Odpowiedzi MSWiA na pytania zadane przez ZEiRSG w trybie dostępu do informacji publicznej – ciąg dalszy.

Koleżanki i Koledzy,

w załączeniu przedstawiam poniżej korespondencję z MSWiA w zakresie wyłączenia stosowania art. 15c, art. 22a i art. 24a w stosunku do byłych żołnierzy Wojsk Ochrony Pogranicza, a później funkcjonariuszy Straży Granicznej, które na podstawie art. 8a ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji (…), zmienionej ustawą nowelizującą z dnia 16 grudnia 2016 r. zostały zgodnie z kompetencją wniesione do rozpatrzenia Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Z uzyskanych danych statystycznych wynika, że na dzień 30 października 2021 r. do MSWiA wpłynęło:

  • 5028 wniosków w trybie art. 8a ustawy zmieniającej z 16.12.2016 r. z czego 364 wnioski złożyli byli żołnierze WOP a później funkcjonariusze Straży Granicznej. Stanowi to 7,23% ogółu złożonych wniosków.
  • wydano 38 decyzji pozytywnych dot. ogółu funkcjonariuszy służb mundurowych. Stanowi to 0,75% wszystkich złożonych wniosków. Ile wśród wskazanych decyzji dot. byłych żołnierzy WOP a później funkcjonariuszy Straży Granicznej nie wiemy.
  • 237 wniosków złożonych przez byłych żołnierzy WOP a później funkcjonariuszy Straży Granicznej zostało umorzonych, w tym nieznana jest liczba umorzonych spraw z uwagi na śmierć strony.

Z analizy całości korespondencji wynika, że aktualnie procesowi decyzyjnemu poddanych jest 127 wniosków prowadzonych w trybie art. 8a dot. odwołań złożonych przez byłych żołnierzy WOP a później funkcjonariuszy Straży Granicznej.

O skuteczności złożonych odwołań w trybie art. 8a ustawy zmieniającej z dnia 16.12.2016 r. mówi przedstawiona statystyka. 

Nadmieniam, że po przeanalizowaniu treści wszystkich odpowiedzi MSWiA (w tym Decyzji nr 1-IP/DBI/2022 odmawiającej bardziej szczegółowych danych), uznaliśmy za niecelowe składanie kolejnych wniosków o ponowne rozpatrzenie tej sprawy lub też wystąpienie ze skargą do sądu.   

                                                          Z wyrazami szacunku
                                                              Prezes Związku
                                                Emerytów i Rencistów Straży Granicznej

                                                     Sławomir Matusewicz