ukazało się, że MSWiA pod obrady Sejmu zamierza skierować inny projekt zmian w ustawie emerytalnej, niż ten zgłoszony w lipcu do konsultacji. W dniu 24.11.2016r. Zarząd Federacji SSM RP zajął krytyczne stanowisko w sprawie nowego projektu ustawy, obniżającej w radykalny sposób emerytury i renty policyjne, skierowanego przez MSWiA pod obrady Rządu w dniu 15.11.2016r.
 • W dniu 1.12.2016r. w Komendzie Głównej SG odbyło się posiedzenie ZG Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy SG z udziałem Wiceministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Jakuba SKIBY i Komendanta Głównego SG płk. Marka Łapińskiego, podczas którego Prezes ZEiRSG  A. MIKSIEWICZ w imieniu ZG ZEiRSG przedstawił opinię naszego Związku na temat aktualnie procedowanego w Sejmie projektu ustawy obniżającej emerytury i renty byłym i aktualnym funkcjonariuszom SG. Opinia ta w formie Oświadczenia została przekazana Ministrowi na piśmie. Negatywne stanowisko na temat procedowanej ustawy wyraził także ZG NSZZFSG, podobnie jak kilka tygodni wcześniej Prezydium Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych.
 • W dniu 2 grudnia 2016r. przed Sejmem RP w Warszawie na zgromadzeniu publicznym, zorganizowanym przez Prezydenta Federacji SSM RP insp. w st. spocz.  Zdzisława CZARNECKIEGO, emeryci i renciści mundurowi, ich rodziny, a także sympatycy organizacji i stowarzyszeń Federacji wraz niektórymi warszawiakami, protestowali przeciwko rządowemu projektowi ustawy obniżającej drastycznie emerytury i renty mundurowe, w tym także renty rodzinne. Organizatorzy protestu, przedstawiciele niektórych partii opozycyjnych i ugrupowań pozaparlamentarnych, a także reprezentanci stowarzyszeń wchodzących w skład Federacji SSM RP, wyrażali w przemówieniach swój sprzeciw wobec treści projektu ustawy, stojącym za nim motywom politycznym, a także sposobowi procedowania nad nim przez Rząd. (w lipcu 2016r. konsultacjom społecznym poddano inny projekt, niż ten, który kilka miesięcy później w listopadzie skierowany został do Sejmu po zaakceptowaniu przez Rząd z pominięciem konsultacji). W imieniu emerytów i rencistów Straży Granicznej głos zabrał Prezes Związku Emerytów i Rencistów SG Kol. Adam MIKSIEWICZ, który zapoznał zgromadzonych z podjętymi w ostatnim czasie przez Związek działaniami w tej sprawie.
 • W dniu 13 grudnia 2016r. w godz. 10.00 – 11.00 pod siedzibą oddziału IPN przy ul. Reformackiej w Krakowie odbył się protest przeciwko projektowi ustawy obniżającej radykalnie emerytury i renty mundurowe. Pikieta protestacyjna została zorganizowana przez Zarząd Wojewódzki SEiRP w Krakowie. Brało w niej udział około 100 osób, w tym delegacje Regionu Sądeckiego i Regionu Kraków-Balice ZEiRSG. Protest został zakłócony przez grupę kilkunastu osób z KPN i Klubu „Gazety Polskiej” w Krakowie, która w sposób krzykliwy, używając wyzwisk wobec zgromadzonych, usiłowała ich sprowokować do ewentualnej rozróby. Wyzwiska na chwilę ucichły, gdy członkowie ZEiRSG rozwinęli baner reklamowy zawierający logo Związku i napis „Związek Emerytów i Rencistów Straży Granicznej”. Konsternacja krzykliwej grupki nie trwała długo  i za chwilę na nowo zaczęto nas wyzywać od zdrajców, oprawców i sługusów Moskwy, może tylko z nieco mniejszym natężeniem. Twarzą naszego protestu stał się Kolega Lesław SKALNIAK z Krakowa, były Komendant PSG Kraków-Balice, który na dwóch arkuszach papieru przygotował napisy: „2006 MIANOWANY KOMENDANTEM”, „2016 UZNANY „OPRAWCĄ”. Motywy swego udziału w proteście Kol. Skalniak przedstawił szczegółowo w wywiadzie dla „Gazety Wyborczej”, udzielonym bezpośrednio podczas trwania protestu.
 • Również 13 grudnia 2016r. w Warszawie trwała pikieta protestacyjna przed Sejmem RP zorganizowana przez Federację SSM RP. Podczas trwania pikiety wystąpił na scenie z krytyczną mową w sprawie projektu obniżania emerytur i rent mundurowych były pierwszy Komendant Główny SG, płk rez. SG prof. Marek LISIECKI, współtwórca ustawy o SG i organizator tej służby. Pan Komendant z własnej inicjatywy wyraził chęć działania wspólnie z naszym Związkiem na rzecz niedopuszczenia do uchwalenia tak niekonstytucyjnej ustawy! W związku z taką postawą Prezes Związku Kol. Adam MIKSIEWICZ w trybie alarmowym (przy wsparciu przewodniczącego NSZZFSG mjr. W. TYLA), zgłosił Pana prof. Lisieckiego, jako naszego eksperta, do udziału w pracach połączonych komisji sejmowych (AiSW i PSR), które tego samego dnia w godzinach popołudniowych procedowały nad projektem ustawy obniżającej emerytury i renty mundurowe. W pracach tych komisji brał udział także wspomniany już mjr W. Tyl, przedstawiciele ZG NSZZ Policjantów, a także Prezydent Federacji SSM RP Zdzisław Czarnecki i b. Szef Kadr Służby Więziennej Grzegorz  Domaszewicz. Niestety, efekty prac obu połączonych komisji nie były dla nas satysfakcjonujące, gdyż wszystkie proponowane przez opozycję zmiany na lepsze w projekcie ustawy obniżającej emerytury i renty policyjne, były odrzucane w głosowaniach przez większość rządzącą.
 • W dniu 16 grudnia 2016 r. w Sali Kolumnowej wbrew procedurom i bez wymaganego kworum Sejm uchwalił ustawę zwaną po raz drugi „dezubekizacyjną”, a przez poszkodowanych emerytów i rencistów – represyjną. Prezydent RP podpisał ustawę w przeddzień Sylwestra!

     Dnia 9 stycznia 2017 r. Prezes Związku A. Miksiewicz zwrócił się do członków ZEiRSG oraz całego środowiska emerytów i rencistów formacji granicznych z apelem o konsolidację, wstępowanie w nasze szeregi, zarówno do działających już Regionów Związku, jak i do nowo tworzonych organizacji terenowych. Apel został skierowany do wszystkich Regionów i ogłoszony na stronie internetowej.

       W dniu 19.01.2017 r. odbyło się posiedzenie Zarządu FSSM RP poświęcone niemal w całości omówieniu sytuacji, jaka powstała po uchwaleniu przez Sejm ustawy represyjnej. Dokonano analizy i oceny sytuacji, podjętych w trybie pilnym działań na forum międzynarodowym i krajowym. Zostały one opisane na stronie internetowej Federacji. Wypracowano też kierunki działań na najbliższy okres w celu przeciwdziałania skutkom tej ustawy. M.in. ustalono, że konieczne będą wzory odwołań od decyzji ZER MSWiA obniżających emerytury i renty, nadające się do wykorzystania przez poszkodowanych. Wytypowano kancelarie prawne do opracowania takich wzorów i ustalono konto bankowe do wpłat darowizn na walkę z haniebną ustawą. Utworzono też zespół prawny przy Zarządzie Federacji, do którego został wybrany Prezes A. Miksiewicz.

       Informacje o zamierzeniach Federacji oraz ogłoszony wcześniej Apel Prezesa Związku o konsolidację środowiska spowodował ożywienie wśród emerytów i rencistów służb granicznych i przyczynił się do szybkiego tworzenia nowych struktur terenowych Związku:

 • W dniu 03.02.2017r. pięcioosobowa grupa inicjatywna na czele z Kol. Józefem KRASKĄ  zorganizowała zebranie założycielskie Regionu, w którym uczestniczyło 39 emerytów i rencistów b. WOP – u i Straży Granicznej. Zebrani jednogłośnie podjęli uchwałę o utworzeniu Regionu ZEiRSG w Świnoujściu.
 • W dniu 15.02.2017r. pięcioosobowa grupa inicjatywna na czele z Kol. Markiem ŁYCZKIEM zorganizowała zebranie, w którym uczestniczyło 35 emerytów i rencistów b. WOP – u i Straży Granicznej. Zebrani jednogłośnie podjęli uchwałę o odtworzeniu Regionu ZEiRSG w Kętrzynie o nazwie Region „Warmińsko-Mazurski”.
 • W dniu 15.02.2017r. w Gdańsku na wniosek 5-osobowej grupy inicjatywnej Kolegów w składzie: KRUGŁY Władysław, CYMS Henryk, CHMIELAK Mirosław, KOŻYCZKOWSKI Stefan i SOBOLEWSKI Wiesław, zorganizowane zostało zebranie założycielskie nowego Regionu ZEiRSG z siedzibą w Gdańsku, który przyjął nazwę „Region Pomorski”.
 • W dniu 19 lutego 2017 r. grupa kolegów w składzie: Czyż Janusz, Ruchała Tadeusz i Wakuluk Kazimierz, zorganizowała w Szczecinie zebranie emerytów i rencistów WOP i Straży Granicznej, w którym wzięło udział 25 osób. W jego trakcie zapadła decyzja o utworzeniu Regionu „Szczecin” Związku Emerytów i Rencistów SG.
 • W dniu 5.03.2017 r. w  miejscowości Chojna trzyosobowa grupa inicjatywna w składzie: Kol. Szczepko Antoni, Kol. Mróz Zenon i Kol. Wąchała Stanisław, zorganizowała zebranie założycielskie Regionu Związku Emerytów i Rencistów SG, w którym wzięło udział 22 emerytów i rencistów b. Wojsk Ochrony Pogranicza i Straży Granicznej.  Zebrani jednogłośnie podjęli uchwałę o utworzeniu Regionu ZEiRSG w Chojnie.

     W dniu 6 maja 2017 r. w Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu odbył się IV Zjazd Krajowy Sprawozdawczo-Wyborczy ZEiRSG. Zjazd otworzył ustępujący Prezes Związku kol. Adam Miksiewicz. Obrady przebiegały w uroczystym nastroju i sprawnie, co należy zawdzięczać dobrej organizacji Zjazdu przez kończące kadencję władze Związku i kolegów z Regionu im. Ziemi Łużyckiej ZEiRSG w Lubaniu, a także prowadzeniu w sposób profesjonalny obrad przez Przewodniczącego Zjazdu kol. Mariusza Kolankę. Zjazd zaszczycili swoją obecnością zaproszeni goście, m.in. Prezydent Federacji SSM RP Zdzisław Czarnecki.

     Ustępujący ZG wskazał w sprawozdaniach, że Związek zwiększył swoją liczebność w mijającej kadencji i rozrósł się, dojrzał organizacyjnie i wzmocnił się właściwie pod każdym względem. Na szczególną uwagę zasługują działania usprawniające działalność organizacyjną i finansową Związku, poprawienie komunikacji wewnątrzzwiązkowej (utworzenie nowej strony internetowej i szerokie korzystanie z możliwości systemów elektronicznych podczas konsultacji i podejmowania uchwał przez ZG), a także zaangażowanie Związku w działania Federacji SSM RP, szczególnie w ostatnich 2 latach, gdy pojawiły się zagrożenia dla emerytów i rencistów mundurowych w zakresie drastycznych obniżek ich emerytur i rent. Delegaci jednogłośnie przegłosowali uchwałę akceptującą wnioski Głównej Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium odchodzącemu Zarządowi Głównemu.

        W wyniku wyborów nowych władz Związku nastąpiła częściowa wymiana w składzie ZG i GKR i do części doświadczonych działaczy dołączyli nowi, głównie z niedawno powstałych Regionów Związku. Prezesem Związku został ponownie wybrany jednogłośnie Kol. Adam MIKSIEWICZ.

       Zjazd uchwalił kilka zmian w Statucie i w Regulaminie Komisji Rewizyjnych, ale największym zainteresowaniem cieszył się punkt porządku obrad dotyczący działalności Federacji SSM RP, w tym udziału naszego Związku, w podejmowanych działaniach protestacyjnych w trakcie procedowania nad ustawą represyjną z dnia 16 grudnia 2016 r., a po jej uchwaleniu – z przeciwdziałaniem jej skutkom. Ciekawą prelekcję na ten temat przedstawił Prezydent Federacji posiłkując się specjalnie przygotowaną prezentacją wizualną. Scharakteryzował dotychczasowe działania Federacji w tym zakresie, wskazał na zaangażowanie naszego Związku i przedstawił kierunki działania na najbliższy okres. Zaapelował też o możliwie maksymalne włączenie się w organizację komitetów popierających obywatelską inicjatywę ustawodawczą podjętą przez Federację i mającą na celu skierowanie pod obrady Sejmu ustawy antyrepresyjnej, usuwającej z porządku prawnego ustawę grudniową – po zebraniu co najmniej 100 tysięcy podpisów pod przygotowywanym projektem.

M.in. zalecenia w tym zakresie, oprócz innych zadań, znalazły się w uchwale programowej Zjazdu (Program Związku 2017-2021), której treść znajduje się na stronie internetowej w dziale dot. przepisów prawnych.

Prezes A. Miksiewicz, Prezydium Zjazdu i zaproszeni goście.

KADENCJA W LATACH 2017 – 2021.

Po IV Zjeździe Krajowym Sprawozdawczo-Wyborczym w ciągu kilku miesięcy powstały następne Regiony Związku:

 • W dniu 19.05.2017r. 10-osobowa grupa inicjatywna z rejonu Tuplic zorganizowała zebranie założycielskie Regionu, podczas którego, kierując się przepisami statutu Związku, wybrano Zarząd Regionu oraz przyjęto nazwę „Region Tuplice”.
 • W dniu 30.06.2017r. grupa inicjatywna emerytów i rencistów SG z Kołobrzegu i okolic zorganizowała zebranie założycielskie Regionu ZEiRSG, podczas którego, kierując się przepisami statutu Związku, wybrano Zarząd Regionu oraz przyjęto nazwę „Region Kołobrzeg”.
 • W dniu 11.12.2017r. 5-osobowa grupa inicjatywna z Kudowy – Zdroju i okolic zwołała zebranie założycielskie Regionu w liczbie 12 osób, podczas którego, kierując się przepisami statutu Związku, wybrano Zarząd Regionu oraz przyjęto nazwę dla Regionu „Ziemia Kłodzka”.

