Historia Związku

Zarys historii Związku

         Pomysł powołania stowarzyszenia, stawiającego sobie za główny cel obronę szeroko rozumianych interesów emerytów i rencistów służb granicznych (WOP i SG) oraz ich rodzin, pojawił się w roku 1996 wśród grupy emerytowanych funkcjonariuszy Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w Przemyślu. Wpływ na to miały przemiany ustrojowe w Polsce, zapoczątkowane w końcu lat 80-tych ubiegłego wieku, oraz ich skutki, przejawiające się m. in. w coraz częstszym kontestowaniu przez niektóre środowiska polityczne uprawnień emerytalnych żołnierzy i funkcjonariuszy.

         W wyniku działań podjętych przez emerytów i rencistów SG z Przemyśla powstał komitet założycielski, który w roku 1997 uchwalił Statut Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej i wraz z innymi dokumentami organizacyjnymi skierował do Sądu Wojewódzkiego w Warszawie (sygn. akt VII NS Rej. St. 1650/97). Dzięki akcji informacyjnej komitetu założycielskiego z Przemyśla, podstawowe struktury Związku w postaci kół zaczęły powstawać również w innych rejonach przygranicznych. W rezultacie długotrwałego postępowania sądowego Związek nasz, jako stowarzyszenie o nazwie „Związek Emerytów i Rencistów Straży Granicznej”, został z dniem 28.05.1998r. zarejestrowany w rejestrze stowarzyszeń pod pozycją RSt. 3420. Podziękowania za te działania należą się w szczególności kolegom z Przemyśla: Adamowi Palichowi, Albinowi Gorzelnikowi i Kazimierzowi Urbaniakowi.

         Następnie staraniem grupy kolegów z Przemyśla i innych działaczy Związku z kilku kół terenowych doszło do zwołania w dniu 6.05.2000 r. w Szklarskiej Porębie Krajowego Zjazdu Związku o charakterze organizacyjnym, mającego w założeniach utrwalić powstałe zręby krajowej struktury związkowej. Prezesem Zarządu Głównego został wybrany kol. Adam Palich. Był to początek nadawania ram organizacyjnych tworzącym się kołom i oddziałom Związku w terenie, m.in. w Przemyślu, Nowym Sączu, Lubaniu, Świnoujściu, Koszalinie i Kłodzku. Struktury te działały w zasadzie całkowicie samodzielnie, kierując się tylko statutem, bo ówczesny Zarząd Główny, z powodu trudności organizacyjnych i personalnych, nie zdążył uchwalić w tej kadencji żadnych regulacji finansowo-organizacyjnych ułatwiających działanie struktur terenowych.

         W dniu 4 kwietnia 2003 r. zwołano I Krajowy Zjazd sprawozdawczo-wyborczy w Przemyślu, w którym uczestniczyli delegaci wszystkich istniejących organizacji terenowych.

hist_przem_2003

Delegaci I Krajowego Zjazdu sprawozdawczo-wyborczego ZEiRSG.

         Podczas obrad Zjazdu wskazywano m.in. na trudności we współpracy na linii Związek – Komenda Główna SG, komendanci Oddziałów, naczelnicy Wydziałów Prezydialnych, oraz na przeszkody logistyczne. Podsumowując ten pierwszy okres działalności stwierdzono, że pod względem organizacyjnym był to bardzo trudny moment w życiu Związku, niemniej jednak, pomimo niedociągnięć, podstawowe cele zostały osiągnięte. Za zaangażowanie w pracy społecznej szczególne podziękowania skierowano do kolegów: Bogusława Surdego, Mariana Mierzejewskiego, Mariana Humieji, Józefa Kraski, Tadeusza Dobrowolskiego.

         Zjazd Krajowy uchwalił Regulamin Głównej Komisji Rewizyjnej oraz dwie drobne poprawki do Statutu. Wybrano też nowy Zarząd Główny, którego Prezesem został kol. Bogusław Surdy z Nowego Sącza. Pozostali członkowie ZG rekrutowali się spośród terenowych organizacji rozsianych na obrzeżach całej Polski. Okazało się później, że taka konfiguracja ZG i jego Prezydium dodatkowo pogłębiła istniejące już wcześniej trudności organizacyjno-logistyczne w kierowaniu Związkiem na szczeblu centralnym.

