IV Zjazd Krajowy ZEiRSG zakończył obrady! Stary Prezes nowym Prezesem!

W dniu 6 maja 2017 r. w gościnnym Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu odbył się IV Zjazd Krajowy Sprawozdawczo-Wyborczy Związku Emerytów i Rencistów SG. Zjazd otworzył ustępujący Prezes Związku kol. Adam Miksiewicz, zaintonowawszy uprzednio hymn RP, odśpiewany przez wszystkich zgromadzonych. Dalsze obrady przebiegały w uroczystym nastroju i sprawnie, co należy zawdzięczać dobrej organizacji Zjazdu przez kończące kadencję władze Związku i kolegów z Regionu im. Ziemi Łużyckiej ZEiRSG w Lubaniu, a także prowadzeniu w sposób profesjonalny obrad przez Przewodniczącego Zjazdu kol. Mariusza Kolankę.

Zjazd zaszczycili swoją obecnością zaproszeni goście, m.in.:

  • Przewodniczący Zarządu Oddziałowego NSZZFSG przy OSSSG w Lubaniu Pan Zbigniew Caban,
  • Prezydent Federacji SSM RP Pan Zdzisław Czarnecki,
  • Wiceprezes ZG Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych Pan Zdzisław Bartula,
  • Przewodniczący ZG Krajowego Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej Pan Janusz Kwiecień,
  • Przedstawiciele Europejskiego Konsorcjum Ubezpieczeniowego: Dyrektor Pan Radosław Grzęda i Regionalny Menedżer Sprzedaży Pani Sylwia Więckiewicz.

Zaproszeni goście w swoich wystąpieniach dziękowali za zaproszenia i życzyli owocnych obrad, a przedstawiciele EKU (konsorcjum to częściowo wsparło organizację Zjazdu jako sponsor) w przerwie obrad dodatkowo zaprezentowali zmodyfikowane oferty ubezpieczeniowe dla emerytów WOP i SG oraz ich rodzin i wyjaśnili szczegółowo zasady korzystania z nich.

Przed przystąpieniem do prezentowania sprawozdań Prezes Związku wręczył przedstawicielom powstałych w roku 2017 pięciu Regionów (Regionu Świnoujście, Regionu Warmińsko-Mazurskiego w Kętrzynie, Regionu Pomorskiego w Gdańsku, Regionu Szczecin i Regionu Chojna) certyfikaty potwierdzające ich powołanie przez Prezydium ZG.

Ze sprawozdań przygotowanych przez ustępujący ZG wynikało, że Związek zwiększył swoją liczebność w mijającej kadencji i rozrósł się, dojrzał organizacyjnie i wzmocnił się właściwie pod każdym względem. Na szczególną uwagę zasługują działania usprawniające działalność organizacyjną i finansową Związku, poprawienie komunikacji wewnątrzzwiązkowej (utworzenie nowej strony internetowej i szerokie korzystanie z możliwości systemów elektronicznych podczas konsultacji i podejmowania uchwał przez ZG), a także zaangażowanie Związku w działania Federacji SSM RP, szczególnie w ostatnich 2 latach, gdy pojawiły się zagrożenia dla emerytów i rencistów mundurowych w zakresie drastycznych obniżek ich emerytur i rent. Szczegóły sprawozdań, a także inne dokumenty zostały wcześniej (przed Zjazdem) zamieszczone na stronie internetowej Związku, co pozwoliło delegatom i Zarządom Regionów na odpowiednie przygotowanie się do Zjazdu. Delegaci jednogłośnie przegłosowali uchwałę akceptującą wnioski Głównej Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium odchodzącemu Zarządowi Głównemu.

W wyniku wyborów nowych władz Związku nastąpiła częściowa wymiana w składzie ZG i GKR i do części doświadczonych działaczy dołączyli nowi, głównie z niedawno powstałych Regionów Związku. Warto zwrócić uwagę, że Prezesem Związku został ponownie wybrany Kol. Adam MIKSIEWICZ, co spotkało się z powszechnym aplauzem wszystkich zebranych i stanowi dobry prognostyk na dalszy rozwój Związku. Pełny skład ZG i GKR znajduje się na stronie internetowej w dziale zatytułowanym: „Władze Związku”.

Następnie Zjazd uchwalił kilka zmian w Statucie i w Regulaminie Komisji Rewizyjnych, ale największym zainteresowaniem cieszył się punkt porządku obrad dotyczący działalności Federacji SSM RP, w tym udziału naszego Związku, w podejmowanych działaniach protestacyjnych w trakcie procedowania nad grudniową ustawą represyjną, a po jej uchwaleniu – z przeciwdziałaniem jej skutkom. Ciekawą prelekcję na ten temat przedstawił Prezydent Federacji posiłkując się specjalnie przygotowaną prezentacją wizualną. Scharakteryzował dotychczasowe działania Federacji w tym zakresie, wskazał na zaangażowanie naszego Związku i przedstawił kierunki działania na najbliższy okres. Zaapelował też o możliwie maksymalne włączenie się w organizację komitetów popierających obywatelską inicjatywę ustawodawczą podjętą przez Federację i mającą na celu skierowanie pod obrady Sejmu ustawy antyrepresyjnej, usuwającej z porządku prawnego ustawę grudniową – po zebraniu co najmniej 100 tysięcy podpisów pod przygotowywanym projektem.

M.in. zalecenia w tym zakresie, oprócz innych zadań, znalazły się w uchwale programowej Zjazdu (Program Związku 2017-2021), której treść znajduje się na stronie internetowej w dziale dot. przepisów prawnych.

Poniżej galeria zdjęć z obrad Zjazdu.

Rzecznik ZEiRSG

Jerzy JANKOWSKI