Informacja dot. posiedzenia Zarządu Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP w dniu 19.01.2017r.

            Posiedzenie Zarządu FSSM RP poświęcone było niemal w całości omówieniu sytuacji, jaka powstała po uchwaleniu przez Sejm – rzekomo w legalnym trybie wg PIS-u i Prezydenta RP – ustawy z dnia 16 grudnia 2016r. obniżającej emerytury i renty policyjne (opublikowanej w Dz. Ustaw RP w dniu 30 grudnia 2016r. pod pozycją 2270), a także wypracowaniu kierunków działań na najbliższy okres w celu przeciwdziałania skutkom tej ustawy.

           Na wstępie poinformowano, że Federacja podjęła już pewne działania  na forum międzynarodowym. W dniach 27.12.2016r. i 17.01.2017r. rozesłano do instytucji europejskich i ONZ listy intencyjno-informacyjne w języku angielskim (6 sztuk), zawierające opis ustawy, opinie o jej zgodności z prawem oraz skutki, jakie wywołuje. Do listów dołączono niezbędne dokumenty obrazujące opisywane tezy (m.in. tekst uchwalonej ustawy, fragment wyroku Trybunału Konstytucyjnego uznający pełnię praw osób pełniących służbę po 1990r., stanowiska Federacji i NSZZ Policjantów, a także zgłoszony już pod obrady Sejmu projekt kolejnej ustawy obniżającej tym razem emerytury i renty wojskowe).

           Następnie zaprezentowano podjęte w ostatnich tygodniach działania na gruncie krajowym, szczególnie w  obszarze prawnym. M.in. podjęte zostały rozmowy z kancelariami prawnymi, które wstępnie odpowiedziały na skierowane do nich przez Federację pytania (np. w kwestii wystąpienia do ETPCz, skierowania pozwów zbiorowych, warunków wystąpień i wniosków indywidualnych, kosztów obsługi prawnej). W wyniku tych rozmów wytypowano wstępnie 5 kancelarii prawnych (4 z Warszawy i 1 z Gdańska) do dalszych negocjacji. Przeciętne koszty obsługi prawnej, jakie wyłaniają się z rozmów, oscylują wokół sum 5000 zł za przygotowanie i pilotowanie pojedynczego wniosku przed sądami krajowymi i 20.000 zł lub nieco więcej w obrocie prawnym międzynarodowym. Jedna z kancelarii przedstawiła koszty zdecydowanie korzystniejsze i z pewnością w dalszych rozmowach będzie brana pod uwagę , tym bardziej, że z chęcią pomocy poszkodowanym przez tę ustawę występują do kierownictwa Federacji również inne kancelarie prawne, oferując niższe koszty, czasem nawet o wymiarze symbolicznym. Oczywiście mnogość ofert pomocy prawnej nie zawsze przekłada się na ich jakość, dlatego Prezydent Federacji i powołany przez Zarząd zespół prawny (w którym znalazł się nasz Prezes Związku kol. Adam Miksiewicz), będzie już na starcie miał trudne zadanie wyboru korzystnych ofert i merytorycznie najskuteczniejszych prawników do walki o nasze interesy.

               Z rozmów z omówionymi wyżej kancelariami prawnymi, a także z wynikami innych konsultacji, zaprezentowanymi przez stowarzyszenia tworzące Federację, wynikają następujące uwagi:

