Aktywności w Regionie Nadodrzańskim w IV kwartale 2019 roku.

  1. W dniu 09.10.2019 r. z okazji XXI Lubuskiego Tygodnia Seniora i Powiatowego Dnia Seniora Starosta Słubicki Leszek Bajon zaprosił na spotkanie przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu gminy i powiatu skupiających seniorów. Spotkanie – przy kawie i ciastku – było okazją do wymiany poglądów na temat sytuacji seniorów w powiecie oraz planach powiatu związanych z uruchomieniem usług zdrowotnych i opiekuńczych dla seniorów, a także innych działaniach i zadaniach skierowanych do osób starszych. W spotkaniu uczestniczyły również: Przewodnicząca Powiatowej Rady Kobiet – K. Jakubowska i Przewodnicząca Powiatowej Rady Seniorów – B. Kwiatkowska, a także przedstawiciele stowarzyszeń emerytów służb mundurowych.

2.  W dniu 10.10.2019 r. w Słubickim Miejskim Ośrodku Kultury odbyło się spotkanie z Bogusławem Wontorem – kandydatem Lewicy na posła w wyborach parlamentarnych 13 października 2019 r. Podczas spotkania poruszono wiele tematów związanych z bieżącymi problemami życia społecznego. Emeryci służb mundurowych pytali głównie o sprawy związane z funkcjonowaniem ustawy represyjnej i o działania lewicy, aby represyjne przepisy wycofać z obiegu prawnego. W spotkaniu uczestniczyli członkowie RN.

3.  W dniu 12.10.2019 r. w Regionie Nadodrzańskim obchodzono Dzień Weterana Służby Granicznej i Święto Związku. W tym roku świętowano z dużym opóźnieniem ze względu na modernizację Placu Bohaterów, gdzie usytuowany jest nasz pomnik poświęcony Weteranom. W spotkaniu uczestniczyli członkowie Regionu, kol. niezrzeszeni i członkowie stowarzyszeń współpracujących z: ZŻWP; SEiRP; ZEiRP RP. Zebranych przywitał Prezes Regionu kol. J. Siedlarz, następnie uczczono minutą ciszy Kolegów, którzy odeszli na wieczną służbę, złożono wiązanki kwiatów. Następnie uczestnicy udali się na spotkanie integracyjne do Domu Działkowca „Jutrzenka”. W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni goście: Maria Jaworska – Radna Sejmiku Lubuskiego, Wiceprzewodnicząca Komisji Kultury, Edukacji, Sportu i Turystyki; Robert Włodek – Wicestarosta Słubicki; Bogusław Wontor – Przewodniczący RW SLD. Wystąpienia gości i dyskusję zdominował temat represji emerytów za służbę Ojczyźnie

4. W dniach 25-26.10.2019 r., na zaproszenie przedstawicieli Towarzystwa Pomocy Prawnej i Humanitarnej oraz emerytów służby granicznej z Niemiec, delegacja emerytów służby granicznej z rejonu działania RN uczestniczyła w konferencji poświęconej służbie i pracy przed zmianami ustrojowymi, a także sytuacji emerytów i innych grup społecznych w aktualnej rzeczywistości społeczno – politycznej. Konferencja, wymiana poglądów – to kolejne doświadczenie w ocenie sytuacji bytowej, praw nabytych, przestrzegania praworządności w czasach obecnych i w stosunku do tych, co służyli swoim Ojczyznom przed zmianami.

5. W dniu 07.11.2019 r. na terenie Collegium Polonicum odbyło się kolejne – VIII Słubickie Forum Organizacji Pozarządowych. Organizatorzy Forum: Fundacja na rzecz Collegium Polonicum oraz gmina Słubice. Motyw przewodni Forum to: pozyskiwanie środków na działania społeczne fundacji i stowarzyszeń, zachęcanie przedstawicieli tych organizacji do pisania wniosków o dotacje na różnych poziomach, a także rozmowy o wspólnych sprawach lokalnego trzeciego sektora. Zaproszeni goście to: W. Jachimowicz – Przewodniczący Rady Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego; W. Kaczmarczyk – Dyrektor NIW – CRSO; Ł. Porycki – wicemarszałek woj. lubuskiego, a także przedstawiciele Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich; Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej; Fundacji na rzecz Collegium Polonicum i gminy Słubice. W Forum uczestniczyło czterech członków RN.

6. W dniu 2.11.2019 r. w siedzibie RN odbyło się spotkanie przedstawicieli Zarządów: SEiRP; ZEiRP RP; ZŻWP i ZEiRSG. Celem spotkania było omówienie i podsumowanie dotychczasowej współpracy struktur emerytów mundurowych, bieżących działań oraz planowanie wspólnych przedsięwzięć w przyszłości, w tym udział w: rajdach rowerowych, zawodach strzeleckich, wycieczkach, uroczystościach i świętach, rajdach górskich/VI,IX/, spotkaniach integracyjnych, pikietach i protestach oraz innych działaniach wynikających z bieżącej potrzeby struktur emerytów mundurowych.

7. W dniu 11.12.2019 r. na zaproszenie Burmistrza Słubic M. Olejniczaka przedstawiciele ok. 40 organizacji pozarządowych uczestniczyli w spotkaniu wigilijnym na terenie Collegium Polonicum; obecni byli także członkowie RN. Po złożeniu wzajemnych życzeń świąteczno – noworocznych rozmawiano głównie o wsparciu przez samorząd organizacji pozarządowych w ich aktywnościach na rzecz swoich środowisk i mieszkańców gminy. Ponadto Burmistrz poinformował o podjęciu przez radnych gminy uchwały o przyjęciu Programu Współpracy Gminy Słubice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2020 – 2023. Na ten okres gmina Słubice przeznacza dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych kwotę 2,8 mln zł. Priorytetem gminy będą działania związane ze wspieraniem i promocją wszelkich form aktywności fizycznej, w szczególności osób dorosłych i seniorów.

8. W dniu 16.12.2019 r. w m. Rzepin odbyło się spotkanie z posłem na sejm ziemi lubuskiej – Bogusławem Wontorem. W spotkaniu uczestniczyło trzech zaproszonych członków RN. Spotkanie dotyczyło bieżącej sytuacji społeczno – politycznej w kraju, prac sejmowych, aktywności posłów i senatorów. Przedstawiciele RN przedstawili aktualne informacje o działaniach struktur emeryckich w walce z ustawą represyjną, o sprawach sądowych, wyrokach i protestach środowisk emerytów mundurowych.

 

                                                                                             Prezes RN

                                                                                         Jerzy  Siedlarz