Komunikat w sprawie drogi sądowej – aktualizacja z dnia 6.06.2017.

Kiedy idziemy do sądu?

                  Szanowni Państwo !!!

                                                                   Komunikat FSSM RP.

W związku z licznymi zapytaniami, a nawet próbami podejmowania już teraz działań prawnych np. wnoszenia odwołań/pozwów do sądów powszechnych związanych z ustawą z dnia 16 grudnia 2016r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin(Dz. U. z 30.12.2016 r., poz. 2270), dalej ustawa nowelizująca,

informujemy zainteresowanych, że:

1.    Rozpoczęcie indywidualnej drogi sądowej jest możliwe nie wcześniej niż po otrzymaniu decyzji Dyrektora Zakładu Emerytalno Rentowego MSWiA stanowiącej o zmniejszeniu emerytury/renty. W decyzji tej znajdzie się pouczenie o możliwości jej zaskarżenia (w jakim terminie i do jakiego sądu).

2.    Zgodnie z tym pouczeniem, według stanu na dzień dzisiejszy, emeryt/rencista będzie mógł wnieść odwołanie od ww. decyzji do Sądu Okręgowego – Wydziału Ubezpieczeń Społecznych, za pośrednictwem Dyrektora ZER MSWiA. Nie ponosimy przy tym żadnych kosztów z tym związanych. Nie wiemy jednak jak strukturę organizacyjną sądów powszechnych ukształtuje, w niedalekiej przyszłości, zapowiadana przez Ministra Sprawiedliwości reforma sądownictwa.

Pamiętajmy!

  • jeśli odwołanie wysyłamy pocztą, koniecznie zróbmy to listem poleconym za potwierdzeniem odbioru,
  • jeśli odwołanie składamy osobiście w ZER, powinniśmy mieć drugą kopię odwołania, na której przyjmujący pracownik pieczęcią i podpisem potwierdza nam jego złożenie.

3.    Wyrok sądu I instancji może być dwojaki:

  1. sąd może uznać że zmniejszenie emerytury/renty było bezprawne; w takiej sytuacji ZER MSWiA może wnieść apelację do sądu II instancji i zapewne to zrobi,
  2. sąd może uznać, że zmniejszenie emerytury/renty było zgodne z prawem; w tej sytuacji emeryt/rencista może wnieść apelację do sądu II instancji. Wniesienie apelacji wymaga dokonania wpisu w kwocie 30 zł (znak opłaty sądowej lub dowód uiszczenia opłaty sądowej dołączyć do apelacji).

Ważne ! Aby wnieść skutecznie apelację, należy uzyskać wyrok wraz z uzasadnieniem z Sądu Okręgowego. Wniosek o wyrok wraz z uzasadnieniem wnosimy do Sądu w ciągu 7 dni od dnia ogłoszenia wyroku./art. 328 kpc/

4.    Wyrok sądu II instancji może być, podobnie jak I instancji, dwojaki:

  1. sąd może uznać, że emerytura/renta była obniżona bezprawnie i należy ją przywrócić do poprzedniej wysokości. Wyrok sądu II instancji jest prawomocny co oznacza, że nie można go zaskarżyć. W tej sytuacji należy się zwrócić do ZER MSWiA o wypłatę zaległych świadczeń wraz z odsetkami.
  2. sąd może uznać, że emerytura/renta była obniżona zgodnie z prawem. Wyrok taki staje się natychmiast prawomocny i nie podlega już zaskarżeniu.
  3. wniosek o wyrok wraz z uzasadnieniem wnosimy do sądu II instancji w ciągu 7 dni od dnia ogłoszenia wyroku./art. 328 kpc/

Ważne! Od wyroku sądu II instancji przysługuje jeszcze środek nadzwyczajny ( z uwagi na wymogi formalne nie będzie on dotyczył wszystkich) w postaci skargi kasacyjnej do Sądu Najwyższego. Skargę kasacyjną można wnieść w ciągu 2 miesięcy od dnia otrzymania wyroku sądu II instancji wraz z uzasadnieniem. Skarga kasacyjna musi być sporządzona przez adwokata lub radcę prawnego. Nie wstrzymuje ona jednak wykonania wyroku prawomocnego sądu II instancji.

5.  Po wyczerpaniu wszystkich środków odwoławczych w Polsce emeryt/rencista będzie mógł wnieść indywidualną skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. Termin do wniesienia takiej skargi to 6 miesięcy od doręczenia ostatecznego orzeczenia sądowego. Jeżeli jednak w trakcie postępowania sądu II instancji lub w trakcie postępowania przed Sądem Najwyższym, w Trybunale Konstytucyjnym będzie zawisła skarga dotycząca ustawy nowelizującej, co do zasady skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu będzie można wnieść w terminie 6 miesięcy od wydania orzeczenia przez Trybunał Konstytucyjny. Wniesienie skargi do ETPC jest bezpłatne.

      Ustawa nowelizująca przewiduje również inny tryb usunięcia negatywnych skutków ustawy.

6. Można w trybie administracyjnym skierować wniosek do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji korzystając z dobrodziejstw art. 8a ustawy nowelizującej. W tym trybie nie trzeba czekać na decyzję ZER. Wniosek składa osoba zainteresowana (czyli osoba pobierająca: emeryturę, rentę lub rentę rodzinną) lub jej pełnomocnik. We wniosku należy zamieścić uzasadnienie wykazując okoliczności wymienione w art. 8a, czyli krótkotrwałość służby przed 31 lipca 1990r. oraz rzetelność wykonywania służby po 12 września 1989r.  Można dołączyć dokumenty potwierdzające rzetelne wykonywanie zadań i obowiązków, a w szczególności wykonywanie ich z narażeniem zdrowia i życia.

 Zgodnie z kpa wydanie decyzji powinno nastąpić w ciągu miesiąca, a w sprawie szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy. Znana już dzisiaj praktyka pokazuje jednak, że terminy te są znacznie przekraczane. W przypadku negatywnej decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, tj. odmowa wyłączenia stosowania art. 15 c, art. 22 a i art. 24 a ustawy nowelizującej, strona niezadowolona z decyzji może zwrócić się z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy. Jeśli Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji podtrzyma negatywną decyzję, to można wnieść od niej odwołanie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA) – za pośrednictwem organu, który wydał decyzję tj. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

 Od wyroku WSA można jeszcze wnieść skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA). W tym celu należy wcześniej uzyskać wyrok WSA wraz z uzasadnieniem. Wniosek o uzasadnienie wyroku należy złożyć w terminie 7 dni od jego wydania. Skarga kasacyjna do NSA musi być sporządzona przez adwokata lub radcę prawnego. Na wniesienie skargi przez stronę jest 30 dni od doręczenia wyroku WSA wraz z uzasadnieniem.

Skargę do NSA może także wnieść np. Rzecznik Praw Obywatelskich, do którego można się zwrócić z takim wnioskiem. Należy jednak pamiętać, że RPO ma na wniesienie skargi również tylko 30 dni od wydania wyroku przez WSA.

Opracowano w Zespole Prawnym FSSM RP.

Rzecznik ZEiRSG

Jerzy JANKOWSKI

6.06.2017r.