 1. W sprawach indywidualnych – działania odwoławcze można będzie podjąć dopiero po uzyskaniu decyzji ZER MSWiA.
 2. Indywidualne skargi do ETPCz – możliwe będą dopiero po wyczerpaniu prawnej ścieżki krajowej.
 3. Tryb uchwalania ustawy może być przedmiotem postępowań przygotowawczych (pozwy indywidualne lub pozew zbiorowy) o popełnienie przestępstw urzędniczych i fałszerstwa dokumentów.
 4. Rozważenia wymaga jedyna dotąd propozycja kancelarii prawnej o skierowaniu w najbliższych miesiącach do ETPCz skargi zbiorowej. Wszyscy prawnicy wskazywali na celowość skarg do Trybunału w Strasburgu, do Parlamentu Europejskiego i ONZ, a także do innych instytucji zajmujących się prawami człowieka.
 5. Nasze stowarzyszenia nie mają możliwości zaskarżenia przedmiotowej ustawy  do Trybunału Konstytucyjnego, mogą to zrobić inne instytucje, np. RPO. Pomysł ten może być ryzykowny, bo zaskarżenie ustawy mogłoby być uznane za akt potwierdzający legalność jej uchwalenia przez Sejm w dniu 16 grudnia 2016r. w Sali Kolumnowej;  ponadto, po „ubezwłasnowolnieniu” Trybunału przez PIS łatwo przewidzieć, jaki będzie wyrok Trybunału w tej sprawie, a wiadomo, że będzie on wiązał sądy podczas postępowań odwoławczych.
 6. W związku z art. 8a ustawy, dającym możliwość ubiegania się u Ministra SWiA o odstąpienie od stosowania przepisów obniżających emeryturę lub rentę niektórym b. funkcjonariuszom obarczonym służbą w „totalitarnym państwie” i zasłużonym w służbie dla III RP – można już teraz kierować wnioski indywidualne do ministra.
 7. Należy występować do IPN o uwierzytelnione kopie akt osobowych (wypełniając stosowny formularz ) – informacja w tym zakresie jest bezpłatna, a odpowiedź powinna być udzielona przez IPN w ciągu 2 m-cy.
 8. Ważne jest zgromadzenie przez poszkodowanych szczegółowych danych z przebiegu służby i opracowanie własnej historii służby (w naszych warunkach służby w WOP i SG), aby później zebrane dokumenty można byłoby wykorzystać przy składaniu wniosków do MSWiA w trybie art. 8a ustawy i podczas postępowań odwoławczych.
 9. Sugeruje się też liczne wystąpienia do RPO z wnioskami o pomoc prawną. Wzór takiego wniosku będzie wkrótce dostępny na stronie FSSM i również na naszej stronie. Liczy się ilość wniosków – im jest większa, to bardziej zobowiązuje RPO do podjęcia określonych działań prawnych, a przedstawiciele RPO zapowiadali, że będą obserwować sprawy sądowe i udzielać w niektórych przypadkach pomocy.

          W trakcie dyskusji nad tymi problemami analizowano i rozważano różne aspekty rozwiązań. Głos zabierali członkowie Zarządu Federacji, przedstawiciele organizacji i stowarzyszeń tworzących Federację, a także zaproszeni goście. M.in. swoje stanowisko zaprezentował przedstawiciel grupy inicjatywnej projektu powstania nowego stowarzyszenia policyjnego z rejonu Legionowa, którego celem głównym byłaby walka z przedmiotową ustawą i jej skutkami. Wysłuchano też informacji przedstawiciela SBPCBŚKGP  Pana L. Sucholewskiego  o organizacji przez to stowarzyszenie w lutym 2017r. Konferencji pt. „Represje wobec emerytów mundurowych w RP. Możliwości przeciwdziałania”. Zarząd Federacji nie zajął wobec tych inicjatyw żadnego formalnego stanowiska, zachowując neutralną życzliwość i sugerując podzielenie się z Federacją informacjami o skutkach tych inicjatyw i ewentualnych nowych pomysłach, przydatnych do wykorzystania na szerokim forum. Prezydent Federacji Pan Zdzisław Czarnecki podsumowując dyskusję wskazał m.in., że wg wstępnych szacunków planowane działania Federacji pochłoną około 120 tyś. zł.   Zaapelował więc do stowarzyszeń tworzących Federację i do osób niezrzeszonych z naszego mundurowego środowiska o wsparcie Federacji poprzez wpłaty darowizn na specjalne konto w banku Pekao S.A. (dane do wpłat poniżej). Pomimo krótkiego okresu od ogłoszenia startu, zbiórka przebiega aktywnie – do dnia 19.01.2017r. zebrano prawie 30 tyś. zł, ale to nadal za mało do realizacji planowanych działań.

          W wyniku dyskusji Zarząd Federacji przyjął do realizacji na najbliższy okres najważniejsze zadania dotyczące m.in.:

 1. Wyboru kancelarii prawnej do bieżącej współpracy; jej dane kontaktowe będą zamieszczone na stronie internetowej Federacji.
 2. Opracowania tzw. mapy drogowej działań prawnych na szczeblu międzynarodowym.
 3. Uzyskania opinii prawnej z zakresu ubezpieczeń społecznych w kontekście skutków przedmiotowej ustawy.
 4. Uzyskania opinii politologiczno-prawnej dot. w szczególności pojęcia „państwo totalitarne”.