     Działania ZEiRSG w II połowie 2017 roku i w latach kolejnych skoncentrowane były głównie na przeciwdziałaniu skutkom ustawy represyjnej. Pierwsze decyzje ZER MSWiA, obniżające emerytury i renty, pojawiły się już w czerwcu 2017 roku i były z coraz większym natężeniem przesyłane represjonowanym w kolejnych miesiącach. Staraniem Federacji SSM RP prawnicy warszawskiej Kancelarii Pietrzak Sidor & Wspólnicy opracowali wzory odwołań (5 wariantów) od tych decyzji, wyrażając zgodę na ich wykorzystanie w indywidualnych sprawach przez osoby objęte ustawą represyjną. W związku z tym, że wzory odwołań nie odpowiadały w pełni specyfice służby represjonowanych żołnierzy i funkcjonariuszy w b. WOP-ie i później w Straży Granicznej, nieformalny zespół Zarządu Głównego (Kol. M. Kolanko, A. Miksiewicz, M. Kosmaty, J. Jankowski, a później także A. Budzyński) w niedługim czasie przygotował modyfikację tych wzorów dostosowując je do potrzeb odwołujących się pograniczników. Wzory te z odpowiednimi instrukcjami, a także dodatkowe dokumenty pomocnicze zamieszczono na witrynie internetowej Związku.
W maju 2017 r. Zarząd Federacji powołał Obywatelski Komitet Inicjatywy Ustawodawczej (OKIU) w sprawie przygotowania obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy zaopatrzeniowej funkcjonariuszy z dnia 18 lutego 1994 r., w celu wyrugowania z obiegu prawnego zapisy ustawy represyjnej obniżającej wbrew prawu emerytury i renty mundurowe, a także w celu zebrania odpowiedniej (ponad 100 tyś.) liczby podpisów popierających projekt. W skład Komitetu wszedł Prezes Związku Kol. A. Miksiewicz i członek Regionu Koszalin i jednocześnie Dziekan Klubu Generałów i Admirałów SG Kol. T. Frydrych. W dniu 1.06.2017 r. na pierwszym posiedzeniu Komitetu jego członkowie jednogłośnie powierzyli funkcję Pełnomocnika Komitetu b. posłowi Andrzejowi Rozenkowi, a funkcję jego Zastępcy – emerytowanemu gen. Markowi Dukaczewskiemu. Nasi członkowie Związku również wykazali się aktywnością w dalszych działaniach OKIU: Kol. A. Miksiewicz współtworzył obywatelski projekt ustawy, pod którą zbierano później podpisy, a Kol. T. Frydrych wielokrotnie uczestniczył w spotkaniach Komitetu z lokalnymi strukturami poszkodowanych emerytów mundurowych i ich sympatykami w terenie.
Niezależnie od powyższych działań na forum Federacji, Regiony Związku – jak co roku o tej porze – organizowały lub brały udział w majowych obchodach święta Straży Granicznej, a także w kilku przypadkach w obchodach 72 rocznicy powstania WOP. Ponadto w dniach 18–24.06. 2017 r. w rejonie Żywca odbył się 46 Ogólnopolski Rajd Górski „Szlakami Obrońców Granic” – Beskid Mały 2017. W rajdzie brała udział drużyna Związku na czele z Prezesem A. Miksiewiczem, wystawiona przez Region Sądecki.
W Federacji w tym czasie podjęto inicjatywę organizacji w terenie Komitetów Protestacyjnych, koordynujących zbieranie podpisów pod projektem obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej, a także działania w ramach terenowych porozumień służb mundurowych. Władze naszego Związku uznały, że Związek nie będzie tworzył odrębnych komitetów, a Regiony Związku włączą się w działania lokalnych Komitetów Protestacyjnych, zarówno w fazie zbierania podpisów jak i później przy realizacji innych inicjatyw. Decyzje w tej sprawie zapadły na poszerzonym o prezesów Regionów posiedzeniu Prezydium ZG, które odbyło się w Świnoujściu w dniach 8-9 lipca 2017 r. Utworzono wówczas specjalne konto bankowe, tzw. konto wsparcia, z zamiarem gromadzenia środków finansowych na cele pomocowe dla represjonowanych, zarówno w fazie odwołań i procesów sądowych, jak i w okresie późniejszym. Realizując zadania określone przez Prezydium ZG Zarządy Regionów przystąpiły do działań organizacyjnych w zakresie uaktualniania (lub zawierania na nowo) lokalnych porozumień ze strukturami innych związków mundurowych w terenie oraz przygotowania akcji zbierania podpisów pod wspomnianym wyżej projektem ustawy zmieniającej ustawę represyjną (m.in. zebrania takie odbyły się w Koszalinie, Kołobrzegu, Tuplicach, Słubicach, Świnoujściu, Szczecinie, Gdańsku, Cieszynie, Nowym Sączu).
Warto odnotować, że prowadzone od kilku lat usilne starania Prezesa Związku Kol. A. Miksiewicza doprowadziły w końcu do rozstrzygnięcia sprawy wydawania zaświadczeń emerytom i rencistom Straży Granicznej, potwierdzających uprawnienia emerytów i rencistów SG oraz ich współmałżonków do ulg w publicznym transporcie zbiorowym w Polsce. Pismo w tej sprawie z Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 lipca 2017 r., podpisane przez Sekretarza Stanu Kazimierza Stalińskiego i przesłane na ręce Prezesa Związku, określa uzgodnienia poczynione przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa z kierownictwem Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych (SERP). Wynika z nich, że emeryci i renciści SG po wskazane wyżej zaświadczenia powinni się zwracać do wojewódzkich i terenowych struktur SERP. Zabiegając od kilku lat o załatwienie tej sprawy liczyliśmy, że nasz Związek zostanie wpisany do nowego Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2017 r. poz. 810), jako jedna z organizacji uprawnionych do wydawania tego rodzaju zaświadczeń. Niestety brak Regionów naszego Związku w części województw w Polsce spowodował, że nie otrzymaliśmy odrębnego uprawnienia w tej sprawie, a emerytów i rencistów SG skierowano po przedmiotowe zaświadczenia do struktur SERP, operujących we wszystkich województwach.
W II połowie lipca 2017 r. rozpoczęły się spotkania w terenie przedstawicieli OKIU, z lokalnymi Komitetami Protestacyjnymi i środowiskami objętymi ustawą represyjną. W spotkaniach uczestniczyła większość członków OKIU, przy czym najbardziej aktywnie: b. poseł A. Rozenek, Prezydent Federacji Z. Czarnecki, gen. M. Dukaczewski, gen. A. Rapacki, a także członek ZEiRSG gen. T. Frydrych. Cieszyły się one powszechnym zainteresowaniem, gdyż wyjaśniały procedurę zbierania podpisów poparcia pod obywatelskim projektem ustawy i wniesienia projektu do Sejmu, możliwości dalszej drogi prawnej poszkodowanych emerytów i procedury odwołań od decyzji ZER, konieczności organizowania się wokół działających już stowarzyszeń emerytów mundurowych i udzielania wsparcia tym partiom politycznym, które jednoznacznie deklarowały pomoc represjonowanym (np. SLD, który później przy pomocy swoich struktur w całej Polsce zbierał podpisy poparcia pod projektem ustawy).
W dniu 30.08.2017 r. w Zakopanem pożegnaliśmy wieloletniego działacza naszego Związku, wiceprzewodniczącego Głównej Komisji Rewizyjnej Kol. Mariana TOTĘ, który w dniu 20.08.2017r. zmarł na Słowacji w szpitalu w Rużomberoku, gdzie przebywał na leczeniu powypadkowym. Został on, jako pierwszy członek Związku, uhonorowany przez Zarząd Główny wpisem do Honorowej Księgi Zasłużonych dla Związku.
We wrześniu, jak co roku, Regiony obchodziły święto Związku i Dzień Weterana Służby Granicznej, przypadający na dzień 13 września. Relacje zamieszczono na witrynie internetowej.
W dniu 13 października 2017 r. Marszałek Sejmu RP wydał Postanowienie o przyjęciu Zawiadomienia o utworzeniu Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP ds. ustawy o zmianie ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin. Zgodnie z obowiązkiem prawnym wynikającym z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 24 czerwca 1999 r. o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli, w dniu 16 października 2017 r. w „Dzienniku Trybuna” zostało opublikowane wymagane ogłoszenie Pełnomocnika Komitetu. Oznaczało to, że wszystkie warunki formalno-prawne zostały spełnione i Federacja oraz współpracujące z nią inne stowarzyszenia i organizacje mogły przystąpić do zbierania podpisów obywateli popierających obywatelski projekt ustawy.
Okres zbierania podpisów poparcia obfitował w szereg zebrań poszkodowanych i ich sympatyków, spotkań członków OKIU, interpelacji poselskich składanych do MSWiA w sprawie ustawy represyjnej i jej tragicznych skutków (w rocznicę jej uchwalenia tj. 16.12.2017 r. Federacja odnotowała 25 ofiar śmiertelnych, w tym 5 spośród funkcjonariusz SG, będących wynikiem bezpośredniego oddziaływania na represjonowanych decyzji ZER MSWiA o zabraniu bądź radykalnym obniżeniu emerytur czy rent). Problemem bezprawności ustawy represyjnej i jej skutkami zaczęły się interesować także niektóre media.
W dniu 11.01.2018 r. przedstawiciele OKIU Federacji SSM RP złożyli w Sejmie RP projekt ustawy zmieniającej represyjną ustawę emerytalną służb mundurowych, załączając do niego ćwierć miliona podpisów Polek i Polaków popierających tę zmianę. Bezpośrednio po złożeniu dokumentów w Kancelarii Sejmu RP pod Sejmem odbyła się manifestacja emerytów i rencistów służb mundurowych poszkodowanych ustawą represyjną oraz ich sympatyków, w tym przedstawicieli niektórych partii politycznych z najszerszym udziałem Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Środowiska emerytów i rencistów formacji granicznych reprezentowane były przez przedstawicieli ZEiRSG, Klubu GiA Straży Granicznej, Stowarzyszenia BŻiF Służb Granicznych RP „Granica”, Stowarzyszenia Weteranów Polskich Formacji Granicznych, Bractwa Motocyklowego Żołnierzy WOP oraz kolegów niezrzeszonych. ZEiRSG reprezentowany był przez 5 Regionów Związku: Region Szczecin, Region Chojna, Region Ziemia Kłodzka, Region Kołobrzeg i Region Koszalin. Razem delegacja liczyła 18 osób, w tym 3 członków Prezydium Zarządu Głównego na czele z Wiceprezesem Związku Kol. Januszem Babiarzem, Głównym Skarbnikiem Kol. Andrzejem Ormanem i Członkiem Prezydium Kol. Markiem Meszyńskim. W trakcie manifestacji głos w imieniu środowiska emerytów i rencistów formacji granicznych zabrali: były pierwszy Komendant Główny Straży Granicznej płk prof. Marek Lisiecki oraz były Zastępca Komendanta Głównego SG gen. bryg. SG Tadeusz Frydrych. Obydwaj w swoich wystąpieniach podkreślali zasługi i wkład emerytów i rencistów WOP i Straży Granicznej w ochronę granicy RP w okresie przełomu ustrojowego 1989-1990 i bezpośrednio po nim, a także w latach następnych, oraz wskazywali na nieludzkie i niezgodne z Konstytucją RP regulacje prawne wprowadzone ustawą represyjną wobec emerytów i rencistów mundurowych, w tym ich rodzin. Delegacja ZEiRSG zaprezentowała interesujący baner związkowy ufundowany przez Zarząd Główny, na tle którego wiele osób robiło sobie zdjęcia pamiątkowe.
W styczniu 2018 roku w Sądzie Okręgowym w Warszawie rozpoczęły się pierwsze rozprawy sądowe z odwołań represjonowanych emerytów od decyzji ZER MSWiA. W dniu 24 stycznia 2018 roku jeden ze składów sędziowskich wydał postanowienie o zawieszeniu postępowania i skierowaniu zapytania prawnego do Trybunału Konstytucyjnego o zgodność z Konstytucją RP ustawy represyjnej. Spowodowało to wstrzymanie spraw innych poszkodowanych rozpatrywanych przez ten Sąd (składy sędziowskie zaczęły zawieszać postępowania do czasu rozstrzygnięcia zapytania prawnego przez Trybunał Konstytucyjny).
W dniu 28 lutego 2018 r. w Brukseli w Parlamencie Europejskim odbyła się Konferencja pt. „Represje wobec emerytowanych funkcjonariuszy policji i żołnierzy w Polsce”. Organizatorami brukselskiej konferencji było troje europosłów SLD (Bogusław Liberadzki, Krystyna Łybacka i Janusz Zemke) oraz Federacja Stowarzyszeń Służb Mundurowych. Z Polski przyjechała ponad 50-osobowa delegacja, w tym osoby pokrzywdzone ustawą, b. minister MSWiA z początku lat 90-tych Henryk Majewski, przedstawiciele FSSM z prezydentem Zdzisławem Czarneckim, związków i stowarzyszeń służb mundurowych wchodzących w skład Federacji, SLD, OKIU z Andrzejem Rozenkiem, przedstawiciel Rzecznika Praw Obywatelskich, reprezentanci różnych instytucji europejskich i dziennikarze. Tak się złożyło, że spośród pograniczników nie było żadnego delegata, mimo wcześniejszych propozycji udziału w Konferencji kogoś z naszego grona. Obszerna relacja na temat Konferencji została zamieszczona na portalu Onet.pl (link do niej > o ustawie dezubekizacyjnej w Brukseli), a także na stronie Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP.
W dniach 17-18 marca 2018 r. w m. Słubice odbyło się posiedzenia plenarne Zarządu Głównego ZEiRSG, poszerzone o prezesów Regionów i przedstawicieli Głównej Komisji Rewizyjnej. W toku obrad Prezes Związku kol. Adam Miksiewicz poinformował zebranych, że rezygnuje z funkcji Prezesa Związku wskazując, że wywiązał się z umowy, jaką zawarł z nowym Zarządem Głównym wybranym na IV Zjeździe Związku prawie rok temu. Otóż wówczas na prośbę nowego Zarządu Głównego zgodził się być Prezesem Związku na drugą kadencję do czasu, aż nowe władze nabiorą doświadczenia i okrzepną w działaniach. Teraz Prezes Miksiewicz uznał, że ten czas nadszedł i pora przekazać kierowanie Związkiem komuś z młodszych kolegów. Zaznaczył jednocześnie, iż nie rezygnuje z udziału w dalszych pracach Zarządu Głównego Związku i będzie wspomagał nowego Prezesa. W związku z powyższym Zarząd Główny po konsultacjach jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie zmian na stanowiskach osób funkcyjnych Zarządu Głównego: nowym Prezesem został Kol. Marek Meszyński z Regionu Koszalin, a Kol. Adam Miksiewicz wszedł na jego miejsce do Prezydium ZG jako jego członek. Podjęto też decyzję, iż nowy Prezes Związku – obok Kol. Adama Miksiewicza – będzie delegatem Związku na III Kongres Federacji SSM RP. W ramach podziękowania za długoletnie przewodzenie Związkowi Zarząd Główny Związku podjął uchwałę o wpisaniu kol. Adama Miksiewicz do Honorowej Księgi Zasłużonych dla Związku. Nowo wybrany Prezes Związku Kol. Marek Meszyński, dziękując za wybór na funkcję Prezesa Związku, zaapelował do wszystkich o pomoc i wzajemne wspomaganie się, aby Związek nadal się rozwijał i odpowiadał na zapotrzebowanie środowisk emerytów mundurowych formacji granicznych. Podsumowując obrady nowy Prezes Związku Kol. Marek Meszyński podziękował wszystkim za aktywność i przedstawiane propozycje, zaapelował o kontynuowanie działań w Regionach w zakresie przeciwdziałania skutkom ustawy represyjnej (w tym włączenie się w miarę możliwości w demonstrację przed Sejmem w dniu 22.03.2018 r. organizowaną przez Federację SSM RP) oraz o pilne przeprowadzenie w Regionach konsultacji w sprawach zgłoszonych podczas posiedzenia ZG.

W dniu 22 marca 2018 r. odbyło się w Sejmie RP pierwsze i niestety jedyne, czytanie NASZEGO, OBYWATELSKIEGO PROJEKTU USTAWY o zmianie ustawy z dnia 18 lutego 1994r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin. Posłom na sali sejmowej przedstawił go Pełnomocnik Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej FSSM RP, jeden z liderów SLD, b. poseł Andrzej ROZENEK ( Tutaj jego wystąpienie w Sejmie). Na sali sejmowej podczas debaty obecni byli w niewielkiej liczbie przedstawiciele represjonowanych funkcjonariuszy, a przed Sejmem trwało zgromadzenie, popierające projekt naszej ustawy, zorganizowane z inicjatywy Prezydenta Federacji SSM RP Zdzisława CZARNECKIEGO. Liczebność represjonowanych przed Sejmem, jak i osób popierających nasze hasła, była niestety niewielka. W tym czasie i w tym miejscu powinno być co najmniej kilka tysięcy pokrzywdzonych, a było tylko ok. tysiąca osób! Z naszej organizacji związkowej na wiecu była kilkunastoosobowa delegacja, na czele z członkami Prezydium Zarządu Głównego w osobach: Prezesa ZG Marka Meszyńskiego, Wiceprezesa Janusza Babiarza i Głównego Skarbnika Andrzeja Ormana. Delegację stanowili członkowie Związku głównie ze Szczecina (8) i Chojny(3) oraz w mniejszej liczbie z Koszalina, Kołobrzegu, Cieszyna, Gdańska i Kudowy. Efekt debaty sejmowej wszyscy poznaliśmy jeszcze tego samego dnia, gdy po kilku godzinach ustawa Nasza trafiła do kosza, zamiast do dalszego procedowania. Oczywiście można było się tego spodziewać, ale ważne było też to, iż zobaczyliśmy i usłyszeli, jak partia PIS, która głosiła, że projektów obywatelskich nie będzie odrzucać już w pierwszym czytaniu, kolejny raz to uczyniła mając za nic swoje wyborcze obietnice!
W dniach 20-22.04.2018r. odbył się w Soczewce k. Płocka III KONGRES Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych Rzeczypospolitej Polskiej, któremu przewodniczył Kol. Gen. Adam RAPACKI ze Stowarzyszenia Generałów Policji RP.  Emerytów i rencistów formacji granicznych reprezentowali:

 • Związek Emerytów i Rencistów Straży Granicznej: Kol. Marek MESZYŃSKI i Kol. Adam MIKSIEWICZ jako delegaci oraz Kol. Jerzy JANKOWSKI jako członek ustępującego Zarządu Federacji,
 • Stowarzyszenie Byłych Żołnierzy i Funkcjonariuszy Służb Granicznych RP „Granica”: Kol. Marian KASIŃSKI i Kol. Andrzej ADAMCZYK jako delegaci,
 • Klub Generałów i Admirałów SG – dziekan Klubu Kol. Tadeusz FRYDRYCH zaproszony jako gość honorowy.

