KARTKA DO SZEFA KE JEANA-CLAUDE JUNCKERA !

Szanowne Koleżanki! Szanowni Koledzy!

Od co najmniej tygodnia trwa (zaproponowana na Facebooku) akcja wysyłania kartek pocztowych do Szefa Komisji Europejskiej Jean-Claude JUNCKERA z prośbą o obronę emerytowanych funkcjonariuszy służb mundurowych RP, czyli również ob. UE, przed stosowaniem wobec nich przez rząd PIS-u odpowiedzialności zbiorowej, poprzez wprowadzenie ustawy obniżającej emerytury i renty wbrew przepisom Konstytucji RP i podstawowym prawom człowieka. Inicjatywa ta została w ostatnich dniach poparta przez Szefową Zespołu FSSM RP ds. Koordynacji Komitetów Protestacyjnych, Kol. Irenę Kłucińską, o czym będzie mowa dalej.

Prośba w języku angielskim (propozycje w załączniku) ma być napisana odręcznie na kartce i podpisana imieniem i nazwiskiem represjonowanego lub osoby go wspierającej, oraz wysłana bez koperty na adres wskazany we wzorze. Jednostkowy koszt tej akcji to kwota około 6 zł (1 zł kartka i 5 zł znaczek pocztowy). Uzasadnienie do tej inicjatywy oraz szczegółową procedurę zawiera poniższy link do załącznika >Kartka do Junckera.

Z uwagi na to, że treść prośby do Szefa KE może być zbyt obszerna na kartkę pocztową, Zarząd Regionu ZEiRSG w Cieszynie zaproponował nieco skróconą wersję w następującej postaci (tekst w j. polskim przetłumaczony na angielski):

„Panie Przewodniczący Juncker, jestem jednym/jedną z 55 tysięcy osób objętych w ramach odpowiedzialności zbiorowej niekonstytucyjną ustawą wprowadzoną przez rząd PIS, dotyczącą emerytowanych funkcjonariuszy służb mundurowych. W wyniku tej ustawy, łamiącej zarówno Polską Konstytucję jak i podstawowe prawa człowieka, zmarło już 40 osób. Wprowadzone w sądownictwie polskim zmiany nie dają mi szans bronić się. Proszę bronić obywateli UE. Pozdrawiam

Imię, nazwisko”.

Tekst angielski:

„Mr. Chairman Juncker,

I am one of the fifty five thouusand people falling under an unconstitutional law of collective responsibility regarding retired officers of uniformed services introduced by the government of the Law and Justice. As a result of breaking the Polish Constitution and the basic human rights already forty people have died. Due to changes introduced in the Polish justice system I don’t have the chance to fairly fight for my rights. Please, defend me, the EU citizen, against discrimination introduced by the Law and Justice goverment.

Regards

Imię, nazwisko

Adres:

Dear Mr. Jean-Claude Juncker

European Commission

Rue de la Loi / Wetstraat 200

1049 Brussels

Belgium”.

Zgodnie z apelem ZR Cieszyn przekazuję:

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,

dołączcie, przekażcie represjonowanym – działanie rodzi nadzieję, bezruch gubi.

Z pozdrowieniami
Zarząd Regionu w Cieszynie
Związku Emerytów i Rencistów
Straży Granicznej”

 

Rzecznik ZEiRSG

Jerzy JANKOWSKI