Powrót do Obniżone emerytury

Pytania i odpowiedzi

PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE WZORÓW ODWOŁAŃ OD DECYZJI ZER
Lista będzie uzupełniana.


1. Czy, a jeżeli tak, to gdzie ująć fakt zwiększenia  emerytury w związku z grupą inwalidzką?
Tak, taką informację najlepiej zamieścić w pierwszej części odwołania „Stan faktyczny” podając o jaki procent i kwotę była zwiększona emerytura przed obniżeniem świadczenia.


2. Czy osoby, którym obniżono emerytury w 2009 r. mają to pisać w odwołaniach?
Tak, to ważna informacja i powinna się znaleźć w odwołaniu z podaniem kwoty o jaką obniżono wówczas emeryturę. Proponujemy umieścić to w części „Stan faktyczny”


3. Czy zamieszczać informację o pracy po odejściu na emeryturę i zwiększeniu przez to świadczenia ?
Tak, taką informację proszę zamieścić w pierwszej części odwołania „Stan faktyczny” podając o jaki procent i kwotę była zwiększona emerytura w związku z pracą w cywilu.


4. Z jakiego wzoru skorzystać, jeżeli nie pracowałem w ogóle w SB czy innych instytucjach wskazanych w ustawie represyjnej, mam na to świadków. Przez jakiś czas byłem zawieszony na etacie w SB, ale pracowałem w milicji?
Należy skorzystać z wzoru adekwatnego dla świadczeniobiorcy, czyli emeryt z wzoru dla emerytów, którzy pracowali przed i po 1990 roku, renciści z wzoru dla rencistów itd. Jeśli są świadkowie tej sytuacji należy ich przywołać w odwołaniu jako dowody z wnioskiem o przesłuchanie na rozprawie. W odwołaniu jest odpowiednia część np. wzór nr 1 jest to pkt. IV.


5. Dlaczego w odwołaniach nie ma wniosku o zabezpieczenie powództwa i czy taki wniosek należy składać?
Prawnicy kancelarii prawnej, którzy przygotowywali wzory odwołań uważają, że szanse powodzenia takich wniosków są bliskie zeru i dlatego ich nie zamieścili. Wnoszący odwołanie mogą jednak mieć inne zdanie i zamieścić taki wniosek.


6. Czy będą jeszcze inne wzory odwołań?
Nie, Federacja nie planuje zamawiać kolejnych wzorów odwołań.


7. Czy obowiązkowo trzeba skorzystać z dobrodziejstw art. 8a ustawy represyjnej aby zadośćuczynić wymogowi wyczerpania drogi krajowej w związku z planowanym wniesieniem skargi do Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu?
Nie, wniesienie wniosku do Ministra Spraw Wewnętrznych o jakim mowa w art. 8a jest fakultatywne i zależy wyłącznie od zainteresowanego. Niewykorzystanie tej możliwości nie spowoduje odrzucenia skargi przez TPCz.


8. Czy można jedną decyzją obniżyć komuś emeryturę i rentę? Jaki wzór odwołania wtedy zastosować? 
Nie można jednocześnie pobierać emerytury i renty. Prawdopodobnie pytający pobiera emeryturę zwiększoną w związku z orzeczoną grupą inwalidzką. W takiej sytuacji jeśli świadczeniobiorca służył przed i po 1990 r. zastosowanie ma wzór nr 1.


9. Co mam zrobić jeśli otrzymałem dwie decyzje? Jedną dotyczącą obniżenia renty, którą pobieram i drugą dotyczącą emerytury?
W takiej sytuacji należy wnieść dwa oddzielne odwołania wykorzystując wzór dla rencisty i dla emeryta. W punkcie IV wzoru należy dopisać wniosek następującej treści ” Na podstawie art. 219 kpc wnoszę o rozpoznanie mojego odwołania łącznie z odwołaniem jakie wniosłem w dniu……….. od decyzji nr……. obniżającej: – i tu w zależności jeśli korzystamy z wzoru dotyczącego renty piszemy „moją emeryturę” i odwrotnie jeśli korzystamy z wzoru dotyczącego emerytury piszemy „moją rentę”


10. Gdzie mam wysłać  odwołanie jeśli otrzymałem je z oddziału terenowego ZER MSW?
Odwołanie zgodnie z zamieszczonymi wzorami adresujemy w sposób następujący:

Sąd Okręgowy w Warszawie
XIII Wydział Ubezpieczeń Społecznych
ul. Płocka 9
01-231 Warszawa
za pośrednictwem:
Dyrektora Zakładu Emerytalno-Rentowego
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
ul. Pawińskiego 17/21
02-106 Warszawa

i wysyłamy w 2 egzemplarzach wraz z kopią decyzji i ewentualnie innymi dokumentami listem poleconym na adres:
Dyrektor ZER MSW w Warszawie
ul. Pawińskiego  17/21
02-106 Warszawa.