III Kongres w uchwale programowej podsumowującej działania Federacji wysoko ocenił „wysiłek i zaangażowanie Zarządu Federacji oraz wszystkich stowarzyszeń wchodzących w jej skład, realizujących trudne zadania wynikające ze zmieniającej się sytuacji, mimo wyzwań i przeciwności pojawiających się w mijającej kadencji”. Delegaci uczestniczący w Kongresie przyjęli dokumenty programowe oraz – po burzliwej dyskusji i przy sprzeciwie kilku delegatów – uchwalili zmiany w Statucie Federacji umożliwiające prowadzenie przez nią w przyszłości działalności gospodarczej oraz podjęcie starań o uzyskanie statusu organizacji pożytku publicznego. Wybrano także nowy Zarząd Federacji oraz Komisję Rewizyjną. Prezydentem Federacji został ponownie Kol. Zdzisław Czarnecki ze Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych, a w skład Zarządu FSSM RP zostali wybrani nasi delegaci, czyli Prezes ZEiRSG Kol. Marek Meszyński i członek Prezydium Zarządu Głównego ZEiRSG Kol. Adam Miksiewicz.

W miesiącach maj i czerwiec 2018 roku struktury terenowe Związku organizowały samodzielnie na miarę swoich możliwości obchody rocznic powołania Straży Granicznej (maj) i b. WOP-u (czerwiec). Niektóre z nich zostały utrwalone na witrynie internetowej Związku np. > Międzynarodowe zawody strzeleckie w Nowym Sączu z okazji XXVII rocznicy powstania Straży Granicznej <, > Szczecin – Święto Straży Granicznej i WOP-istów  <, czy Obchody – Święta WOP w Kołobrzegu, zorganizowane przez nowo powstały Region ZEiRSG w Kołobrzegu, w których uczestniczył Prezes Związku Kol. Marek Meszyński i Prezes Regionu Koszalin Kol. Jarosław Gacek. Warto zwrócić uwagę, że aktywnie działający Prezes Regionu Kołobrzeg, kol. Zbigniew Hadaś, nawiązał bliską współpracę z władzami samorządowymi Kołobrzegu i Starostwem, co zaowocowało późniejszymi porozumieniami w sprawie wyborów samorządowych i działaniami nad wspólną organizacją, w miarę możliwości corocznie począwszy od 2018 roku, tzw. Kołobrzeskich Konferencji poświęconych służbom mundurowym i ich sprawom emerytalnym.
Okres wiosenno-letni obfitował w szereg spotkań przedstawicieli Zarządu Federacji SSM RP, w tym członków ZEiRSG będących we władzach Federacji, ze strukturami terenowymi emerytów mundurowych. Spotkania takie z udziałem członków naszego Związku odbyły się m.in. w Cieszynie, Katowicach, Świnoujściu, Nowym Sączu, Słubicach, Kołobrzegu, Szczecinie. Celami spotkań było wyjaśnianie sytuacji prawnej emerytów represjonowanych, ujawnianie zagrożeń związanych z przygotowywaniem przez władze projektów ustaw uderzających w emerytów wojskowych (ustawy o obniżaniu emerytur i degradacji), a także konsolidowanie środowisk mundurowych przed jesiennymi wyborami samorządowymi pod kątem popierania ugrupowań sprzyjających emerytom mundurowym i typowania do władz samorządów własnych kandydatów. W części tych spotkań udział brał bezpośrednio Prezes Związku Kol. M. Meszyński, a także członek Regionu Koszalin i jednocześnie Dziekan Klubu Generałów i Admirałów SG Kol. Tadeusz Frydrych. Zbiegło się to w czasie z ogólnopolską akcją protestacyjną organizowaną w lipcu 2018 r. przez środowiska opozycji demokratycznej w obronie sądów i ich niezależności oraz niezawisłości od władzy ustawodawczej i wykonawczej. Część środowiska „pograniczników” brała udział w tych akcjach.
W dniu 5.08.2018 r. w Szczecinie odbyło się posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego Związku, któremu przewodniczył Prezes kol. Marek Meszyński. Ustalono wówczas, że:

 • Odstępuje się (z powodu ograniczonych środków) od organizacji centralnych obchodów 20. lecia działalności ZEiRSG i Dnia Weterana Służby Granicznej i zachęca terenowe struktury Związku do uczczenia tych świąt we własnym zakresie.
 • Stosownie do zaleceń Federacji SSM RP rekomenduje się udział członków Związku w wyborach do samorządów terytorialnych, przede wszystkim po stronie ugrupowań demokratycznych.
 • Związek będzie wspierał działania PSL dotyczące Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej „Emerytura bez podatku” i udzieli pomocy w zbieraniu podpisów poparcia dla tego projektu.

Ustalenia i rekomendacje Prezydium ZG zostały wprowadzone w życie i Regiony Związku we własnym zakresie organizowały obchody 20. rocznicy powstania Związku i obchody Dnia Weterana Służby Granicznej i włączyły się w miarę możliwości w zbieranie podpisów poparcia dla inicjatywy PSL. Relacje z tych działań zostały zamieszczone na witrynie internetowej Związku.
Warto odnotować fakt przeprowadzenia w dniu 21.09.2018r. w Kołobrzegu, zapowiadanej wcześniej Konferencji poświęconej żołnierzom i funkcjonariuszom, którzy zostali dotknięci ustawą represyjną obniżającą emerytury i renty. Organizatorem konwencji było Kołobrzeskie Stowarzyszenie Służb Mundurowych, Region Kołobrzeg ZEiRSG, Starosta Powiatu Kołobrzeskiego, Sojusz Lewicy Demokratycznej powiatu Kołobrzeg. W konwencji wzięło udział ponad 130 osób, w tym m.in. były minister Obrony Narodowej Tomasz Siemoniak, generał broni Zdzisław Goral, Danuta Leszczyńska, znana działaczka całego środowiska osób represjonowanych. Gość specjalny, b. minister Andrzej Milczanowski, nie przybył z powodu choroby, ale przysłał odręcznie napisany list z pozdrowieniami dla uczestników Kołobrzeskiej Konferencji. Tutaj relacja z Konferencji. 
Członkowie Związku wzięli aktywny udział w wyborach samorządowych. Apel Federacji w tej sprawie oraz apel ZEiRSG (opracowany przez Kol. M. Kolankę z Regionu Cieszyn) oraz Poradnik Samorządowca zostały zamieszczone na naszej witrynie internetowej. Trzeba odnotować, że organizacje emerytów mundurowych skierowały do wyborów samorządowych wielu kandydatów, w tym – wg naszych danych – ze struktur ZEIRSG i środowiska formacji granicznych takich kandydatów było 19. Spośród tej liczby 5 kandydatów zostało wybranych do władz samorządowych (członkowie ZEiRSG – Kol. A. Wyganowski z Regionu Szczecin – burmistrz Stepnicy, Kol. Adam Musialski z Regionu Sądeckiego – przewodniczący Rady Miasta Piwniczna-Zdrój i Kol. Roman Siwiec z Regionu Cieszyn – radny RM Ustroń).
W miesiącu październiku 2018 r. członkowie kilku Regionów Związku (Region w Lubaniu, Region w Szczecinie i Region w Kętrzynie) brało udział w Biegu Sztafetowym „Wokół Niepodległej” zorganizowanym przez Straż Graniczną w celu uczczenia 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę. W obchodach tej ważnej Rocznicy, organizowanych w listopadzie przez Federację w Warszawie (tutaj Komunikat Prezydenta FSSM RP FSSM RP  oraz Prezydent FSSM RP zaprasza ) brał udział nasz członek Gen. Tadeusz Frydrych, a w terenie w uroczystościach lokalnych – członkowie Regionów Związku.
W okresie kończącym rok 2018 w wielu Regionach trwały zebrania sprawozdawcze, a także spotkania integracyjne, podsumowujące cały rok i w zdecydowanej większości odnoszące się do trudnej sytuacji represjonowanych – w tym kontekście artykuły na witrynie internetowej odzwierciedlające przygnębienie środowiska w II rocznicę (16 grudnia) uchwalenia ustawy represyjnej: II rocznica uchwalenia przez Sejm ustawy represyjnej  oraz … spotkanie na cmentarzu w Kołobrzegu!
W dniach 23-24 marca 2019 r. w Koszalinie odbyło się posiedzenia plenarne Zarządu Głównego ZEiRSG poświęcone sprawom finansowym, ocenie działalności Związku w roku 2018 i określeniu głównych kierunków działania i zadań Związku na okres wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz Sejmu i Senatu w roku 2019. W tej ostatniej sprawie przyjęto, że Związek będzie realizował zadania wypracowane przez Federację SSM RP. Podjęto też decyzję o utworzeniu  strony internetowej Związku na Facebooku, co rychło okazało się istotnym czynnikiem wpływającym na rozpoznawalność Związku w środowisku „pograniczników”, umożliwiając lepsze i szybsze – niż w przypadku witryny internetowej – informowanie środowiska o programie naszego Stowarzyszenia i podejmowanych działaniach, a także propagowanie celów i zadań. Warto wskazać, że podobną stronę na Facebooku lokalnie utworzył Region Szczecin ZEiRSG, aktywnie działający od momentu powstania.
W trakcie kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego poszczególne Regiony, działając w ramach Komitetów Protestacyjnych (utworzonych wcześniej pod auspicjami Federacji) lub wg własnych planów, brały udział w spotkaniach z kandydatami na posłów z ugrupowań demokratycznej opozycji. Wszędzie starano się przybliżyć kandydatom problemy pokrzywdzonych przez Zjednoczoną Prawicę emerytów mundurowych i zobowiązać przyszłych eurodeputowanych do podejmowania działań na forum międzynarodowym w obronie represjonowanych.

         Święto Straży Granicznej – 16 Maja – poszczególne Regiony, jak co roku,  obchodziły wg własnych planów. Szczególnie wyróżnił się na tym polu Region Szczecin, który posiłkując się dotacjami z funduszy Urzędu Marszałkowskiego zorganizował patrol graniczny wzdłuż granicy państwowej na odcinku byłej strażnicy SG  Kamieniec zakończony spotkaniem integracyjnym z mieszkańcami, podczas którego zorganizowano konkurs z wiedzy dotyczącej formacji granicznych, pokaz sprzętu i wyposażenia SG, a na zakończenie tradycyjny grill i ognisko. Tutaj > Region Szczecin – projekty patriotyczne wsparte przez samorządy. Zarząd Regionu Szczecin uznał, że będzie kontynuował działania patriotyczno-edukacyjne, związane z ochroną granicy, występując do odpowiednich instytucji o wsparcie finansowe z programów samorządowych bądź unijnych.

W dniach 16-22.06.2019 r. odbył się 48. Rajd Górski „Szlakami Obrońców Granic” – Pogórze Rożnowskie 2019. W Rajdzie po raz pierwszy w pełnym składzie uczestniczyła drużyna naszego Związku z udziałem Prezesa Związku Kol. M. Meszyńskiego i b. Prezesa Kol. A. Miksiewicza oraz reprezentantów Regionów w Koszalinie, Szczecinie i Nowym Sączu. Kierownikiem drużyny był Kol. Andrzej Budzyński ze Szczecina, natomiast Prezes M. Meszyński sprawował ogólny nadzór nad drużyną i gorąco zagrzewał do współzawodnictwa na trasach Rajdu. Nasz drużyna, ze względu na aktywność turystyczno-towarzyską, zyskała ksywę „Żwawi Emeryci” i pod tą nazwą została sklasyfikowana na zaszczytnym 12. miejscu! Jest to najlepsze osiągnięcie naszego Związku od czasu  przyłączenia się członków ZEiRSG do współzawodnictwa w ramach Rajdu!

 W dniu 1 września 2019 r. członkowie Regionu Kołobrzeg (ppłk rez. SG Daniel Lipski oraz mjr SG w st. sp. Zbigniew Hadaś) oraz starosta Kołobrzeski Tomasz Tamborski wraz z rekonstruktorami odtwarzającymi tradycje polskich formacji granicznych II Rzeczpospolitej uczestniczyli – na zaproszenie Prezydent Gdańska pani Aleksandry Dulkiewicz – w uroczystościach 80 rocznicy wybuchy II wojny światowej. Następnie nasi koledzy, umundurowani jak oficerowie Korpusu Ochrony Pogranicza, przez dwa dni w ramach cyklicznego festiwalu historycznego pt. ”Westerplatte, spotkania z historią” prezentowali dioramę historyczną przejścia granicznego II RP oraz mobilną wystawę polskich formacji granicznych. Wielką sensację i podziw budziło wyposażenie: replika słupa granicznego, szlaban graniczny będący kopią szlabanu z przejścia granicznego w Kolibkach (między ówczesnym Wolnym Miastem Gdańsk a Gdynią) oraz jedyna w Polsce replika płomienia do trąbki i fartucha do werbla orkiestry Korpusu Ochrony Pogranicza. (Bliżej na ten temat Tutaj).

We wrześniu 2019 roku Regiony Związku we własnym zakresie zorganizowały obchody Dnia Weterana Służby Granicznej i jednocześnie Święta ZEiRSG. Np. Region Kołobrzeg świętował na kołobrzeskim cmentarzu wspólnie z Sybirakami obchodzącymi Światowy Dzień Sybiraka, Region Sądecki w imieniu ZEiRSG i wszystkich emerytów WOP i SG składał wieniec pamięci na cmentarzu wojennym w Wytycznem przy symbolicznym grobie żołnierzy KOP , a Region Nadodrzański zorganizował przy udziale burmistrza Słubic zawody strzeleckie. 

W dniu 21.09.2019 r. po raz pierwszy Związek nasz – z inicjatywy Kolegów z rejonu Kostrzyna n/Odrą i Słubic – zorganizował zgromadzenie – manifestację protestacyjną emerytów i rencistów b. WOP i Straży Granicznej oraz ich sympatyków w rejonie byłego Przejścia Granicznego w Kostrzynie n/Odrą i ogłosił „ALARM GRANICZNY” w związku z przekroczeniem granic przestrzegania prawa i zasad praworządności określonych w Konstytucji RP,  zastosowaniem u podstaw ustawy represyjnej z dnia 16.12.2016 r. zasady odpowiedzialności zbiorowej, a także wprowadzeniem represji ekonomicznych z powodów politycznych. Protest ten zaplanowano podczas spotkania inicjatorów z kierownictwem Związku na otwartym posiedzeniu Prezydium Zarządu Głównego ZEiRSG w dniu 25.08.2019 r.  Utworzono wówczas Komitet Organizacyjny Protestu, na czele którego w charakterze przewodniczącego  wybrano kol. Grzegorza Matusewicza, jako jego zastępcę – kol. Prezesa Marka Meszyńskiego, natomiast jako moderatora protestu – kol. Sławomira Matusewicza.

W protestacyjnej manifestacji uczestniczyli represjonowani emeryci i renciści ze służb mundurowych z miejscowości przygranicznych (Kostrzyn nad Odrą, Szczecin, Świnoujście, Chojna, Słubice, Koszalin, Wodzisław Śląski, Tuplice, Zawidów, Krosno Odrzańskie), przedstawiciele FSSM RP na czele z jej Prezydentem Zdzisławem Czarneckim, parlamentarzyści z demokratycznej opozycji i kandydaci na parlamentarzystów, a także goście z niemieckich organizacji mundurowych, którzy przywieźli list Towarzystwa Pomocy Prawnej i Humanitarnej z Niemiec popierający nas protest przeciwko naruszaniu praw człowieka. Otrzymaliśmy także pismo z wyrazami poparcia dla protestujących i idei protestu ze strony Zarządu Oddziałowego NSZZFSG przy Nadwiślańskim Oddziale Straży Granicznej.

