Informacja – opinia prawna dot. wyroku Trybunału Konstytucyjnego, sygn. K 7/15, w sprawie ekwiwalentu za niewykorzystany urlop.

Za zgodą Przewodniczącego Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy SG, Pana Marcina KOLASY,  publikujemy na naszej stronie internetowej opinię prawną Pani adwokat dr Marty DERLATKI dotyczącą wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 30.10.2018r. o sygn. K 7/15 w sprawie ekwiwalentu za niewykorzystany urlop przez funkcjonariuszy Policji. Opinia ta została wydana na zapotrzebowanie NSZZF SG i znajduje się na portalu internetowym NSZZF SG pod adresem: https: //nszzfsg.pl/informacja-dotyczaca-wyroku-trybunalu-konstytucyjnego/

Poniżej zamieszczamy kopię tej opinii, a niebawem opublikujemy stanowisko ZG ZEiRSG w sprawie ewentualnej możliwości uzyskania przez niektórych emerytów i rencistów SG wyrównania za niewłaściwie naliczony ekwiwalent pieniężny z tytułu niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego (dodatkowego) przy odchodzeniu na emeryturę (rentę).

„Szanowne Państwo,

w nawiązaniu do pytań kierowanych w związku z wydaniem przez Trybunał Konstytucyjny wyroku w dn. 30 października 2018 r. o sygn. K 7/15, w którym Trybunał orzekł niekonstytucyjność art. 115a Ustawy o Policji w zakresie w jakim w jakim ustala wysokość ekwiwalentu pieniężnego za 1 dzień niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego lub dodatkowego w wymiarze 1/30 części miesięcznego uposażenia, uprzejmie wyjaśniam, co następuje.

We wskazanym wyżej wyroku Trybunał orzekł o niekonstytucyjności przepisu Ustawy o Policji. Przepis ten znajduje zastosowanie jedynie w stosunku do funkcjonariuszy Policji oraz ewentualnie innych funkcjonariuszy, w stosunku do których przepisy tejże ustawy znajdują albo znajdowały odpowiednie (pomocnicze) zastosowanie.

Metoda obliczania ekwiwalentu za niewykorzystany urlop funkcjonariuszy Straży Granicznej jest uregulowana w § 2 ust. 2 Rozporządzenia MSWiA w sprawie ekwiwalentów pieniężnych za niewykorzystane przez funkcjonariusza Straży Granicznej urlopy i czas wolny od służby, które zostało wydane na podstawie art. 118 ust. 4 Ustawy o Straży Granicznej. W takim wypadku uznać należy, że kwestia ta została uregulowana autonomicznie w stosunku do przepisów znajdujących zastosowanie do funkcjonariuszy Policji, co oznacza, że wyrok Trybunału Konstytucyjnego nie znajduje zastosowania do byłych funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Powyższe nie przesądza w żaden sposób tego, czy również treść § 2 ust. 2 wspomnianego rozporządzenia jest zgodna z normami wyższego rzędu, w tym normami wyrażonymi w Konstytucji. Sprawa ta wymaga odrębnej analizy, która poprzedzić musi decyzję o ewentualnym skierowaniu wniosku do Trybunału Konstytucyjnego w przedmiocie zbadania regulacji odnoszącej się do funkcjonariuszy SG.

Z wyrazami szacunku,
adw. dr Marta Derlatka”

Rzecznik ZEiRSG

Jerzy Jankowski