Informacja o nowej ofercie ubezpieczeniowej (aktualizacja z dnia 09.08.2015r.)

EKU

 

SZANOWNI EMERYCI, RENCIŚCI I PRACOWNICY STRAŻY GRANICZNEJ

I WOJSK OCHRONY POGRANICZA !

 

CZŁONKOWIE ZWIĄZKU EMERYTÓW I RENCISTÓW

STRAŻY GRANICZNEJ !

 

         Miło mi donieść, że Zarząd Główny ZEiRSG, kierując się sugestiami członków i sympatyków Związku, nawiązał współpracę z Europejskim Konsorcjum Ubezpieczeniowym i poprzez swoich przedstawicieli (zespół w składzie: wiceprezes Związku kol. Mariusz Kosmaty, członek Prezydium ZG kol. Edward Grzeczny i członek Związku z Regionu Koszalin kol. Andrzej Badowski) wynegocjował korzystne oferty specjalnego ubezpieczenia grupowego

dla emerytów i rencistów Straży Granicznej i Wojsk Ochrony Pogranicza. Wsparcia naszej inicjatywie udzielił również Przewodniczący NSZZ FSG Pan Mariusz Tyl, za co serdecznie dziękujemy.

          Oferty pochodzą od dwóch ubezpieczycieli: PZU Życie S.A. i Generali Życie TU S.A. i obejmują nie tylko emerytowanych funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej i Wojsk Ochrony Pogranicza, ale także ich współmałżonków oraz pełnoletnie dzieci. Oferta PZU Życie S.A. jest szersza programowo i jest skierowana do osób, które nie ukończyły 69 roku życia, natomiast oferta Generali Życie T.U. S.A. odnosi się do osób nieco młodszych – tych, które nie ukończyły 64 roku życia. Różnice w comiesięcznych składkach na ubezpieczenie są niewielkie. W obydwu przypadkach, po osiągnięciu przez ubezpieczonego granicy wieku ubezpieczenia grupowego, przysługuje prawo zawarcia odrębnej umowy w celu indywidualnej kontynuacji ubezpieczenia. Do obu ofert można dotrzeć po otwarciu strony internetowej www.eku.pl i kliknięciu w logo ZEiRSG w dziale tematycznym Strefa Klienta.

          Mówiąc w skrócie, oferta PZU Życie S.A. obejmuje programu podstawowy PZU Życie S.A. (zawierający trzy warianty ubezpieczenia), który w negocjacjach został rozszerzony o dodatkowe warianty – IV i V, obejmujące dodatkowe świadczenia związane z leczeniem ciężkich chorób, z operacjami chirurgicznymi I, II i III klasy oraz z kartą apteczną na wykup lekarstw. Wszystkie warianty tego ubezpieczenia odnoszą się do leczenia szpitalnego nie tylko na terenie Polski, lecz także w UE i innych krajach Europy i świata. Warunki tego ubezpieczenia znajdują się na stronie internetowej EKU w folderze: „ Program Grupowego Ubezpieczenia na życie PZU Życie S.A. dla emerytowanych funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Straży Granicznej oraz członków ich rodzin ˮ.

          PZU Życie S.A. oferuje nam również udoskonaloną ofertę grupowego ubezpieczenia zdrowotnego OPIEKA MEDYCZNA, w ramach której istnieje możliwość korzystania ze wszystkich placówek medycznych PZU POMOC w Polsce oraz refundacji kosztów świadczeń za usługi objęte zakresem ubezpieczenia zrealizowane poza placówkami PZU POMOC. Warunki tego ubezpieczenia znajdują się w folderze: „ Program Grupowego Ubezpieczenia zdrowotnego OPIEKA MEDYCZNA dla Emerytowanych Funkcjonariuszy i Pracowników Cywilnych Straży Granicznej oraz członków ich rodzin ˮ.

        Z kolei program i warunki ubezpieczenia Generali Życie TU S.A. znajdują się w folderze: „ Program Grupowego Ubezpieczenia na życie dla Emerytowanych Funkcjonariuszy i Pracowników Cywilnych Straży Granicznej oraz członków ich rodzin GENERALI ŻYCIE TU S.A. ˮ. Ten program również zawiera dodatkowy wariant ubezpieczenia, uwzględniający operacje chirurgiczne, dopłaty do pobytu w szpitalu i kosztów leków zalecanych po pobycie w szpitalu, a także kilka innych świadczeń.

      W obydwu programach obowiązują podobne (z niewielkimi różnicami) okresy karencyjne, w których odpowiedzialność ubezpieczycieli jest ograniczona tylko do nieszczęśliwych wypadków i ich następstw. Zasadą jest stosowanie 6-miesięcznej karencji, która w określonych w OWU przypadkach może być skrócona do 3 miesięcy (a niekiedy nawet do 1 miesiąca) w odniesieniu do niektórych umów dodatkowych.  Szczegóły zawarte są w poszczególnych programach wariantów ubezpieczeń.

