Apel do członków i sympatyków formacji granicznych! Aktualizacja.

                                                                              Szanowne Koleżanki !

                                                                          Szanowni Koledzy !

            W dniu 17 listopada 2016r. rząd RP przyjął i przesłał do Sejmu projekt ustawy, zawierający propozycje dalszego, drastycznego obniżenia emerytur, rent i rent rodzinnych funkcjonariuszy i żołnierzy, którzy pełnili służbę w okresie do 31 lipca 1990 r. Niestety, ustawa swoim oddziaływaniem obejmuje również byłych żołnierzy zawodowych Wojsk Ochrony Pogranicza, co wynika z zapisów zawartych w projektowanym art. 13b ust. 1 pkt. 5 ppkt. b i c (Zwiad Wojsk Ochrony Pogranicza i Zarząd Kontroli Ruchu Granicznego oraz ich odpowiedniki terenowe). Z przepisu proponowanego w projekcie ustawy art.  15c ust. 3 wynika, że wysokość emerytury żołnierza, który choćby jeden dzień służył w powyższych organach, nie może przekraczać pułapu średniej emerytury ZUS. Dotyczy to również rencistów i rent rodzinnych.

            W porównaniu do ustawy z 2009 r., tzw. dezubekizacynej, w wyniku której  decyzje o obniżeniu emerytur otrzymało ok. 150 naszych Koleżanek i Kolegów, nowa proponowana ustawa znacznie rozszerzy krąg byłych żołnierzy zawodowych WOP do liczby rzędu kilku tysięcy osób, którym potencjalnie mogą być obniżone emerytury i renty.

            Nie trzeba nikogo przekonywać, że bez udziału byłych żołnierzy WOP nie mogłaby powstać Straż Graniczna – nowa formacja ochrony granic RP. Nie byłby możliwy jej stały rozwój i profesjonalizm, tak bardzo chwalony obecnie przez ministra Błaszczaka. A co robi pan minister? W „podzięceˮ za nasz wkład i zasługi w ochronie granic w wolnej Polsce szykuje nam drastyczne obniżenie dochodów rodzinnych!!!

            W dniu 2 grudnia został skierowany do Sejmu (druk sejmowy nr 1105) projekt ustawy zmieniający ustawę o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych i ich rodzin. Projekt ten powiela zapisy ustawy wskazane wyżej. Jeśli zostanie uchwalony, to żołnierze WOP, którzy pełnili służbę w zwiadzie i kontroli ruchu granicznego, otrzymają decyzje o drastycznym obcięciu emerytur i rent wojskowych do poziomu rzędu kilkunastu procent podstawy wymiaru. Doliczona zostanie im ewentualni praca w cywilu (po 1,3 %) i służba w organach MSW po 31 sierpnia 1990 r. ( po 2,6 % ). Przykładowo: 25 lat służby w WOP liczone po 0,5 % daje w sumie 12,5 % podstawy wymiaru.

          Szanowne Koleżanki !

          Szanowni Koledzy !

            Związek Emerytur i Rencistów Straży Granicznej aktywnie włącza się do akcji przeciwdziałającej uchwaleniu tych ustaw. Podejmujemy działania zarówno w ramach Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP, jak i w ramach naszego Związku. Będą one sukcesywnie prezentowane na naszej stronie internetowej.

            Apelujemy o aktywne włączenie się do tej akcji, w tym o wsparcie podpisami pod petycją do Prezydenta RP. Wykorzystajmy portale społecznościowe do prezentacji naszego „ nie ˮ dla tej ustawy. Piszmy e-maile protestacyjne na skrzynki kontaktowe parlamentarzystów i członków władz. Podkreślajmy przede wszystkim fakt degradacji naszej służby w wolnej Polsce i niewdzięczność za poniesiony trud i wyrzeczenia.

            Bierzmy udział w planowanych pikietach i manifestacjach (najbliższe w dniu 13 grudnia – o czym w oddzielnych informacjach). Wyrażajmy swój zdecydowany sprzeciw wobec poniżania i dyskredytowania naszej służby w Wojskach Ochrony Pogranicza i w Straży Granicznej, nazywania nas oprawcami i zbrodniarzami!

                                                                                                                                       Z poważaniem

                                                                                                                                        Prezes ZEiR SG

                                                                                                               Adam MIKSIEWICZ