Analiza projektu w aspekcie wpływu na emerytury i renty byłych WOP-istów

ANALIZA

skutków prawnych przepisów projektu kolejnej ustawy obniżającej emerytury i renty mundurowe w odniesieniu do emerytów i rencistów SG oraz członków ich rodzin.

 

  1. W projekcie nie są zawarte jakiekolwiek zmiany w ustawie emerytalnej żołnierzy zawodowych, więc WOP-iści posiadający emerytury i renty z tytułu tej ustawy mogą póki co spokojnie odetchnąć. Wprawdzie w projekcie, w art. 1 pkt. 1) c i 3) zawarty jest przepis, że określone zmiany dotyczą również osób, które poza służbą w organach bezpieczeństwa państwa pełniły czynną służbę wojskową, ale dotyczy on osób, które wyłącznie pełniły ją w tych organach oraz posiadają emerytury i renty policyjne. Tak więc przepis ten nie dotyczy Kolegów, którzy po zakończeniu służby w WOP-ie przeszli do Straży Granicznej.

 

  1. Koledzy, którzy do tej pory otrzymali decyzje o obniżeniu emerytur, otrzymają niestety z urzędu nowe decyzje, obniżające wskaźnik podstawy wymiaru z 0,7 na 0,5 % za każdy rok służby zaliczonej im przez IPN jako służba w organach bezpieczeństwa państwa.

 

  1. Kolegom tym dalej będzie przysługiwało prawo do podwyższenia wymiaru emerytury w wysokości do 15 % z tytułu grupy inwalidzkiej. Nie dotyczy ich określony w projekcie górny limit wysokości emerytury, bowiem ma on zastosowanie tylko do emerytów, którzy służyli wyłącznie w organach bezpieczeństwa państwa.

 

  1. W projekcie ustawy nie ma zmian w sposobie obliczania wysługi emerytalnej, więc uprawnieni emeryci SG mają prawo do zaliczenia wysługi w wymiarze 1,5 za każdy rok służby. Wprawdzie nie akceptuje tego do tej pory ZER, ale kilka już wyroków sądowych jest po naszej myśli.

 

  1. Największa negatywna zmiana w projekcie ustawy dotyczy Kolegów lub członków rodzin, mających za sobą służbę w Zwiadzie WOP, którzy otrzymują renty inwalidzkie lub renty rodzinne. I tak:

 

  • Procentowy wskaźnik wymiaru renty będzie obniżony o 2 %, za każdy rok służby w organach bezpieczeństwa państwa. W zależności więc od rodzaju przyznanej grupy ( I, II ), różny będzie procentowy wymiar renty. Np. przy drugiej grupie, czyli 70 % podstawy wymiaru, 20-letnia służba w Zwiadzie WOP skutkuje obniżeniem renty do 30 % podstawy.  Górny limit wysokości renty naszych Kolegów nie dotyczy, z powodów wskazanych w pkt. 3.
  • Renta rodzinna będzie liczona od podstawy wymiaru świadczenia, jakie otrzymywał zmarły członek rodziny, pomniejszonej jednakże o skutki zastosowania obniżenia wskazanego w art. 15b ust. 1 pkt. ustawy emerytalnej, czyli po 0,5 % za każdy rok służby w organach bezpieczeństwa państwa.

 

  1. W stosunku do osób otrzymujących renty ZER wystąpi do IPN o informacje dotyczące przebiegu służby, podobnie jak poprzednio w stosunku do emerytów. Dopiero po otrzymaniu informacji o służbie konkretnej osoby w organach bezpieczeństwa państwa, ZER wyda decyzję o obniżeniu renty.
  2. Od każdej decyzji ZER o obniżeniu emerytury lub renty przysługuje odwołanie do sądu, więc należy z tej możliwości skorzystać, podnosząc przy okazji inne kwestie (np. zaliczenie 1,5 roku za rok służby).

 

  1. Projekt ustawy zawiera propozycję zmiany definicji organu bezpieczeństwa państwa. Wydaje się, że może to skutkować zaliczeniem WSO w Legionowie i ASW do tych organów.

Adam Miksiewicz