Historia Związku

ZARYS  HISTORII  ZWIĄZKU

         Pomysł powołania stowarzyszenia, stawiającego sobie za główny cel obronę szeroko rozumianych interesów emerytów i rencistów służb granicznych (WOP i SG) oraz ich rodzin, pojawił się w roku 1996 wśród grupy emerytowanych funkcjonariuszy Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w Przemyślu. Wpływ na to miały przemiany ustrojowe w Polsce, zapoczątkowane w końcu lat 80-tych ubiegłego wieku, oraz ich skutki, przejawiające się m. in. w coraz częstszym kontestowaniu przez niektóre środowiska polityczne uprawnień emerytalnych żołnierzy i funkcjonariuszy.

         W wyniku działań podjętych przez emerytów i rencistów SG z Przemyśla powstał komitet założycielski, który w roku 1997 uchwalił Statut Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej i wraz z innymi dokumentami organizacyjnymi skierował do Sądu Wojewódzkiego w Warszawie (sygn. akt VII NS Rej. St. 1650/97). Dzięki akcji informacyjnej komitetu założycielskiego z Przemyśla, podstawowe struktury Związku w postaci kół zaczęły powstawać również w innych rejonach przygranicznych. W rezultacie długotrwałego postępowania sądowego Związek nasz, jako stowarzyszenie o nazwie „Związek Emerytów i Rencistów Straży Granicznej”, został z dniem 28.05.1998r. zarejestrowany w rejestrze stowarzyszeń pod pozycją RSt. 3420. Podziękowania za te działania należą się w szczególności kolegom z Przemyśla: Adamowi Palichowi, Albinowi Gorzelnikowi i Kazimierzowi Urbaniakowi.

         Następnie staraniem grupy kolegów z Przemyśla i innych działaczy Związku z kilku kół terenowych doszło do zwołania w dniu 6.05.2000 r. w Szklarskiej Porębie Krajowego Zjazdu Związku o charakterze organizacyjnym, mającego w założeniach utrwalić powstałe zręby krajowej struktury związkowej. Prezesem Zarządu Głównego został wybrany kol. Adam Palich. Był to początek nadawania ram organizacyjnych tworzącym się kołom i oddziałom Związku w terenie, m.in. w Przemyślu, Nowym Sączu, Lubaniu, Świnoujściu, Koszalinie i Kłodzku. Struktury te działały w zasadzie całkowicie samodzielnie, kierując się tylko statutem, bo ówczesny Zarząd Główny, z powodu trudności organizacyjnych i personalnych, nie zdążył uchwalić w tej kadencji żadnych regulacji finansowo-organizacyjnych ułatwiających działanie struktur terenowych.

         W dniu 4 kwietnia 2003 r. zwołano I Krajowy Zjazd sprawozdawczo-wyborczy w Przemyślu, w którym uczestniczyli delegaci wszystkich istniejących organizacji terenowych.

hist_przem_2003

Delegaci I Krajowego Zjazdu sprawozdawczo-wyborczego ZEiRSG.

         Podczas obrad Zjazdu wskazywano m.in. na trudności we współpracy na linii Związek – Komenda Główna SG, komendanci Oddziałów, naczelnicy Wydziałów Prezydialnych, oraz na przeszkody logistyczne. Podsumowując ten pierwszy okres działalności stwierdzono, że pod względem organizacyjnym był to bardzo trudny moment w życiu Związku, niemniej jednak, pomimo niedociągnięć, podstawowe cele zostały osiągnięte. Za zaangażowanie w pracy społecznej szczególne podziękowania skierowano do kolegów: Bogusława Surdego, Mariana Mierzejewskiego, Mariana Humieji, Józefa Kraski, Tadeusza Dobrowolskiego.

         Zjazd Krajowy uchwalił Regulamin Głównej Komisji Rewizyjnej oraz dwie drobne poprawki do Statutu. Wybrano też nowy Zarząd Główny, którego Prezesem został kol. Bogusław Surdy z Nowego Sącza. Pozostali członkowie ZG rekrutowali się spośród terenowych organizacji rozsianych na obrzeżach całej Polski. Okazało się później, że taka konfiguracja ZG i jego Prezydium dodatkowo pogłębiła istniejące już wcześniej trudności organizacyjno-logistyczne w kierowaniu Związkiem na szczeblu centralnym.

         Nowy Zarząd Główny i jego Prezes stanęli przed koniecznością nadrobienia zaległości oraz realizacji zadań wynikających z uchwały programowej Zjazdu Krajowego. Początkowo działalność Zarządu Głównego i jego Prezesa kol. Bogusława Surdego była aktywna, ale później, w obliczu pojawiających się trudności i niepowodzeń związanych z rejestracją Związku, jego władz naczelnych i Statutu w KRS, a także pogarszającego się stanu zdrowia i kłopotów rodzinnych Prezesa, nastąpiło spowolnienie tych działań i pojawiły się zaniechania. Skutkowały one złożeniem przez niego rezygnacji z funkcji Prezesa w sierpniu 2008 roku i powierzeniem obowiązków wiceprezesowi, czyli kol. Chowańcowi Zbigniewowi z Nowego Targu. Jego działania w tym czasie skoncentrowały się na organizacji kolejnego Zjazdu Krajowego Związku oraz podejmowaniu prób interwencji w Sejmie (wspólnie z przedstawicielami innych związków emerytów służb mundurowych) przeciwko zmianom w ustawie o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy, zmierzającym do obniżenia emerytur części b. funkcjonariuszy SG w przeszłości pełniących służbę w organach zwiadu WOP. Należy podkreślić, że pomimo słabej w tej kadencji działalności Zarządu Głównego, aktywnie działały struktury terenowe Związku, szczególnie w Przemyślu, Lubaniu, Koszalinie i Nowym Sączu, a kolejny oddział Związku powstał w roku 2006 w Słubicach. Niestety, brak aktywnych działań na szczeblu centralnym spowodował, że niektóre koła terenowe naszego Związku podjęły rozmowy z jednostkami organizacyjnymi Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej (NSZZFSG) w celu włączenia się w struktury tego związku, działające przy Oddziałach SG. Statut NSZZFG przewidywał możliwość tworzenia kół terenowych przez emerytów i rencistów WOP i SG w ramach związku zawodowego funkcjonariuszy SG, a przychylne stanowisko jego kierownictwa do tej inicjatywy rozbudzało nadzieję, że być może to rozwiązanie będzie lepsze dla przyszłości emerytów i rencistów służb granicznych, niż trwanie w marazmie w ramach ZEiRSG.

         To nastawienie towarzyszyło znacznej części delegatów podczas obrad II Krajowego Zjazdu sprawozdawczo-wyborczego ZEiRSG w dniu 17.01.2009r.   w Bartkowej k. Nowego Sącza. Zebrani delegaci podczas dyskusji w większości opowiadali się za rozwiązaniem Związku i ewentualnym włączeniem się w struktury NSZZFSG, a tylko przedstawiciele Koszalina i Słubic żywili nadzieję na uratowanie Związku poprzez wybór nowych władz i kontynuowanie podjętych wcześniej wysiłków. Zwolennicy rozwiązania Związku nie zdołali jednak pokonać bariery statutowej umożliwiającej im taki krok (nie uzyskali podczas głosowania większości 3/4 głosów w obecności 2/3 uprawnionych do głosowania) i tym samym Związek nie został rozwiązany. W rezultacie tej decyzji większością głosów wybrano nowy Zarząd Główny, składający się z delegatów z Koszalina i Słubic oraz 1 delegata z Nowego Sącza. Prezesem ZG został kol. Jan Rutkowski z Koszalina, członek poprzedniego Zarządu Głównego.

zg00[1]

Zarząd Główny wybrany na II Krajowym Zjeździe Związku w Bartkowej.

KADENCJA W LATACH 2009 – 2013

         Nowy Zarząd Główny i jego Prezes, po przejęciu dokumentacji i załatwieniu podstawowych spraw organizacyjnych wynikłych po Zjeździe, pierwsze działania aktywne podjął z końcem roku 2009. Przede wszystkim opracowano program działania na okres kadencji, skupiając się na wprowadzeniu regulacji wewnątrzzwiązkowych. Podjęto decyzje o wysokości składek statutowych i ich podziale, uchwalono wstępną instrukcję finansową Związku, założono konto bankowe, utworzono stronę internetową Związku (świetny pomysł dyskutowany na zjeździe w Przemyślu został urzeczywistniony dopiero przez kolegów z Koszalina). Podjęto też decyzje w sprawach dot. legitymacji członkowskich, logo Związku, wzorów sztandaru Związku i odznak związkowych, a świętem Związku ustanowiono wrześniowy „Dzień Weterana Służby Granicznej”. W lipcu 2010r. podjęto uchwałę o przystąpieniu Związku do Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP oraz wyznaczono przedstawiciela Związku w Federacji, którym został wiceprezes ZG kol. Jan Woś ze Słubic.

         W okresie tym stan liczebny Związku wynosił 97 członków zgrupowanych w trzech jednostkach terenowych (Koszalin, Nowy Sącz, Słubice), gdyż pozostałe koła terenowe – po Krajowym Zjeździe Związku w Bartkowej – rozwiązały się lub przeszły w skład struktur NSZZFSG. Głównym więc zadaniem nowego ZG i jego Prezesa było poszukiwanie możliwości rozwoju struktur terenowych Związku i zwiększenia tym samym liczebności jego członków. Nadzieję na przynajmniej częściowe rozwiązanie tego problemu dawała strona internetowa Związku, utworzona 13 marca 2010 roku przez kolegów z Koszalina (Prezesa Jana Rutkowskiego i związkowego informatyka kol. Janusza Szeligę). Rzeczywiście, utworzenie strony internetowej i aktywna jej obsługa, a także działania Prezydium ZG, przyczyniły się do rozwoju Związku i powstania w ciągu dwóch lat pięciu nowych jednostek organizacyjnych Związku (w Kostrzynie Nad Odrą – 24.08.2010r., Hrubieszowie – 08.02.2011r., Kętrzynie – 10.06.2011r., Cieszynie – 25.10.2011r. oraz Ustce – 10.12.2011 roku).

         W IV kwartale 2010 roku podjęto też działania zmierzające do rejestracji Związku, jego władz i Statutu w Krajowym Rejestrze Sądowym. W wyniku postępowania przed Sądem Rejonowym dla m. stołecznego Warszawy w KRS zarejestrowany został pierwszy Statut Związku, przedstawiony w roku 1998 podczas rejestracji w rejestrze stowarzyszeń (z powodów proceduralnych nie mogły być wprowadzone do Statutu poprawki uchwalone na Zjazdach w Przemyślu i w Bartkowej). Decyzją Sądu Związek nasz uzyskał w dniu 21.03.2011r. wpis do KRS pod nr 0000380995, w dniu 18.04.2011 nadano mu nr Regon – 142889845, a w dniu 30.05.2011r. nr NIP – 524-273-50-38. Decyzja Sądu i pozostałych organów ułatwiała dalsze działania Związku, usuwając ograniczenia charakteru formalnego. Ze względu na to, że zarejestrowany Statut był przestarzały i blokował wiele cennych inicjatyw, Zarząd Główny w marcu 2011r. powołał komisję, pod przewodnictwem kol. Jerzego Jankowskiego z Nowego Sącza, do opracowania nowego Statutu, odpowiadającego nowym standardom i oczekiwaniom członków Związku. W listopadzie 2011r. ZG podjął decyzję o zwołaniu w styczniu 2012r. Nadzwyczajnego Zjazdu Krajowego Związku w celu uchwalenia nowego Statutu oraz wyboru dodatkowych członków do składu ZG i GKR, stosownie do obowiązujących w starym Statucie limitów.

         Nadzwyczajny Zjazd Krajowy Związku odbył się w dniach 27-28.01. 2012 r. w Koszalinie. Efektem obrad Zjazdu było uchwalenie nowego Statutu Związku, wprowadzającego dwuszczeblową strukturę organizacyjną: Regiony jako podstawowe jednostki organizacyjne w terenie i władze naczelne w postaci ZG i GKR. Kierując się względami ekonomicznymi zrezygnowano ze szczebla pośredniego, jakim wg starego statutu były oddziały. Rozszerzono także skład Zarządu Głównego z 7 do 15 członków oraz uzupełniono dwa wakaty w składzie Głównej Komisji Rewizyjnej. Zmiany te wraz z odpowiednimi uchwałami Zarządu Głównego zostały zgłoszone do Sądu Rejonowego w Warszawie w celu rejestracji w KRS. W wyniku postępowania sądowego postanowieniem Sądu Rejonowego w Warszawie w dniu 16.07.2012r. nowy Statut Związku został wpisany do KRS i stał się obowiązujący. Stosownie do nowej struktury organizacyjnej rozwiązane zostały dotychczasowe terenowe jednostki organizacyjne Związku i powstały nowe – Regiony – odpowiadające zapisom nowego Statutu. Sąd dokonał także rejestracji nowego Regionu Związku w Głubczycach, który powstał w niecałe dwa miesiące po Nadzwyczajnym Zjeździe Krajowym Związku – 22.03.2012r.

zg00[1] (2)

Delegaci podczas obrad I Nadzwyczajnego Zjazdu Krajowego Związku.

         W dniu 11.11.2012 r. Zarząd Główny uchwałą nr 5/12 wprowadził w życie pierwszy Regulamin Pracy Zarządu Głównego, określający m.in. sposób funkcjonowania i zadania Prezydium, zadania i zakresy czynności dla poszczególnych członków ZG oraz procedurę podejmowania uchwał, w tym drogą elektroniczną. Wprowadzenie elektronicznej procedury podejmowania uchwał znacznie usprawniło pracę ZG, ułatwiło konsultacje i skróciło proces podejmowania decyzji. Był to milowy krok w działalności ZG i wzajemnej komunikacji jego członków.

         W międzyczasie poczynając już od roku 2011 Prezydium ZG Związku nawiązało robocze kontakty z naczelnymi władzami pokrewnych stowarzyszeń grupujących emerytów mundurowych ze Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP oraz ze Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych. Uznano wówczas, że Zarząd Główny, a szczególnie jego Prezydium, powinno się otworzyć na zewnątrz i podjąć współpracę z innymi środowiskami emerytów i rencistów wywodzących się z MSW. Myśli tej przyświecał fakt, iż właśnie te grupy emerytów mundurowych są połączone w dużym stopniu poprzez te same lub niemal podobne akty prawne, stąd też zacieśnienie kontaktów było nie tylko zasadne, ale wręcz konieczne wobec powtarzających się ze strony rządzących elit zakusów odebrania emerytom mundurowym należnych im praw nabytych. Podejmowane wspólnie działania przyczyniły się do budowy korzystnego wizerunku Związku Emerytów i Rencistów SG w środowiskach emerytów mundurowych. Wymiernymi efektami tych działań były m.in.:

 • Dwa wystąpienia przedstawicieli 3 Zarządów Głównych (ZEiRSG, ZEiRPRP oraz SEiRP) w sprawie rozporządzenia dot. funduszu socjalnego emerytów i rencistów służb mundurowych, skierowane do MSW (23.05.2011r. i 27.01.2012 roku).
 • Wystąpienie przedstawicieli 2 Zarządów Głównych (ZEiRSG i ZEiRPRP), skierowane w dn. 08.08.212 r. do Ministra Spraw Wewnętrznych (a później także do posłów i senatorów RP), sprzeciwiające się propozycjom obniżenia odpisów na fundusz świadczeń socjalnych służb mundurowych MSW ze wskaźnika 0,5% na 0,25%. W tej sprawie przygotowano też formę protestu w postaci plakatu na stronach internetowych obydwu stowarzyszeń, informującego o dezaprobacie dla podejmowanych decyzji w ministerstwie SW, a apel ten uzyskał poparcie Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej oraz Koła Terenowego Związku Emerytów i Rencistów SG w Przemyślu (wchodzącego w skład struktur NSZZFSG).
 • Wspólne wystąpienie przedstawicieli 5 Zarządów Głównych (ZEiRSG, SEiRP, ZEiRP RP, Stowarzyszenia Generałów Policji, Stowarzyszenia Komendantów Policji) skierowane w styczniu 2013r. do Sejmu RP, przewodniczących Klubów Parlamentarnych i przewodniczących Komisji Sejmowych, w sprawie obniżenia odpisów na fundusz świadczeń socjalnych służb mundurowych MSW i pomocy mieszkaniowej dla emerytów i rencistów podległych właściwemu ministrowi Spraw Wewnętrznych.
 • Podjęcie przez sojusznicze Związki w dniu 4.04.2013r. pierwszej w swojej historii akcji protestacyjnej w postaci zbierania podpisów wśród członków protestujących Związków i ich rodzin pod apelem sprzeciwiającym się obniżeniu odpisów na fundusz świadczeń socjalnych służb mundurowych MSW.
 • Utworzenie w kwietniu 2013r. przez ZEiRSG zespołu ds. lobbowania w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych podczas prac nad zmianami przepisów dot. funkcjonowania komisji lekarskich w strukturach MSW i obniżenia odpisów na fundusz socjalny służb mundurowych. W skład zespołu na czele z kol. Adamem Miksiewiczem z Nowego Sącza weszli: emeryt SG kol. Henryk Balcer z Warszawy, Prezes ZEiRPRP Pan Albin Piątkowski i Prezes SEiRP Pan Henryk Borowiński. Zespół ten, kierując się zapisami ustawy o lobbowaniu w procesie stanowienia prawa, zgłosił do MSW swój udział i zajął krytyczne stanowisko w pracach legislacyjnych nad wskazanymi wyżej zmianami przepisów prawnych, co zostało zauważone przez kierownictwo MSW.