        Zgodnie z sugestiami naszych negocjatorów, tryb dostępu do programów ubezpieczeń dedykowanych emerytom i rencistom SG i WOP został uproszczony. Jak wspomniałem wyżej, ze szczegółami obydwu ofert można zapoznać się na stronie internetowej EKU, gdzie znajdują się wszystkie informacje i druki potrzebne do zawarcia umowy ubezpieczenia i jego kontynuacji. Można też w tym celu skontaktować się z biurem Europejskiego Konsorcjum Ubezpieczeniowego Sp. z o. o. , al. Jerozolimskie 47/12, 00-697 Warszawa, a w przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, dotyczących np. zmiany wariantu bądź przystąpienia do programu, nawiązać kontakt z prowadzącą projekt Panią Sylwią Więckiewicz – Specjalistą ds. Ubezpieczeń pod numerem telefonu 795 478 726 lub 22 628 46 41.

        Wypełnione druki zgłoszeń należy przesyłać do EKU pod adres, jak wyżej, najpóźniej 14 dni przed rozpoczęciem okresu ubezpieczenia.

        Emeryci, którzy kontynuują obecnie ubezpieczenie za pośrednictwem EKU mogą przejść na nowy wariant ubezpieczenia z zachowaniem 6-miesięcznej karencji na wysokość nowych świadczeń (w tym okresie będą otrzymywać świadczenia w wysokości określonej w dotychczasowym wariancie ). Warto zwrócić uwagę, że karencja nie dotyczy osób, które w ciągu 3 miesięcy od zakończenia służby (pracy) w Straży Granicznej przejdą na wybrany wariant ubezpieczenia grupowego adresowanego do Emerytowanych Funkcjonariuszy i Pracowników Cywilnych SG i członków ich rodzin.

          Osoby posiadające ubezpieczenia w innych firmach ubezpieczeniowych lub w ogóle nie ubezpieczone  obowiązuje pełna 6-miesięczna karencja na wszystkie świadczenia, z wyłączeniem następstw nieszczęśliwych wypadków. Dotyczy to także osób objętych tzw. „starym” grupowym ubezpieczeniem PZU Życie (gdy umowy były zawierane podczas służby i pracy w jednostkach WOP i SG), którego warunki są zdecydowanie mniej korzystne od przedstawionych wyżej. Osoby takie, chcąc korzystać z wynegocjowanych przez nas programów ubezpieczeń, muszą na nowo zawrzeć odpowiednie umowy i opłacać przez 6 miesięcy składki, aby objęły ich wszystkie świadczenia wynikające z zawartej umowy (nie dotyczy to następstw nieszczęśliwych wypadków, gdzie karencja nie obowiązuje).

         Poniżej zamieszczamy linki do poszczególnych programów ubezpieczeń grupowych oraz ich wariantów, a także do gotowych druków zgłoszeń do ubezpieczenia, umożliwiających (po wydrukowaniu i przesłaniu do EKU)zawarcie wybranej umowy ubezpieczenia. Prosimy o bieżące śledzenie naszej strony internetowej, gdzie w folderze „Ważne Sprawy” w zakładce „Zdrowie” – Ubezpieczenia grupowe” będziemy zamieszczać dodatkowe informacje na ten temat.

                                                                                                          z poważaniem

Prezes ZEiR SG Adam Miksiewicz

====================================================================================

Informacje do analiz i druki do pobrania:

PROGRAM GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE W PZU ŻYCIE:

1. ZGŁOSZENIE_DO_UBEZPIECZENIA (WORD). 

2. ZGŁOSZENIE_DO_UBEZPIECZENIA (PDF).

3. Ulotka_Emeryci_SG-_Program_PZU_Życie.

4. Załącznik do ulotki EMERYCI SG – PROGRAM PZU ŻYCIE.

5. OWU_PZU_Życie.

6. OWU Operacje Chirurgiczne.

7. OWU_Karta apteczna.

PROGRAM GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE W GENERALI ŻYCIE:

1. ZGŁOSZENIE_DO_UBEZPIECZENIA (WORD).

2. ZGŁOSZENIE_DO_UBEZPIECZENIA (PDF).

3. Ulotka – Emeryci SG – Program GENERALI ŻYCIE.

4. OWU Generali.

5. OWU Refundacja.

OPIEKA MEDYCZNA:

1. Ulotka Emeryci SG- Opieka Medyczna.

2. PZU Opieka Medyczna STANDARD.

3. PZU Opieka Medyczna KOMFORT.

4. PZU Opieka Medyczna KOMFORT PLUS.

5. OWU – PZU Opieka Medyczna.