Komitet realizując cele protestu wystosował 2 petycje, wstępnie podpisane przez Komitet Protestacyjny, do poparcia których  podczas protestu zebrano po 100 podpisów:

 • Do Pani Ursuli von der Leyen – Przewodniczącej Komisji UE o skierowanie powyższej ustawy represyjnej do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu w celu zbadania jej zgodności z prawem Unii Europejskiej,
 • Do Pani Julii Przyłębskiej – Prezes Trybunału Konstytucyjnego RP przyspieszenie prac Trybunału nad zapytaniem prawnym Sądu Okręgowego w Warszawie ze stycznia 2018 r. o zgodność z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej ustawy represyjnej z dnia 16 grudnia 2016 r. oraz wydanie w tej sprawie orzeczenia.

Podsumowując Komitet Organizacyjny uznał, że protest został zauważony przez media lokalne i centralne, a w podstawowym zakresie osiągnął zakładane cele. Na zakończenie zaproponowano kontynuowanie protestu w formule ogólnopolskiej po ewentualnym włączeniu się przedstawicieli wszystkich regionów ZEiRSG i szerzej – środowisk i organizacji grupujących wszystkie grupy represjonowanych funkcjonariuszy i żołnierzy. Szczegóły propozycji przekazano ZG ZEiRSG oraz Zarządowi FSSM RP. Tutaj szczegółowy opis protestu i podziękowania Komitetu Organizacyjnego.

 W jesiennej kampanii wyborczej do Sejmu i Senatu RP Związek nasz realizował zalecenia Federacji SSM RP nawołujące do popierania kandydatów z tych partii i ugrupowań politycznych (Lewica, Koalicja Obywatelska i Koalicja Polska), które deklarują przywrócenie w Polsce rządów prawa, a tym samym naprawienie krzywd ludziom mundurowym wyrządzonych ustawą represyjną. Zachęcano do aktywności wyborczej i porzucenia postawy kunktatorskiej, do ukazywania szkodliwości rządów PIS zarówno w sprawach bieżących jak i dla przyszłości Kraju. Zalecenia te realizowano w Regionach z różnym natężeniem wynikającym z aktywności kierownictw i liczebności poszkodowanych ustawą represyjną.

Warto w tym kontekście odnotować  II Konferencję Slużb Mundurowych w Kołobrzegu zorganizowaną w dniu 5.10.2019 r. przez Kołobrzeskie Porozumienie Stowarzyszeń i Związków Służb Mundurowych przy aktywnym udziale władz miasta i powiatu oraz Regionu Kołobrzeg. Konferencja rozpoczęła się projekcją po raz pierwszy filmu „Listy śmierci” A. Dziedzica, a następnie odbył się panel dyskusyjny „Lata represji”. Na zakończenie zebrani wystosowali Przesłanie do Prezydenta RP i Premiera Rządu RP o otwarcie się na współpracę i kompromis dla wspólnego dobra, rezygnację ze stosowania odpowiedzialności zbiorowej oraz odstąpienie od dzielenia środowisk mundurowych ze względu na ich służbę przed 1990 rokiem i później.

Po wyborach parlamentarnych, niestety niekorzystnych dla demokratycznej opozycji i represjonowanych, wystąpiła okresowo stagnacja w działalności niektórych Regionów. Z uwagi na brak aktywności i zbyt małą liczbę członków z końcem 2019 roku rozwiązany został Region Tuplice. Jednak zdecydowana większość Regionów na bieżąco i zgodnie z planami podejmowała działania na rzecz swoich członków i całego środowiska, w tym ze szczególnym uwzględnieniem walki o prawa represjonowanych i organizowanie im w miarę możliwości pomocy prawnej i socjalnej. Świętowano samodzielnie lub wspólnie z innymi organizacjami emerytów mundurowych uroczystości rocznicowe związane ze Świętem Niepodległości i 95 rocznicą powstania KOP.

W związku ze zbliżającą się III rocznicą uchwalenia tragicznej w skutkach ustawy represyjnej z 16 grudnia 2016r. i coraz częstszym zawieszaniem rozpatrywania spraw represjonowanych przez SO w Warszawie, represjonowani emeryci ze stowarzyszeń skupionych w Federacji podjęli w listopadzie 2019 roku codzienną akcję pikietową przed tym sądem, wzywając sędziów do procedowania. Włączyli się w tę akcję „pogranicznicy” z Warszawy, a Prezes Związku Kol. Marek Meszyński protestował w imieniu ZEiRSG. Wystosował też z Warszawy apel do Kolegów w Regionach o samodzielne – lub w porozumieniu z terenowymi strukturami innych emerytów mundurowych – organizowanie takich akcji przed Sądami Okręgowymi poza Warszawą. W odpowiedzi koledzy z Regionu Sądeckiego włączyli się w takie akcje organizowane przez represjonowanych ze Służb Ochrony Państwa i z SEiRP-u na terenie Krakowa (10.12.2019 r.) i Nowego Sącza (16.12.2019 r.)

    Akcje protestacyjne represjonowanych spotkały się z poparciem niektórych organizacji społecznych, parlamentarzystów i środowisk walczących o praworządność. Np. w dniu 7.12.2019 r. w Toruniu – pod patronatem honorowym wicemarszałka Senatu Michała Kamińskiego odbyła się ważna Konferencja Obywatelska „Solidarni z Represjonowanymi”, zorganizowana przez Obywateli RP, Obywatelski Toruń i miejscową grupa represjonowanych. W Konferencji uczestniczyli m.in. gość honorowy Andrzej Dziedzic – reżyser filmu dokumentalnego „Listy śmierci”, posłowie: Katarzyna Piekarska, Andrzej Rozenek i Adam Szłapka, przewodniczący Federacji SSM RP Zdzisław Czarnecki, przedstawiciele Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, działacze środowisk represjonowanych z innych ośrodków. Nasz Związek reprezentowali: prezes Kol. Marek Meszyński, Kol. gen. Tadeusz Frydrych i kol. Zbigniew Hadaś. Konferencja poświęcona była skutkom represyjnej Ustawy z 16.12.2016 r., a jej podstawowe przesłanie – to ocalenie od zapomnienia tych, którzy w wyniku bezprawia legislacyjnego „odeszli na wieczną służbę” oraz wsparcie wszystkich represjonowanych. Uczestnicy konferencji przyjęli Apel o wyeliminowanie z obiegu prawnego ustawy represyjnej z 16 grudnia 2016 r. Apel ten poseł Andrzej Rozenek dostarczył później najważniejszym osobom we władzach Polski.

W III rocznicę uchwalenia „ustawy” represyjnej, czyli w dniu 16.12.2019 r.  w wielu miastach na terenie kraju odbywały się pikiety rocznicowo-protestacyjne. Zorganizowały je stowarzyszenia emerytów mundurowych posiadających w swoich szeregach „represjonowanych”, a także poszkodowani niezrzeszeni i ich sympatycy działający w innych strukturach organizacyjnych. Pikiety organizowano głównie przed Sądami Okręgowymi, które rozpatrują sprawy odwołań represjonowanych o decyzji emerytalno-rentowych ZER MSWiA obniżających w radykalny sposób emerytury i renty.  W niektórych miastach pikiety trwały już od kilku dni z rotacyjną wymianą uczestników, a dniem kulminacyjnym był 16 grudnia 2019 r.

Centralne uroczystości rocznicowe, organizowane przez Federację SSM RP wspólnie z parlamentarzystami Nowej Lewicy, a także i innych ugrupowań opozycyjnych, odbywały się w Warszawie. Były one połączone ze specjalną Konferencją w Senacie oraz złożeniem do Sejmu projektu ustawy rugującej z obiegu prawnego „ustawę represyjną” (a także tą z roku 2009) i przywracającej stan prawny emerytów mundurowych MSWiA wprowadzony ustawą zaopatrzeniową jeszcze w roku 1994. Tutaj szczegółowa relacja na stronie Federacji: DOŚĆ REPRESJI – W TRZECIĄ ROCZNICĘ „UCHWALENIA” USTAWY REPRESYJNEJ (fssm.pl). Warto dodać, że Związek nasz w tych uroczystościach reprezentował Kol. Tadeusz Frydrych z Regionu Koszalin, obecni byli także inni „pogranicznicy”, w tym z SBŻiFSG Granica” i KGiASG.

Podczas rocznicowych pikiet w przemówieniach lub na banerach ukazywano skutki ustawy represyjnej wskazując na fakty, że już 59 osób zmarło na skutek tej ustawy (śmierć miała bezpośredni związek z jej wprowadzeniem w życie), a łącznie prawie 900 osób zmarło po otrzymaniu decyzji emerytalno-rentowych z ZER MSWiA o odebraniu lub obniżeniu świadczeń.  Osoby te nie doczekały się sprawiedliwych wyroków sądowych w sprawach odwołań od tych decyzji, zwanych w środowisku represjonowanych „Listami śmierci”.  Pikietujący wyrażali poparcie dla sędziów w ich sporze z „dobrą zmianą” o zachowanie niezależności i niezawisłości oraz zwracali się do nich z apelem o rozpatrywanie spraw represjonowanych bez ich zawieszania i bez oczekiwania na orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego na zapytanie prawne w tej materii. TUTAJ   krótkie relacje z kilku pikiet rocznicowych.

W dniu 15.02.2020 r. z inicjatywy Regionu Cieszyn i Koła ZŻWP w Cieszynie odbyło się spotkanie przedstawicieli Zarządu Głównego ZEiRSG (na czele z Prezesem Kol. Markiem Meszyńskim) oraz Regionów w Głubczycach i Cieszynie z przedstawicielami Federacji SSM RP, stowarzyszeń reprezentujących śląskie środowisko emerytów i rencistów mundurowych (m.in. SEiRP, ZŻWP, Związku Byłych Funkcjonariuszy Służb Ochrony Państwa), Kolegów z Bractwa Motocyklowego WOP, Zarządu Regionu Śląskiego KOD i Cieszyna. Podjęto decyzję o organizacji w Cieszynie 25.04.2020 zgromadzenia protestacyjnego – podobnie jak niedawno w Kostrzynie n. Odrą – pn. „Alarm Graniczny Trwa – Wczoraj My! Dzisiaj Oni! Jutro Wy?” Powołano także Komitet Organizacyjny Zgromadzenia oraz uzgodniono przedsięwzięcia zapewniające właściwą organizację i przebieg manifestacji.

W dniach 7-8 marca 2020 r. w Koszalinie odbyło się posiedzenia plenarne Zarządu Głównego ZEiRSG, podczas którego m.in:

 • doprecyzowano organizację Zgromadzenia Protestacyjnego w Cieszynie,
 • powołano zespół prawny Zarządu Głównego na okres kadencji (na czele z Prezesem Regionu Szczecin Kol. Andrzejem Budzyńskim),
 • powołano zespół do przygotowania Zjazdu Krajowego Związku w roku 2021 i zmian w Statucie Stowarzyszenia (na czele z Wiceprezesem ZG Kol. Józefem Kraską),
 • zaakceptowano planowane przez Federację SSM RP (przy udziale członków ZEiRSG) kierunki działań w sprawie wyborów prezydenckich 2020.

Niestety nad obradami snuł się już cień spodziewanych zagrożeń wynikających z epidemii koronawirusa – wszak już 3 marca ujawniono pierwszy przypadek zarażenia tym wirusem w Polsce! Pomimo ograniczeń wynikających z epidemii powołane przez ZG zespoły działały zgodnie z przyjętymi regulacjami aż do końca kadencji, ale „Alarm Graniczny” w Cieszynie odbył się dopiero 26.09.2020 r., o czym będzie mowa dalej.

Majowe święto Straży Granicznej i czerwcowe święto b. WOP w roku 2020 obchodzone były lokalnie w Regionach, ale często w ograniczonym zakresie. Tutaj na uwagę zasługują obchody 75 rocznicy powołania WOP w Regionie Kołobrzeg, zorganizowane z udziałem władz samorządowych, przedstawicieli SLD, koła ZŻWP, kolegów z Regionu Koszalin, Prezesa Związku Kol. Marka Meszyńskiego  i dziekana Klubu Generałów i Admirałów SG Kol. gen. SG Tadeusza Frydrycha. Aktywność Prezesa Regionu Kołobrzeg Kol. Zbigniewa Hadasia zaznaczyła się także 1 sierpnia 2020 r. (Godzina „W” na morskiej rubieży..), a także 9 września (Wywiad naszych Kolegów z Regionu Kołobrzeg w Studio Reduta Radia Kołobrzeg),  gdzie wspólnie z Kol. L. Mielczarkiem referowali problemy represjonowanych ustawą grudniową 2016 r. (wywiad był szeroko oglądany przez środowisko mundurowych na Facebooku).

Covid-19 negatywnie wpływał na wiele aktywności w całym naszym państwie, stąd też zawirowania polityczne w sprawie wyborów prezydenckich miały wpływ na zalecenia Federacji w tym względzie. W związku z ostateczną decyzją przeprowadzenia wyborów w dniu 28 czerwca 2020 r. Zarząd Federacji wydał Apel o powszechne uczestnictwo w wyborach prezydenckich czerwiec 2020., a w obliczu II tury wyborów, przypadających na 12 lipca 2020 r., Przewodniczący Federacji ogłosił APEL WYBORCZY zachęcający nie tylko do udziału w wyborach, ale wzywający do poparcia kandydata opozycji demokratycznej Rafała Trzaskowskiego, szeroko uzasadniając swoje stanowisko. Wynik wyborów jest znany – nieznacznie wygrał obecny Prezydent Andrzej Duda.

W miesiącu wrześniu niektóre Regiony we własnym zakresie zorganizowały obchody Święta Związku i Weterana Służby Granicznej (Region Szczecin – festyn z okazji – święta weterana służby granicznej , Region Słubice – IV zawody strzeleckie z okazji święta weterana służby granicznej), ale najważniejszą uroczystością był planowany od kilku miesięcy Alarm Graniczny w Cieszynie. Kilka dni wcześniej w Mysłowicach odbyła się Konferencja zorganizowana przez SEiRP i poświęcona skutkom ustawy represyjnej, podczas której głos zabrał nasz delegat – Koordynator Zgromadzenia Publicznego w Cieszynie Kol. Sławomir Matusewicz – tutaj nasz krzyk w Mysłowicach. Warto odnotować dane liczbowe represji odnoszące się do emerytowanych funkcjonariuszy służb granicznych:

 • do dnia Konferencji ponad 1600 żołnierzy/funkcjonariuszy służb granicznych zostało objętych ustawą represyjną,
 • na ogólną liczbę (znaną Federacji) 61 osób, które odebrały sobie życie z powodu ustawy represyjnej (zawały, wylewy, odstawienie leków, odmowa spożywania posiłków) jest oficjalnie 7 żołnierzy/funkcjonariuszy służb granicznych; o 3 dodatkowych przypadkach informacji nie podajemy z powodu braku zgody rodzin,
 • 33 sprawy o zwrot emerytury/renty zostały przez sądy umorzone z powodu naturalnej śmierci emerytowanych żołnierzy/funkcjonariuszy służb granicznych.

26 września 2020 w Cieszynie odbyło się wspomniane wyżej Zgromadzenie Publiczne pn. „Alarm Graniczny Trwa !” zorganizowane przez Region Cieszyn i ZG ZEiRSG. Były delegacje Regionów z: Koszalina, Szczecina, Chojny, Słubic, Lubania, Głubczyc i Nowego Sącza, Koledzy niezrzeszeni z  Chałupek, Raciborza i Żywca, przedstawiciele związków i stowarzyszeń emerytów formacji mundurowych z Bielska-Białej, Oświęcimia,  Warszawy, Krakowa, Katowic i Częstochowy oraz członkowie Regionu Cieszyn, Koła nr 5 ZŻWP i niezrzeszeni. Przemawiało 17. mówców: parlamentarzyści, przedstawiciele Federacji, stowarzyszeń innych służb, władz samorządowych Cieszyna i Powiatu cieszyńskiego, koledzy z innych służb. Solidarność z represjonowanymi  wyraził pisemnie Zarząd Oddziałowy NSZZFSG przy Nadwiślańskim Oddziale SG, a obszerną relację filmową z protestu zamieścił na Facebooku Kol. J. Mykita https://www.facebook.com/VidKOD/videos/.

