Aktywności w Regionie Nadodrzańskim w I kw. 2019 roku.

 

 1. W dniu 30.01.19 r. w Urzędzie Miejskim w Słubicach odbyło się spotkanie przedstawicieli ok. 23 organizacji pozarządowych z Przewodniczącym i członkami Rady Miasta. W spotkaniu wziął także udział Burmistrz Słubic – Mariusz Olejniczak. Na spotkaniu radni mieli okazję zapoznać się z działalnością i aktywnością poszczególnych organizacji, także z ich bieżącymi problemami i czego organizacje oczekują od samorządu lokalnego. Zarówno Przewodniczący RM jak i Burmistrz zapewnili o swoim wsparciu dla stowarzyszeń działających na terenie gminy. W 2019 r. samorząd przeznaczył 600 tys. zł na dotacje dla organizacji pozarządowych. W tym spotkaniu z RN uczestniczyło 4 członków Zarządu.
 1. W dniu 16.02.19 r. w siedzibie RN odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze. Zaproszony gość to: Prezes Koła ZŻWP w Słubicach. Na Walnym Zebraniu przedstawiona została roczna działalność Zarządu i Regionu oraz sprawozdania: merytoryczne, finansowe oraz protokół KRRN. Zarząd Regionu uzyskał absolutorium na następną kadencję. Na zebraniu Prezes Regionu wręczył także legitymacje, znaczki związkowe i certyfikaty dla nowych członków Związku kol: W. Jaworskiemu i J. Szubie.
 1. W dniu 03.03.19 r. w m. Czelin nad rzeką Odrą odbyły się uroczystości patriotyczne związane z obchodami 74. rocznicy wkopania I Słupa Granicznego nad Odrą. Organizator uroczystości – Burmistrz Mieszkowic. Przemówienia okolicznościowe wygłosili: Burmistrz Mieszkowic – Andrzej Salwa, Poseł na Sejm – Sylwester Chruszcz, Doradca Wicewojewody Zachodniopomorskiego – Artur Staszczyk, Wiceprzewodniczący Sejmiku Wojewódzkiego – Zbigniew Chojecki oraz Prezes Koła ZŻWP / WOP/ w Szczecinie – płk. Andrzej Selega. Następnie odczytano apel pamięci oraz złożono wiązanki kwiatów pod obeliskiem. Oprawę wojskową uroczystości zapewnił 5 Pułk Inżynieryjny i orkiestra wojskowa ze Szczecina. Inscenizację wydarzeń z 1945 r. przedstawiły grupy rekonstrukcyjne z Polic, Gorzowa Wlkp, Piły, Szczecina i Niemiec. Na zakończenie wszyscy uczestnicy mogli skorzystać z poczęstunku – wojskowej grochówki. W tych uroczystościach udział wzięli: przedstawiciele PSG w Szczecinie, emeryci – żołnierze WOP z Koła ZŻWP w Szczecinie oraz członek ZRN. Jedna uwaga: w swoich przemówieniach żadna z osób nie wspomniała o formacji, która ochraniała zachodnią granicę Polski na Odrze w latach 1945-1991 oraz o formacji, która przejęła tę ochronę po 1991 r. – temat dla większości uczestników znany, ale czy był celowo pominięty ?
 1. W dniu 05.03.19 r. w Starostwie Powiatowym w Słubicach odbyło się szkolenie dla przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie miasta i gminy Słubice. Szkolenie prowadził przedstawiciel Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Marszałkowskiego, a z ZR wzięło w nim udział 2 członków Zarządu.

Zagadnienia przedstawione na szkoleniu:

–  możliwości wsparcia dla NGO z Krajowych Programów Operacyjnych oraz z Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 w takich obszarach jak:

 • wiedza, edukacja, rozwój,
 • Polska cyfrowa,
 • Europa dla obywateli,
 • ochrona środowiska,
 • rozwój kultury,

– jak złożyć i rozliczyć wniosek o dofinansowanie w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego (w tej części szkolenia omówiono nowe wzory wniosków, popełniane błędy przy ich wypełnianiu, korekty i inne sprawy formalne z tym związane).

