Analiza art. 8a ustawy represyjnej, wzór pisma do Archiwum SG i petycja Prezydium ZG ZŻWP do Marszałka Sejmu.

        Artykuł 8a ustawy represyjnej z dnia 16 grudnia 2016r., obniżającej emerytury i renty policyjne, w tym części b. funkcjonariuszom Straży Granicznej, ma charakter „prawa łaski” ze strony Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Ustawa represyjna nie wskazuje, w jaki sposób przepisy artykułu 8a będą stosowane w praktyce, a  znaczna część emerytów i rencistów policyjnych objętych tą ustawą, w tym również b. funkcjonariuszy SG, jest zainteresowana możliwością skorzystania z tego przepisu.

          Wychodząc naprzeciw zapytaniom emerytów i rencistów ze środowiska pograniczników, zamieszczamy poniżej wstępną analizę prawną tego artykułu, opracowaną na podstawie anonimowych dokumentów w internecie, uzupełnionych uwagami zespołu prawnego Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP. Analiza ta może być w przyszłości ewentualnie uzupełniona o dodatkowe wskazówki dla zainteresowanych, sformułowane w oparciu o nieco inne spojrzenie prawne na „prawo łaski”, wypracowane na bazie praktyki w stosowaniu art. 8a.

          Link do analizy prawnej art. 8a: Analiza art. 8a ustawy represyjnej.

         Nawiązując do ww. analizy prawnej art. 8a informuję, że na naszej stronie internetowej w dziale „Ważne sprawy”, „Obniżone emerytury” w zakładce „Wzory pism procesowych” znajduje się wzór pisma z objaśnieniem, adresowanego do Archiwum SG w Szczecinie, zawierającego prośbę o przesłanie kserokopii akt osobowych b. funkcjonariusza SG. Kopia tych akt z pewnością przyda się przy ewentualnym sporządzaniu wniosku do Ministra SWiA o zastosowanie „prawa łaski”.

          Dodatkowo zamieszczamy petycję Prezydium ZG Związku Żołnierzy WP, skierowaną w dniu 8 marca 2017r. do Marszałka Sejmu, z apelem o zaniechanie prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o zabezpieczeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych i ich rodzin (druk sejmowy nr 1105).

           Link do petycji: Petycja Prez. ZG ZŻWP do Marsz. Sejmu.

p.o. Rzecznika ZEiRSG

Jerzy JANKOWSKI