Nowy Sącz! Spotkanie represjonowanych z delegacją Federacji SSM RP!

 W dniu 03.04.2019 r. w godz.16.30 – 18.30 w Hotelu „BESKID” w Nowym Sączu odbyło się spotkanie emerytów i rencistów mundurowych (w tym również WOP i SG) z rejonu Sądecczyzny, Limanowej i Gorlic, w większości represjonowanych przez zbrodniczą ustawę z dnia 16.12.2016 r., z :
– Prezydentem Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP – insp. w st. spocz. Zdzisławem CZARNECKIM,
– Dziekanem Klubu Generałów i Admirałów Straży Granicznej RP – gen. bryg. SG w st. spocz. Tadeuszem FRYDRYCHEM,
– płk WP w st. spocz. Henrykiem BUDZYŃSKIM – Sekretarzem Generalnym Zarządu Głównego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.

Organizatorami spotkania były: koło SEiRP RP w Nowym Sączu, Region Sądecki ZEiR SG, Stowarzyszenie Komendantów Policji z siedzibą w Limanowej, Organizacja Terenowa Emerytów i Rencistów Policji NSZZP w Nowym Sączu. Spotkanie miało charakter otwarty, uczestniczyło w nim około 80-90 osób, w tym zaproszeni goście, m.in.: Grażyna CEMPA-PULIT – Szefowa Struktur OPZZ w Nowym Sączu, Edward UCHERSKI – Szef Nowosądeckiego KOD, Maciej KRAJEWSKI – Szef Struktur Wojewódzkich i Członek Władz Krajowych Krajowej Partii Emerytów i Rencistów RP, a także przedstawiciele Sądeckiej Koalicji Europejskiej z PO i Nowoczesnej.
Na początku spotkania, prowadzonego przez nadinspektora w st. spocz. Sądeczanina Marka HEBDĘ, zebrani uczcili minutą ciszy 56 osób zmarłych z powodu tej zbrodniczej ustawy (samobójstwa, zawały i udary po otrzymaniu decyzji zabierających emerytury czy renty, zaprzestanie leczenia, odmowa przyjmowania leków), w tym dwóch sądeczan: mjr. MO Wilhelma GRYGLA i mjr. MO Jerzego PANTKOWSKIEGO.
Następnie zaproszeni Goście przekazali informacje o:
– aktualnym stanie sądowych postępowań odwoławczych od decyzji ZER obniżających emerytury i renty i dalszych możliwościach prawnych w Polsce i na forum międzynarodowym, w kontekście zawieszenia tych postępowań do czasu udzielenia odpowiedzi przez Trybunał Konstytucyjny na zapytanie prawne Sądu Okręgowego w Warszawie,
– o aktualnych działaniach Federacji SSM RP i tworzących ją stowarzyszeń, szczególnie w aspekcie współdziałania z Koalicją Europejską w wyborach do PE i w perspektywie do Sejmu i Senatu na jesieni 2019 r.
– o prognozach rozwoju sytuacji w Polsce w zależności od wyników wyborów krajowych, w tym szczególnie w odniesieniu do szeroko rozumianego środowiska mundurowego.
Po wystąpieniach Gości wywiązała się gorąca dyskusja wokół tematów dot. represji zbiorowej b. żołnierzy i funkcjonariuszy, zastosowanej przez rząd „dobrej zmiany”, a także o możliwości objęcia podobnymi represjami innych grup społecznych, wyjścia Polski ze struktur UE i budowy przez PIS, w razie wyborczego zwycięstwa, państwa w pełni dyktatorskiego.

Z wypowiedzi Gości jak i zebranych na sali wynikają kluczowe wnioski:
– niezbędna jest dalsza integracja emerytów i rencistów mundurowych, najlepiej w ramach Federacji SSM RP, która już się sprawdziła, a także większe otwarcie na środowiska funkcjonariuszy i żołnierzy aktualnie pełniących służbę oraz środowiska cywilne,
– wzmożenie działań całego naszego środowiska w kierunku zwiększenia aktywności obywatelskiej w inicjatywach społecznych i politycznych w ramach Koalicji Europejskiej, w szczególności w związku ze zbliżającymi się wyborami do PE, a później wyborami krajowymi.

Jak stwierdził Prezydent Federacji: „… myśmy się do polityki nie garnęli, to polityka przyszła do nas i nie sposób się od niej uwolnić w obecnych warunkach politycznych, musimy w niej uczestniczyć dla dobra Polski, represjonowanych i dla tych, którzy już ponieśli śmierć w wyniku tej zbrodniczej ustawy”.
CZEŚĆ ICH PAMIĘCI!!!

Na zakończenie sala nagrodziła zaproszonych Gości gromkimi brawami.
Dziękujemy !

Rzecznik ZEiRSG

Jerzy JANKOWSKI