Na koniec prowadzący zachęcał przedstawicieli stowarzyszeń do występowania o dofinansowanie wskazując, że w sprawach trudnych do dyspozycji organizacji są pracownicy Wydziału.

 1. W dniu 07.03.19 roku w m. Poznań, prezes i wiceprezes Regionu Nadodrzańskiego spotkali się z emerytami – członkami Regionu zam. w rejonie Poznania / Poznań, Swarzędz, Biedrusko, Wronki/. Temat spotkania: funkcjonowanie struktur związkowych i Regionu, organizowane przedsięwzięcia dla emerytów zrzeszonych w Związku i niezrzeszonych, problemy i oczekiwania kolegów zamieszkałych w dalszej odległości od siedziby Regionu, sprawy organizacyjne i aktywizacja członków w działalności związkowej. Dziękujemy Kolegom za udział w spotkaniu i głosy w ważnych sprawach emeryckich i związkowych.
 1. 08.03.19 r.  Międzynarodowy Dzień Kobiet – tradycyjnie w Święto Pań! W siedzibie Regionu członkowie Zarządu spotkali się z dwoma członkiniami Związku – kol: Krystyną i Danutą. Koleżankom złożono życzenia i wręczono kwiaty, dalsze spotkanie przebiegało w miłej atmosferze przy ciastku i kawie. Należy nadmienić, że kol. Danuta aktywnie działa w Powiatowej Radzie Seniorów, a kol. Krystyna w nieformalnym wewnętrznym zespole ds pomocy emerytom poszkodowanym ustawą represyjną. Dziękujemy naszym koleżankom za aktywność i poświęcany czas oraz pomoc i wsparcie dla innych.
 2. W dniach 23 – 24.03.19 r. w Koszalinie odbyło się plenarne posiedzenie ZG ZE i RSG poszerzone o udział Prezesów /przedstawicieli Regionów/ i zaproszonych gości. Na posiedzeniu omówiono i zatwierdzono sprawozdanie finansowe Związku za 2018 r. oraz przyjęto budżet na rok 2019. Podsumowano działalność ZG i Regionów, omówiono problemy w działalności związkowej i realizację zadań statutowych. Posiedzenie,  to także forum wymiany doświadczeń między Regionami w działalności związkowej i społecznej na rzecz własnego środowiska i współpracy z innymi organizacjami i instytucjami. Nasze uwagi i oczekiwania: zabrakło czasu na omówienie wszystkich interesujących zagadnień i problemów, a ponadto widzimy konieczność większego zaangażowania wszystkich członków ZG i Prezydium w działalność struktur związkowych.
 1. W dniu 29.03.19 r. na terenie Collegium Polonicum w Słubicach odbyło się spotkanie emerytów różnych służb mundurowych i osób zainteresowanych z: Bogusławem Liberadzkim – Posłem do PE, Zdzisławem Czarneckim – Prezydentem FSSM, gen. bryg. SG w st. spocz. Tadeuszem Frydrychem – przedstawicielem Klubu Generałów i Admirałów SG. W spotkaniu uczestniczyło ok. 100 osób, w tym ok. 20 członków RN. Temat przewodni spotkania – to głównie sprawy emerytalne, działania represyjne różnych instytucji państwowych w stosunku do „niesłusznych” emerytów, perspektywa walki o prawa nabyte, godność, honor i dalszy byt poszkodowanych ustawą represyjną z 2016 r., a także dalsze możliwości uzyskania pomocy od instytucji UE. Apel gości jak i zabierających głos emerytów – o jedność środowiska emerytów mundurowych we wspólnej walce i w dalszych działaniach antyrepresyjnych.

Dziękujemy p. Robertowi Włodkowi – Wicestaroście Powiatu Słubickiego za organizację oraz sprawne przeprowadzenie tego spotkania.

Prezes Regionu Nadodrzańskiego

Jerzy Siedlarz