Odpowiedź ZER MSWiA w sprawie zaliczania do wysługi emerytalnej okresów aktywności zawodowej po zwolnieniu ze służby.

W związku z napływającymi pytaniami, dotyczącymi doliczenia do wysługi emerytalnej okresów aktywności zawodowej po zwolnieniu ze służby,  Zarząd Główny ZEiRSG zwrócił się o wyjaśnienia w tej sprawie do Zakładu Emerytalno- Rentowego MSWiA.  Poniżej przedstawiamy uzyskaną odpowiedź:

Warunki dotyczące dokonania zwiększenia procentowego wymiaru świadczenia z tytułu doliczenia do wysługi emerytalnej okresów zatrudnienia/ubezpieczenia po zwolnieniu ze służby określone zostały w art. 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2020 r. poz. 723, z późn. zm.). Z powyższego wynika, że emerytowi, uprawnionemu do emerytury obliczonej na podstawie art. 15 lub art. 15e (dotyczy funkcjonariuszy, którzy pozostawali w służbie przed dniem 2 stycznia 1999 r.,) dolicza się na jego wniosek do wysługi emerytalnej, następujące okresy przypadające po zwolnieniu ze służby:
1. zatrudnienia przed dniem 1 stycznia 1999 r. w wymiarze czasu pracy nie niższym niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy,
2. opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe po dniu 31 grudnia 1998 r. lub okres nieopłacania składek z powodu przekroczenia w trakcie roku kalendarzowego kwoty rocznej podstawy wymiaru składek na te ubezpieczenia.
Okresy te podlegają zaliczeniu, jeżeli:
* emerytura wynosi mniej niż 75% podstawy jej wymiaru oraz
* emeryt ukończył 55 lat życia – mężczyzna i 50 lat życia – kobieta albo stał się inwalidą.
Za każdy rok okresów, o których mowa powyżej, doliczanych do wysługi emerytalnej świadczenie zwiększa się o 1,3% podstawy jej wymiaru.
Ponowne ustalenie wysokości emerytury przez doliczenie nieuwzględnionych dotychczas w wymiarze świadczenia okresów zatrudnienia/opłacania składek dolicza się na wniosek zainteresowanego z uwzględnieniem pełnych miesięcy, nie częściej niż po zakończonym kwartale. Wyjątkiem od tej reguły jest ustanie zatrudnienia w trakcie kwartału kalendarzowego.
Zwiększenie procentowe świadczenia uwarunkowane jest zatem, po spełnieniu ww. warunków, złożeniem przez zainteresowanego wniosku o doliczenie do wysługi emerytalnej okresów zatrudnienia/opłacania składek po zwolnieniu ze służby wraz z nw. dokumentem, na podstawie którego ZER MSWiA będzie mógł dokonać takiego doliczenia:
1.zatrudnienie przed 1 stycznia 1999 roku:
– potwierdzeniem tych okresów jest świadectwo pracy lub zaświadczenie wystawione przez pracodawcę zawierające informację o wymiarze czasu pracy i okresach przebywania na urlopie bezpłatnym lub adnotację o ich braku.
2. opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe po dniu 31 grudnia 1998 r.:
– w przypadku umowy o pracę jest to zaświadczenie pracodawcy o okresie zatrudnienia bądź świadectwo pracy. Dokument ten musi zawierać informację o opłacaniu składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz o występujących okresach nieskładkowych (takich jak zwolnienia lekarskie, zasiłki chorobowe) oraz urlopach bezpłatnych lub adnotację o ich braku,
– w przypadku osób, z którymi zawarto umowę agencyjną lub umowę zlecenia albo inną umowę o świadczenie usług jest to zaświadczenie wystawione przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych o okresach podlegania ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu,
– w odniesieniu do osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą – jest to również zaświadczenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o okresach, za które zostały opłacone składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.
Jednocześnie nadmieniam, że zgodnie z §1 9 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie trybu postępowania i właściwości organu w zakresie zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Policji (…) Dz. U. z 2018 r. poz. 2373) ww. dokumenty należy złożyć w oryginale.
Jeżeli po dokonaniu przez ZER MSWiA doliczenia do wysługi emerytalnej okresów zatrudnienia po zwolnieniu ze służby okaże się, że emerytura wynosi 75 % podstawy jej wymiaru z tytułu wysługi lat zgodnie z art. 41 ust. 4 wyżej ww. ustawy zaopatrzeniowej – od miesiąca złożenia wniosku o to doliczenie emeryt nie będzie podlegał zasadom rozliczania świadczeń emerytalno-rentowych z tytułu osiągania dodatkowych przychodów.
Monika Miecznikowska
Naczelnik
Wydziału Obsługi Klientów
Prezes Związku
Emerytów i Rencistów SG
Sławomir Matusewicz