        Działania te (opisywane też na stronie internetowej Związku) połączone były z akcją informacyjną współpracujących ze sobą Związków, skierowaną do niektórych parlamentarzystów. Przyniosło to efekt w postaci odroczenia przez MSW prac nad obniżeniem wskaźnika odpisu na fundusz socjalny do czasu przeprowadzenia niezbędnych konsultacji.

         Aktywność Prezesa Rutkowskiego i części kierownictwa ZEiRSG została zauważona przez środowiska emerytów i rencistów służb granicznych. W rezultacie na początku 2013r. do Związku przystąpiła duża grupa emerytów WOP i SG z Lubania, gdzie w dniu 14.02.2013r. powstał Region im. Ziemi Łużyckiej.

          Również w lutym (25.02.2013r.) w Warszawie doszło po raz pierwszy do spotkania delegacji ZG Związku (prezes Jan Rutkowski, sekretarz generalny Henryk Barancewicz i członek Zarządu Głównego Mariusz Kosmaty) z Komendantem Głównym SG gen. bryg. SG Dominikiem Traczem i jego zastępcą gen. bryg. SG Markiem Borkowskim. Podczas spotkania delegacja ZG poinformowała o działalności Związku w środowisku emerytów i rencistów WOP i SG, przedstawiła problemy nurtujące to środowisko i skierowała do Komendanta Głównego SG postulaty i propozycje zmierzające do usprawnienia współpracy na linii Związek – Straż Graniczna. Chodziło w szczególności o ujednolicenie procedur przy korzystaniu przez emerytów i rencistów SG z funduszu socjalnego, określenie zakresu korzystania przez Związek ze środków transportu SG podczas wykonywania zadań statutowych, udzielenie ewentualnej dotacji na ufundowanie sztandaru dla Związku, uzgodnienie zasad wymiany informacji, roboczych kontaktów i udziału przedstawicieli Związku w patriotycznych uroczystościach organizowanych przez SG. Komendant Główny SG, doceniając dotychczasową działalność Związku, wyraził wolę współpracy ze Związkiem na wszystkich szczeblach organizacyjnych Straży Granicznej i w miesiąc później skierował do jednostek SG oraz do Zarządu Głównego Związku pismo zawierające stanowisko Komendy Głównej SG w zakresie postulatów zgłoszonych przez ZG ZEiRSG. Stanowisko to, uwzględniające możliwości prawne i finansowe Straży Granicznej, odpowiadało po części postulatom naszego Związku i stało się podstawą do bieżącej współpracy dla wszystkich jednostek organizacyjnych Związku i SG.

         III Zjazd Krajowy Związku, kończący czteroletnią pracowitą kadencję, odbył się w dniach 25-26 maja 2013r. w Koszalinie. Delegaci na Zjazd, udzielając absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu uznali, że upływająca kadencja z lat 2009-2013 zaowocowała dynamicznym rozwojem Związku; powstały nowe jednostki organizacyjne, liczba członków wzrosła do 289 osób, w znacznej części uporządkowano sprawy wewnątrzzwiązkowe i – pomimo występujących trudności organizacyjno-personalnych, niedociągnięć w dokumentacji związkowej, czy nieporozumień komunikacyjnych i związanych z interpretacją statutu – położono istotne podwaliny pod dalszy rozwój Związku. Stał się on pełnoprawnym i godnym zaufania partnerem dla innych związków skupiających emerytów i rencistów ze służb mundurowych MSW, w czym niemałe zasługi położył odchodzący Prezes kol. Jan Rutkowski. Delegaci doceniając jego zaangażowanie w rozwój Związku, ponownie wybrali go na funkcję Prezesa Związku. Wybrano też nowy skład Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej, a w końcowej części obrad uchwalono poprawki do Statutu oraz program Związku na kolejną kadencję, zakładający kontynuację dotychczasowych zadań statutowych i podjęcie nowych, stosownie do zapisów Statutu.

zg00[1]

Delegaci i zaproszeni goście na III Zjazd Krajowy Związku.

  KADENCJA  W LATACH 2013 – 2017.   

          Nowy Zarząd Główny rozpoczął aktywnie swoją działalność i już na początku lipca 2013r. uchwalił plan działania na całą kadencję, roczny plan pracy, nową instrukcję finansową Związku (regulującą całokształt gospodarki finansowej ZG i Regionów) i powołał w ZG i ZR pełnomocników ds. społecznych. Podjęto też prace nad nowym regulaminem pracy ZG i ZR, regulaminem funkcjonowania strony internetowej oraz zasadami rozliczania kosztów podróży służbowych członków Związku wykonujących zadania statutowe. W trakcie tych prac pojawiły się poważne rozbieżności w łonie Prezydium ZG na tle wizji funkcjonowania Związku i sposobu podejmowania decyzji. Skutkowało to złożeniem rezygnacji z pełnionej funkcji przez Prezesa Związku kol. Jana Rutkowskiego w dniu 30.10.2013r. i czasowym przejęciem jego obowiązków (na podstawie uchwały ZG z dnia 23.11.2013r.) przez dotychczasowego wiceprezesa kol. Mariusza Kosmatego. Zarząd Główny pod jego kierownictwem wprowadził regulacje w zakresie zasad rozliczania kosztów podróży służbowych członków Związku, podjął przygotowania do zwołania Nadzwyczajnego Zjazdu Krajowego Związku (w celu wyboru nowego Prezesa), ustanowił odznakę organizacyjną Związku i poprzez swoich delegatów aktywnie uczestniczył w marcu 2014r. w II Kongresie FSSM RP (jeden z delegatów Związku kol. Jerzy Jankowski został wybrany do Zarządu Federacji jako jego członek).

Delegacja Związku na II Kongres FSSM RP.

                Nadzwyczajny Zjazd Krajowy Związku odbył się w dniu 26.04.2014r. w Raciborzu. Na Zjeździe tym wybrano nowego Prezesa Związku, kol. Adama Miksiewicza, a ponadto uchwalono zmiany w Statucie i w Regulaminie Komisji Rewizyjnych. Wybór nowego Prezesa zakończył kilkumiesięczny kryzys w kierownictwie Związku, negatywnie odbijający się na aktywności części jego członków. Niestety zbiegło się to w czasie, gdy z powodu zmniejszenia się liczby członków poniżej statutowego limitu, rozwiązaniu uległ Region Związku w Kętrzynie (22.02.2014r.).

IINZKRacibˇrz

Nowo wybrany Prezes Związku przyjmuje gratulacje od delegatów na Zjazd.

         Wyrazem ustabilizowania się sytuacji w kierownictwie Związku był fakt powstania w czerwcu 2014r. nowego Regionu Związku w Krakowie-Balicach, a także zorganizowania przez Zarząd Główny po raz pierwszy w historii Związku centralnych obchodów święta Związku, przypadających na dzień 13 września (Dzień Weterana Służby Granicznej). Te patriotyczne uroczystości zostały zorganizowane przy udziale Regionu Sądeckiego ZEiRSG, w porozumieniu z Komendantem Karpackiego Ośrodka Wsparcia SG płk. Mieczysławem Kurkiem, oraz z Kołem nr 1 Związku Żołnierzy WP w Nowym Sączu, zrzeszającym w większości emerytów i rencistów b. WOP.  W obchodach brali udział członkowie władz naczelnych Związku, członkowie Regionu Sądeckiego, delegacje z pozostałych Regionów Związku, członkowie Koła nr 1 ŻWP oraz zaproszeni goście z Federacji SSM RP na czele z Prezydentem Federacji Panem Zdzisławem Czarneckim, a także z zaprzyjaźnionych stowarzyszeń emerytów mundurowych, w tym ze Związku Emerytów Policyjnych Republiki Słowacji z powiatu Stara Lubovnia.

