Kostrzyn n. Odrą – protest represjonowanych Pograniczników zakończony. Podsumowanie i podziękowania Komitetu Organizacyjnego Protestu.

Ustawa „represyjna” z dnia 16.12.2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 2270) przyniosła objętym nią b. funkcjonariuszom i żołnierzom Państwa Polskiego wiele nieszczęść, łącznie z ofiarami śmiertelnymi. W wyniku szeregu rozmów i dyskusji w środowisku represjonowanych b. żołnierzy Wojsk Ochrony Pogranicza i b. funkcjonariuszy Straży Granicznej zrodził się pomysł zorganizowania protestu – ogólnopolskiej manifestacji, skierowanej na wyłączenie z obrotu prawnego wymienionej ustawy. W organizację protestu czynnie włączył się Związek Emerytów i Rencistów Straży Granicznej.

Z inicjatywy kolegów Grzegorza Matusewicza, Sławomira Matusewicza, Jana Tomasika i Włodzimierza Tiszuka w dniu 25.08.2019 r. w Kostrzynie nad Odrą spotkali się:

– płk SG w st. spocz. Marek Meszyński  – Prezes ZEiRSG;

– mjr WOP w st. spocz. Józef Kraska  – Wiceprezes ZEiRSG;

– mjr SG rez. Janusz Babiarz  – Wiceprezes ZEiRSG;

– st. chor. sztab SG rez. Andrzej Orman – Główny Skarbnik ZEiRSG;

– kpt. SG w st. spocz. Włodzimierz Tiszuk – Wiceprezes Regionu Nadodrzańskiego ZEiRSG w Słubicach;

– st. chor. sztab SG w st. spocz. Grzegorz Matusewicz – Członek ZEiRSG Regionu Nadodrzańskiego;

– ppłk SG w st. spocz. Jan Tomasik – grupa inicjatywna protestu;

– st. chor. sztab SG rez. Sławomir Matusewicz – grupa inicjatywna protestu.

   Spotkanie to było połączone z otwartym posiedzeniem Prezydium ZG ZEiRSG. Wymieniona grupa emerytów WOP i SG postanowiła utworzyć Komitet Organizacyjny Protestu, na czele którego w charakterze przewodniczącego  wybrano kol. Grzegorza Matusewicza, jako jego zastępcę – kol. Marka Meszyńskiego, natomiast jako moderatora protestu – kol. Sławomira Matusewicza. Pozostali członkowie spotkania weszli w skład komitetu protestacyjnego.

   Jednogłośną decyzją Komitetu Protestacyjnego postanowiono ogłosić w dniu 21.09.2019 r. „ALARM GRANICZNY” w związku z przekroczeniem granic przestrzegania prawa i zasad praworządności określonych w Ustawie Zasadniczej, zastosowaniem u podstaw ustawy represyjnej z dnia 16.12.2016 r. zasady odpowiedzialności zbiorowej, a także wprowadzeniem represji ekonomicznych z powodów politycznych.

Komitet Protestacyjny jako główny cel do osiągnięcia wyznaczył:

zniesienie z obrotu prawnego ustawy represyjnej z dnia 16.12.2016 r. między innymi poprzez:

  • wyrażenie protestu przeciwko śmiertelnym skutkom ustawy represyjnej z 16 grudnia 2016 roku, obniżającej emerytury i renty b. funkcjonariuszom i żołnierzom oraz apelu o jej  zmianę po jesiennych wyborach parlamentarnych 2019 roku,
  • zebranie podpisów pod petycją do Przewodniczącej Komisji Europejskiej o skierowanie powyższej ustawy represyjnej do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu w celu zbadania jej zgodności z prawem Unii Europejskiej,
  • wyrażenie protestu przeciwko łamaniu Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej i Praw obywatelskich w kraju,
  • zebranie podpisów pod petycją do Prezes Trybunału Konstytucyjnego o przyspieszenie prac Trybunału nad zapytaniem prawnym Sądu Okręgowego w Warszawie ze stycznia 2018 r. o zgodność z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej ustawy represyjnej z dnia 16 grudnia 2016 r. oraz wydanie w tej sprawie orzeczenia.

   Komitet postanowił zaprosić do udziału w proteście – ogólnopolskiej manifestacji wszystkich emerytowanych żołnierzy i funkcjonariuszy WOP i SG,  a także funkcjonariuszy SG w służbie czynnej oraz członków rodzin represjonowanych. Zaproszono też przedstawicieli innych służb mundurowych poszkodowanych w wyniku haniebnej ustawy represyjnej oraz wspierających represjonowanych emerytów funkcjonariuszy innych państw Unii Europejskiej. Z zaproszenia skorzystali represjonowani służb mundurowych z n/w miejscowości: Kostrzyn nad Odrą, Szczecin, Świnoujście, Chojna, Słubice, Koszalin, Wodzisław Śląski, Tuplice, Zawidów, Krosno Odrzańskie. Zaproszenie do udziału i poparcia manifestacji zostało przyjęte przez opozycyjne ugrupowania demokratyczne.

