Konferencja w Sejmie na temat uprawnień emerytalnych funkcjonariuszy BOR i SG.

          W dniu 12.04.2017r. w godz. 12-14.00 w Sejmie w sali im. Konstytucji 3-go Maja (nr 118) odbyła się konferencja zorganizowana przez posłów z Unii Europejskich Demokratów (Panią Bieńczycką, Pana Kamińskiego i Pana Protasiewicza, który przewodniczył obradom) oraz przedstawiciela Stowarzyszenia b. Policjantów CBŚ, Kol. Leszka Sucholewskiego. Tematem konferencji były uprawnienia emerytalne funkcjonariuszy BOR i SG, zagrożenia dla tych uprawnień wynikające z ustawy represyjnej uchwalonej przez Sejm w dniu 16 grudnia 2016r. oraz propozycje im przeciwdziałania lub przynajmniej ograniczenia ich skutków dla poszkodowanych.

          W konferencji oprócz ww. organizatorów brali udział m.in. b. minister SWiA Pan H. Majewski, b. posłanka SLD i b. wiceminister MSWiA Pani Katarzyna Piekarska, b. szef WSI Pan gen. Dukaczewski, b. szef BOR Pan gen. M. Gawor, b. szef UOP Pan gen. Kapkowski, b. Komendant Główny SG Pan gen. A. Anklewicz, Naczelnik Biura ds. żołnierzy i funkcjonariuszy RPO Pan T. Oklejak, a także liczne grono emerytów i rencistów służb mundurowych z przewagą b. funkcjonariuszy BOR i SG.

          Konferencja była ciekawa, padło wiele krytycznych słów pod adresem aktualnie rządzących, wskazywano na wielką niesprawiedliwość społeczną rozwiązań wprowadzonych represyjną ustawą grudniową, oraz apelowano o pilne podjęcie przez całe środowisko mundurowe działań zmierzających do przeciwdziałania tej ustawie i jej wyeliminowania z obrotu prawnego. Pełny tekst i obraz filmowy z konferencji zawiera link do telewizji internetowej Sejmu:

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/transmisje.xsp?unid=2AE3FCD9D0C42372C12580FA002E4198#

          Najistotniejsza końcowa konkluzja z konferencji to informacja Kol. Sucholewskiego, m. in. z upoważnienia Federacji SSM RP, o zawiązaniu się Komitetu Obywatelskiego w celu podjęcia działań w sprawie wniesienia pod obrady Sejmu obywatelskiego projektu ustawy zmieniającej represyjną ustawę grudniową. Niebawem zostaną podane personalia osób tworzących Komitet, a do publicznej wiadomości skierowany zostanie projekt odpowiedniej ustawy wraz z apelem o pilne zbieranie podpisów poparcia. Wskazywano, że przedsięwzięcie to należy wykonać przed październikiem b.r. gdyż później, gdy dojdzie do praktycznej realizacji wrednej ustawy grudniowej, naprawienie skutków przez nią wyrządzonych może być znacznie utrudnione.

p.o.Rzecznika ZEiRSG

Jerzy JANKOWSKI