DzWSGNS13IX2014 (18)

             Na przełomie roku 2014/2015 przedstawiciele Związku w Federacji SSM RP (kol. Adam Miksiewicz i kol. Jerzy Jankowski) brali aktywny udział w opracowaniu (wspólnie z Prezesem ZG ZEiRSP Albinem Piątkowskim i Prezydentem Federacji Zdzisławem Czarneckim) projektu zmian w Rozporządzeniu MSWiA z dnia 9 września 2004r. w sprawie funduszu socjalnego emerytów i rencistów służb mundurowych. Ponadto kol. A. Miksiewicz opracował i przedstawił Prezydentowi Federacji projekt zmian w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 25 października 2002r. w sprawie rodzaju dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami transportu zbiorowego, w celu wpisania naszego Związku do katalogu organizacji uprawnionych do wydawania takich zaświadczeń. Projekty zostały przekazane przez Federację do dalszych prac legislacyjnych w MSW i MIR. W celu uzyskania poparcia dla projektów zmian w Rozporządzeniu MSWiA dot. funduszu socjalnego a także omówienia współpracy Związku i Straży Granicznej odbyło się w Warszawie w dniu 13 marca 2015r. spotkanie delegacji ZG (kol. Miksiewicz i kol. Jankowski) z Komendantem Głównym SG generałem dywizji SG Dominikiem Traczem. Podczas spotkania Komendant Główny SG zapewnił o poparciu dla naszych działań i wyraził podziękowanie za aktywny udział Związku w organizowaniu uroczystości i imprez patriotycznych na pograniczu wspólnie z jednostkami organizacyjnym SG w terenie.

         W tym też czasie działania Zarządu Głównego o charakterze organizacyjno-prawnym skoncentrowały się na wprowadzeniu nowych wzorów legitymacji członkowskich (stosownie do zmienionych zapisów statutowych), ustaleniu zasad przeniesienia organizacyjnego członka Związku oraz uchwaleniu (kwiecień 2015r.) długo konsultowanego z Regionami Regulaminu Pracy ZG i ZR, obejmującego także zasady funkcjonowania strony internetowej Związku. W międzyczasie w styczniu 2015r. rozwiązał się Region Związku w Ustce z powodu zbyt małej liczby członków.

         W dniu 20.02.2015r. zawarto dawno oczekiwane porozumienie o współpracy między ZEiRSG a NSZZFSG, które podpisali: Przewodniczący KKW NSZZ FSG Mariusz Tyl i Prezes ZEiR SG Adam Miksiewicz. Porozumienie to otworzyło drogę do zaktywizowania współpracy na szczeblach regionalnych, w tym do zintensyfikowania kontaktów roboczych, wymiany informacji i podejmowania wspólnych bądź wspomagających działań na rzecz integracji środowiska emerytów i rencistów formacji granicznych oraz funkcjonariuszy Straży Granicznej. Działania te zbiegły się z uporządkowaniem w tej kadencji wszystkich spraw wymagających zmian w KRS i zakończyły etap regulacji organizacyjno-prawnych funkcjonowania Związku, tworząc trwałe podwaliny pod dalszą aktywną działalność wszystkich jego struktur.

zdjęcie

Podpisanie porozumienia o współpracy między ZEiRSG a NSZZFSG.

         Ostatnie dwa miesiące I półrocza 2015r. poświęcone były na organizację przez Regiony Związku (przy wsparciu Zarządu Głównego) obchodów święta Straży Granicznej, 70 rocznicy objęcia ochroną południowo-zachodniej granicy RP przez frontowe jednostki Wojska Polskiego i utworzenia w czerwcu 1945r. Wojsk Ochrony Pogranicza. Okrągły jubileusz 70 rocznicy powstania WOP i objęcia służbą graniczną południowych i zachodnich rubieży Polski stał się okazją do wielu patriotycznych uroczystości w rejonach przygranicznych, współorganizowanych często z udziałem miejscowych władz samorządowych, a także terenowych struktur środowisk emerytów i rencistów mundurowych, zgrupowanych w ZŻWP, w ZEiRSG, w NSZZFG, IPA, i w innych lokalnie działających związkach i stowarzyszeniach. Wśród ważniejszych uroczystości należy wymienić:

 • W dniach 29-30 maja 2015r. w Szklarskiej Porębie odbyły się liczne uroczystości przypominające te wydarzenia, m.in. uroczyście odsłonięto pomnik z pamiątkową tablicą upamiętniającą 70 rocznicę objęcia służby granicznej na tym odcinku przez 3 batalion 36 pułku 7 DP, a jeden ze skwerów w mieście otrzymał nazwę „SKWER OBROŃCÓW GRANIC”.
 • W dniu 31 maja w Lubaniu na budynku przy wejściu do ośrodka szkoleniowego Straży Granicznej odsłonięto tablicę upamiętniającą 70 rocznicę powołania Łużyckiej Brygady WOP.
 • W dniu 10 czerwca 2015 r. w Jasielu pod pomnikiem pomordowanych przez sotnie UPA żołnierzy WOP odbył się uroczysty Apel dla uczczenia ich pamięci. W apelu uczestniczyli weterani służby granicznej, przedstawiciele: lokalnych władz samorządowych i Nadleśnictwa, Bieszczadzkiego Oddziału SG i Karpackiego OWSG oraz młodzież szkolna. Oprawę uroczystości zapewniła kompania honorowa 21 Brygady Strzelców Podhalańskich z Rzeszowa.
 • W dniu 17 czerwca 2015r. w imieniu społeczeństwa i weteranów polskich formacji granicznych Ziemi Cieszyńskiej na budynku byłych koszar przy ul. Wojska Polskiego odsłonięto „Tablicę Pamięci na chwałę żołnierzy, funkcjonariuszy, pracowników stających w ochronie i obronie granic Polski na Śląsku Cieszyńskim w latach 1918-2015”.

       W patriotyczną atmosferę czerwca 2015r. wpisał się też 44. Ogólnopolski Rajd Górski „Szlakami Obrońców Granic. Gorce 2015” zorganizowany tym razem na terenie działania Regionu Sądeckiego w dniach 21-27 czerwca 2015r. Patronat nad rajdem objął m.in. Prezes Związku Emerytów i Rencistów SG fundując puchar dla jednej ze zwycięskich drużyn rajdu.

    W II półroczu działania Związku koncentrowały się na planowych zadaniach (głównie – organizacje obchodów Dnia Weterana Służby Granicznej w Regionach), a także na wzmożonej współpracy z Zarządem Federacji SSM RP ze względu na zbliżające się wybory parlamentarne. Przedstawiciele Związku (Kol. Miksiewicz i Kol. Jankowski) brali udział w dniach 28-29.09.2015r. w Łodzi w Naradzie Szkoleniowej i Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej pt. „Bezpieczeństwo zdrowotne żołnierzy, funkcjonariuszy, weteranów służby w MON, MSW i MS oraz ich najbliższych”, zorganizowanej przez Federację. Współpracowali także w wypracowaniu przez Federację strategii postępowania emerytów mundurowych w jesiennych wyborach parlamentarnych. Przyjęto, że ani Federacja, ani organizacje ją tworzące, nie będą wiązać się z jakąkolwiek partią, a będą popierać w terenie kandydatów sprzyjających sprawom emerytów mundurowych.

     Po wygranych przez PIS i jego pomniejszych koalicjantów wyborów i objęciu władzy przez tzw. Zjednoczą Prawicę ujawniło się negatywne nastawienie nowych władz do środowiska emerytów mundurowych: MON wymówił współpracę z ZŻWP, podjęto działania o charakterze czystek kadrowych we wszystkich służbach i zaczęto szerzyć w mediach propagandę o konieczności przeprowadzenia (po raz drugi) tzw. dezubekizacji, czyli obniżenia emerytur i rent b. żołnierzom i funkcjonariuszom zaliczonym przez IPN do organów bezpieczeństwa PRL.

    Cały rok 2016, aż do uchwalenie przez Sejm 16 grudnia 2016r. ustawy represyjnej (obniżającej w radykalny sposób emerytury i renty znacznej liczbie b. funkcjonariuszy i żołnierzy, w tym ze Straży Granicznej), działania Związku oraz jego przedstawicieli w Federacji poświęcone były w szczególności: monitorowaniu poczynań władzy w przygotowywaniu projektów tej ustawy, aktywnym próbom wyjaśniania decydentom (w formie pism i poprzez media) bezsensu tej ustawy oraz przygotowywania się do pomocy prawnej i materialnej potencjalnie poszkodowanym emerytom.