Możemy też dostarczyć odwołanie do ZER MSW w Warszawie osobiście i pozostawić za pokwitowaniem odbioru.
Prosimy uważnie czytać pouczenie pod decyzją!!!

11.  Jakie załączniki powinny być dołączone do odwołania?
Trudno to jednoznacznie określić. Niewątpliwie trzeba załączyć kopię odwołania oraz kopię decyzji emerytalnej/rentowej, która jest przedmiotem odwołania. Co do innych dokumentów to powinny być załączone jedynie takie, które mogą mieć istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sądowego. Odradzamy załączanie całych akt osobowych, bo takie pomysły się pojawiają. Swoja drogę zawodową należy krótko opisać w odwołaniu. Proszę pamiętać, że zawsze można w trakcie procesu złożyć jakiś dokument, który okaże się być dla sądu niezbędnym.


12. We wzorach odwołań jest formalny błąd nazwy organu!  
We wzorach odwołań znalazł się błąd w nazewnictwie organu za pośrednictwem którego należy wnieść odwołanie do sądu. We wzorach jest: Dyrektor Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji  a powinno być: Dyrektor  Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.  Nie jest to błąd dyskwalifikujący odwołanie, jednakże Ci, którzy jeszcze nie wnieśli odwołania, dla porządku powinni zmienić nazwę nie tylko na początku odwołania ale także w jego treści.


13. Czy emeryt Straży Granicznej, któremu w decyzji ZER nie uwzględniono służby w WOP (przeliczono lata służby przez wskaźnik 0,00%), może przejść na emeryturę wojskową?

Tak, jeżeli w dniu rozwiązania WOP (15 maj 1991r.) nabył prawo do emerytury wojskowej. Aby upewnić się w tej kwestii i ustalić wstępnie przybliżoną wysokość emerytury, należy nawiązać kontakt z Wojskowym Biurem Emerytalnym i stosownie do jego wskazań przedstawić niezbędne dokumenty do uzyskania emerytury. Należy jednak mieć na uwadze następujące okoliczności:

  • w Sejmie RP znajduje się projekt ustawy obniżającej emerytury wojskowe w podobny sposób, jak w przypadku realizowanej obecnie ustawy represyjnej dotyczącej emerytur policyjnych; czy ustawa obniżająca emerytury wojskowe zostanie uchwalona przez Sejm oraz kiedy, tego nie wiadomo,
  • jeżeli ustawa obniżająca emerytury wojskowe zostanie uchwalona w wersji zaprojektowanej lub zaostrzonej — niemal bliźniaczo podobnej do ustawy represyjnej obniżającej emerytury policyjne – wówczas jej działanie w odniesieniu do emeryta wojskowego będzie podobne, jak w przypadku ustawy represyjnej, obniżającej emerytury części b. funkcjonariuszom SG; w takiej sytuacji nowa emerytura wojskowa będzie również obniżona, a podstawa jej naliczenia będzie nieco niższa, niż obowiązująca przy wyliczaniu emerytury ze SG (wynika to z wcześniejszego nabycia prawa do emerytury wojskowej z chwilą rozwiązania WOP, niż przejścia na emeryturę ze SG).

___________________________________________________________________________________________

14. Czy IPN ma prawo w swojej informacji do ZER zaliczać służbę w WOP na etacie tzw. strażnicy rozwiniętej do służby w organach Zwiadu WOP, co w konsekwencji skutkuje obniżeniem emerytury przez ZER?

Nie! IPN nie ma prawa do takiej kwalifikacji służby pełnionej na etacie strażnicy rozwiniętej WOP. Z opracowań historyków IPN (J. Wygody oraz Ł Grabowskiego i M Maruszaka), na które powołuje się w swoim piśmie z dnia 17.03.2017r. Dyrektor Archiwum IPN w Warszawie (kliknij, aby otworzyć pismo) wynika, że tylko lądowe strażnice kadrowe (zgodnie z zarządzeniem Dowódcy WOP nr 071 z dnia 15 grudnia 1984r.) powinny być zaszeregowane do organów Zwiadu WOP.  Podjęta w tej sprawie w ostatnich tygodniach walka przez emeryta SG ze Szczecina skutkuje zmianą przez IPN stanowiska i weryfikację informacji przekazywanych do ZER z przebiegu służby na etatach lądowych strażnic rozwiniętych WOP. O szczegóły w tej kwestii można pytać Kolegę Andrzeja B. tel. 666139828.


15.  Mam pytanie związane z przebiegiem mojej służby i proszę o odpowiedz na forum, gdyż problem dotyczy bardzo wielu funkcjonariuszy SG:

„Na pełną emeryturę odszedłem w 2006r. Nową decyzją ZER, po dodaniu lat służby jako kontrolera KRG w WOP, obniżył mi emeryturę do 1716,81 zł. W Straży Granicznej przepracowałem 16 lat. Po dodaniu 8 lat (1:1,5) wychodzi 24 lata wysługi w SG. Czy mam prawo ubiegać się o emeryturę tzw. niepełną za lata służby tylko w SG (bez doliczania służby w WOP jako kontrolera KRG), gdyż jest dla mnie korzystniejsza?”

Niestety nie! Ustawa zaopatrzeniowa emerytalna nie przewiduje możliwości wybierania sobie wg własnego uznania okresów służby do wysługi emerytalnej. ZER z urzędu zalicza do wysługi emerytalnej wszystkie lata służby w formacjach mundurowych w oparciu o posiadane dokumenty, natomiast lata pracy w „cywilu” – tylko na wniosek zainteresowanego.


16.  Co mam zrobić, gdy dostanę z sądu zawiadomienie o terminie rozprawy wraz z  odpisem odpowiedzi ZER oraz wskazówkę, że mam 14 dni na ustosunkowanie się do tego pisma i zgłoszenie nowych wniosków dowodowych w formie pisma procesowego powoda.

ZER po otrzymaniu naszego odwołania od decyzji przesyła do sądu swoje stanowisko odnośnie argumentów zawartych w odwołaniu. Z góry można założyć, że będzie ono negatywne. Sąd z kolei przesyła stanowisko ZER do skarżącego, który musi się do niego odnieść w piśmie procesowym. Jeśli się nie odniesie, to sąd uzna, że skarżący podziela opinię ZER i po prostu może zakończyć postępowanie. Trzeba więc w piśmie procesowym odrzucić stanowisko ZER i podtrzymać swoje zarzuty. Można przy tym przedłożyć dodatkowe argumenty i dowody, jeśli się je posiada. Przesyłając stanowisko ZER sąd nie wyznacza jeszcze terminu rozprawy. Cała procedura dość długo potrwa (tym dłużej, jeśli odwołania będzie rozpatrywał tylko sąd w Warszawie). Trzeba więc uzbroić się w cierpliwość i nie panikować. FSSM planuje swój udział i pomoc w pierwszych kilkunastu sprawach, bo one wyznaczą linię orzeczniczą. Decydować będzie wyznaczenie terminów przez sąd. Jeśli ktoś otrzyma termin rozprawy, to proszę powiadomić o tym FSSM i oczywiście nasz Związek.


17. Czy kolega emeryt, któremu ZER w decyzji emerytalnej okres służby na rzecz „totalitarnego pańtwa” krótszy niż 1 rok  (w konkretnym przypadku chodziło o 11 miesięcy i 3 dni) zaliczył po 0,00% wysługi emerytalnej i w konsekwencji obniżył emeryturę do około 1700 zł netto (po drodze pozbawiając podwyższenia o 15%), powinien odwołać się do sądu wskazując na niezgodność takiego działania z zapisem art. 15c ust. 1 pkt 1 znowelizowanej ustawy, z którego wynika, że „… emerytura wynosi 0 % podstawy wymiaru za każdy rok służby (!) na rzecz…”? 

Tak! W takim przypadku odwołujący się od decyzji ZER, oprócz naruszeń prawa wskazanych we wzorach odwołań, powinien dodatkowo wskazać, iż ZER działał niezgodnie z zapisem art. 15c ust. 1 pkt 1, gdyż okres poniżej jednego roku służby na rzecz …. zaliczył jako pełny rok służby! Uważamy, że zapis art. 15c ust.1 pkt1  (0 % wysługi) odnosi się do pełnego roku, a nie do miesięcy i dni, czyli poniżej jednego roku służby na rzecz…. A zatem osoba, która miała krótszy niż 1 rok epizod służby na rzecz „totalitarnego państwa”, nie powinna – w świetle takiego zapisu – ponosić konsekwencji tej represyjnej ustawy. Sprawa ta nie była podnoszona we wzorach odwolań (nie wiemy dlaczego), niemniej jednak zachęcamy poszkodowanych do zamieszczania w odwołaniach od decyzji ZER opisu tego rodzaju sytuacji i ujmowania ich w wykazach naruszeń ZER. Niech niezawisły sąd rozstrzygnie, czy ZER postąpił prawidłowo. Osoby, których ta sytuacja dotyczy, a które już wysłały odwołania do sądu, mogą ten problem opisać w piśmie procesowym, jakie będą sporządzać po otrzymaniu z sądu zawiadomienia o wszczęciu postępowania, o którym jest mowa wyżej w pkt. 16 naszej zakładki.

_____________________________________________________________________________

18.  Co należy zrobić w przypadku niezłożenia odwołania do sądu w terminie?

Na stronie Federacji SSM RP pod poniższym adresem znajduje się porada prawna, wskazująca, co ma zrobić ktoś, kto nie złożył odwołania w terminie.

https://www.fssm.pl/co-ma-zrobic-ktos-kto-nie-zlozyl-odwolania-w-terminie

_____________________________________________________________________________