NASZ PROJEKT USTAWY EMERYTALNEJ TRAFI POD OBRADY SEJMU !

Szanowni emeryci i renciści Straży Granicznej! Poszkodowani ustawą represyjną!

„Nasz projekt ustawy emerytalnej trafi pod obrady Sejmu!”

Pod takim tytułem została opublikowana informacja na portalu Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP. Do tej informacji została dołączona kopia pisma Marszałka Sejmu, Marka Kuchcińskiego, zaadresowana do Pana Andrzeja ROZENKA – Pełnomocnika Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP ds. projektu ustawy o zmianie ustawy z dnia 18 lutego 1994r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin.

Skan tego pisma publikujemy poniżej i wyrażamy nadzieję, że do procedowania w sprawie zmiany ustawy represyjnej dojdzie w Sejmie w niedługim czasie, a niesprawiedliwe regulacje prawne – włącznie z ich skutkami – zostaną usunięte. Nie można bowiem budować państwa sprawiedliwego na bazie niesprawiedliwych rozwiązań skutkujących podziałami społeczeństwa na lepszych i gorszych jego obywateli.

Rzecznik ZEiRSG

Jerzy JANKOWSKI