Do najważniejszych działań zaliczamy:

 • W dniu 17 lutego 2016r. odbyło się w Warszawie spotkanie 54 przedstawicieli 18 organizacji grupujących emerytów i rencistów mundurowych, na którym uzgodniono wstępne kierunki wspólnych działań i podjęto decyzje organizacyjne i personalne dot. tworzenia zespołów problemowych (kol. Miksiewicz – zespół prawny, kol. Jankowski – zespół medialny).
 • W dniu 12 marca 2016r. na posiedzeniu ZG ZEiRSG w Lubaniu zaakceptowano dotychczasowe działania przedstawicieli Związku w Federacji, pozytywnie oceniono współpracę z NSZZFSG oraz uzgodniono dalsze czynności ZG w sferze ubezpieczeń pakietowych członków Związku i ich rodzin (w następnych miesiącach przedstawiciele ZG nawiązali współpracę z Europejskim Konsorcjum Ubezpieczeniowym w Warszawie, obsługującym w tym zakresie również funkcjonariuszy i pracowników SG).
 • W dniu 6.04.2016r. reprezentanci Związku kol. A. Miksiewicz i kol. J. Jankowski oraz Dziekan Klubu Generałów i Admirałów SG, emerytowany gen. bryg. SG Tadeusz Frydrych, podczas spotkania w Warszawie, uzgodnili wstępnie zasady współpracy na rzecz emerytów i rencistów SG,
 • W dniu 23 czerwca 2016r. w Warszawie odbyło się rozszerzone posiedzenie Zarządu Federacji, poświęcone omówieniu propagandy w mediach na temat konieczności przeprowadzenia powtórnej dezubekizacji wśród emerytów mundurowych, i przeanalizowaniu prezentowanego wstępnie przez MSWiA projektu ustawy w tym zakresie.
 • W dniu 19.07.2016r. Związek nasz – za pośrednictwem Prezesa kol. A. Miksiewicza – zgłosił się w trybie ustawy o lobbowaniu w procesie stanowienia prawa, do konsultacji w dalszych pracach MSWiA nad projektem zmian w ustawie emerytalnej dot. emerytur i rent pobieranych z MSWiA (projekt przedstawiono publicznie w dniu 12.07.2016r.), zajmując przy tym krytyczne stanowisko i formułując własne poprawki do tego projektu.
 • W dniu 20 lipca 2016r. odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Zarządu Federacji poświęcone m.in. omówieniu projektu zmian w ww. ustawie emerytalnej i przygotowaniu krytycznej opinii w sprawie tego projektu, a także zorganizowaniu przez Federację specjalnej Konferencji na temat spraw emerytalnych służb mundurowych.
 • W dniu 26.09.2016r. w Warszawie odbyła się Konferencja zorganizowana przez Federację pt. „Służby mundurowe w społeczeństwie obywatelskim”, której głównymi celami było: zainteresowanie społeczeństwa i przedstawicieli władzy problemami emerytów służb mundurowych, wskazanie możliwości wykorzystania ich wiedzy w działaniach na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego, a także ukazanie zagrożeń dla jedności środowiska służb mundurowych i stabilności uprawnień wynikających z praw nabytych (w kontekście zapowiedzi władz o obniżeniu emerytur mundurowych). W konferencji uczestniczyli przedstawiciele stowarzyszeń emerytów mundurowych oraz zaproszeni licznie goście ze świata nauki (głównie ze środowisk prawniczych), b. ministrowie spraw wewnętrznych poprzednich rządów, przedstawiciele Rzecznika Praw Obywatelskich i Obywatelskiego Parlamentu Seniorów i inne autorytety. Niestety, pomimo zaproszeń, na konferencję nie przybyli przedstawiciele organów władzy. Ze ZEiRSG uczestniczyła delegacja w składzie: prezes Związku kol. Adam Miksiewicz, wiceprezes kol. Jerzy Jankowski, sekretarz Regionu Nadodrzańskiego kol. Włodzimierz Tiszuk i przedstawiciel ZEiRSG w Warszawie kol. Henryk Balcer, a w charakterze zaproszonych przez Związek gości: Pan Andrzej Brachmański – b. żołnierz WOP i b. wiceminister MSWiA oraz Pan Ryszard Woźniak – emeryt SG z Warszawy. Ponadto środowisko b. WOP i SG reprezentowali przedstawiciele Klubu Generałów i Admirałów Straży Granicznej RP (generałowie: Andrzej Anklewicz, Tadeusz Frydrych, Andrzej Wasiuk i Marian Kasiński), a także emeryci z Przemyśla z Koła nr 1 NSZZ FSG (Zdzisław Welszyng, Cezary Okoczuk i Wacław Kabała).
 • W listopadzie 2016r. ukazało się, że MSWiA pod obrady Sejmu zamierza skierować inny projekt zmian w ustawie emerytalnej, niż ten zgłoszony w lipcu do konsultacji. W dniu 24.11.2016r. Zarząd Federacji SSM RP zajął krytyczne stanowisko w sprawie nowego projektu ustawy, obniżającej w radykalny sposób emerytury i renty policyjne, skierowanego przez MSWiA pod obrady Rządu w dniu 15.11.2016r.
 • W dniu 1.12.2016r. w Komendzie Głównej SG odbyło się posiedzenie ZG Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy SG z udziałem Wiceministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Jakuba SKIBY i Komendanta Głównego SG płk. Marka Łapińskiego, podczas którego Prezes ZEiRSG  A. MIKSIEWICZ w imieniu ZG ZEiRSG przedstawił opinię naszego Związku na temat aktualnie procedowanego w Sejmie projektu ustawy obniżającej emerytury i renty byłym i aktualnym funkcjonariuszom SG. Opinia ta w formie Oświadczenia została przekazana Ministrowi na piśmie. Negatywne stanowisko na temat procedowanej ustawy wyraził także ZG NSZZFSG, podobnie jak kilka tygodni wcześniej Prezydium Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych.
 • W dniu 2 grudnia 2016r. przed Sejmem RP w Warszawie na zgromadzeniu publicznym, zorganizowanym przez Prezydenta Federacji SSM RP insp. w st. spocz.  Zdzisława CZARNECKIEGO, emeryci i renciści mundurowi, ich rodziny, a także sympatycy organizacji i stowarzyszeń Federacji wraz niektórymi warszawiakami, protestowali przeciwko rządowemu projektowi ustawy obniżającej drastycznie emerytury i renty mundurowe, w tym także renty rodzinne. Organizatorzy protestu, przedstawiciele niektórych partii opozycyjnych i ugrupowań pozaparlamentarnych, a także reprezentanci stowarzyszeń wchodzących w skład Federacji SSM RP, wyrażali w przemówieniach swój sprzeciw wobec treści projektu ustawy, stojącym za nim motywom politycznym, a także sposobowi procedowania nad nim przez Rząd. (w lipcu 2016r. konsultacjom społecznym poddano inny projekt, niż ten, który kilka miesięcy później w listopadzie skierowany został do Sejmu po zaakceptowaniu przez Rząd z pominięciem konsultacji). W imieniu emerytów i rencistów Straży Granicznej głos zabrał Prezes Związku Emerytów i Rencistów SG Kol. Adam MIKSIEWICZ, który zapoznał zgromadzonych z podjętymi w ostatnim czasie przez Związek działaniami w tej sprawie.
 • W dniu 13 grudnia 2016r. w godz. 10.00 – 11.00 pod siedzibą oddziału IPN przy ul. Reformackiej w Krakowie odbył się protest przeciwko projektowi ustawy obniżającej radykalnie emerytury i renty mundurowe. Pikieta protestacyjna została zorganizowana przez Zarząd Wojewódzki SEiRP w Krakowie. Brało w niej udział około 100 osób, w tym delegacje Regionu Sądeckiego i Regionu Kraków-Balice ZEiRSG. Protest został zakłócony przez grupę kilkunastu osób z KPN i Klubu „Gazety Polskiej” w Krakowie, która w sposób krzykliwy, używając wyzwisk wobec zgromadzonych, usiłowała ich sprowokować do ewentualnej rozróby. Wyzwiska na chwilę ucichły, gdy członkowie ZEiRSG rozwinęli baner reklamowy zawierający logo Związku i napis „Związek Emerytów i Rencistów Straży Granicznej”. Konsternacja krzykliwej grupki nie trwała długo  i za chwilę na nowo zaczęto nas wyzywać od zdrajców, oprawców i sługusów Moskwy, może tylko z nieco mniejszym natężeniem. Twarzą naszego protestu stał się Kolega Lesław SKALNIAK z Krakowa, były Komendant PSG Kraków-Balice, który na dwóch arkuszach papieru przygotował napisy: „2006 MIANOWANY KOMENDANTEM”, „2016 UZNANY „OPRAWCĄ”. Motywy swego udziału w proteście Kol. Skalniak przedstawił szczegółowo w wywiadzie dla „Gazety Wyborczej”, udzielonym bezpośrednio podczas trwania protestu.
 • Również 13 grudnia 2016r. w Warszawie trwała pikieta protestacyjna przed Sejmem RP zorganizowana przez Federację SSM RP. Podczas trwania pikiety wystąpił na scenie z krytyczną mową w sprawie projektu obniżania emerytur i rent mundurowych były pierwszy Komendant Główny SG, płk rez. SG prof. Marek LISIECKI, współtwórca ustawy o SG i organizator tej służby. Pan Komendant z własnej inicjatywy wyraził chęć działania wspólnie z naszym Związkiem na rzecz niedopuszczenia do uchwalenia tak niekonstytucyjnej ustawy! W związku z taką postawą Prezes Związku Kol. Adam MIKSIEWICZ w trybie alarmowym (przy wsparciu przewodniczącego NSZZFSG mjr. W. TYLA), zgłosił Pana prof. Lisieckiego, jako naszego eksperta, do udziału w pracach połączonych komisji sejmowych (AiSW i PSR), które tego samego dnia w godzinach popołudniowych procedowały nad projektem ustawy obniżającej emerytury i renty mundurowe. W pracach tych komisji brał udział także wspomniany już mjr W. Tyl, przedstawiciele ZG NSZZ Policjantów, a także Prezydent Federacji SSM RP Zdzisław Czarnecki i b. Szef Kadr Służby Więziennej Grzegorz  Domaszewicz. Niestety, efekty prac obu połączonych komisji nie były dla nas satysfakcjonujące, gdyż wszystkie proponowane przez opozycję zmiany na lepsze w projekcie ustawy obniżającej emerytury i renty policyjne, były odrzucane w głosowaniach przez większość rządzącą.
 • W dniu 16 grudnia 2016 r. w Sali Kolumnowej wbrew procedurom i bez wymaganego kworum Sejm uchwalił ustawę zwaną po raz drugi „dezubekizacyjną”, a przez poszkodowanych emerytów i rencistów – represyjną. Prezydent RP podpisał ustawę w przeddzień Sylwestra!