         Nowy Zarząd Główny i jego Prezes stanęli przed koniecznością nadrobienia zaległości oraz realizacji zadań wynikających z uchwały programowej Zjazdu Krajowego. Początkowo działalność Zarządu Głównego i jego Prezesa kol. Bogusława Surdego była aktywna, ale później, w obliczu pojawiających się trudności i niepowodzeń związanych z rejestracją Związku, jego władz naczelnych i Statutu w KRS, a także pogarszającego się stanu zdrowia i kłopotów rodzinnych Prezesa, nastąpiło spowolnienie tych działań i pojawiły się zaniechania. Skutkowały one złożeniem przez niego rezygnacji z funkcji Prezesa w sierpniu 2008 roku i powierzeniem obowiązków wiceprezesowi, czyli kol. Chowańcowi Zbigniewowi z Nowego Targu. Jego działania w tym czasie skoncentrowały się na organizacji kolejnego Zjazdu Krajowego Związku oraz podejmowaniu prób interwencji w Sejmie (wspólnie z przedstawicielami innych związków emerytów służb mundurowych) przeciwko zmianom w ustawie o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy, zmierzającym do obniżenia emerytur części b. funkcjonariuszy SG w przeszłości pełniących służbę w organach zwiadu WOP. Należy podkreślić, że pomimo słabej w tej kadencji działalności Zarządu Głównego, aktywnie działały struktury terenowe Związku, szczególnie w Przemyślu, Lubaniu, Koszalinie i Nowym Sączu, a kolejny oddział Związku powstał w roku 2006 w Słubicach. Niestety, brak aktywnych działań na szczeblu centralnym spowodował, że niektóre koła terenowe naszego Związku podjęły rozmowy z jednostkami organizacyjnymi Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej (NSZZFSG) w celu włączenia się w struktury tego związku, działające przy Oddziałach SG. Statut NSZZFG przewidywał możliwość tworzenia kół terenowych przez emerytów i rencistów WOP i SG w ramach związku zawodowego funkcjonariuszy SG, a przychylne stanowisko jego kierownictwa do tej inicjatywy rozbudzało nadzieję, że być może to rozwiązanie będzie lepsze dla przyszłości emerytów i rencistów służb granicznych, niż trwanie w marazmie w ramach ZEiRSG.

         To nastawienie towarzyszyło znacznej części delegatów podczas obrad II Krajowego Zjazdu sprawozdawczo-wyborczego ZEiRSG w dniu 17.01.2009r.   w Bartkowej k. Nowego Sącza. Zebrani delegaci podczas dyskusji w większości opowiadali się za rozwiązaniem Związku i ewentualnym włączeniem się w struktury NSZZFSG, a tylko przedstawiciele Koszalina i Słubic żywili nadzieję na uratowanie Związku poprzez wybór nowych władz i kontynuowanie podjętych wcześniej wysiłków. Zwolennicy rozwiązania Związku nie zdołali jednak pokonać bariery statutowej umożliwiającej im taki krok (nie uzyskali podczas głosowania większości 3/4 głosów w obecności 2/3 uprawnionych do głosowania) i tym samym Związek nie został rozwiązany. W rezultacie tej decyzji większością głosów wybrano nowy Zarząd Główny, składający się z delegatów z Koszalina i Słubic oraz 1 delegata z Nowego Sącza. Prezesem ZG został kol. Jan Rutkowski z Koszalina, członek poprzedniego Zarządu Głównego.

zg00[1]

Zarząd Główny wybrany na II Krajowym Zjeździe Związku w Bartkowej.

KADENCJA W LATACH 2009 – 2013

         Nowy Zarząd Główny i jego Prezes, po przejęciu dokumentacji i załatwieniu podstawowych spraw organizacyjnych wynikłych po Zjeździe, pierwsze działania aktywne podjął z końcem roku 2009. Przede wszystkim opracowano program działania na okres kadencji, skupiając się na wprowadzeniu regulacji wewnątrzzwiązkowych. Podjęto decyzje o wysokości składek statutowych i ich podziale, uchwalono wstępną instrukcję finansową Związku, założono konto bankowe, utworzono stronę internetową Związku (świetny pomysł dyskutowany na zjeździe w Przemyślu został urzeczywistniony dopiero przez kolegów z Koszalina). Podjęto też decyzje w sprawach dot. legitymacji członkowskich, logo Związku, wzorów sztandaru Związku i odznak związkowych, a świętem Związku ustanowiono wrześniowy „Dzień Weterana Służby Granicznej”. W lipcu 2010r. podjęto uchwałę o przystąpieniu Związku do Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP oraz wyznaczono przedstawiciela Związku w Federacji, którym został wiceprezes ZG kol. Jan Woś ze Słubic.

         W okresie tym stan liczebny Związku wynosił 97 członków zgrupowanych w trzech jednostkach terenowych (Koszalin, Nowy Sącz, Słubice), gdyż pozostałe koła terenowe – po Krajowym Zjeździe Związku w Bartkowej – rozwiązały się lub przeszły w skład struktur NSZZFSG. Głównym więc zadaniem nowego ZG i jego Prezesa było poszukiwanie możliwości rozwoju struktur terenowych Związku i zwiększenia tym samym liczebności jego członków. Nadzieję na przynajmniej częściowe rozwiązanie tego problemu dawała strona internetowa Związku, utworzona 13 marca 2010 roku przez kolegów z Koszalina (Prezesa Jana Rutkowskiego i związkowego informatyka kol. Janusza Szeligę). Rzeczywiście, utworzenie strony internetowej i aktywna jej obsługa, a także działania Prezydium ZG, przyczyniły się do rozwoju Związku i powstania w ciągu dwóch lat pięciu nowych jednostek organizacyjnych Związku (w Kostrzynie Nad Odrą – 24.08.2010r., Hrubieszowie – 08.02.2011r., Kętrzynie – 10.06.2011r., Cieszynie – 25.10.2011r. oraz Ustce – 10.12.2011 roku).

         W IV kwartale 2010 roku podjęto też działania zmierzające do rejestracji Związku, jego władz i Statutu w Krajowym Rejestrze Sądowym. W wyniku postępowania przed Sądem Rejonowym dla m. stołecznego Warszawy w KRS zarejestrowany został pierwszy Statut Związku, przedstawiony w roku 1998 podczas rejestracji w rejestrze stowarzyszeń (z powodów proceduralnych nie mogły być wprowadzone do Statutu poprawki uchwalone na Zjazdach w Przemyślu i w Bartkowej). Decyzją Sądu Związek nasz uzyskał w dniu 21.03.2011r. wpis do KRS pod nr 0000380995, w dniu 18.04.2011 nadano mu nr Regon – 142889845, a w dniu 30.05.2011r. nr NIP – 524-273-50-38. Decyzja Sądu i pozostałych organów ułatwiała dalsze działania Związku, usuwając ograniczenia charakteru formalnego. Ze względu na to, że zarejestrowany Statut był przestarzały i blokował wiele cennych inicjatyw, Zarząd Główny w marcu 2011r. powołał komisję, pod przewodnictwem kol. Jerzego Jankowskiego z Nowego Sącza, do opracowania nowego Statutu, odpowiadającego nowym standardom i oczekiwaniom członków Związku. W listopadzie 2011r. ZG podjął decyzję o zwołaniu w styczniu 2012r. Nadzwyczajnego Zjazdu Krajowego Związku w celu uchwalenia nowego Statutu oraz wyboru dodatkowych członków do składu ZG i GKR, stosownie do obowiązujących w starym Statucie limitów.

