APEL PREZYDENTA FEDERACJI SSM RP DO POSŁANEK I POSŁÓW RP !

 

Panie Posłanki!
Panowie Posłowie!

          Wiemy, że w trakcie najbliższego 60 posiedzenia Sejmu w dniu 22 marca 2018 r., odbędzie się pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (druk nr 2294).

          Motywy podjęcia obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej zostały szczegółowo przedstawione w uzasadnieniu do projektu ww. ustawy. Wierzymy, że Panie Posłanki i Panowie Posłowie zechcą zapoznać się z przedstawionymi tam argumentami, które naszym zdaniem są niepodważalne i w pełni zasługują na uwzględnienie.
          Sytuacja jest bardzo poważna, albowiem w wyniku wejścia w życie tej jakże szkodliwej ustawy, zwanej przez nas represyjną, doszło do ludzkich tragedii i powszechnego poczucia krzywdy. Popełniło samobójstwo lub zmarło nagle już 36 byłych policjantek, policjantów i  funkcjonariuszy innych służb mundurowych.  Uważamy, że w obliczu śmierci nie ma miejsca na jakąkolwiek demagogię.  Przypadki tych zgonów i ich związek z decyzjami emerytalnymi drastycznie obniżającymi świadczenia emerytalne i rentowe zostały przez Federację Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP dokładnie sprawdzone i udokumentowane. Nie może dziwić fakt, że rozgoryczenie na sposób potraktowania tysięcy z nas jak ludzi wyjętych spod prawa, często po dziesiątkach lat wiernej służby, także dla wolnej i niepodległej Ojczyzny, spowodował tak tragiczne skutki. 
          Nie ulega wątpliwości, że Parlament Rzeczypospolitej Polskiej popełnił poważny błąd uchwalając w interesie politycznym obecnej większości ustawę, która jak najszybciej powinna być derogowana z porządku prawnego RP. Nie przywróci to życia zmarłym, ale może zapobiec kolejnym tragediom.
          Panie Posłanki i Panowie Posłowie! Słyszeliśmy deklaracje wielu z Was o potrzebie szacunku do obywatelskich inicjatyw ustawodawczych, w tym przypadku dla blisko trzystu tysięcy obywateli naszego Kraju, którzy swoimi podpisami wyrazili poparcie dla złożonego przez nas projektu ustawy. Apelujemy do Was! podejmijcie uchwałę o skierowaniu projektu do dalszych prac w komisjach sejmowych. Dajcie sobie i nam szanse na dyskusje o tym co się już stało, ale także o szczegółach proponowanych zmian.  Odrzucenie tego projektu ustawy już po pierwszym czytaniu byłoby niegodziwością, która na lata pozostanie w świadomości naszej i naszych bliskich.   
      Zdzisław  Czarnecki
Prezydent
Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP