Czy rencista mundurowy SG i WOP może przystąpić do ubezpieczenia grupowego w PZU Życie?

            W związku z zapytaniami o możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego w PZU Życie tych emerytów SG i WOP, wobec których uprawnione organy orzekły niezdolność do pracy lub służby, uprzejmie informujemy, w oparciu o wyjaśnienia Europejskiego Konsorcjum Ubezpieczeniowego i PZU Życie, co następuje:

a) rencista mundurowy SG i WOP pobierający rentę inwalidzką, lub emeryt SG i WOP pobierający emeryturę podwyższoną o stosowną część renty inwalidzkiej (występuje to w sytuacjach, gdy emerytura jest wyższa niż renta), może przystąpić do ubezpieczenia grupowego w PZU Życie (z ofertą można się zapoznać na naszej stronie pod pozycją http://www.emeryci-sg.org.pl/wp/ubezpieczenia-grupowe/) pod warunkiem ciągłości w przekazywaniu składek w PZU Życie na tzw. Indywidualnej Kontynuacji, która jest przedłużeniem wcześniejszego grupowego ubezpieczenia na życie, również w PZU, z okresu służby lub pracy w SG czy WOP;

b) małżonek lub pełnoletnie dziecko rencisty lub emeryta wymienionego wyżej w pkt. a, może przystąpić do ubezpieczenia grupowego jako członek rodziny razem z tym rencistą lub emerytem, gdy nie ma orzeczonej niezdolności do pracy lub służby w chwili podpisywania deklaracji;

c) gdy małżonek lub pełnoletnie dziecko rencisty lub emeryta wymienionego wyżej w pkt. a, ma orzeczoną niezdolności do pracy lub służby, to może przystąpić do grupowego ubezpieczenia jako członek rodziny razem z tym rencistą lub emerytem tylko wtedy, gdy wcześniej opłacał składki w PZU Życie (w ramach ubezpieczenia grupowego) i razem z emerytem lub rencistą mundurowym przeszedł na tzw. Indywidualną Kontynuację, o której mowa w pkt. a;

d) przy wypełnianiu deklaracji przystąpienia do ubezpieczenia grupowego w PZU Życie osoby, o których mowa wyżej w pkt. a i c, powinny (jak to przedstawiono niżej) w dziale V pkt.8 deklaracji wykreślić część zapisu oświadczenia o treści: …nie uznano w stosunku do mnie niezdolności do pracy lub niezdolności do służby orzeczeniem właściwego organu”.

            Uprzejmie informujemy, że przez niezdolność do pracy lub służby należy rozumieć przyznanie jakiejkolwiek renty (przez ZUS, KRUS, inne organa dla służb mundurowych), a także przebywanie na świadczeniu/zasiłku rehabilitacyjnym.

            Oferta grupowego ubezpieczenia w PZU Życie, zaproponowana dla emerytów SG i WOP przedstawiona na naszej stronie internetowej, obejmuje w jednej polisie grupowej  emerytowanych funkcjonariuszy i emerytowanych pracowników cywilnych Straży Granicznej (WOP). Emeryci przystępujący do grupowego ubezpieczenia nie otrzymują indywidualnej polisy, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt. 9 OWU P Plus. Potwierdzeniem zawarcia umowy ubezpieczenia są poświadczone za zgodność z oryginałem kopie wypełnianych przez osoby przystępujące deklaracji, na których widnieje numer polisy oraz numer deklaracji przypisany do konkretnej osoby. Dodatkowo każda z osób przystępujących może otrzymać Indywidualne Potwierdzenie Objęcia Grupowym Ubezpieczeniem Pracowniczym TYP P PLUS generowane z systemu PZU.

            Ponadto przypominamy, iż najważniejszym atutem Grupowego Ubezpieczenia na Życie jest jego konkurencyjność pod względem zakresu oraz wysokości składki w stosunku do warunków Indywidualnej Kontynuacji.

              Informujemy, że ewentualne zapytania o dodatkowe, bardziej szczegółowe wyjaśnienia w tej kwestii, prosimy kierować do Europejskiego Konsorcjum Ubezpieczeniowego do Pani Sylwii WIĘCKIEWICZ, tel. 22/6284641 lub 795 478 726, e-mail: s.wieckiewicz@eku.pl

 

                                                                                             Wiceprezes ds. FS Związku

                                                                                              Emerytów i Rencistów SG

                                                                                                                                            Jerzy JANKOWSKI