W dniu 4.10.2020 r. zmarł nagle Główny Skarbnik Związku Kol. Andrzej Orman z Regionu Chojna, który kilka dni wcześniej protestował p-ko ustawie represyjnej podczas Alarmu w Cieszynie. Uroczysty pogrzeb Kol. Andrzej Ormana odbył się 7.10.2020 r. a ZG Związku uchwałą nr 8/2020 wyróżnił go wpisem do Honorowej Księgi Zasłużonych dla Związku. Kol. A. Orman był represjonowany – obniżono mu emeryturę z powodu błędnej informacji IPN, który pomimo ewidentnych dowodów pomyłki, nie sprostował jej, odsyłając represjonowanego do sądu. Niestety Andrzej nie doczekał sprawiedliwości…

W IV rocznicę uchwalenia przez Sejm ustawy represyjnej, czyli 16 grudnia 2020 r., na witrynie internetowej Związku ukazał się artykuł okolicznościowy Prezesa ZEiRSG Kol. Marka Meszyńskiego wraz z załącznikami: film Andrzeja Dziedzica pt. „Listy śmierci”, wystąpienie Przewodniczącego FSSM RP Zdzisława Czarneckiego z okazji IV rocznicy uchwalenia ustawy represyjnej, a także linki do artykułów na naszej witrynie (i na portalu Federacji) odnoszących się do wybranych akcji protestacyjnych i innych przedsięwzięć podejmowanych w ostatnich kilkunastu miesiącach. W artykule oddano cześć zmarłym, którzy nie doczekali sprawiedliwości, oraz zamieszczono końcową konkluzję: „Walka poszkodowanych o godność i sprawiedliwość oraz o zwrot zagrabionych pieniędzy trwa na różnych poziomach organizacyjnych i jest prowadzona różnymi metodami. Walkę tę musimy wygrać!”

Tuż przed rocznicą uchwalenia ustawy represyjnej Dyrektor ZER MSWiA skierował Pismo z dnia 15.12.2020 r. wraz z załącznikami, adresowane m.in. do Prezesa ZEiRSG i zawierające opis ostatnich działań ZER, zmierzających do usprawnienia obsługi interesantów Zakładu, informację o możliwościach i procedurze  ubiegania się o świadczenia uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, informacje o utworzeniu adresu poczty elektronicznej i uruchomieniu infolinii dla klientów ZER, a także wykaz Zespołów Terenowych ZER MSWiA mających w założeniu wyjść naprzeciw emerytom i rencistom mundurowym i ich rodzinom. W środowisku odczytano to jako realizację postulatów od dawna zgłaszanych do ZER, szczególnie w kontekście zagrożeń epidemicznych, ale też wielu widziało tę inicjatywę, jako chęć naprawienia wizerunku przez ZER, mocno nadszarpniętego wcześniejszymi działaniami wobec represjonowanych.

Wiosną 2021 r. zespół ZG ZEiRSG we współpracy z NSZZFSG i brokerem ubezpieczeniowym WDB S.A. zakończył z sukcesem trwające od kilku miesięcy negocjacje dotyczące /Nowego Programu Grupowego Ubezpieczenia na Życie / dla Emerytowanych Funkcjonariuszy i Emerytowanych Pracowników Cywilnych Straży Granicznej (WOP) oraz Ich Współmałżonków/Partnerów i Pełnoletnich Dzieci w PZU Życie. Największą zaletą nowego programu okazała się możliwość przystąpienia do ubezpieczenia osób do 76 roku życia  i pozostania w nim w pełnym zakresie do ukończenia 77 lat, a później – prawo do Indywidualnej Kontynuacji. Program został przyjęty przez środowisko z zainteresowaniem.

W maju 2021 r z okazji XXX-lecia powołania Straży Granicznej poszczególne Regiony Związku we własnym zakresie obchodziły to święto, łącząc niekiedy świętowanie z kolejną rocznicą powołania b. WOP. Życzenia z tej okazji Prezes Związku przesłał do Komendanta Głównego SG i wszystkich Oddziałów SG w terenie. Członek Regionu Koszalin naszego Związku emerytowany gen bryg. SG Kol. Tadeusz Frydrych napisał okolicznościowy artykuł pt. „Jak powstawała Straż Graniczna,  a członek Regionu Szczecin Kol. Andrzej Wyganowski podzielił się na naszej witrynie wspomnieniami z okresu przekształcania WOP-u w Straż Graniczną > 30 lat Straży Granicznej – wspomnienia b. Komendanta Pomorskiego Oddzialu SG płk. Andrzeja Wyganowskiego, obecnie burmistrza miasta i gminy stepnica.

 Region Szczecin ZEiRSG – w partnerstwie z Gminą Dobra i Gminą Blankensee (RFN) – rozpoczął realizację szerszego projektu „Spotkajmy się na granicy”. Pierwszym etapem były uroczystości zorganizowanie w dniu 16 maja 2021 roku pt. –Spotkajmy się na granicy – obchody XXX – lecia powstania Straży Granicznej, podczas których w pobliżu granicy państwowej, w okolicy przejścia granicznego Buk – Blankensee, została odsłonięta tablica upamiętniająca służbę „pograniczników” chroniących granice Polski. Drugi etap projektu został zrealizowany (z powodu ograniczeń pandemicznych) dopiero we wrześniu 2021 r. z okazji Dnia Weterana Służby Granicznej i Święta Związku. Dnia 11.09.2021 r. nastąpiło uroczyste Otwarcie Skweru Pogranicznika, znajdującego się w pobliżu granicy państwowej przy ścieżce rowerowej Łęgi-Buk-Stolec, gdzie na kamieniu umieszczono tablicę pamiątkową. Odtworzono też w tym miejscu fragment tzw. ,,pasa kontrolnego” wraz z oryginalnymi urządzeniami podczerwieni US 2M i wykonano 4 tablice tematyczne. Następnie przy odsłoniętym Skwerze Pogranicznika odbyła się uroczystość Wręczenia Sztandaru  Regionowi ZEiRSG w Szczecinie. W uroczystościach uczestniczyło wielu gości, w tym z Niemiec, odbyły się pokazy sprzętu SG i występy grup rekonstrukcyjnych (wszystko to można obejrzeć na naszej witrynie pod wskazanymi wyżej linkami). Należy nadmienić, że opisany projekt powstał w ramach pozyskanych środków z programu Interreg, dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa. (Fundusz Małych Projektów w ramach Programu Współpracy INTERREG V A Meklemburgia – Pomorze Przednie Brandenburgia – Polska w Euroregionie Pomerania).

W dniu 31.05.2021 r. w Słubicach, z okazji XXX-lecia SG odbyły się  uroczystosci w Regionie Nadodrzańskim ZEiRSG zorganizowane przez Kolegów tego Regionu przy współudziale PSG w Świecku. Uroczyście posadzono Drzewo Pamięci, odsłonięto tablicę pamiątkową i zaciągnięto wartę honorową przy pomniku „W Hołdzie Weteranom” na Placu Bohaterów. Następnie w Starostwie Powiatowym odbyła się konferencja pt. „30 lat Straży Granicznej –  polskie formacje ochrony granic po 1918 roku”.  Następnego dnia tj. 01.06.2021 r. w PSG w Świecku odbyła się prezentacja dot. Polsko – Niemieckiego Centrum Współpracy Służb Granicznych Policyjnych i Celnych. Reasumując – w uroczystości udział wzięło wielu gości, w tym z Niemiec (szczegóły w artykule na naszej witrynie), a jej przebieg był relacjonowany w telewizji słubickiej slubice.tv/wiadomosci/9519,jubileusz-30-lecia-strazy-granicznej.

W dniu 13 sierpnia 2021 r. w Katowicach,  z inicjatywy wicemarszałkini Senatu Gabrieli Morawskiej-Staneckiej, pod przewodnictwem śląskiego koordynatora FSSM RP kol. Ewy Macek odbyła się  Konferencja nt. Rola służb mundurowych w społeczeństwie obywatelskim. Obecni byli parlamentarzyści oraz przedstawiciele emeryckich stowarzyszeń służb mundurowych. W konferencji uczestniczyła też 5. osobowa delegacja Regionu Cieszyn, a Kol. Sławomir Matusewicz zaprezentował problemy środowiska „pograniczników”.

 W okresie wiosenno-letnim 2021 r. na granicy polsko-białoruskej nasiliła się, organizowana przez służby białoruskie, działalność przerzutowa nielegalnych migrantów i uchodźców z Afryki i Azji do Polski. Działania funkcjonariuszy SG w ochronie granicy, a także wspomagających ich żołnierzy i policjantów, spotkały się z krytyką części opinii społecznej i RPO – z uwagi na stosowanie na polecenie władz RP niezgodnych (wg wielu prawników) z przepisami prawa międzynarodowego tzw. push backów, czyli zawracania z powrotem nielegalnych migrantów -„wypychania” ich ze strony polskiej na białoruską. Z uwagi na nasilający się w mediach społecznościowych hejt wobec funkcjonariuszy SG, Zarząd Główny ZEiRSG w dniu 8.09.2021 r. wydał  Oświadczenie w sprawie krytyki i hejtu wobec funkcjonariuszy SG ochraniających granicę polsko-białoruska. Zaapelowano o zaprzestanie ataków na funkcjonariuszy i zachęcono, aby pytania i wątpliwości w tych sprawach kierować do rządzących i polityków, a nie do funkcjonariuszy wykonujących z poświęceniem zadania w ochronie granicy.

10 września 2021 roku odbyła się w Kołobrzegu kolejna – już  III Konferencja Służb Mundurowych: Pamięć, Prawda, Przyszłość, zorganizowana przez  Region Kołobrzeg i ZG ZEiRSG, Bractwo Mundurowe RP, powiat kołobrzeski i Urząd Miasta Kołobrzeg. Uczestnicy Konferencji wydali przesłanie do rządzących wzywające do dialogu i porozumienia, zaniechanie dyskryminacji ze względu na poglądy, wykształcenie, przynależność polityczną, czy orientację seksualną i odstąpienie od dzielenia Polaków na lepszych i gorszych. W organizację Konferencji mocno zaangażowany był Prezes Związku Kol. Marek Meszyński, ale niestety nie mógł już w niej uczestniczyć z powodu pogorszenia się stanu zdrowia.

Dzień Weterana Służby Granicznej i jednocześnie święto naszego Związku, obchodzone rokrocznie 13 września, zostało mocno zaburzone przez śmierć w tym dniu Prezesa Kol. Marka Meszyńskiego z powodu postępującej od kilku miesięcy śmiertelnej choroby. Uroczystości pogrzebowe Prezesa ZEiRSG płk. Marka Meszyńskiego odbyły się w dniu 17 września 2021 roku, najpierw w Koszalinie w asyście honorowej funkcjonariuszy COS SG, a później w Szczecinku – jego rodzinnym mieście. W imieniu ZEiR SG Zmarłego żegnali Koledzy, którzy w młodości razem z nim studiowali w WSOWZ we Wrocławiu: członek Regionu w Koszalinie,  przyjaciel i towarzysz służby, Kol. gen. bryg. SG w st. sp. Tadeusz Frydrych, Wiceprezes Związku Kol. Józef Kraska, Prezes Regionu Kołobrzeg Kol. Zbigniew Hadaś. W uroczystości brały udział liczne delegacje Regionów Związku, delegacja Bractwa Mundurowego RP, koledzy emeryci i renciści WOP i SG oraz mieszkańcy Koszalina i Szczecinka.

W dniu 9.10.2021 r. w Soczewce k. Płocka odbył się V Zjazd Krajowy Sprawozdawczo-Wyborczy Związku Emerytów i Rencistów  Straży Granicznej. W zastępstwie nieżyjącego Prezesa Związku, śp.  płk. SG w st. spocz. Marka Meszyńskiego,  Zjazd otworzył i prowadził – do czasu wyboru Przewodniczącego Zjazdu – Wiceprezes ustępującego Zarządu Głównego Kol. Józef Kraska, który krótko scharakteryzował sytuację społeczno-polityczną i działania Zarządu i Regionów w okresie kadencji. Poinformował też o nadaniu przez Zarząd Główny tytułu Honorowego Członka ZEiRSG mjr. WOP w st. spocz. Kol. Tadeuszowi KWIĘDACZOWI, aktywnemu działaczowi na rzecz emerytów i rencistów b. WOP oraz ochrony miejsc pamięci związanych z b. WOP.  Dalsze obrady prowadził Przewodniczący Zjazdu b. Prezes Związku Kol. Adam Miksiewicz. Zjazd zaszczycili swoją obecnością zaproszeni goście (patrz wyżej link do postu na naszej witrynie), którzy w swoich wystąpieniach wspominali współpracę z nieżyjącym Prezesem Markiem Meszyńskim  podkreślając jego życzliwość wobec wszystkich i zaangażowanie w działania pomocowe dla poszkodowanych ustawą represyjną z grudnia 20216 r. Wyrażali też zaniepokojenie obecną sytuacją społeczno-polityczną w kraju i działaniami rządzących, będących w ostrej kontrze do Unii Europejskiej. Wskazywano na konieczność dalszej integracji środowisk emerytów mundurowych, aby przeciwdziałać marginalizacji tej niemałej przecież grupy zawodowej w społeczeństwie, upominać się o swoje prawa nabyte i poszanowanie godności oraz zachować pamięć o przeszłości bez pisania na nowo historii Polski.

Ze sprawozdań przygotowanych przez ustępujący ZG wynikało, że Związek w swojej działalności skupił się głownie na problematyce socjalnej, działalności wewnątrz organizacyjnej i współpracy zewnętrznej. Powstały nowe Regiony Związku w (Tuplicach – niestety rozwiązany w końcu 2019 r., w Kołobrzegu i Kudowie Zdroju) oraz utworzono – niezależnie od witryny internetowej – stronę internetową Związku na Facebooku, co pozwoliło na szersze wyjście Związku do społeczności mundurowych w internecie, swobodne kontaktowanie się i wymianę poglądów wśród pograniczników i innych stowarzyszeń mundurowych w całym kraju. (Szerzej działania Związku zostały opisane we wskazanym wyżej poście na naszej witrynie).

Na wniosek ustępującego Zarządu Głównego delegaci Zjazdu jednogłośnie podjęli uchwałę o nadaniu b. Prezesowi Związku Kol. Adamowi Miksiewiczowi tytułu Honorowego Prezesa Związku. Szczegóły sprawozdań zostały wcześniej (przed Zjazdem) przekazane delegatom, którzy jednogłośnie przegłosowali uchwałę akceptującą wnioski Głównej Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu.

W wyniku wyborów nowych władz Związku nastąpiła znaczna wymiana w składzie Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej. W większości do władz wybrani zostali nowi działacze, głównie z najbardziej prężnych Regionów. Prezesem Związku został wybrany Kol. Sławomir MATUSEWICZ z Regionu Cieszyn, który już wcześniej dał się poznać w środowisku jako aktywny działacz na rzecz poszkodowanych ustawą represyjną. (Pełne składy osobowe ZG i GKR w poście na witrynie). Zjazd uchwalił kilka zmian w Statucie oraz przyjął Program Związku w kadencji 2021-2025. Program ten niewiele odbiega od programu z poprzedniej kadencji, dodano jednak – na podstawie dyskusji delegatów – zapisy zobowiązujące władze Związku do zbierania informacji i dokumentowania miejsc pamięci związanych z WOP i SG oraz  podejmowania działań mających na celu upamiętnianie miejsc stacjonowania jednostek WOP i SG, w tym również strażnic, GPK i PSG. Tutaj podziękowanie nowego Prezesa Związku Kol. Sławomira Matusewicza wyrażone na witrynie Związku i na stronie na Facebooku. 

Zdjęcie grupowe po zakończeniu obrad.

KADENCJA W LATACH 2021 – 2025.

Nowy Zarząd Główny, po załatwieniu spraw formalnych związanych z przejęciem kierownictwa w Związku (przejęcie dokumentacji, dokonanie zmian w KRS, wybór Prezesa Związku Kol. S. Matusewicza do składu Zarządu Federacji SSM RP, podjęcie innych uchwał wewnątrz organizacyjnych), ochoczo przystąpił do realizacji postulatów programowych sformułowanych podczas V Zjazdu i dyskutowanych w kuluarach. Chodziło w pierwszej kolejności o wybudowanie w Rycerce Górnej pomnika ku czci poległych żołnierzy i funkcjonariuszy służb granicznych RP, a w drugiej – ufundowanie sztandaru dla Związku.

W dniach 10.11.2021 r. i 27.11.2021 r. w Rycerce Górnej odbyły się dwa spotkania inicjujące powstanie pomnika. W pierwszym uczestniczyli:

 • Tadeusz Kwiędacz – Członek Honorowy ZEiRSG, pomysłodawca i główny fundator projektu budowy pomnika, b. dowódca tej Strażnicy,
 • Sławomir Matusewicz – Prezes ZEiRSG,
 • Koledzy z Regionu Cieszyn ZEiRSG: Prezes Regionu Kol. Mariusz Kosmaty i członek KR Kol. Edward Pierzchała,
 • Albin Kłodnicki Prezes Koła Nr 10 ZŻWP w Żywcu,
 • Byli żołnierze i funkcjonariusze Strażnicy w Rycerce Górnej, Koledzy: Lesław Wisiński, Andrzej Szczerba i Józef Laszczyk,
 • Projektant i wstępny wykonawca planowanego pomnika.

Zebrani ustalili, że pomnik poległym żołnierzom i funkcjonariuszom służb granicznych stanie na prywatnej działce głównego fundatora, mjr. Tadeusza Kwiędacza (tuż przy zabudowaniach b. Strażnicy), w rejonie miejsca, z którego 30.03.2018 r., godnie z zaleceniem IPN, usunięto pomnik ku czci poległych w rejonie Przełęczy Przegibek: kpt. Zbigniewa Plewy, st. szer. Stanisława Kozioła i szer. Stanisława Dudy.

Podczas drugiego spotkania w szerszym gronie (27.11.2021 r.) powstał i rozpoczął pracę Społeczny Komitet Ufundowania Pomnika Żołnierzy, Funkcjonariuszy i Pracowników Polskich Formacji Granicznych na Ziemi Żywieckiej na czele z Przewodniczącym Kol. Tadeuszem Kwiędaczem i współprzewodniczącym oraz koordynatorem Kol. Sławomirem Matusewiczem. Został też podpisany Akt Założycielski Komitetu, pod którym podpisy złożyło łącznie 21 osób, w tym przedstawiciele ZEiRSG, ZŻWP, NSZZFSG z Raciborza, miejscowych władz lokalnych i mediów, miłośników i Towarzystw Ziemi Żywieckiej, Kół łowieckich, poseł Przemysław Kobierski z pracownikiem Biura Poselskiego, kapelan ŚOSG w Raciborzu ks. Artur Suska,  emeryci i renciści z b. Strażnicy (wykaz w powyższym poście ze strony internetowej). W skład kierownictwa Komitetu weszli także:  Kol. Mariusz Kolanko z Regionu Cieszyn jako Sekretarz Komitetu i Kol. Krzysztof Miś z Zarządu Głównego ZEiRSG jako Skarbnik Komitetu. Sygnatariusze założonego społecznego komitetu zadeklarowali pomoc i wsparcie w kontynuowanych pracach zgodnie z posiadanymi kompetencjami. Uzgodniono wówczas, że:

 • projekt pomnika po wykonaniu wizualizacji zostanie zaprezentowany w kolejnym komunikacie na początku roku 2022,
 • napis na pomniku zostanie poddany konsultacji społecznej,
 • środki pieniężne na realizację projektu oraz zorganizowanie uroczystości odsłonięcia będą gromadzone na specjalnym koncie bankowym ZEiRSG,
 • odsłonięcie pomnika nastąpi na przełomie maja i czerwca 2022 r. po uzgodnieniach z Komendą Główną SG w zakresie oprawy uroczystości zgodnie z ceremoniałem Straży Granicznej.

W dniu 19.11.2021r. delegacja ZEiRSG (Kol. Sławomir Matusewicz, Kol. Mariusz Kosmaty, Kol. Kazimierz Cisowski i Kol. Edward Grzeczny) wzięła udział w uroczystych obchodach 30-lecia powstania Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych Funkcjonariuszy Straży Granicznej w Raciborzu. W rozmowach kuluarowych omówiono współpracę pomiędzy ZEiRSG a NSZZF SG. W efekcie współpraca nabrała dodatkowego wymiaru, co uwidoczniło się później w działaniach związanych z odsłonięciem Pomnika Pamięci w Rycerce Górnej i nadaniem Sztandaru dla Związku, a także utworzeniem Regionu Racibórz  ZEiRSG. Tutaj szczegółowa  relacja z obchodów 30 – lecia powstania NSZZFSG w Raciborzu.

W dniu 22.11.2021r. Zarząd Główny podjął uchwałę w sprawie procedury ufundowania sztandaru dla Związku oraz określił harmonogram czynności wykonywanych przez ZG i Regiony, a w dniu 27.01.2022 r. powołano Komitet Fundacji Sztandaru dla Związku w składzie 11 członków na czele z Przewodniczącym Wiceprezesem Związku Kol. Andrzejem Budzyńskim. Wyłoniono również 3-osobowy zespół (Kol. Iwat Piotr, Kol. Budzyński Andrzej i Kol. Kolanko Mariusz) do prowadzenia bieżących spraw związanych z wykonawcą sztandaru.

W międzyczasie Związek nasz został zaproszony przez Bractwo Mundurowe RP do udziału w akcji charytatywnej „Serce – 2021” dedykowanej osobom represjonowanym ustawami z 2009 i 2016 roku. Prezes Związku Kol. Sławomir Matusewicz w dniu 21.11.2021 r. został powołany do składu Kapituły Serce – 2021.  Wstępnie ustalono, że ZEiRSG otrzyma 21 zestawów -paczek świąteczno-noworocznych do rozdysponowania potrzebującym w naszym środowisku. Podjęta została także przez Zarząd Bractwa uchwała o wsparciu działań ZEiRSG i dalszej współpracy, co zaowocowało późniejszym porozumieniem o współpracy obydwu stowarzyszeń.

W związku ze zbliżającą się 16.12.2021 r. piątą rocznicą uchwalenia przez Sejm  ustawy represyjnej, Zarząd Główny ZEiRSG w listopadzie i grudniu 2021 r. wystosował – w trybie dostępu do informacji publicznej – do Ministra SWiA oraz do Dyrekcji ZER MSWiA pisma z pytaniami o skutki ustawy represyjnej w stosunku do byłych żołnierzy WOP, a później funkcjonariuszy SG. Tutaj nasze pytania i odpowiedzi MSWiA oraz ZER MSWiA. Z odpowiedzi tych wynika, że wyodrębnienie danych statystycznych – dot. byłych żołnierzy WOP, a później funkcjonariuszy SG – spośród ogólnej liczby funkcjonariuszy objętych negatywnymi skutkami ustawy represyjnej, stało się za trudne dla adresatów pytań. MSWiA wydało też Decyzję nr 1-IP/DBI/2022 odmawiającą przekazania nam bardziej szczegółowych danych na zadane pytania. Po przeanalizowaniu treści wszystkich odpowiedzi MSWiA Zarząd Główny uznał za niecelowe składanie kolejnych wniosków o ponowne rozpatrzenie tej sprawy lub też wystąpienie ze skargą do sądu.   

W związku z V rocznicą uchwalenia ustawy represyjnej jak co roku na naszych stronach internetowych ukazały się artykuły wspomnieniowe. Ponadto Bractwo Mundurowe RP zorganizowało wydarzenie przypominające ten dzień, udokumentowane na Facebooku pn.” Pamięć, Prawda, Przyszłość: 16 grudnia 2016-2021 r. Walka o honor i ukaranie twórców bezprawia.  Do udziału w wydarzeniu został zaproszony  Prezes naszego Związku, Kol. Sławomir Matusewicz. W ramach podjętej inicjatywy w dniu 16.12.2021 roku na kanale YuTube ukazały się fragmenty debaty na temat ustawy represyjnej i jej skutków. Wypowiadali się dziennikarze, publicyści, politycy, politolodzy i niektórzy represjonowani. Zaproszeni goście zgodnie potępili samą ustawę represyjną i jej skutki, wskazując też na ewentualne możliwości jej wyłączenia w przyszłości z porządku prawnego. Dodatkowo zgodnie z zapowiedzią na YuTube prowadzony był czat na żywo z Panią adwokat Aleksandrą CHOŁUB, a później zadawano jej pytania z wykorzystaniem poczty elektronicznej. Tutaj szczegóły dot. tego wydarzenia.

W dniu 20.12.2021 roku w Senacie RP odbyła się Konferencja pn. „Czy prawa nabyte są naruszalne? Emerytury i renty jako instrument politycznej zemsty”. Konferencja została zorganizowana przez Wicemarszałek Senatu Panią Senator Gabrielę Morawską-Stanecką wspólnie z Wicemarszałkiem Senatu Panem Senatorem Michałem Kamińskim. Brali w niej udział przedstawiciele Federacji SSM RP, polityków opozycji demokratycznej i ekspertów. Konferencja odbywała się w trybie on line z możliwością zadawania pytań przez obserwatorów spoza Senatu. Ze względu na organizatorów, zaproszonych gości oraz ekspertów Konferencja okazała się być bardzo wartościowym wydarzeniem, przygotowującym grunt pod podobną Konferencję w roku następnym i podpisanie deklaracji przez polityków wszystkich partii demokratycznej opozycji o konieczności naprawienia krzywd represjonowanym. Pogranicznicy reprezentowani byli przez naszego członka z Regionu Koszalin i jednocześnie członka Zarządu KGiASG gen. bryg. SG Tadeusza Frydrycha, a także przez płk SG Andrzeja Adamczyka – członek ZG SBŻiFSG RP „Granica”. Tutaj szczegółowa relacja z Konferencji w Senacie.

Niestety z końcem roku 2021 rozwiązany został Region „Ziemia Kłodzka” z powodu zmniejszenia się wymaganej Statutem liczby członków.

W Nowy Rok 2022 Związek wszedł w spory społeczne wokół tzw. Polskiego Ładu. W dniu 10.01.2022 r. ukazało się Stanowisko Zarządu Głównego ZEiRSG w sprawie „Polskiego Ładu”, ogłoszone na witrynie internetowej. Była to reakcja Związku na wiele skarg emerytów wobec zmniejszenia od 1 stycznia 2022 r. świadczeń emerytalni-rentowych wywołanych tzw. „Polskim Ładem”, czyli m.in. reorganizacją systemu podatkowego przez rządzących. Protest nasz wpisał się w ogólnopolski sprzeciw wobec źle przygotowanych rozwiązań, które w późniejszych miesiącach zostały zmienione.

 W dniu 3.02.2022 r. delegacja Prezydium Związku na czele z Prezesem  Kol. S. Matusewiczem spotkała się w Komendzie Głównej SG z Komendantem Głównym SG gen. dyw. SG Tomaszem Pragą. W toku rozmów przedstawiciele ZEiRSG przedstawili Komendantowi Głównemu realizowane przez Związek projekty (budowa pomnika pamięci w Rycerce Górnej, obchody 30-lecia przejść granicznych w Kostrzynie nad Odrą i fundacja oraz wręczenie sztandaru dla ZEiRSG) i uzyskali wstępne zapewnienie pomocy ze strony SG w ich realizacji. TUTAJ znajdują się szczegóły rozmów w KGSG oraz spotkań z przedstawicielami Federacji i brokera ubezpieczeniowego WDB.

W związku ze zbrojną napaścią Rosji na Ukrainę w dniu 24.02.2022 r. Zarząd Główny już 27.02.2022 r. wydał Apel o wsparcie ofiar działań wojennych w Ukrainie  oraz utworzono przy koncie ZEiRSG subkonto do wpłat darowizn. Równolegle do ZG zbiórkę środków na pomoc Ukrainie szybko zorganizował Region Szczecin – wspólnie zakupiono środki medyczne oraz dofinansowano zakup agregatu prądotwórczego, całość przekazano później do Ukrainy w transporcie zorganizowanym przez Straż Pożarną.  Ponadto z inspiracji naszego Związku i Kolegów z warszawskiej „Granicy” w dniu 18.03.2022 r. ogłoszony został Wspólny apel stowarzyszeń i kół emerytów i rencistów służb granicznych w sprawie pomocy Ukrainie. Niezależnie od centralnej inicjatywy Związku, część Regionów na swoim terenie brało udział – razem z innymi stowarzyszeniami – w działaniach pomocowych uchodźcom z Ukrainy oraz zbierało fundusze na pomoc walczącym żołnierzom. Związek nasz poparł też Apel Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP w sprawie jedności i solidarności narodu w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa kraju.

Wychodząc naprzeciw głosom członków Związku, sugerującym możliwość zorganizowania w ciągu jednego dnia (głównie z powodów finansowych) dwóch uroczystości, tj. odsłonięcia Pomnika Pamięci w Rycerce Górnej i nadania Związkowi Sztandaru, w dniu 2.04.2022 roku w Rycerce Dolnej odbyło się plenarne posiedzenie Zarządu Głównego ZEiRSG połączone z uroczystym spotkaniem  Zarządu Głównego i Społecznych Komitetów Fundacji Pomnika w Rycerce Górnej oraz Sztandaru ZEiESG. Podjęto wówczas ostateczną decyzję o zorganizowaniu obydwu uroczystości w ciągu jednego dnia w Rycerce Górnej , przyjmując wstępnie orientacyjny termin 4.06.2022 r. Tutaj relacja ze spotkania  Komitetów  i wyjazdu zgromadzonych do Rycerki Górnej w celu wmurowania pod pomnik „kapsuły czasu”. Ponadto podczas Posiedzenia Zarządu Głównego ZEiRSG wybrano delegatów na zbliżający się Kongres Federacji SSM RP: Prezes Związku Kol. Sławomir Matusewicz, Prezes Regionu Cieszyn Kol. Mariusz Kosmaty, Prezes Regionu Kołobrzeg Kol. Zbigniew Hadaś i członek Regionu Koszalin, a jednocześnie członek Klubu Generałów i Admirałów Straży Granicznej Kol. Tadeusz Frydrych. Omówiono też m.in. spawy finansowe Związku i sprawozdania, sprawy wyróżnień zasłużonych członków Związku, akcji pomocowych na rzecz uchodźców z Ukrainy i walczących żołnierzy ukraińskich, a także wyjaśniono (szkolenie) sprawy związane z ubezpieczeniami grupowymi  członków Związku i ich rodzin przez brokera WDB.

 W dniu 7.04.2022 r. w siedzibie ZER MSWiA z inicjatywy Dyrektor ZER odbyło się spotkanie z przedstawicielami stowarzyszeń i związków emerytów i rencistów służb mundurowych (m.in. z Federacji SSM RP)  oraz organizacji emerytów cywilnych. Związek nasz był reprezentowany przez Prezesa Kol. S. Matusewicza. Podczas spotkania zapoczątkowano projekt pod hasłem „ŚWIADOMY SENIOR – BEZPIECZNY SENIOR”, czyli podjęcie długofalowych działań mających na celu uświadamianie seniorom sposobów postępowania przestępców przy wyłudzeniach i oszustwach różnego rodzaju, co ostatnio zdarza się coraz częściej. Ustalono, że w tym przypadku najlepszymi prelegentami będą emeryci i renciści służb mundurowych, mający doświadczenie w zwalczaniu przestępczości. Wstępnie uzgodniono, że koordynatorem tych działań ze strony emerytów mundurowych będzie Przewodniczący FSSM RP. Tutaj bliższe szczegóły tego spotkania.

W roku 2022 uroczystości rocznicowe poświęcone powołaniu SG obchodzone były w niewielkim zakresie w niektórych Regionach, ze względu na planowane uroczystości w Rycerce Górnej. ZG poprzestał na złożeniu życzeń (zamieszczonych na stronach internetowych) funkcjonariuszom i pracownikom SG oraz emerytom.