     Dnia 9 stycznia 2017 r. Prezes Związku A. Miksiewicz zwrócił się do członków ZEiRSG oraz całego środowiska emerytów i rencistów formacji granicznych z apelem o konsolidację, wstępowanie w nasze szeregi, zarówno do działających już Regionów Związku, jak i do nowo tworzonych organizacji terenowych. Apel został skierowany do wszystkich Regionów i ogłoszony na stronie internetowej.

       W dniu 19.01.2017 r. odbyło się posiedzenie Zarządu FSSM RP poświęcone niemal w całości omówieniu sytuacji, jaka powstała po uchwaleniu przez Sejm ustawy represyjnej. Dokonano analizy i oceny sytuacji, podjętych w trybie pilnym działań na forum międzynarodowym i krajowym. Zostały one opisane na stronie internetowej Federacji. Wypracowano też kierunki działań na najbliższy okres w celu przeciwdziałania skutkom tej ustawy. M.in. ustalono, że konieczne będą wzory odwołań od decyzji ZER MSWiA obniżających emerytury i renty, nadające się do wykorzystania przez poszkodowanych. Wytypowano kancelarie prawne do opracowania takich wzorów i ustalono konto bankowe do wpłat darowizn na walkę z haniebną ustawą. Utworzono też zespół prawny przy Zarządzie Federacji, do którego został wybrany Prezes A. Miksiewicz.

       Informacje o zamierzeniach Federacji oraz ogłoszony wcześniej Apel Prezesa Związku o konsolidację środowiska spowodował ożywienie wśród emerytów i rencistów służb granicznych i przyczynił się do szybkiego tworzenia nowych struktur terenowych Związku:

 • W dniu 03.02.2017r. pięcioosobowa grupa inicjatywna na czele z Kol. Józefem KRASKĄ  zorganizowała zebranie założycielskie Regionu, w którym uczestniczyło 39 emerytów i rencistów b. WOP – u i Straży Granicznej. Zebrani jednogłośnie podjęli uchwałę o utworzeniu Regionu ZEiRSG w Świnoujściu.
 • W dniu 15.02.2017r. pięcioosobowa grupa inicjatywna na czele z Kol. Markiem ŁYCZKIEM zorganizowała zebranie, w którym uczestniczyło 35 emerytów i rencistów b. WOP – u i Straży Granicznej. Zebrani jednogłośnie podjęli uchwałę o odtworzeniu Regionu ZEiRSG w Kętrzynie o nazwie Region „Warmińsko-Mazurski”.
 • W dniu 15.02.2017r. w Gdańsku na wniosek 5-osobowej grupy inicjatywnej Kolegów w składzie: KRUGŁY Władysław, CYMS Henryk, CHMIELAK Mirosław, KOŻYCZKOWSKI Stefan i SOBOLEWSKI Wiesław, zorganizowane zostało zebranie założycielskie nowego Regionu ZEiRSG z siedzibą w Gdańsku, który przyjął nazwę „Region Pomorski”.
 • W dniu 19 lutego 2017 r. grupa kolegów w składzie: Czyż Janusz, Ruchała Tadeusz i Wakuluk Kazimierz, zorganizowała w Szczecinie zebranie emerytów i rencistów WOP i Straży Granicznej, w którym wzięło udział 25 osób. W jego trakcie zapadła decyzja o utworzeniu Regionu „Szczecin” Związku Emerytów i Rencistów SG.
 • W dniu 5.03.2017 r. w  miejscowości Chojna trzyosobowa grupa inicjatywna w składzie: Kol. Szczepko Antoni, Kol. Mróz Zenon i Kol. Wąchała Stanisław, zorganizowała zebranie założycielskie Regionu Związku Emerytów i Rencistów SG, w którym wzięło udział 22 emerytów i rencistów b. Wojsk Ochrony Pogranicza i Straży Granicznej.  Zebrani jednogłośnie podjęli uchwałę o utworzeniu Regionu ZEiRSG w Chojnie.

     W dniu 6 maja 2017 r. w Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu odbył się IV Zjazd Krajowy Sprawozdawczo-Wyborczy ZEiRSG. Zjazd otworzył ustępujący Prezes Związku kol. Adam Miksiewicz. Obrady przebiegały w uroczystym nastroju i sprawnie, co należy zawdzięczać dobrej organizacji Zjazdu przez kończące kadencję władze Związku i kolegów z Regionu im. Ziemi Łużyckiej ZEiRSG w Lubaniu, a także prowadzeniu w sposób profesjonalny obrad przez Przewodniczącego Zjazdu kol. Mariusza Kolankę. Zjazd zaszczycili swoją obecnością zaproszeni goście, m.in. Prezydent Federacji SSM RP Zdzisław Czarnecki.

     Ustępujący ZG wskazał w sprawozdaniach, że Związek zwiększył swoją liczebność w mijającej kadencji i rozrósł się, dojrzał organizacyjnie i wzmocnił się właściwie pod każdym względem. Na szczególną uwagę zasługują działania usprawniające działalność organizacyjną i finansową Związku, poprawienie komunikacji wewnątrzzwiązkowej (utworzenie nowej strony internetowej i szerokie korzystanie z możliwości systemów elektronicznych podczas konsultacji i podejmowania uchwał przez ZG), a także zaangażowanie Związku w działania Federacji SSM RP, szczególnie w ostatnich 2 latach, gdy pojawiły się zagrożenia dla emerytów i rencistów mundurowych w zakresie drastycznych obniżek ich emerytur i rent. Delegaci jednogłośnie przegłosowali uchwałę akceptującą wnioski Głównej Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium odchodzącemu Zarządowi Głównemu.

        W wyniku wyborów nowych władz Związku nastąpiła częściowa wymiana w składzie ZG i GKR i do części doświadczonych działaczy dołączyli nowi, głównie z niedawno powstałych Regionów Związku. Prezesem Związku został ponownie wybrany jednogłośnie Kol. Adam MIKSIEWICZ.

       Zjazd uchwalił kilka zmian w Statucie i w Regulaminie Komisji Rewizyjnych, ale największym zainteresowaniem cieszył się punkt porządku obrad dotyczący działalności Federacji SSM RP, w tym udziału naszego Związku, w podejmowanych działaniach protestacyjnych w trakcie procedowania nad ustawą represyjną z dnia 16 grudnia 2016 r., a po jej uchwaleniu – z przeciwdziałaniem jej skutkom. Ciekawą prelekcję na ten temat przedstawił Prezydent Federacji posiłkując się specjalnie przygotowaną prezentacją wizualną. Scharakteryzował dotychczasowe działania Federacji w tym zakresie, wskazał na zaangażowanie naszego Związku i przedstawił kierunki działania na najbliższy okres. Zaapelował też o możliwie maksymalne włączenie się w organizację komitetów popierających obywatelską inicjatywę ustawodawczą podjętą przez Federację i mającą na celu skierowanie pod obrady Sejmu ustawy antyrepresyjnej, usuwającej z porządku prawnego ustawę grudniową – po zebraniu co najmniej 100 tysięcy podpisów pod przygotowywanym projektem.

M.in. zalecenia w tym zakresie, oprócz innych zadań, znalazły się w uchwale programowej Zjazdu (Program Związku 2017-2021), której treść znajduje się na stronie internetowej w dziale dot. przepisów prawnych.

Prezes A. Miksiewicz, Prezydium Zjazdu i zaproszeni goście.

KADENCJA POCZĄWSZY OD ROKU 2017.