         Nadzwyczajny Zjazd Krajowy Związku odbył się w dniach 27-28.01. 2012 r. w Koszalinie. Efektem obrad Zjazdu było uchwalenie nowego Statutu Związku, wprowadzającego dwuszczeblową strukturę organizacyjną: Regiony jako podstawowe jednostki organizacyjne w terenie i władze naczelne w postaci ZG i GKR. Kierując się względami ekonomicznymi zrezygnowano ze szczebla pośredniego, jakim wg starego statutu były oddziały. Rozszerzono także skład Zarządu Głównego z 7 do 15 członków oraz uzupełniono dwa wakaty w składzie Głównej Komisji Rewizyjnej. Zmiany te wraz z odpowiednimi uchwałami Zarządu Głównego zostały zgłoszone do Sądu Rejonowego w Warszawie w celu rejestracji w KRS. W wyniku postępowania sądowego postanowieniem Sądu Rejonowego w Warszawie w dniu 16.07.2012r. nowy Statut Związku został wpisany do KRS i stał się obowiązujący. Stosownie do nowej struktury organizacyjnej rozwiązane zostały dotychczasowe terenowe jednostki organizacyjne Związku i powstały nowe – Regiony – odpowiadające zapisom nowego Statutu. Sąd dokonał także rejestracji nowego Regionu Związku w Głubczycach, który powstał w niecałe dwa miesiące po Nadzwyczajnym Zjeździe Krajowym Związku – 22.03.2012r.

zg00[1] (2)

Delegaci podczas obrad I Nadzwyczajnego Zjazdu Krajowego Związku.

         W dniu 11.11.2012 r. Zarząd Główny uchwałą nr 5/12 wprowadził w życie pierwszy Regulamin Pracy Zarządu Głównego, określający m.in. sposób funkcjonowania i zadania Prezydium, zadania i zakresy czynności dla poszczególnych członków ZG oraz procedurę podejmowania uchwał, w tym drogą elektroniczną. Wprowadzenie elektronicznej procedury podejmowania uchwał znacznie usprawniło pracę ZG, ułatwiło konsultacje i skróciło proces podejmowania decyzji. Był to milowy krok w działalności ZG i wzajemnej komunikacji jego członków.

         W międzyczasie poczynając już od roku 2011 Prezydium ZG Związku nawiązało robocze kontakty z naczelnymi władzami pokrewnych stowarzyszeń grupujących emerytów mundurowych ze Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP oraz ze Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych. Uznano wówczas, że Zarząd Główny, a szczególnie jego Prezydium, powinno się otworzyć na zewnątrz i podjąć współpracę z innymi środowiskami emerytów i rencistów wywodzących się z MSW. Myśli tej przyświecał fakt, iż właśnie te grupy emerytów mundurowych są połączone w dużym stopniu poprzez te same lub niemal podobne akty prawne, stąd też zacieśnienie kontaktów było nie tylko zasadne, ale wręcz konieczne wobec powtarzających się ze strony rządzących elit zakusów odebrania emerytom mundurowym należnych im praw nabytych. Podejmowane wspólnie działania przyczyniły się do budowy korzystnego wizerunku Związku Emerytów i Rencistów SG w środowiskach emerytów mundurowych. Wymiernymi efektami tych działań były m.in.:

