NOWOSĄDECKI KOMITET INICJATYWY USTAWODAWCZEJ FSSM RP.

          Uprzejmie informujemy, że w dniu 6 listopada 2017r. w Nowym Sączu powstał Nowosądecki Komitet Inicjatywy Ustawodawczej, jako kontynuacja powstałego w połowie października br. „Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP ds. ustawy o zmianie ustawy z dnia 18 lutego 1994 roku, dotyczącej zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służb Kontrwywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin”.

          Pod tą przydługą nazwą kryje się KIU Federacji, którego celem jest usunięcie z obiegu prawnego ustawy represyjnej z 16 grudnia 2016r., zwanej niekiedy Ustawą Śmierci (mamy już 25 jej ofiar śmiertelnych), skutkującej radykalnym obniżeniem emerytur i rent znacznej części emerytów mundurowych  Pełnomocnikiem KIU Federacji jest b. poseł na Sejm, a obecnie działacz Sojuszu Lewicy Demokratycznej, Pan Andrzej Rozenek, a głównym celem Komitetu jest zebranie co najmniej 100 tyś. podpisów pod projektem ustawy anty-represyjnej, czyli uchylającej ustawę represyjną.

          Decyzję o powołaniu Nowosądeckiego Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej podjęli jednogłośnie przedstawiciele następujących organizacji i struktur działających na terenie Sądecczyzny:

  • Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policji w Nowym Sączu,
  • Organizacji Terenowej Emerytów i Rencistów Policji NSZZ w Nowym Sączu,
  • Stowarzyszenia Komendantów Policji z siedzibą w Limanowej,
  • Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej Regionu Sądeckiego,
  • Krajowego Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej Koła przy ZK w Nowym Sączu,
  • Stowarzyszenia Generałów Policji RP w Warszawie,
  • Zarządu Rejonowego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Nowym Sączu.

          Przewodniczącym NKIU został wybrany przedstawiciel SERP Kol. Tadeusz Huryn, a  Rzecznikiem prasowym Komitetu – Kol. Ryszard Wasiluk.

          Należy wskazać, że głównymi celami działania Nowosądeckiego Komitetu jest zbieranie podpisów obywateli popierających obywatelski projekt ustawy anty-represyjnej, ustalenie osób ze środowiska mundurowego najbardziej dotkniętych ustawą represyjną i dotarcie do nich, szczególnie w okresie przedświątecznym i zimowym, z pomocą koleżeńską, psychologiczną i w skrajnych przypadkach – materialną.

          O powstaniu Nowosądeckiego Komitetu zostały już powiadomione lokalne media. Pierwsza informacja na ten temat została zamieszczona 10 listopada w TS dobry tygodnik sądecki, a w dniu 13 listopada w Naszej Telewizji Sądeckiej (NTV) w „Rozmowie dnia” ukazał się obszerny wywiad z rzecznikiem NKIU Kol. Ryszardem Wasilukiem, omówiony dodatkowo w NTV dnia następnego – „Będą walczyć o przywrócenie emerytur”.

          Życzymy powodzenia i sukcesów nowo powstałemu Komitetowi, a środowiska mundurowe i wszystkich sympatyków zachęcamy do aktywnego poparcia działań podjętych przez NK i organizacje go tworzące.

Rzecznik ZEiRSG

Jerzy JANKOWSKI