Po IV Zjeździe Krajowym Sprawozdawczo-Wyborczym w ciągu kilku miesięcy powstały następne Regiony Związku:

 • W dniu 19.05.2017r. 10-osobowa grupa inicjatywna z rejonu Tuplic zorganizowała zebranie założycielskie Regionu, podczas którego, kierując się przepisami statutu Związku, wybrano Zarząd Regionu oraz przyjęto nazwę „Region Tuplice”.
 • W dniu 30.06.2017r. grupa inicjatywna emerytów i rencistów SG z Kołobrzegu i okolic zorganizowała zebranie założycielskie Regionu ZEiRSG, podczas którego, kierując się przepisami statutu Związku, wybrano Zarząd Regionu oraz przyjęto nazwę „Region Kołobrzeg”.
 • W dniu 11.12.2017r. 5-osobowa grupa inicjatywna z Kudowy – Zdroju i okolic zwołała zebranie założycielskie Regionu w liczbie 12 osób, podczas którego, kierując się przepisami statutu Związku, wybrano Zarząd Regionu oraz przyjęto nazwę dla Regionu „Ziemia Kłodzka”.

     Działania ZEiRSG w II połowie 2017 roku i w latach kolejnych skoncentrowane były głównie na przeciwdziałaniu skutkom ustawy represyjnej. Pierwsze decyzje ZER MSWiA, obniżające emerytury i renty, pojawiły się już w czerwcu 2017 roku i były z coraz większym natężeniem przesyłane represjonowanym w kolejnych miesiącach. Staraniem Federacji SSM RP prawnicy warszawskiej Kancelarii Pietrzak Sidor & Wspólnicy opracowali wzory odwołań (5 wariantów) od tych decyzji, wyrażając zgodę na ich wykorzystanie w indywidualnych sprawach przez osoby objęte ustawą represyjną. W związku z tym, że wzory odwołań nie odpowiadały w pełni specyfice służby represjonowanych żołnierzy i funkcjonariuszy w b. WOP-ie i później w Straży Granicznej, nieformalny zespół Zarządu Głównego (Kol. M. Kolanko, A. Miksiewicz, M. Kosmaty, J. Jankowski, a później także A. Budzyński) w niedługim czasie przygotował modyfikację tych wzorów dostosowując je do potrzeb odwołujących się pograniczników. Wzory te z odpowiednimi instrukcjami, a także dodatkowe dokumenty pomocnicze zamieszczono na witrynie internetowej Związku.
W maju 2017 r. Zarząd Federacji powołał Obywatelski Komitet Inicjatywy Ustawodawczej (OKIU) w sprawie przygotowania obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy zaopatrzeniowej funkcjonariuszy z dnia 18 lutego 1994 r., w celu wyrugowania z obiegu prawnego zapisy ustawy represyjnej obniżającej wbrew prawu emerytury i renty mundurowe, a także w celu zebrania odpowiedniej (ponad 100 tyś.) liczby podpisów popierających projekt. W skład Komitetu wszedł Prezes Związku Kol. A. Miksiewicz i członek Regionu Koszalin i jednocześnie Dziekan Klubu Generałów i Admirałów SG Kol. T. Frydrych. W dniu 1.06.2017 r. na pierwszym posiedzeniu Komitetu jego członkowie jednogłośnie powierzyli funkcję Pełnomocnika Komitetu b. posłowi Andrzejowi Rozenkowi, a funkcję jego Zastępcy – emerytowanemu gen. Markowi Dukaczewskiemu. Nasi członkowie Związku również wykazali się aktywnością w dalszych działaniach OKIU: Kol. A. Miksiewicz współtworzył obywatelski projekt ustawy, pod którą zbierano później podpisy, a Kol. T. Frydrych wielokrotnie uczestniczył w spotkaniach Komitetu z lokalnymi strukturami poszkodowanych emerytów mundurowych i ich sympatykami w terenie.
Niezależnie od powyższych działań na forum Federacji, Regiony Związku – jak co roku o tej porze – organizowały lub brały udział w majowych obchodach święta Straży Granicznej, a także w kilku przypadkach w obchodach 72 rocznicy powstania WOP. Ponadto w dniach 18–24.06. 2017 r. w rejonie Żywca odbył się 46 Ogólnopolski Rajd Górski „Szlakami Obrońców Granic” – Beskid Mały 2017. W rajdzie brała udział drużyna Związku na czele z Prezesem A. Miksiewiczem, wystawiona przez Region Sądecki.
W Federacji w tym czasie podjęto inicjatywę organizacji w terenie Komitetów Protestacyjnych, koordynujących zbieranie podpisów pod projektem obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej, a także działania w ramach terenowych porozumień służb mundurowych. Władze naszego Związku uznały, że Związek nie będzie tworzył odrębnych komitetów, a Regiony Związku włączą się w działania lokalnych Komitetów Protestacyjnych, zarówno w fazie zbierania podpisów jak i później przy realizacji innych inicjatyw. Decyzje w tej sprawie zapadły na poszerzonym o prezesów Regionów posiedzeniu Prezydium ZG, które odbyło się w Świnoujściu w dniach 8-9 lipca 2017 r. Utworzono wówczas specjalne konto bankowe, tzw. konto wsparcia, z zamiarem gromadzenia środków finansowych na cele pomocowe dla represjonowanych, zarówno w fazie odwołań i procesów sądowych, jak i w okresie późniejszym. Realizując zadania określone przez Prezydium ZG Zarządy Regionów przystąpiły do działań organizacyjnych w zakresie uaktualniania (lub zawierania na nowo) lokalnych porozumień ze strukturami innych związków mundurowych w terenie oraz przygotowania akcji zbierania podpisów pod wspomnianym wyżej projektem ustawy zmieniającej ustawę represyjną (m.in. zebrania takie odbyły się w Koszalinie, Kołobrzegu, Tuplicach, Słubicach, Świnoujściu, Szczecinie, Gdańsku, Cieszynie, Nowym Sączu).
Warto odnotować, że prowadzone od kilku lat usilne starania Prezesa Związku Kol. A. Miksiewicza doprowadziły w końcu do rozstrzygnięcia sprawy wydawania zaświadczeń emerytom i rencistom Straży Granicznej, potwierdzających uprawnienia emerytów i rencistów SG oraz ich współmałżonków do ulg w publicznym transporcie zbiorowym w Polsce. Pismo w tej sprawie z Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 lipca 2017 r., podpisane przez Sekretarza Stanu Kazimierza Stalińskiego i przesłane na ręce Prezesa Związku, określa uzgodnienia poczynione przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa z kierownictwem Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych (SERP). Wynika z nich, że emeryci i renciści SG po wskazane wyżej zaświadczenia powinni się zwracać do wojewódzkich i terenowych struktur SERP. Zabiegając od kilku lat o załatwienie tej sprawy liczyliśmy, że nasz Związek zostanie wpisany do nowego Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2017 r. poz. 810), jako jedna z organizacji uprawnionych do wydawania tego rodzaju zaświadczeń. Niestety brak Regionów naszego Związku w części województw w Polsce spowodował, że nie otrzymaliśmy odrębnego uprawnienia w tej sprawie, a emerytów i rencistów SG skierowano po przedmiotowe zaświadczenia do struktur SERP, operujących we wszystkich województwach.
W II połowie lipca 2017 r. rozpoczęły się spotkania w terenie przedstawicieli OKIU, z lokalnymi Komitetami Protestacyjnymi i środowiskami objętymi ustawą represyjną. W spotkaniach uczestniczyła większość członków OKIU, przy czym najbardziej aktywnie: b. poseł A. Rozenek, Prezydent Federacji Z. Czarnecki, gen. M. Dukaczewski, gen. A. Rapacki, a także członek ZEiRSG gen. T. Frydrych. Cieszyły się one powszechnym zainteresowaniem, gdyż wyjaśniały procedurę zbierania podpisów poparcia pod obywatelskim projektem ustawy i wniesienia projektu do Sejmu, możliwości dalszej drogi prawnej poszkodowanych emerytów i procedury odwołań od decyzji ZER, konieczności organizowania się wokół działających już stowarzyszeń emerytów mundurowych i udzielania wsparcia tym partiom politycznym, które jednoznacznie deklarowały pomoc represjonowanym (np. SLD, który później przy pomocy swoich struktur w całej Polsce zbierał podpisy poparcia pod projektem ustawy).
W dniu 30.08.2017 r. w Zakopanem pożegnaliśmy wieloletniego działacza naszego Związku, wiceprzewodniczącego Głównej Komisji Rewizyjnej Kol. Mariana TOTĘ, który w dniu 20.08.2017r. zmarł na Słowacji w szpitalu w Rużomberoku, gdzie przebywał na leczeniu powypadkowym. Został on, jako pierwszy członek Związku, uhonorowany przez Zarząd Główny wpisem do Honorowej Księgi Zasłużonych dla Związku.
We wrześniu, jak co roku, Regiony obchodziły święto Związku i Dzień Weterana Służby Granicznej, przypadający na dzień 13 września. Relacje zamieszczono na witrynie internetowej.
W dniu 13 października 2017 r. Marszałek Sejmu RP wydał Postanowienie o przyjęciu Zawiadomienia o utworzeniu Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP ds. ustawy o zmianie ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin. Zgodnie z obowiązkiem prawnym wynikającym z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 24 czerwca 1999 r. o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli, w dniu 16 października 2017 r. w „Dzienniku Trybuna” zostało opublikowane wymagane ogłoszenie Pełnomocnika Komitetu. Oznaczało to, że wszystkie warunki formalno-prawne zostały spełnione i Federacja oraz współpracujące z nią inne stowarzyszenia i organizacje mogły przystąpić do zbierania podpisów obywateli popierających obywatelski projekt ustawy.
Okres zbierania podpisów poparcia obfitował w szereg zebrań poszkodowanych i ich sympatyków, spotkań członków OKIU, interpelacji poselskich składanych do MSWiA w sprawie ustawy represyjnej i jej tragicznych skutków (w rocznicę jej uchwalenia tj. 16.12.2017 r. Federacja odnotowała 25 ofiar śmiertelnych, w tym 5 spośród funkcjonariusz SG, będących wynikiem bezpośredniego oddziaływania na represjonowanych decyzji ZER MSWiA o zabraniu bądź radykalnym obniżeniu emerytur czy rent). Problemem bezprawności ustawy represyjnej i jej skutkami zaczęły się interesować także niektóre media.
W dniu 11.01.2018 r. przedstawiciele OKIU Federacji SSM RP złożyli w Sejmie RP projekt ustawy zmieniającej represyjną ustawę emerytalną służb mundurowych, załączając do niego ćwierć miliona podpisów Polek i Polaków popierających tę zmianę. Bezpośrednio po złożeniu dokumentów w Kancelarii Sejmu RP pod Sejmem odbyła się manifestacja emerytów i rencistów służb mundurowych poszkodowanych ustawą represyjną oraz ich sympatyków, w tym przedstawicieli niektórych partii politycznych z najszerszym udziałem Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Środowiska emerytów i rencistów formacji granicznych reprezentowane były przez przedstawicieli ZEiRSG, Klubu GiA Straży Granicznej, Stowarzyszenia BŻiF Służb Granicznych RP „Granica”, Stowarzyszenia Weteranów Polskich Formacji Granicznych, Bractwa Motocyklowego Żołnierzy WOP oraz kolegów niezrzeszonych. ZEiRSG reprezentowany był przez 5 Regionów Związku: Region Szczecin, Region Chojna, Region Ziemia Kłodzka, Region Kołobrzeg i Region Koszalin. Razem delegacja liczyła 18 osób, w tym 3 członków Prezydium Zarządu Głównego na czele z Wiceprezesem Związku Kol. Januszem Babiarzem, Głównym Skarbnikiem Kol. Andrzejem Ormanem i Członkiem Prezydium Kol. Markiem Meszyńskim. W trakcie manifestacji głos w imieniu środowiska emerytów i rencistów formacji granicznych zabrali: były pierwszy Komendant Główny Straży Granicznej płk prof. Marek Lisiecki oraz były Zastępca Komendanta Głównego SG gen. bryg. SG Tadeusz Frydrych. Obydwaj w swoich wystąpieniach podkreślali zasługi i wkład emerytów i rencistów WOP i Straży Granicznej w ochronę granicy RP w okresie przełomu ustrojowego 1989-1990 i bezpośrednio po nim, a także w latach następnych, oraz wskazywali na nieludzkie i niezgodne z Konstytucją RP regulacje prawne wprowadzone ustawą represyjną wobec emerytów i rencistów mundurowych, w tym ich rodzin. Delegacja ZEiRSG zaprezentowała interesujący baner związkowy ufundowany przez Zarząd Główny, na tle którego wiele osób robiło sobie zdjęcia pamiątkowe.
W styczniu 2018 roku w Sądzie Okręgowym w Warszawie rozpoczęły się pierwsze rozprawy sądowe z odwołań represjonowanych emerytów od decyzji ZER MSWiA. W dniu 24 stycznia 2018 roku jeden ze składów sędziowskich wydał postanowienie o zawieszeniu postępowania i skierowaniu zapytania prawnego do Trybunału Konstytucyjnego o zgodność z Konstytucją RP ustawy represyjnej. Spowodowało to wstrzymanie spraw innych poszkodowanych rozpatrywanych przez ten Sąd (składy sędziowskie zaczęły zawieszać postępowania do czasu rozstrzygnięcia zapytania prawnego przez Trybunał Konstytucyjny).
W dniu 28 lutego 2018 r. w Brukseli w Parlamencie Europejskim odbyła się Konferencja pt. „Represje wobec emerytowanych funkcjonariuszy policji i żołnierzy w Polsce”. Organizatorami brukselskiej konferencji było troje europosłów SLD (Bogusław Liberadzki, Krystyna Łybacka i Janusz Zemke) oraz Federacja Stowarzyszeń Służb Mundurowych. Z Polski przyjechała ponad 50-osobowa delegacja, w tym osoby pokrzywdzone ustawą, b. minister MSWiA z początku lat 90-tych Henryk Majewski, przedstawiciele FSSM z prezydentem Zdzisławem Czarneckim, związków i stowarzyszeń służb mundurowych wchodzących w skład Federacji, SLD, OKIU z Andrzejem Rozenkiem, przedstawiciel Rzecznika Praw Obywatelskich, reprezentanci różnych instytucji europejskich i dziennikarze. Tak się złożyło, że spośród pograniczników nie było żadnego delegata, mimo wcześniejszych propozycji udziału w Konferencji kogoś z naszego grona. Obszerna relacja na temat Konferencji została zamieszczona na portalu Onet.pl (link do niej > o ustawie dezubekizacyjnej w Brukseli), a także na stronie Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP.
W dniach 17-18 marca 2018 r. w m. Słubice odbyło się posiedzenia plenarne Zarządu Głównego ZEiRSG, poszerzone o prezesów Regionów i przedstawicieli Głównej Komisji Rewizyjnej. W toku obrad Prezes Związku kol. Adam Miksiewicz poinformował zebranych, że rezygnuje z funkcji Prezesa Związku wskazując, że wywiązał się z umowy, jaką zawarł z nowym Zarządem Głównym wybranym na IV Zjeździe Związku prawie rok temu. Otóż wówczas na prośbę nowego Zarządu Głównego zgodził się być Prezesem Związku na drugą kadencję do czasu, aż nowe władze nabiorą doświadczenia i okrzepną w działaniach. Teraz Prezes Miksiewicz uznał, że ten czas nadszedł i pora przekazać kierowanie Związkiem komuś z młodszych kolegów. Zaznaczył jednocześnie, iż nie rezygnuje z udziału w dalszych pracach Zarządu Głównego Związku i będzie wspomagał nowego Prezesa. W związku z powyższym Zarząd Główny po konsultacjach jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie zmian na stanowiskach osób funkcyjnych Zarządu Głównego: nowym Prezesem został Kol. Marek Meszyński z Regionu Koszalin, a Kol. Adam Miksiewicz wszedł na jego miejsce do Prezydium ZG jako jego członek. Podjęto też decyzję, iż nowy Prezes Związku – obok Kol. Adama Miksiewicza – będzie delegatem Związku na III Kongres Federacji SSM RP. W ramach podziękowania za długoletnie przewodzenie Związkowi Zarząd Główny Związku podjął uchwałę o wpisaniu kol. Adama Miksiewicz do Honorowej Księgi Zasłużonych dla Związku. Nowo wybrany Prezes Związku Kol. Marek Meszyński, dziękując za wybór na funkcję Prezesa Związku, zaapelował do wszystkich o pomoc i wzajemne wspomaganie się, aby Związek nadal się rozwijał i odpowiadał na zapotrzebowanie środowisk emerytów mundurowych formacji granicznych. Podsumowując obrady nowy Prezes Związku Kol. Marek Meszyński podziękował wszystkim za aktywność i przedstawiane propozycje, zaapelował o kontynuowanie działań w Regionach w zakresie przeciwdziałania skutkom ustawy represyjnej (w tym włączenie się w miarę możliwości w demonstrację przed Sejmem w dniu 22.03.2018 r. organizowaną przez Federację SSM RP) oraz o pilne przeprowadzenie w Regionach konsultacji w sprawach zgłoszonych podczas posiedzenia ZG.

Ciąg dalszy niebawem nastąpi.

Opracował  Jerzy Jankowski w konsultacji z Zespołem Redakcyjnym strony internetowej.