 W dniach 25 – 27 maja 2022 r. obradował IV Kongres Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP, w którym uczestniczyli nasi delegaci. Na Kongresie dokonano oceny działań Federacji w mijającej kadencji, wskazując w szczególności na jej istotne osiągnięcia uzyskane pod kierunkiem ustępującego Przewodniczącego Kol. Zdzisława Czarneckiego. Wyrażono mu gorące podziękowania za długoletnie kierowanie Federacją i włożony trud w całokształt działań, w szczególności w zakresie wszystkich poczynań Federacji związanych z przeciwdziałaniem uchwaleniu przez rządzących w roku 2016 tzw. ustawy represyjnej, organizowaniem pomocy prawnej dla poszkodowanych tą ustawą oraz przeciwdziałaniem jej skutkom. Przeprowadzono też zmiany w Statucie Federacji, wybrano nowe władze oraz przyjęto Uchwałę Programową na kolejną kadencję. Przewodniczącym Federacji został wybrany Wiceprezes ZEiRSG Kol. Piotr IWAT, a w skład Zarządu Federacji weszli: Prezes Związku Kol. Sławomir Matusewicz oraz członek ZG naszego Związku i jednocześnie Prezes Regionu Kołobrzeg Kol. Zbigniew Hadaś. Ponadto kolejny nasz delegat Prezes Regionu Cieszyn Kol. Mariusz Kosmaty został wybrany w skład Komisji Rewizyjnej Federacji. Tutaj bliższe dane dot. obrad IV Kongresu Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP.

Warto wskazać, że kilka dni później w dniu 30.05.2022 roku w KG SG w Warszawie odbyło się spotkanie, podczas którego podpisano Porozumienie o partnerskiej współpracy i współdziałaniu Stowarzyszeń Weteranów, Żołnierzy i Funkcjonariuszy Służb Granicznych RP. Porozumienie to zawarły następujące organizacje:

 • Związek Emerytów i Rencistów Straży Granicznej,
 • Stowarzyszenie b. Żołnierzy i Funkcjonariuszy Służb Granicznych RP „Granica” w Warszawie,
 • Klub Generałów i Admirałów SG w Warszawie,
 • Stowarzyszenie Byłych Funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej” WISZTYNIEC” w Gołdapi,
 • Stowarzyszenie Weteranów Polskich Formacji Granicznych,
 • Mazowiecki Zarząd Wojewódzki ZŻWP wraz z
 • Kołem nr 42 im. WOP i ZŻWP i
 • Kołem nr 61 im. Żołnierzy Mazowieckich Jednostek Wojskowych ZŻWP w Górze Kalwarii,
 • Koło nr 3 Środowisk Służb Granicznych Związku Weteranów i Rezerwistów WP.

Strony ww. Porozumienia… w dniu 18.10 2022 r. w Muzeum –  Łazienki Królewskie w Warszawie, wstępnie uzgodniły działania związane z utworzeniem muzeum formacji granicznych i powołaniem w tym celu specjalnego zespołu. Ze strony naszego Związku w skład zespołu weszli Kol. Zbigniew Hadaś z Regionu Kołobrzeg i Kol. Grzegorz Pieszko Regionu Szczecin. Tutaj szczegółowa informacja – Warszawa Wilanów – spotkanie w Królewskich Łazienkach stowarzyszeń żołnierzy i funkcjonariuszy służb granicznych RP.

W dniu 4.06.2022 roku w Rycerce Górnej odbyły się uroczystości poświęcone wręczeniu sztandaru dla Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej oraz odsłonięciu pomnika Żołnierzy, Funkcjonariuszy i Pracowników Polskich Formacji Granicznych, zwanego w skrócie Pomnikiem Pamięci. W czasie tych uroczystości Koło Łowieckie „Głuszec” w Rajczy zostało odznaczone Złotym Medalem „Za wybitne zasługi dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego”, a nasz Kolega Józef Kraska z Regionu Świnoujście – w poprzedniej kadencji Wiceprezes Związku ds. Organizacyjno-Prawnych – został wyróżniony przez Zarząd Główny ZEiRSG Odznaką ,,Zasłużony dla Związku”.
Uroczyste zgromadzenie odbyło się w pobliżu zabudowań dawnej strażnicy WOP w Rycerce Górnej i wzięło w nim udział kilkaset osób. Otwarcia zgromadzenia publicznego pod względem formalnym dokonał Prezes Związku Kol. Sławomir Matusewicz, a  wszystkich zgromadzonych powitał w swoim przemówieniu gospodarz terenu, Zastępca Wójta Gminy Rajcza Jerzy Motyka. Uroczystość uświetnili swoją obecnością parlamentarzyści RP –  Wicemarszałkini Senatu Pani Gabriela Morawska-Stanecka i posłowie na Sejm:  Pan Mirosław Suchoń i Pan Przemysław Koperski. Ponadto obecni byli przedstawiciele władz lokalnych (powiatowych i gminnych), delegacje Regionów ZEiRSG, przedstawiciele Straży Granicznej, Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej, Policji, Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP, Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policji, Bractwa Mundurowego RP, Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, XIX Oddziału Związku Polskich Spadochroniarzy, Straży Pożarnej, Śląskiego Oddziału KOD, Polskiego Związku Łowieckiego, Związku Miłośników Ziemi Żywieckiej, brokera WDB i PZU, duchowieństwa, lokalnych szkół i harcerstwa, mediów i miejscowej ludności. Pan Motyka witając wszystkich obecnych wskazał, że od początku pojawienia się projektu budowy Pomnika Pamięci w Rycerce Górnej, Gmina Rajcza objęła patronat nad całą uroczystością, aktywnie włączyła się w jej przygotowanie i przeprowadzenie, a Pomnik został włączony w symbole pamięci Gminy na stałe. Będzie on podlegał opiece gminnych służb, a polska flaga przy nim będzie symbolizować polską państwowość i polską granicę, bronioną i chronioną od 1918 roku przez wszystkie polskie formacje graniczne. Uroczystość nadania Sztandaru i odsłonięcia Pomnika Pamięci została szczegółowo opisana na witrynie Związku na podstronie pt. „Uroczystości w Rycerce”. Znajdują się tam materiały związane z organizacją fundacji Sztandaru i budowy Pomnika Pamięci, a także z przebiegu uroczystości.

Warto wskazać, że Sztandar Prezesowi Związku Kol. Sławomirowi Matusewiczowi wręczał ustępujący Przewodniczący Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP insp. w st. spocz. Zdzisław CZARNECKI, który później w przemówieniu gratulował i życzył całemu Związkowi, aby Sztandar zawsze towarzyszył we wszystkich ważniejszych – radosnych i smutnych – wydarzeniach związkowych, symbolizując jedność środowiska i przypominając o hołdzie dla wszystkich, którzy bronili i chronili polską granicę.

Uroczyste odsłonięcie Pomnika Pamięci zapoczątkowało wystąpienie Prezesa Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej, Kol. Sławomira Matusewicza, który wyraził satysfakcję z otrzymania przez Związek sztandaru, symbolu jedności wzmacniającego ducha walki o wolność i niepodległość. Wskazał, że „W obecnych czasach symbol sztandaru nie stracił swego znaczenia, swej wartości. Dlatego zarówno ja, jak i wszyscy członkowie z ogromnym wzruszeniem odbieramy jego wręczenie dla naszej organizacji – to nasz honor i duma!” Po czym nawiązał do Pomnika, który „oddaje hołd wszystkim, którzy od 1918 roku pełnili służbę w ochronie i obronie granicy państwowej oraz pracowali na rzecz Naszej Niepodległej Rzeczypospolitej… Ten pomnik jest wyrazem wdzięczności i należnego szacunku dla tych, którzy w formacjach granicznych służyli Polsce i pracowali dla niej najlepiej jak potrafili …., którzy w tej służbie zostawili zdrowie a często ofiarę najwyższą”. Wskazał też, że pomysłodawcą budowy Pomnika i siłą napędową Komitetu Budowy był b. dowódca Strażnicy WOP w Rycerce Górnej w latach 80-tych, Kol. mjr w st. spocz. Tadeusz Kwiędacz, a w realizację tego wspaniałego dzieła nieoceniony wkład pracy wnieśli emerytowani żołnierze i funkcjonariusze tej Strażnicy (rozformowanej w 2004 roku), a także mieszkańcy Rycerki Górnej i terenów przygranicznych Żywiecczyzny. Wyraził podziękowanie władzom Gminy Rajcza i Powiatu Żywieckiego, a także wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób zaangażowali się w powstanie Pomnika.

Po przemówieniach gości nastąpiło uroczyste odsłonięcie Pomnika Pamięci, a Aktu tego dokonali:

 • Wicemarszałkini Senatu RP Pani Gabriela MORAWSKA-STANECKA,
 • Przewodniczący Komitetu Społecznego Fundacji Pomnika kol. Tadeusz KWIĘDACZ,
 • Prezes Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej Kol. Sławomir MATUSEWICZ,
 • Zastępca Wójta Gminy Rajcza Pan Jerzy MOTYKA.

Po odsłonięciu Pomnika członek Zarządu Regionu Szczecin ZEiRSG Kol. ppłk rez. SG Jarosław Kęsicki przeprowadził Apel Pamięci w trybie ceremoniału wojskowego. Po Apelu Pamięci poszczególne delegacje i pojedyncze osoby złożyły przed Pomnikiem Pamięci wieńce i kwiaty, a z działa Bractwa Kurkowego z Cieszyna oddano trzy salwy honorowe. Zebrani, po wysłuchaniu i odśpiewaniu słynnego utworu „pograniczników” – „Na granicy” – udali się pod namioty na symboliczny poczęstunek.

W dniach 03-05.06.2022 r. w Kostrzynie nad Odrą odbywały się Dni Kostrzyna – Święto Miasta pt.” Kostrzyn na Fali”.  W tym roku Święto Miasta zostało połączone z obchodami 30-lecia otwarcia przejść granicznych w Kostrzynie nad Odrą.  W obchody te aktywnie włączył się Region Nadodrzański ZEiRSG oraz emeryci SG z Kostrzyna nad Odrą. Ważnym punktem programu Święta Miasta i obchodów 30. rocznicy otwarcia przejść granicznych był koncert orkiestry Morskiego Oddziału Straży Granicznej z Gdańska wykonany w miejskim amfiteatrze w dniu 05.06.2022 r. Bliżej na ten temat w powyżej wskazanym artykule.

W związku z kolejną rocznicą święta b. WOP warto odnotować ważne wydarzenie związane z założeniem w dniu 10.06.2022 r. przez grupę założycielską z Raciborza i okolic nowego Regionu Związku pn. Region Racibórz.  W dniu 30.06.2022 roku Prezydium Zarządu Głównego podjęło uchwałę nr 9/2022 akceptującą postanie nowego Regionu Związku w Raciborzu.

Ponadto z okazji 77. rocznicy powstania Wojsk Ochrony Pogranicza oraz 76. rocznicy zamordowania żołnierzy Strażnicy WOP Jasiel, a także dla uczczenia kurierów beskidzkich ZWZ i AK, odbyła się 10 czerwca 2022 r. w nieistniejącej obecnie łemkowskiej wsi Jasiel ważna uroczystość upamiętniająca te wydarzenia. Poniżej link do relacji z tej uroczystości, przygotowanej przez jednego z organizatorów b. WOP-stę płk. w st. spocz. Marka Borkowskiego – Prezesa Bieszczadzkiego Zarządu Rejonowego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego > 77. rocznica powołania WOP – uroczystości w Jasielu nawiązujące do mordu na żołnierzach Strażnicy WOP w roku 1946.  Warto przypomnieć: Oddziały UPA 20 marca 1946 r. zamordowały prawdopodobnie 60 żołnierzy i 4 milicjantów, 20 żołnierzy puszczono wolno, część się ukryła, a kilku uciekło. Poległych i rannych Ukraińcy wrzucili do lochu (ziemianki) i zasypali ziemią. Ich ciała odkryto w czerwcu 1946. Po ekshumacji ciała 37 ofiar zostały pochowane w zbiorowym pogrzebie na cmentarzu w Zagórzu 20 czerwca 1946. Ciała pozostałych ofiar nie zostały odnalezione. Ogromna większość poległych wówczas żołnierzy służących w Wojskach Ochrony Pogranicza pochodziła z terenów obecnej Wielkopolski, a na kanwie tych wydarzeń nakręcono m.in. film „Ogniomistrz Kaleń”.

W dniu 24.06.2022 r. w Tuplicach na Skwerze Pograniczników obok budynków byłego Batalionu WOP,  odsłonięto Ławeczkę Pamięci  zawierającą  napis: „Wezwano nas, by wzorem prastarych Kresowych Rycerzy straż dzierżyć u Polski Wrót. Służyliśmy Tobie Polsko”. W podpisie znalazły się słowa: „ W Hołdzie Żołnierzom, Funkcjonariuszom i Pracownikom Polskich Formacji Granicznych Strzegących Granic Niepodległego Państwa Polskiego. Inicjatorem tej inicjatywy  było Stowarzyszenie Byłych Żołnierzy Wojsk Ochrony Pogranicza Batalion Tuplice, skupiające b. żołnierzy służby zasadniczej. W uroczystości udział wzięli: Wójt Gminy Tuplice – Katarzyna Kromp, Przewodniczący Rady Gminy – Sylwester Mazurkiewicz, Prezes Stowarzyszenia 42. pułku zmechanizowanego i 11. Brygady Zmechanizowanej z Żar, poczty sztandarowe: Szkoły Podstawowej z Tuplic i wymienionego wyżej Stowarzyszenia, emeryci WOP i SG, mieszkańcy. Zaproszeni nieobecni to Starosta Żarski i Komendant PSG w Tuplicach (Placówka SG mieści się w budynkach byłego Batalionu w odległości ok. 60 m od miejsca uroczystości). W pomoc w organizacji tego przedsięwzięcia byli zaangażowani także przedstawiciele Regionu Nadodrzańskiego ZEiRSG.

W dniach 12-18.06.2022 r. odbył się w Zdyni w powiecie gorlickim 49. Rajd Górski „Szlakami Obrońców Granic”. W Rajdzie uczestniczyła reprezentacja Związku w składzie: Andrzej Budzyński (Szczecin), kierownik drużyny i odpowiedzialny za codzienne relacje, Adam Miksiewicz i Wincenty Żygadło (Nowy Sącz), Grzegorz Pieszko (Szczecin), Andrzej Badowski (Koszalin) i Zbigniew Nogaj (Kołobrzeg). Piosenka rajdowa w wykonaniu drużyny ZEiRSG jednogłośnie wygrała konkurs, a drużyna zajęła 7. miejsce, z niewielką stratą punktową do zwycięzców.

W dniach 20-21.07.2022 r. delegacja ZG Związku (Prezes Kol. Sławomir   Matusewicz, Wicepres Związki i jednocześnie Przewodniczący Zarządu Kol. Federacji Kol. Piotr Iwat, Główny Skarbnik Związku Kol. Krzysztof Miś i członek Prezedium ZG Kol. Andrzej Badowski) wzięła udział w następujących spotkaniach:

 • na posiedzeniu Zarządu Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP,
 • z przedstawicielami Zarządu WDB,
 • w siedzibie Nowej Lewicy (spotkanie dotyczące spraw osób pokrzywdzonych ustawą represyjną).
 • z nowo wybranym na Krajowym Zjeździe Delegatów NSZZ FSG Przewodniczącym Zarządu Głównego – kolegą Marcinem Kolasą, któremu towarzyszył Wiceprzewodniczący Zarządu Głównego NSZZ FSG kol. Dariusz Rubach.

 Tutaj szczegóły wizyty delegacji Związku  w Warszawie.

W dniu 14.07.2022 r. Zarząd Główny Związku przyjął dwie proceduralne uchwały (17/2022 i 18/2022) w zakresie pomocy finansowej członkom Związku i przeprowadzania innych działań pomocowych. Kierując się podstawami prawnymi wynikającymi m.in. z tych uchwał Region Szczecin ZEiRSG w dniu 20.08.2022 r. w ramach festynu ,,Święto Leszcza” w Nowym Warpnie, przeprowadził działania charytatywne na rzecz kosztownego leczenia Wiktora Korpusińskiego – syna członka Regionu. W wyniku podjętych działań pozyskano łącznię kwotę 1 495 zł. Całość zebranych środków przekazano na konto fundacji zajmującej się wspieraniem Wiktora Korpusińskiego. Traktujemy te działania jako przetarcie się Związku w praktycznej realizacji poczynań charytatywnych mających cechy pożytku publicznego, wymaganych przy staraniach się o status OPP. Tutaj więcej szczegółów na ten temat: Region Szczecin – akcja charytatywna dla Wiktora Korpusińskiego.

