Lubuska Brygada WOP

krosno1Lubuska Brygada
Wojsk Ochrony Pogranicza
w Krośnie Odrzańskim

 

 

WOJSKA OCHRONY POGRANICZA W KROŚNIE ODRZAŃSKIM
W LATACH 1945-1991

naszywka LBWOP

Rozkazem z dnia 17.05.1945 r. wydzielone zostały jednostki 2 Armii Wojska Polskiego. Dowódca tych jednostek otrzymał rozkaz zorganizować ochronę zachodniej granicy państwa. Dnia 10.06.1945 r. jednostki Wojska Polskiego rozpoczęły służbę graniczną na Odrze i Nysie łużyckiej. Kilka miesięcy później – rozkazem z 13.09.1945 r. dochodzi do powołania Wojsk Ochrony Pogranicza. Struktura Wojsk Ochrony Pogranicza tworzona była na wzór przedwojennego Korpusu Ochrony Pogranicza. Jeszcze tego roku na przełomie października – listopada sformowany zostaje 2 Oddział Wojsk Ochrony Pogranicza z miejscem postoju w Krośnie Odrzańskim. W dniu 04.10.1945 r. na stanowisko dowódcy Oddziału powołany zostaje ppłk Stanisław Dobrzański, który pełnił tę funkcję do 19.10.1945r. Z dniem 19.10.1945 r. dokonano zmiany na tym stanowisku – nowym dowódcą zostaje mjr Lucjan Kępiński, a od 10.11.1945 r. mjr Eugeniusz Augerman.

Obrazek

We wrześniu 1946 r. 2 Oddział WOP przemianowany zostaje na Poznański Oddział WOP, nr 1, miejsce postoju – Krosno Odrzańskie, a jego nowym dowódcą zostaje ppłk Walerian Kuczyński.

W dniu 13.10.1946 r. na rynku w Krośnie Odrzańskim odbyła sie uroczystość wręczenia sztandaru ufundowanego przez społeczeństwo ziemi lubuskiej, a 28.10.1947 r. dowództwo obejmujeppłk Filip Kujun.

W kwietniu 1948 r. na bazie Poznańskiego Oddziału WOP nr 2 powstaje 10 Brygada WOP dowodzona od 18.05.1949 r. przez ppłk Zygmunta Tarnawskiego. W 1950 r. przemianowana zostaje na 9 Brygadę WOP i od 30.09.1951 r. do 14.12.1953 r. dowództwo obejmuje mjr Adam Broda. W latach od 15.12.1953 r. do 01.07.1956 r. Brygadą dowodzi płk Władysław Wąsowicz. Dnia 01.12.1956 r. dowódcą zostaje płk Stanisław Czesławski. Na bazie 9 Brygady WOP zarządzeniem MSW nr 075/58 z dnia 20.04.1958 r. utworzona zostaje 9 Lubuska Brygada WOP, do 05.02.1963 r., którą dowodził płk Stanisław Czesławski.

Obrazek

Od dnia 06.02.1963 r. do 17.06.1970 r. dowódcą zostaje płk Kazimierz Weron. W 1963 r. mieszkańcy ziemi lubuskiej ufundowali brygadzie nowy sztandar. Był to symbol uznania i szacunku dla tradycyjnej współpracy i wielkiej przyjaźni pomiędzy pogranicznikami a społeczeństwem. Uroczyste wręczenie sztandaru odbyło sie 21. 07. 1963 r. w Zielonej Górze.

Dnia 18.06.1970 r. dowodzenie brygadą obejmuje płk Walerian Mikołajczak. W 1976 r. powstaje Lubuska Brygada Wojsk Ochrony Pogranicza, a jej dowódcą do 18.06.1982 r. pozostaje nadal płk Walerian Mikołajczak. Kolejna zmiana na dowódczym stanowisku dokonana zostaje w dniu 16.11.1982 r., a nowym szefem jednostki zostaje płk Andrzej Żurek.

W listopadzie 1989 r. Lubuska Brygada Wojsk Ochrony Pogranicza zostaje rozformowana.

Lewy odcinek na Nysie Łużyckiej przekazany zostaje Łużyckiej Brygadzie WOP w Lubaniu Śląskim, natomiast prawy odcinek na Odrze przejmuje Pomorska Brygada WOP w Szczecinie. Na bazie dowództwa LB WOP w listopadzie 1989 r. powstaje Ośrodek Szkolenia WOP w Krośnie Odrzańskim – komendantem zostaje płk Andrzej Żurek. Od dnia 01.01.1990 r. do 15.05.1991 r. Ośrodkiem dowodzi płk Stanisław Szyposzyński.

Obrazek

W związku ze zmianami ustrojowymi zachodzącymi w naszym kraju , już pod koniec 1989 r. zostają podjęte prace nad powołaniem nowej formacji odpowiadającej współczesnym wymogom. Dnia 12.10.1990 r. Sejm RP wydaje Ustawę o Straży Granicznej, która wchodzi w życie dnia 19.11.1990 r. W myśl tej ustawy MSW w ciągu sześciu miesięcy ma powołać Straż Graniczną. Pierwsze struktury organizacyjne nowej formacji utworzone zostały już w grudniu 1990 r. Dnia 20.03.1991 r. powołany został komendant Lubuskiego Oddziału SG, płk Marek Kamiński. Uczestniczy on w tworzeniu nowych struktur organizacyjnych Oddziału. Prace zakończone zostają 15.05.1991 r. i z tym dniem kończy swoje funkcjonowanie Ośrodek Szkolenia WOP w Krośnie Odrzańskim, a tym samym odwołany zostaje ze stanowiska komendant tego Ośrodka. Zarządzeniem nr 45 MSW z dnia 16.05.1991 r. w sprawie zorganizowania SG i rozformowania WOP – powstał Lubuski Oddział Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim, który ochrania odcinek byłej LB WOP. W dniu 11.11.1992 r. odbyła sie uroczystość przekazania dla LO SG sztandaru ufundowanego przez społeczeństwo ziemi lubuskiej. ObrazekDnia 21.11.1996 r. komendantem LOSG zostaje płk Szymon Wieczorek i pełni tę funkcje do 02.04.2000r. (awansuje na stopień gen. bryg.). Od dnia 03.04.2000 r. do 11.04.2002 r. obowiązki komendanta LO SG pełni ppłk Józef Ostapkowicz. Od dnia 12.04.2002 r. do 16.03.2006 r. obowiązki komendanta LO SG pełni płk Jacek Bogdan (awansuje do stopnia gen. bryg.).

Od dnia 19.04.2006 r. komendantem LO SG zostaje płk SG Jarosław Frączyk. W dniu 29.05.2009 r. odbyła sie uroczystość pożegnania sztandaru Lubuskiego Oddziału Straży Granicznej. Rozporządzeniem MSWiA z dnia 28.04.2009 r. LO SG przemianowany zostaje na Nadodrzański Oddział SG, w związku z tym od dnia 01.06.2009 r. wszystkie zadania LO SG przyjął nowy oddział.

Komendantem Nadodrzańskiego Oddziału SG jest płk SG Jarosław Frączyk.

 

Opracował
Jan WOŚ