           W trakcie dalszych obrad Zarząd Federacji podjął kilka uchwał, spośród których do najważniejszych należą:

 1. Przyjęcie bilansu i budżetu Federacji na rok 2017.

 2. Powołanie specjalnego zespołu – Pani Ewa Grzegorczyk i Pani Bogusława Łukasiewicz z Prezydium ZF –   do prowadzenia konta bankowego Federacji o nazwie „Darowizny” w banku Pekao S.A. Oddział w Warszawie o numerze: 13 1240 6074 1111 0010 7162 7880, adres Federacji SSM RP: 00-102 Warszawa, ul. Marszałkowska 115 lokal 368B, przeznaczonego na gromadzenie środków do działań prawnych i innych w celu przeciwdziałania skutkom ustawy represjonującej emerytów i rencistów mundurowych.
 3. Powołanie 2 zespołów pracujących na rzecz przeciwdziałania skutkom wiadomej ustawy: zespołu ds. ubezpieczeń społecznych i zespołu ds. prawnych.

          Jakie z tych obrad wynikają dla nas wnioski?

          Wg Prezesa Związku Kol. Adama Miksiewicza w sprawach zbiorowych (skargi, petycje itp.) Związek powinien dołączyć do działań Federacji, nie podejmując własnych inicjatyw; nie mamy na to odpowiednich sił i środków. Z uwagi na to, że planowane działania Federacji pochłoną sporo środków powinniśmy wesprzeć te działania wpłatami w formie darowizn na wskazane konto. Wydaje się zasadne, by każdy członek ZEiR SG wpłacił na to konto minimum 50 zł. Dotrzeć trzeba również do potencjalnych poszkodowanych skutkami ustawy, jak również pozostałych kolegów byłych wopistów, by w ramach solidarności to konto zasilili.

         W sprawach odwołań indywidualnych od decyzji ZER wzory odwołań będą dostępne na naszej stronie internetowej i będą obejmować odwołania od decyzji obniżających emerytury lub renty policyjne i odrębnie wojskowe. Treść tych drugich wzorów odwołań będzie uzależniona od przyjętych przez Sejm przepisów. Jako Związek możemy zastanowić się nad wynajęciem odpowiedniej kancelarii prawnej, by przynajmniej w początkowym okresie postępowań przed sądami uzyskać fachowe wsparcie i zgromadzić doświadczenia, przydatne w następnych postępowaniach. W związku z planowaną reformą sądownictwa jest prawdopodobne, że sprawy nas dotyczące będą się toczyć we wszystkich sądach okręgowych, a nie tylko w Warszawie. Wg wstępnych analiz stwarza to możliwość brania udziału przez nasz Związek w charakterze strony w niektórych postępowaniach sądowych na podstawie art. 64 kodeksu cywilnego i udzielania w ten sposób wsparcia kolegom nie zaznajomionym z procedurami postępowania sądowego. Opcja taka będzie konsultowana z Regionami Związku w aspekcie ich możliwości kadrowych. 

         W celu usunięcia wątpliwości, kogo spośród pograniczników przedmiotowa ustawa restrykcyjna może dotyczyć, Prezes Związku  wyjaśnia:

 1. Jeśli chodzi o Zwiad WOP, to obejmuje ona: Zarząd Zwiadu WOP, Wydziały Zwiadu Brygad WOP (w czasie podporządkowania pod MON – Wydziały II ), Sekcje Zwiadu Batalionów WOP (odpowiednio Sekcje II), Graniczne Placówki Kontrolne i Strażnice Kadrowe. Ten wykaz wynika z opinii, jaką w 2014 r. na prośbę Prezesa Związku przekazał Dyrektor Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego (opinia była przekazana Regionom Związku).
 2. Jeśli chodzi o Zarząd Kontroli Ruchu Granicznego, to dotyczy to struktury, gdy cały pion krg podlegał pod MSW w latach 1965-1971, a jednostkami terenowymi były Wydziały Kontroli Ruchu Granicznego KWMO i Graniczne Placówki Kontrolne.

          W załączeniu do niniejszej informacji linki do następujących dokumentów:

 

p.o. Rzecznika ZEiRSG

Jerzy JANKOWSKI