 Wybrane działania Regionów Związku z okazji Dnia Weterana Służby Granicznej i święta ZEiRSG:

 • W dniu 10 września 2022 roku Region Szczecin ZEiRSG zorganizował uroczystości z okazji Dnia Weterana Służby Granicznej, połączone z działaniami na cele charytatywne oraz konkursem strzeleckim. Odbyły się one na Skwerze Pogranicznika w 1. rocznicą jego otwarcia i wręczenia sztandaru Regionowi Szczecin. Oprócz członków Regionu w spotkaniu uczestniczyli min. Komendant Placówki SG w Szczecinie, Prezes 28 Koła ZŻ WP, wspólny polsko-niemiecki patrol SG/BPOL.  Więcej w informacji na witrynie internetowej, ukrytej pod powyższym linkiem.
 • Członkowie Regionu w Cieszynie 18.09.2022 r. na campingu „Pod Czarnym Bocianem” zorganizowali spotkanie integracyjne z okazji Dnia Weterana Służby Granicznej, podczas którego uroczyście wręczono legitymacje członkiń wspierających dwóm Paniom oraz związkowe odznaki.
 • W dniu 16.09.2022 r. Członkowie Regionu Hrubieszów wspólnie z ZR ZŻWP Chełm uroczyście obchodzili „Dnia Weterana” na terenie Nadbużańskiego Oddziału SG w Chełmie przy pomniku „Polskim Bohaterom Służb Granicznych”. W czasie uroczystości złożono wiązankę kwiatów, zapalono znicze, a Prezes ZRZŻWP Chełm wygłosił okolicznościowe przemówienie nawiązujące do „Dnia Weterana Służby Granicznej”. Po tej uroczystości w koszarach autokarem Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej udano się do m. Puszcza na strzelnicę LOK, na której odbyły się zawody w strzelaniu z broni długiej Kbk Ak i krótkiej z pistoletu PW. Tutaj bliższe szczegóły na temat uroczystości i zawodów.
 • Podobnie jak w latach ubiegłych Zarząd Regionu Sądeckiego ZEiRSG zorganizował z okazji Dnia Weterana Służby Granicznej w dniach 20–22.09.2022 roku wycieczkę krajoznawczą – pielgrzymkę dla swoich członków i ich rodzin oraz sympatyków w rejony podgórskie Dolnego Śląska. Tutaj relacja z wycieczki w Sudety.
 • W dniu 23.09.2022 r. w Raciborzu odbyło się Walne Zebranie Regionu Racibórz poświęcone obchodom Dnia Weterana Służby Granicznej i korekcie władz Regionu. Po wyborach uzupełniających uroczystego wręczenia legitymacji dokonał prezes Związku Kol. Sławomir Matusewicz. Zebranie miało otwarty charakter, a kolejni emeryci oraz renciści, byli żołnierze WOP i funkcjonariusze SG, złożyli deklaracje przystąpienia do Związku.
 • Z okazji Dnia Weterana Służby Granicznej i Święta ZEiRSG w dniu 30.09.2022 r. na obiekcie Gunspot.pl Strzelnica w Słubicach odbyły się Zawody Strzeleckie zorganizowane przez Region Nadodrzański ZEiRSG. W zawodach uczestniczyło łącznie 9 zespołów, w tym z władz miejskich powiatowych Słubic, PSG w Świecku, Emerytów Służby Celnej, Emerytów Służby Granicznej z Niemiec, Emerytów Mundurowych z Poznania, emerytów mundurowych SG i Policji.

W dniu 10.09.2022 r. w Kołobrzegu odbyła się IV Kołobrzeska Konferencja Służb Mundurowych „Pamięć, Prawda, Przyszłość” pod patronatem honorowym starosty kołobrzeskiego Tomasza Tamborskiego i prezydentki miasta Kołobrzeg Anny Mieczkowskiej. Organizatorzy Konferencji: ZEIRSG, Bractwo Mundurowe RP, Powiat Kołobrzeski oraz Urząd Miasta Kołobrzeg. W wydarzeniu udział wzięli zaproszeni goście: parlamentarzyści, przedstawiciele Zarządu Sejmiku Woj. Zachodniopomorskiego, emerytowani generałowie WP i SG, przedstawiciele Federacji SSM RP, delegacje SEiRP, emeryci i renciści służb mundurowych oraz członkowie ich rodzin. (Wykaz gości w artykule oznaczonym linkiem powyżej). Podczas Konferencji poruszano tematy dot. represjonowanych z wszystkich formacji mundurowych. Wskazywano też na próby wymazania z historii kraju pamięci o byłych formacjach i ich funkcjonariuszach służących dla bezpieczeństwa Polski i Polaków. Jako przykład podano demontaż tablicy upamiętniającej 70. rocznicę powstania Łużyckiej Brygady WOP i opinię IPN wskazującą na zakaz montażu tej tablicy w miejscu, w którym 10.06.2015 r. uroczyście ją wmurowano z udziałem społeczeństwa, władz samorządowych i orkiestry reprezentacyjnej Straży Granicznej. Podczas uroczystości wręczono Honorowe Krzyże Bractwa Mundurowego oraz przeprowadzono zbiórkę publiczną środków finansowych przeznaczonych na pomoc i wsparcie emerytowanych funkcjonariuszek i funkcjonariuszy oraz ich rodzin. Suma zebranych środków wyniosła 3 499,66 zł. Kwota ta zasiliła specjalne konto, będące w dyspozycji Zarządu Głównego ZEiRSG i później została wykorzystana – w porozumieniu z kapitułą akcji „SERCE 2022” – zakupu paczek świątecznych dla najbardziej poszkodowanych represjonowanych i ich rodzin.

W dniu 27.09.2022 r. w siedzibie ZER MSWiA odbyło się spotkanie przedstawicieli organizacji emerytów mundurowych i cywilnych w ramach projektu „Świadomy Senior – Bezpieczny Senior”. Pod patronatem Dyrektor Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA powołana została Rada Programowa, której Przewodniczącym został Piotr Iwat – Przewodniczący Federacji SSM RP oraz wybrano dwóch wiceprzewodniczących: Elżbietę Ostrowską – Przewodniczącą Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów i Zygmunta Politowskiego – Prezesa Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP. W skład Członków Rady weszli: Anna Obolewicz, Małgorzata Żuber-Zielicz, Ewa Bogucka-Łopuszyńska, Justyna Borowska, Leszek Szreder, Zbigniew Chwaliński, Sławomir Matusewicz, Janusz Czyż i Tadeusz Lempkowski. Rada Programowa zaplanowała, że w tym roku odbędą się jeszcze dwa spotkania: 15 listopada i 13 grudnia br. Pierwsze spotkanie, zatytułowane „Ochrona Seniorów przed wyłudzeniami i oszustwami”, poprowadzili specjaliści z wszechstronnym policyjnym przygotowaniem zawodowym z zakresu prewencji kryminalnej, uzyskanym zarówno w Polsce jak i za granicą > Tutaj relacja z tego spotkania. Drugie spotkanie, poświęcone zasadom bezpiecznego korzystania ze sprzętów domowych i przeciwdziałania pożarom, a także kwestia wsparcia psychologicznego w przypadku trudnej sytuacji ekonomicznej oraz emocjonalnej seniora – odbyło się w Centrum Zrównoważonego Rozwoju i Ochrony Środowiska w Cegłowie. Oceniając wszystkie spotkania organizowane przez ZER MSWiA należy zaznaczyć, że nie były one pozytywnie przyjmowane przez część środowisk skupionych w Federacji SSM RP, a szczególnie przez grupy represjonowanych.

W dniu 8 listopada 2022 r. w Szczecinie odbyło się Otwarte posiedzenie Zarządu Głównego ZEiRSG zwołane w trybie mieszanym, czyli stacjonarnym i zdalnym. Uczestniczyło w nim łącznie dwudziestu trzech członków ZEiRSG, w tym Przewodniczący Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych kol. Piotr Iwat. W swoim wystąpieniu przewodniczący FSSM omówił działania Federacji w zakresie pomocy osobom objętym skutkami ustaw represyjnych, a także wskazał zadania stojące przed Federacją w najbliższym okresie. Podczas posiedzenia omawiano sprawy dot. finansów Związku, pikiety przed Sądem Apelacyjnym w Szczecinie, przygotowywanej wspólnie z Bractwem Mundurowym na dzień 9.11.2022 r., a także Petycji do Premiera (w tym do wiadomości Sejmowej Komisji ds. Petycji i na ręce Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji) w sprawie zrównania prawa do drugiej, wypracowanej w ramach powszechnego ubezpieczenia, emerytury dla żołnierzy i funkcjonariuszy wcielonych do służby przed 1.01.1999 r. wraz z żołnierzami i funkcjonariuszami wcielonymi do służby po dniu 1.01.1999 r., co w odniesieniu do tej drugiej grupy wprowadziła nowela. ustawy zaopatrzeniowej (Dz.U z 2022 poz. 1115). Bliższe informacje dot. posiedzenia w artykule na witrynie pod wskazanym wyżej linkiem.

W dniu 9  listopada 2022 r. przed Sądem Apelacyjnym w Szczecinie. odbyło się kilkugodzinne zgromadzenie zgłoszone przez wiceprezeskę Bractwa Mundurowego RP kol. Danutę Leszczyńską. Protest wspólnie zorganizowali Bractwo Mundurowe RP i ZEiRSG przy współudziale Federacji SSM RP. Protestowano przeciwko upolitycznieniu sądów i za przywróceniem w Polsce praworządności. Przyczynkiem do wyboru Sądu Apelacyjnego w Szczecinie, jako miejsca protestu, była stosunkowo duża liczba negatywnych wyroków tego  Sądu w apelacjach od pozytywnych wyroków Sądów Okręgowych w sprawach emerytur represjonowanych. W pikiecie udział wzięło ok. 100 osób – byłych funkcjonariuszy służb mundurowych, a także posłowie na Sejm: Małgorzata Prokop-Paczkowska i Dariusz Wieczorek. Piotr Iwat odczytał listy od Senator Magdaleny Kochan oraz Bartosza Arłukowicza – Posła do Parlamentu Europejskiego. Swoją obecnością zaszczycił protestujących Minister Andrzej Milczanowski oraz nadinspektor Jerzy Stańczyk – Komendant Główny Policji w latach 1995 – 1997. Więcej szczegółów na temat protestu w artykule na naszej witrynie.

W dniu 18.11.2022 roku w Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie odbyły się obchody Święta Niepodległości i odsłonięcie kamienia pamięci „Zawsze Wierni Ojczyźnie”. W uroczystości tej, oprócz funkcjonariuszy i pracowników Ośrodka, brali udział członkowie Regionu Koszalin ZEiRSG. Jedną z części uroczystości było uroczyste odsłonięcie okolicznościowego kamienia pamięci „Zawsze Wierni Ojczyźnie”, dokonane przez Prezesa Regionu Koszalin Kol. Rafała Walickiego oraz Komendant COS SG w Koszalinie płk. SG Piotr Boćko. Ten pomnik pamięci „W hołdzie żołnierzom, funkcjonariuszom i pracownikom Polskich Formacji Granicznych” jest spełnieniem marzeń śp. Płk. SG w st. spocz. Marka Meszyńskiego – byłego Prezesa Zarządu Głównego ZEiRSG oraz członka Regionu Koszalin. Pomnik powstał z inicjatywy Zarządu Regionu przy aktywnym wsparciu, również finansowym, kolegów zrzeszonych w Regionie. Bliżej na ten temat w artykule na witrynie Związku.

W ostatnich dniach listopada 2022 r. w wyniku poczynionych uzgodnień członkowie i sympatycy Regionu Racibórz ZEiRSG podjęli zorganizowaną akcję honorowego oddawania krwi dla uczczenia Narodowego Święta Niepodległości RP pod hasłem „Nasza Krew – Nasza Ojczyzna”. Akcja ta została zainicjowana ponad 10 lat temu przez Straż Graniczną i cieszy się coraz większą popularnością nie tylko w służbach mundurowych, ale też w całym społeczeństwie. Tutaj link do artykułu na ten temat: „Nasza Krew – Nasza Ojczyzna”. Region Racibórz w akcji honorowego oddawania krwi dla uczczenia Narodowego Święta Niepodległości RP.  

Warto wskazać, że w niedługim czasie po akcji oddawania honorowo krwi, Zarząd Regionu Racibórz zorganizował dniach 9-22 grudnia 2022 roku rozwożenie i rozdawanie paczek świątecznych członkom Związku, jak również niezrzeszony emerytom i rencistom WOP i SG, a także wdowom po emerytach i rencistach. Tutaj link > Region Racibórz – paczki świąteczne dla potrzebujących.  

16 grudnia 2022 roku – VI Rocznica uchwalenia ustawy represyjnej: Konferencja zorganizowana przez Lewicę i Federację oraz film ”Listy Śmierci”.

Sześć lat temu, 16 grudnia 2016 roku, Sejm na wieczornym posiedzeniu plenarnym – obradując w wyjątkowych okolicznościach w Sali Kolumnowej – uchwalił ustawę represyjną obniżającą po raz kolejny emerytury i renty policyjne, w tym niemałej części funkcjonariuszy Straży Granicznej. Kilka dni później ustawę podpisał Prezydent RP nie bacząc na to, że wprowadza ona odpowiedzialność zbiorową! W dniu 16.12.2022 roku odbyła się Konferencja prasowa zorganizowana przez Lewicę i Federację SSM RP z udziałem przedstawicieli Koalicji Obywatelskiej i Koalicji Polskiej, na której wszyscy reprezentanci ugrupowań partyjnych zadeklarowali konieczność wyrugowania  ustawy represyjnej z porządku prawnego i przywrócenia poszkodowanym sprawiedliwości po wygraniu wyborów parlamentarnych przez demokratyczną opozycję.

19 grudnia 2022 roku – Konferencja w Senacie i podpisanie ważnej deklaracji w sprawie represjonowanych funkcjonariuszy i żołnierzy.  W dniu 19 grudnia 2022 r. w Senacie RP odbyła się Konferencja z inicjatywy wicemarszałkini Senatu RP Gabrieli Morawskiej-Staneckiej, posła Andrzeja Rozenka i zastępcy przewodniczącego Prezydium Ogólnopolskiego Parlamentu Seniorów Zdzisława Czarneckiego, której tematem było: „Czy prawa nabyte są naruszalne? Sytuacja mundurowych po latach walki o emeryturę.” Konferencję otworzyła wicemarszałkini Senatu RP Pani Gabriela Morawska-Stanecka. Następnie głos zabrał poseł Andrzej Rozenek, który omówił negatywne, tragiczne skutki działania ustawy represyjnej. Po nim występowali też inni paneliści i zaproszeni goście, w tym parlamentarzyści.  Gościem honorowym konferencji był minister Andrzej Milczanowski, któremu podziękowano za dotychczasowe działania na rzecz demokracji, praworządności i bezpieczeństwa Polski. Wypowiedź Pana Ministra jak również panelistów biorących udział w konferencji zostały utrwalone w załączonym materiale:  https://www.senat.gov.pl/…/podreczne-archiwum…/ .

Kolejnym i najważniejszym punktem Konferencji było podpisanie przez przedstawicieli demokratycznych ugrupowań parlamentarnych i pozaparlamentarnych a także stowarzyszeń, deklaracji o cofnięciu skutków ustawy z 16.12.2016 r. odbierającej emerytom mundurowym należne im świadczenia. Treść deklaracji poniżej:

Deklaracja będzie miała kluczowe znaczenie po wygranych wyborach parlamentarnych, kiedy przyjdzie czas na jej szybką realizację.

 W okresie świąteczno-noworocznym 2022/2023 odbyły się w niektórych Regionach spotkania opłatkowe, wigilijne, a także fundowanie i rozdawanie paczek potrzebującym. Ze strony ZG Związku skierowano poprzez witrynę i Facebook do wszystkich członków i sympatyków oraz ich rodzin życzenia świąteczno-noworoczne.

Ciąg dalszy niebawem nastąpi.

Opracował  Jerzy Jankowski w konsultacji z Zespołem Redakcyjnym strony internetowej.