IPN POPEŁNIA BŁĘDY – PORADY PRAWNE NA PORTALU FEDERACJI.

W ostatnich dniach na portalu Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP ukazały się dwie ciekawe informacje:

  1. W dniu 11 kwietnia 2018r. na stronie Federacji oznakowanej jako ” IPN popełnia błędy” pojawił się komunikat dotyczący sprostowania przez IPN wcześniejszej swojej informacji na temat przebiegu służby b. funkcjonariusza Policji, na podstawie której ZER MSWiA wydał decyzję obniżającą mu emeryturę. Sprostowanie informacji przez IPN nastąpiło w odpowiedzi na bezpośrednie wystąpienie poszkodowanego do IPN z wnioskiem o wyjaśnienie powodu bezpodstawnego zaliczenia jego służby w MO jako służby na rzecz „totalitarnego” państwa. IPN sprawę zbadał i przyznał się do błędu, powiadamiając jednocześnie o tym ZER, co skutkowało wydaniem przez ten organ nowej decyzji anulującej skutki wcześniejszego obniżenia emerytury. Otóż komunikat ten koresponduje z wcześniej odnotowanymi przez nas przypadkami prostowania przez IPN błędnych informacji na temat przebiegu służby b. żołnierzy WOP, a później funkcjonariuszy Straży Granicznej, którym ZER bezzasadnie obniżył emerytury/renty. Dotyczyło to w szczególności służby w strażnicach i przejściach granicznych, a niekiedy także w innych strukturach WOP. Niedawno na naszej stronie internetowej zamieściliśmy na ten temat opracowanie pt.  „CO ZROBIĆ Z BŁĘDNYMI INFORMACJAMI IPN?”(kliknij w tytuł, aby otworzyć), w którym dokonaliśmy skróconej analizy tego problemu i wskazaliśmy, jak można w praktyce go rozwiązywać.  Porównanie tych obydwu informacji (ze strony Federacji i z naszej strony) wskazuje, że warto występować do ZER MSWiA o kopię informacji z IPN, na podstawie której ZER obniżył nam emeryturę, a po drugie – może jeszcze bardziej ważne z prawnego punktu widzenia – warto zwracać się do IPN o przesłanie kopii materiałów będących podstawą sporządzenia przez IPN informacji z przebiegu służby.  Dokumenty te mogą okazać się przydatne jako dowody w postepowaniu sądowym w związku z wniesionym odwołaniem od decyzji ZER, a także w postępowaniu prowadzonym w trybie art. 8a ustawy represyjnej. Podkreślał to adwokat z Krosna Odrzańskiego Pan Piotr ŻAKOWIAK na posiedzeniu Zarządu Głównego ZEiRSG  w Słubicach w dniu 18.03.2018r. (o czym pisaliśmy w informacji z tego posiedzenia), że IPN często nie posiada żadnych innych informacji poza skróconymi danymi z teczki personalnej poszkodowanego, a sposób ich zapisu może budzić wątpliwości nie tylko tego poszkodowanego, co oczywiste, ale też potencjalnie sądu.
  2. W dniu 24.04.2018r. na stronie Federacji oznakowanej tytułem „Kto może być pełnomocnikiem skarżącego” ukazały się istotne porady prawne dotyczące pełnomocnictwa i pełnomocników w sprawach odwołań od decyzji ZER MSWiA. Na uwagę zasługuje tu wskazówka (chyba dotychczas nie brana pod uwagę przez Zarząd Główny ZEiRSG), iż w określonych sytuacjach pełnomocnikiem skarżącego może być też organizacja emerytów i rencistów, np. ZEiRSG,  przy czym pełnomocnictwo to może obejmować także osoby poszkodowane niebędące członkami danej organizacji. Ze względu na wyczerpujący i przystępny sposób zapisu tych porad, link do ich treści zamieszczamy także na naszej stronie internetowej w dziale „Odwołania do sądów”.

Rzecznik ZEiRSG

Jerzy JANKOWSKI