  • Dwa wystąpienia przedstawicieli 3 Zarządów Głównych (ZEiRSG, ZEiRPRP oraz SEiRP) w sprawie rozporządzenia dot. funduszu socjalnego emerytów i rencistów służb mundurowych, skierowane do MSW (23.05.2011r. i 27.01.2012 roku).
  • Wystąpienie przedstawicieli 2 Zarządów Głównych (ZEiRSG i ZEiRPRP), skierowane w dn. 08.08.212 r. do Ministra Spraw Wewnętrznych (a później także do posłów i senatorów RP), sprzeciwiające się propozycjom obniżenia odpisów na fundusz świadczeń socjalnych służb mundurowych MSW ze wskaźnika 0,5% na 0,25%. W tej sprawie przygotowano też formę protestu w postaci plakatu na stronach internetowych obydwu stowarzyszeń, informującego o dezaprobacie dla podejmowanych decyzji w ministerstwie SW, a apel ten uzyskał poparcie Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej oraz Koła Terenowego Związku Emerytów i Rencistów SG w Przemyślu (wchodzącego w skład struktur NSZZFSG).
  • Wspólne wystąpienie przedstawicieli 5 Zarządów Głównych (ZEiRSG, SEiRP, ZEiRP RP, Stowarzyszenia Generałów Policji, Stowarzyszenia Komendantów Policji) skierowane w styczniu 2013r. do Sejmu RP, przewodniczących Klubów Parlamentarnych i przewodniczących Komisji Sejmowych, w sprawie obniżenia odpisów na fundusz świadczeń socjalnych służb mundurowych MSW i pomocy mieszkaniowej dla emerytów i rencistów podległych właściwemu ministrowi Spraw Wewnętrznych.
  • Podjęcie przez sojusznicze Związki w dniu 4.04.2013r. pierwszej w swojej historii akcji protestacyjnej w postaci zbierania podpisów wśród członków protestujących Związków i ich rodzin pod apelem sprzeciwiającym się obniżeniu odpisów na fundusz świadczeń socjalnych służb mundurowych MSW.
  • Utworzenie w kwietniu 2013r. przez ZEiRSG zespołu ds. lobbowania w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych podczas prac nad zmianami przepisów dot. funkcjonowania komisji lekarskich w strukturach MSW i obniżenia odpisów na fundusz socjalny służb mundurowych. W skład zespołu na czele z kol. Adamem Miksiewiczem z Nowego Sącza weszli: emeryt SG kol. Henryk Balcer z Warszawy, Prezes ZEiRPRP Pan Albin Piątkowski i Prezes SEiRP Pan Henryk Borowiński. Zespół ten, kierując się zapisami ustawy o lobbowaniu w procesie stanowienia prawa, zgłosił do MSW swój udział i zajął krytyczne stanowisko w pracach legislacyjnych nad wskazanymi wyżej zmianami przepisów prawnych, co zostało zauważone przez kierownictwo MSW.

        Działania te (opisywane też na stronie internetowej Związku) połączone były z akcją informacyjną współpracujących ze sobą Związków, skierowaną do niektórych parlamentarzystów. Przyniosło to efekt w postaci odroczenia przez MSW prac nad obniżeniem wskaźnika odpisu na fundusz socjalny do czasu przeprowadzenia niezbędnych konsultacji.

         Aktywność Prezesa Rutkowskiego i części kierownictwa ZEiRSG została zauważona przez środowiska emerytów i rencistów służb granicznych. W rezultacie na początku 2013r. do Związku przystąpiła duża grupa emerytów WOP i SG z Lubania, gdzie w dniu 14.02.2013r. powstał Region im. Ziemi Łużyckiej.

          Również w lutym (25.02.2013r.) w Warszawie doszło po raz pierwszy do spotkania delegacji ZG Związku (prezes Jan Rutkowski, sekretarz generalny Henryk Barancewicz i członek Zarządu Głównego Mariusz Kosmaty) z Komendantem Głównym SG gen. bryg. SG Dominikiem Traczem i jego zastępcą gen. bryg. SG Markiem Borkowskim. Podczas spotkania delegacja ZG poinformowała o działalności Związku w środowisku emerytów i rencistów WOP i SG, przedstawiła problemy nurtujące to środowisko i skierowała do Komendanta Głównego SG postulaty i propozycje zmierzające do usprawnienia współpracy na linii Związek – Straż Graniczna. Chodziło w szczególności o ujednolicenie procedur przy korzystaniu przez emerytów i rencistów SG z funduszu socjalnego, określenie zakresu korzystania przez Związek ze środków transportu SG podczas wykonywania zadań statutowych, udzielenie ewentualnej dotacji na ufundowanie sztandaru dla Związku, uzgodnienie zasad wymiany informacji, roboczych kontaktów i udziału przedstawicieli Związku w patriotycznych uroczystościach organizowanych przez SG. Komendant Główny SG, doceniając dotychczasową działalność Związku, wyraził wolę współpracy ze Związkiem na wszystkich szczeblach organizacyjnych Straży Granicznej i w miesiąc później skierował do jednostek SG oraz do Zarządu Głównego Związku pismo zawierające stanowisko Komendy Głównej SG w zakresie postulatów zgłoszonych przez ZG ZEiRSG. Stanowisko to, uwzględniające możliwości prawne i finansowe Straży Granicznej, odpowiadało po części postulatom naszego Związku i stało się podstawą do bieżącej współpracy dla wszystkich jednostek organizacyjnych Związku i SG.

         III Zjazd Krajowy Związku, kończący czteroletnią pracowitą kadencję, odbył się w dniach 25-26 maja 2013r. w Koszalinie. Delegaci na Zjazd, udzielając absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu uznali, że upływająca kadencja z lat 2009-2013 zaowocowała dynamicznym rozwojem Związku; powstały nowe jednostki organizacyjne, liczba członków wzrosła do 289 osób, w znacznej części uporządkowano sprawy wewnątrzzwiązkowe i – pomimo występujących trudności organizacyjno-personalnych, niedociągnięć w dokumentacji związkowej, czy nieporozumień komunikacyjnych i związanych z interpretacją statutu – położono istotne podwaliny pod dalszy rozwój Związku. Stał się on pełnoprawnym i godnym zaufania partnerem dla innych związków skupiających emerytów i rencistów ze służb mundurowych MSW, w czym niemałe zasługi położył odchodzący Prezes kol. Jan Rutkowski. Delegaci doceniając jego zaangażowanie w rozwój Związku, ponownie wybrali go na funkcję Prezesa Związku. Wybrano też nowy skład Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej, a w końcowej części obrad uchwalono poprawki do Statutu oraz program Związku na kolejną kadencję, zakładający kontynuację dotychczasowych zadań statutowych i podjęcie nowych, stosownie do zapisów Statutu.

zg00[1]

Delegaci i zaproszeni goście na III Zjazd Krajowy Związku.

  KADENCJA POCZĄWSZY OD ROKU 2013   

          Nowy Zarząd Główny rozpoczął aktywnie swoją działalność i już na początku lipca 2013r. uchwalił plan działania na całą kadencję, roczny plan pracy, nową instrukcję finansową Związku (regulującą całokształt gospodarki finansowej ZG i Regionów) i powołał w ZG i ZR pełnomocników ds. społecznych. Podjęto też prace nad nowym regulaminem pracy ZG i ZR, regulaminem funkcjonowania strony internetowej oraz zasadami rozliczania kosztów podróży służbowych członków Związku wykonujących zadania statutowe. W trakcie tych prac pojawiły się poważne rozbieżności w łonie Prezydium ZG na tle wizji funkcjonowania Związku i sposobu podejmowania decyzji. Skutkowało to złożeniem rezygnacji z pełnionej funkcji przez Prezesa Związku kol. Jana Rutkowskiego w dniu 30.10.2013r. i czasowym przejęciem jego obowiązków (na podstawie uchwały ZG z dnia 23.11.2013r.) przez dotychczasowego wiceprezesa kol. Mariusza Kosmatego. Zarząd Główny pod jego kierownictwem wprowadził regulacje w zakresie zasad rozliczania kosztów podróży służbowych członków Związku, podjął przygotowania do zwołania Nadzwyczajnego Zjazdu Krajowego Związku (w celu wyboru nowego Prezesa), ustanowił odznakę organizacyjną Związku i poprzez swoich delegatów aktywnie uczestniczył w marcu 2014r. w II Kongresie FSSM RP (jeden z delegatów Związku kol. Jerzy Jankowski został wybrany do Zarządu Federacji jako jego członek).

Delegacja Związku na II Kongres FSSM RP.

                Nadzwyczajny Zjazd Krajowy Związku odbył się w dniu 26.04.2014r. w Raciborzu. Na Zjeździe tym wybrano nowego Prezesa Związku, kol. Adama Miksiewicza, a ponadto uchwalono zmiany w Statucie i w Regulaminie Komisji Rewizyjnych. Wybór nowego Prezesa zakończył kilkumiesięczny kryzys w kierownictwie Związku, negatywnie odbijający się na aktywności części jego członków. Niestety zbiegło się to w czasie, gdy z powodu zmniejszenia się liczby członków poniżej statutowego limitu, rozwiązaniu uległ Region Związku w Kętrzynie (22.02.2014r.).

IINZKRacibˇrz

Nowo wybrany Prezes Związku przyjmuje gratulacje od delegatów na Zjazd.

         Wyrazem ustabilizowania się sytuacji w kierownictwie Związku był fakt powstania w czerwcu 2014r. nowego Regionu Związku w Krakowie-Balicach, a także zorganizowania przez Zarząd Główny po raz pierwszy w historii Związku centralnych obchodów święta Związku, przypadających na dzień 13 września (Dzień Weterana Służby Granicznej). Te patriotyczne uroczystości zostały zorganizowane przy udziale Regionu Sądeckiego ZEiRSG, w porozumieniu z Komendantem Karpackiego Ośrodka Wsparcia SG płk. Mieczysławem Kurkiem, oraz z Kołem nr 1 Związku Żołnierzy WP w Nowym Sączu, zrzeszającym w większości emerytów i rencistów b. WOP.  W obchodach brali udział członkowie władz naczelnych Związku, członkowie Regionu Sądeckiego, delegacje z pozostałych Regionów Związku, członkowie Koła nr 1 ŻWP oraz zaproszeni goście z Federacji SSM RP na czele z Prezydentem Federacji Panem Zdzisławem Czarneckim, a także z zaprzyjaźnionych stowarzyszeń emerytów mundurowych, w tym ze Związku Emerytów Policyjnych Republiki Słowacji z powiatu Stara Lubovnia.

DzWSGNS13IX2014 (18)

             Na przełomie roku 2014/2015 przedstawiciele Związku w Federacji SSM RP (kol. Adam Miksiewicz i kol. Jerzy Jankowski) brali aktywny udział w opracowaniu (wspólnie z Prezesem ZG ZEiRSP Albinem Piątkowskim i Prezydentem Federacji Zdzisławem Czarneckim) projektu zmian w Rozporządzeniu MSWiA z dnia 9 września 2004r. w sprawie funduszu socjalnego emerytów i rencistów służb mundurowych. Ponadto kol. A. Miksiewicz opracował i przedstawił Prezydentowi Federacji projekt zmian w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 25 października 2002r. w sprawie rodzaju dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami transportu zbiorowego, w celu wpisania naszego Związku do katalogu organizacji uprawnionych do wydawania takich zaświadczeń. Projekty zostały przekazane przez Federację do dalszych prac legislacyjnych w MSW i MIR. W celu uzyskania poparcia dla projektów zmian w Rozporządzeniu MSWiA dot. funduszu socjalnego a także omówienia współpracy Związku i Straży Granicznej odbyło się w Warszawie w dniu 13 marca 2015r. spotkanie delegacji ZG (kol. Miksiewicz i kol. Jankowski) z Komendantem Głównym SG generałem dywizji SG Dominikiem Traczem. Podczas spotkania Komendant Główny SG zapewnił o poparciu dla naszych działań i wyraził podziękowanie za aktywny udział Związku w organizowaniu uroczystości i imprez patriotycznych na pograniczu wspólnie z jednostkami organizacyjnym SG w terenie.

         W tym też czasie działania Zarządu Głównego o charakterze organizacyjno-prawnym skoncentrowały się na wprowadzeniu nowych wzorów legitymacji członkowskich (stosownie do zmienionych zapisów statutowych), ustaleniu zasad przeniesienia organizacyjnego członka Związku oraz uchwaleniu (kwiecień 2015r.) długo konsultowanego z Regionami Regulaminu Pracy ZG i ZR, obejmującego także zasady funkcjonowania strony internetowej Związku. W międzyczasie w styczniu 2015r. rozwiązał się Region Związku w Ustce z powodu zbyt małej liczby członków.

         W dniu 20.02.2015r. zawarto dawno oczekiwane porozumienie o współpracy między ZEiRSG a NSZZFSG, które podpisali: Przewodniczący KKW NSZZ FSG Mariusz Tyl i Prezes ZEiR SG Adam Miksiewicz. Porozumienie to otworzyło drogę do zaktywizowania współpracy na szczeblach regionalnych, w tym do zintensyfikowania kontaktów roboczych, wymiany informacji i podejmowania wspólnych bądź wspomagających działań na rzecz integracji środowiska emerytów i rencistów formacji granicznych oraz funkcjonariuszy Straży Granicznej. Działania te zbiegły się z uporządkowaniem w tej kadencji wszystkich spraw wymagających zmian w KRS i zakończyły etap regulacji organizacyjno-prawnych funkcjonowania Związku, tworząc trwałe podwaliny pod dalszą aktywną działalność wszystkich jego struktur.

zdjęcie

Podpisanie porozumienia o współpracy między ZEiRSG a NSZZFSG.

         Ostatnie dwa miesiące I półrocza 2015r. poświęcone były na organizację przez Regiony Związku (przy wsparciu Zarządu Głównego) obchodów święta Straży Granicznej, 70 rocznicy objęcia ochroną południowo-zachodniej granicy RP przez frontowe jednostki Wojska Polskiego i utworzenia w czerwcu 1945r. Wojsk Ochrony Pogranicza. Okrągły jubileusz 70 rocznicy powstania WOP i objęcia służbą graniczną południowych i zachodnich rubieży Polski stał się okazją do wielu patriotycznych uroczystości w rejonach przygranicznych, współorganizowanych często z udziałem miejscowych władz samorządowych, a także terenowych struktur środowisk emerytów i rencistów mundurowych, zgrupowanych w ZŻWP, w ZEiRSG, w NSZZFG, IPA, i w innych lokalnie działających związkach i stowarzyszeniach. Wśród ważniejszych uroczystości należy wymienić:

  • W dniach 29-30 maja 2015r. w Szklarskiej Porębie odbyły się liczne uroczystości przypominające te wydarzenia, m.in. uroczyście odsłonięto pomnik z pamiątkową tablicą upamiętniającą 70 rocznicę objęcia służby granicznej na tym odcinku przez 3 batalion 36 pułku 7 DP, a jeden ze skwerów w mieście otrzymał nazwę „SKWER OBROŃCÓW GRANIC”.
  • W dniu 31 maja w Lubaniu na budynku przy wejściu do ośrodka szkoleniowego Straży Granicznej odsłonięto tablicę upamiętniającą 70 rocznicę powołania Łużyckiej Brygady WOP.
  • W dniu 10 czerwca 2015 r. w Jasielu pod pomnikiem pomordowanych przez sotnie UPA żołnierzy WOP odbył się uroczysty Apel dla uczczenia ich pamięci. W apelu uczestniczyli weterani służby granicznej, przedstawiciele: lokalnych władz samorządowych i Nadleśnictwa, Bieszczadzkiego Oddziału SG i Karpackiego OWSG oraz młodzież szkolna. Oprawę uroczystości zapewniła kompania honorowa 21 Brygady Strzelców Podhalańskich z Rzeszowa.
  • W dniu 17 czerwca 2015r. w imieniu społeczeństwa i weteranów polskich formacji granicznych Ziemi Cieszyńskiej na budynku byłych koszar przy ul. Wojska Polskiego odsłonięto „Tablicę Pamięci na chwałę żołnierzy, funkcjonariuszy, pracowników stających w ochronie i obronie granic Polski na Śląsku Cieszyńskim w latach 1918-2015”.

       W patriotyczną atmosferę czerwca 2015r. wpisał się też 44. Ogólnopolski Rajd Górski „Szlakami Obrońców Granic. Gorce 2015” zorganizowany tym razem na terenie działania Regionu Sądeckiego w dniach 21-27 czerwca 2015r. Patronat nad rajdem objął m.in. Prezes Związku Emerytów i Rencistów SG fundując puchar dla jednej ze zwycięskich drużyn rajdu.

Opracował Jerzy Jankowski na półmetek kadencji 2013-2017 w konsultacji z Zespołem Redakcyjnym strony internetowej.