AKTYWNOŚCI W REGIONIE NADODRZAŃSKIM W I KW. 2018 Roku (aktualizacja).

1. W dniu 11.01.18 r w hotelu „Cargo” w Słubicach odbyło się spotkanie pod hasłem – aktywna integracja. Inicjatorami i organizatorami spotkania byli: Starosta Słubicki, Przewodniczący Rady Powiatu Słubickiego, Dyr. Centrum Pomocy Rodzinie, Dyr. Fundacji Collegium Polonicum. Na spotkanie zostali zaproszeni przedstawiciele słubickich organizacji emeryckich   i pozarządowych. Region Nadodrzański reprezentowała kol. Krystyna Kubiak, uczestniczyli także przedstawiciele Kół: SE i RP i ZŻWP. Temat przewodni spotkania to: wspieranie środowisk senioralnych i współpraca tych środowisk. Starosta Słubicki przedstawił także projekt i etapy realizacji Dziennego Domu Seniorów, a organizatorzy zaapelowali o przekazywanie 1 % podatku dla miejscowych organizacji pozarządowych.

2. W dniu 23.01.18 r w siedzibie Starostwa Powiatowego w Słubicach odbyło się spotkanie – szkolenie z przedstawicielami: Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Gorzowie Wlkp; Wydz. Spraw Społecznych Departamentu Infrastruktury Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Woj. Lubuskiego w Zielonej Górze i Euroregionu Pro Europa „Viadrina”. Z naszego Regionu w spotkaniu brał udział kol .W. Tiszuk. Cel spotkania: jak skutecznie zabiegać o środki z funduszy unijnych i krajowych w tym z Urzędu Marszałkowskiego, jakie warunki należy spełnić, żeby wsparcie otrzymać, podmioty, strony internetowe, druki i wzory ofert na realizację zadań publicznych pomocne w tych działaniach, harmonogram otwartych konkursów ofert w Urzędzie Marszałkowskim. Nasza opinia: warto brać udział w takich spotkaniach i poznawać możliwości pozyskiwania wsparcia z innych źródeł na działalność, między innymi, takich organizacji, jak nasza.

3. W dniu 08.02.18 r w siedzibie NoOSG w Krośnie Odrz. odbyło się spotkanie z Komendantem Oddziału gen. bryg. SG Wojciechem Skowronkiem. Inicjator spotkania – ZRN, w spotkaniu uczestniczyli: z RN: kol. J. Siedlarz i W. Tiszuk, z Regionu Tuplice: kol. T. Schmidt i J. Krawczyk. Na spotkaniu przedstawiciele struktur emeryckich przedstawili krótką historię powstania Związku i kolejnych Regionów, dlaczego są inicjatywy do tworzenia nowych Regionów, ponadto poruszone zostały tematy: wzajemnych relacji, chęci emerytów SG do utrzymywania więzi i kontaktów z jednostkami SG, w których kiedyś pełnili służbę, możliwości korzystania z transportu SG, obiektów np. strzelnicy w Oddziale, uczestnictwa w uroczystościach organizowanych przez SG. Na spotkaniu emeryci zapewnili Komendanta Oddziału o swoim wsparciu dla trudnej i odpowiedzialnej służby funkcjonariuszy SG, podziękowali za dotychczasowe pozytywne wzajemne relacje, w podziękowaniu wręczyli Komendantowi książkę z dedykacją „Tam za górą jest granica” o służbie w ochronie południowej granicy naszej Ojczyzny.

4. W dniu 17.02.18 r w siedzibie RN odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Regionu Nadodrzańskiego. Zaproszeni goście to: Burmistrz Słubic Tomasz Ciszewicz i Komendant PSG w Świecku ppłk SG Krzysztof Krawiec. Na walnym zebraniu przedstawiona została roczna działalność Zarządu i Regionu, sprawozdania: merytoryczne i finansowe oraz protokół KRRN. Zarząd Regionu uzyskał absolutorium na następna kadencję, zatwierdzone zostały wymagane dokumenty oraz wniosek Zarządu o poszerzenie składu Zarządu. Nowym członkiem ZRN została kol. Krystyna Kubiak. Na walnym zebraniu wręczone zostały także legitymacje, znaczki i certyfikaty przyjęcia do Związku nowych członków. Apel ZRN do członków Regionu: o aktywność, wzajemne wsparcie i koleżeńską solidarność szczególnie teraz w czasach trudnych dla emerytów służb mundurowych.

5. W dniu 08.03.18 r w związku z Międzynarodowym Dniem Kobiet członkowie ZRN złożyli życzenia i wręczyli kwiaty koleżankom – członkiniom Regionu: Krystynie Kubiak i Danucie Siembidzie. Gratulacje dla kol. Danuty – została wybrana do Powiatowej Rady Seniorów. Dziękujemy naszym koleżankom za zaangażowanie w działalność społeczną i związkową na rzecz naszego emeryckiego środowiska.

6. W dniu 13.03.18 r na terenie NoOSG w Krośnie Odrz. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Regionu IPA Krosno Odrzańskie, w zebraniu brali także udział członkowie RN – członkowie IPA. Na zebraniu podsumowana została dotychczasowa roczna działalność Przewodniczącego, Zarządu i Prezydium Regionu, przedstawiono wymagane sprawozdania, dokumenty i plany do zatwierdzenia. W planie działania ujęto także wspólne możliwości działania i organizowanie wspólnych przedsięwzięć dla dobra członków obu Regionów. Dziękujemy Przewodniczącemu Regionu IPA kol. Jarosławowi Żaguniowi za dotychczasową współpracę.

7. W dniach 17-18.03.18 r w siedzibie RN w Słubicach odbyło się plenarne posiedzenie ZG i GKR ZE i RSG. W związku z miejscem posiedzenia ZRN został zaangażowany w pomoc przy organizacji posiedzenia – szczególnie w zakresie noclegów, wyżywienia i bieżącej obsługi. W imieniu Burmistrza Słubic uczestników posiedzenia przywitał Kierownik Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego p. Roman Filończuk. Gościem posiedzenia był także p. Piotr Żakowiak – prawnik, który udzielił informacji z zakresu prawa dot. spraw emerytalnych. Na posiedzeniu wręczono Certyfikaty dla nowo powstałych Regionów, omówiono problemy merytoryczne i finansowe dot. funkcjonowania struktur, sprawy związane ze zbliżającym się III Kongresem FSSM RP. W związku z rezygnacja z funkcji dotychczasowego Prezesa Związku kol. A. Miksiewicza, ZRN dziękuje za dotychczasową współpracę, jednocześnie mamy nadzieję na dobrą dalszą współpracę RN z nowym Prezesem Związku – kol. Markiem Meszyńskim. Dziękujemy Burmistrzowi Słubic i Staroście Powiatu Słubickiego za udostępnione materiały reklamowe dot. miasta i powiatu.

 

Szanowni Koledzy przedstawiamy tu nasze ważniejsze działania i aktywności w I kw, na co dzień zajmujemy się głównie pomocą kolegom poszkodowanym „ustawą represyjną” – pisma, konsultacje, pytania i odpowiedzi, spotykamy się z przedstawicielami: władz samorządowych, struktur emerytów mundurowych i innych organizacji w sprawach wzajemnej pomocy i współpracy.

                                                                                                    Prezes  RN

Jerzy Siedlarz