Wśród gości manifestacji znaleźli się:

Bartosz Arłukowicz – Europoseł; Andrzej RozenekDanuta Leszczyńska, Bogusław Wontor i Artur Stojanowski – kandydaci na posłów do Sejmu RP; Jerzy Wierchowicz – adwokat i członek Trybunału Stanu; Andrzej Kunt – Burmistrz Miasta Kostrzyn nad Odrą;  gen. SG w st. spocz. Tadeusz Frydrych – były Zastępca Komendanta Głównego Straży Granicznej; insp. w st. spocz. Zdzisław Czarnecki – Prezydent FSSM RP; płk SG w st. spocz. Andrzej Wyganowski – były Komendant Pomorskiego Oddziału Straży Granicznej; Robert Włodek –  Wicestarosta Słubicki.

Obecni byli także przedstawiciele niemieckich służb mundurowych. Pan Volker Ettlich, były szef niemieckiej placówki SG w Kostrzynie nad Odrą, przywiózł list Towarzystwa Pomocy Prawnej i Humanitarnej z Niemiec, podpisany przez jego Przewodniczącego Hansa Bauera, w którym m.in. czytamy:

” Drodzy Polscy Obywatele, Drodzy Przyjaciele
z Niemiec przekazujemy solidarne pozdrowienia dla Waszego protestu przeciwko naruszaniu Waszych praw jako byłych członków organów celnych, bezpieczeństwa i ochrony porządku publicznego. My, członkowie niemieckiej organizacji praw człowieka, Towarzystwa Pomocy Prawnej i Humanitarnej podzielamy Wasze oburzenie taką polityką, której nie da się pogodzić z prawami człowieka…”

 Komitet realizując cele protestu wystosował 2 petycje, wstępnie podpisane przez Komitet Protestacyjny, do poparcia których  podczas protestu zebrano po 100 podpisów.

Do Pani Ursuli von der Leyen – Przewodniczącej Komisji UE

Do Pani Julii Przyłębskiej – Prezes Trybunału Konstytucyjnego RP

Petycje te wraz z podpisami zostały przekazane Prezydentowi Federacji insp. Zdzisławowi Czarneckiemu, który z kolei w dniu 23.09.2019 r. przekazał je adresatom (potwierdzają to skany obydwu petycji).

W dniu 23 września br. ponownie w Kostrzynie nad Odrą spotkała się grupa inicjatywna protestu w celu podsumowania jego przebiegu. Uznano, że protest został zauważony przez media lokalne i centralne, a w podstawowym zakresie  osiągnął zakładane cele. Na zakończenie zaproponowano kontynuowanie protestu w formule ogólnopolskiej po ewentualnym włączeniu się przedstawicieli wszystkich regionów ZEiRSG i szerzej – środowisk i organizacji grupujących wszystkie grupy represjonowanych funkcjonariuszy i żołnierzy. Szczegóły propozycji zostaną przekazane ZG ZEiRSG oraz Zarządowi FSSM RP.

Komitet Organizacyjny Protestu serdecznie dziękuje za wyrazy poparcia dla protestujących i idei protestu ze strony Zarządu Oddziałowego  NSZZFSG przy Nadwiślańskim Oddziale Straży Granicznej (TUTAJ). Jest to dla nas niezwykle cenne zważywszy na nasze wspólne w wielu wypadkach losy i działania w budowaniu od podstaw formacji Straży Granicznej! 

Za pomoc w organizacji protestu w Kostrzynie nad Odrą pragniemy szczególnie podziękować:

– Burmistrzowi Miasta Kostrzyn nad Odrą – Panu Andrzejowi Kuntowi,

– Dyrektorowi Muzeum Twierdzy Kostrzyn – Panu Ryszardowi Skałbie,

– Właścicielowi Baru DUET w Kostrzynie – Panu Arkadiuszowi Tomkielowi,

– Firmie GTM w Kostrzynie nad Odrą – Panu Tomaszowi Matusewiczowi,

– Tłumaczowi – Panu Grzegorzowi Kołomejowi,

– mjr SG rez. Panu Wiesławowi Skorupińskiemu,

– st. chor. sztab. SG rez. Panu Stanisławowi Janickiemu,

– st. chor. sztab. SG rez. Panu Adamowi Deptuchowi,

– st. sierż. Sztab. SG rez. Panu Stanisławowi Berbeciowi

– Panu Andrzejowi Matusewiczowi,

– Panu Krzysztofowi Matusewiczowi.

Serdeczne podziękowania kierujemy do dziennikarzy i operatorów filmowych, m.in:

 

Komitet Organizacyjny Protestu 

PS. Szersza relacja z przebiegu protestu na portalu internetowym Federacji SSM RP –  TUTAJ .

Poniżej autorska galeria zdjęć przygotowana przez Kol. S. Matusewicza: