Delegacja ZG Związku Emerytów i Rencistów SG w Warszawie.

W dniach 20-21 lipca br. w Warszawie wziąłem udział w szeregu spotkań dotyczących żywotnych interesów członków naszego Związku. W spotkaniach brali udział członkowie Zarządu Głównego nasi koledzy Krzysztof Miś, Andrzej Badowski i Piotr Iwat.

Na posiedzeniu Zarządu Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP w dniu 20 lipca rozmawialiśmy o sytuacji emerytów i rencistów służb mundurowych, zgodnie z przyjętym planem posiedzenia. Przewodniczący FSSM Piotr Iwat przedstawił aktualną sytuację FSSM RP w tym:

  •  uzgodnienia w sprawie pracy komisji prawnej, medialnej,
  • sprawy podziału kompetencji pomiędzy członków Prezydium Federacji,
  • wspieranie działań Federacji przez jej członków.

Omówiliśmy także korespondencję Bractwa Mundurowego RP w sprawie współdziałania w ramach akcji „Serce 2022”, a także możliwości wsparcia tej akcji. Przekazałem też Przewodniczącemu Federacji wniosek o wsparcie IV Konferencji Służb Mundurowych w Kołobrzegu. Stosowny komunikat z obrad Zarządu Federacji, zgodnie z zapowiedzią Przewodniczącego, zostanie opublikowany na witrynie Federacji SSM RP oraz na Facebooku na stronie: https://www.facebook.com/piotr.iwat .

Również w tym dniu tj. 20.07.2022 r., wraz z kolegą Krzysztofem Misiem i Andrzejem Badowskim, spotkaliśmy się z członkiem Zarządu WDB – Panem Radosławem Grzędą i z dyrektor Zespołu Ubezpieczeń Grupowych WDB – Panią Sylwią Więckiewicz. W imieniu wszystkich członków naszego Związku przekazaliśmy Panu Grzędzie i Pani Więckiewicz serdeczne gratulacje z okazji awansu na kolejne szczeble kariery zawodowej. Przekazaliśmy podziękowania za działalność ubezpieczeniową dla dobra emerytów i rencistów byłych Wojsk Ochrony Pogranicza, Straży Granicznej a także ich rodzin. Wyraziliśmy szczególne słowa uznania za pomoc w organizacji i wsparcie w ufundowaniu sztandaru dla ZEiRSG, a także pomoc w organizacji jego wręczenia i odsłonięcia Pomnika Pamięci żołnierzy, funkcjonariuszy i pracowników Polskich Formacji Granicznych w Rycerce Górnej. Umówiliśmy się na dzień 21 lipca celem prowadzenia dalszych rozmów w zakresie planów w bieżącym roku jak również planowanych uroczystości 25–lecia powstania Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej.

W siedzibie Lewicy w dniu 21 lipca odbyło się spotkanie dotyczące spraw osób pokrzywdzonych ustawą „represyjną”. Wziąłem udział w tym spotkaniu wraz z kolegą Piotrem Iwatem – Przewodniczącym Federacji Stowarzyszenia Służb Mundurowych RP na zaproszenie Posła Wiesława Szczepańskiego –  Przewodniczącego Sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Posła Marcina Kulaska – Wiceprzewodniczącego Komisji Obrony Narodowej. Rozmawialiśmy również o kwietniowych próbach wprowadzania przez Klub Parlamentarny Lewica zmian ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin, w zakresie uregulowań prawnych wprowadzonych ustawą represyjną z 16 grudnia 2016 r. Pomimo tego, iż wprowadzanie zmian w przepisach dotyczących określonych grup społecznych bez konsultacji z tymi grupami społecznymi nie powinno mieć miejsca, zostaliśmy zapewnieni o dalszej współpracy w zakresie reprezentowania spraw emerytów i rencistów służb mundurowych. W swoich wypowiedziach wskazałem rozmówcom na fakt, że ustawa „represyjna” w całej swojej rozciągłości wciąż działa i obejmuje swoimi przepisami nowych funkcjonariuszy, którzy dzisiaj kończą służbę, którą rozpoczęli przed rokiem dziewięćdziesiątym ub. wieku. Mimo tego, że są to już pojedyncze przypadki, wciąż dotkliwie odczuwamy skutki ustawy. W zakresie toczących się spraw sądowych uwypukliłem przewlekłość ich prowadzenia na przełomie już pięciu lat. Wskazałem na fakt kumulowania się spraw rozpatrzonych przed sądami pierwszej instancji w chwili składania przez Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA apelacji. Wskazałem na przykłady sądów apelacyjnych, do których trafiają sprawy z różnych podległych organizacyjnie sądów okręgowych, gdzie są przypadki gdy jeden sąd apelacyjny dostaje odwołania kierowane z pięciu i więcej sądów okręgowych ze względu na właściwość.

Następnie udaliśmy się na umówione spotkanie robocze do siedziby WDB. W spotkaniu ze strony WDB udział wzięli członek Zarządu WDB Pan Radosław Grzęda, dyrektor WDB Pani Sylwia Więckiewicz oraz Pani Dominika Łączna. Z naszej strony /ZEiRSG/ brałem udział wraz z kolegami Andrzejem Badowskim i Krzysztofem Misiem. W czasie spotkania omówiliśmy nasze zamierzenia i potrzeby w roku bieżącym, w tym zabezpieczenie IV Konferencji Służb Mundurowych w Kołobrzegu. Szczegółowo omówiliśmy zamierzenia na rok 2023, który będzie rokiem obchodów 25-lecia powstania Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej. (Zamierzenia uzgodnień przedstawię w terminie późniejszym, po zebraniu niezbędnych danych i ofert dotyczących realizacji planowanych przedsięwzięć.)

Wstępnie umówiliśmy kolejne spotkanie robocze na miesiąc październik br. Przedstawię propozycję, aby spotkanie to (oprócz członków Zarządu Głównego ZEiRSG) poszerzyć o prezesów Regionów oraz zorganizować je w miejscu gwarantującym łatwe dotarcie dla większości uczestników spotkania.

W czasie pobytu w siedzibie WDB mieliśmy przyjemność spotkać się z nowo wybranym na Krajowym Zjeździe Delegatów NSZZ FSG Przewodniczącym Zarządu Głównego – kolegą Marcinem Kolasą, któremu towarzyszył Wiceprzewodniczący Zarządu Głównego NSZZ FSG kol. Dariusz Rubach. Podczas spotkania na ręce kolegi Marcina Kolasy – z okazji wyboru na zaszczytną funkcję Przewodniczącego Zarządu Głównego NSZZ FSG –  przekazaliśmy od członków naszego Związku list gratulacyjny.

Poniżej mała galeria zdjęć z naszych spotkań.

Sławomir Matusewicz
Prezes ZEiRSG