Odwołania do sądów

  1. Komunikat w sprawie drogi sądowej dla osób poszkodowanych ustawą represyjną z dnia 16 grudnia 2016r. obniżającą emerytury i renty policyjne, w tym dla części funkcjonariuszy SG > Informacja dot. krajowej drogi sądowej.
  2. Wzory odwołań od decyzji ZER MSWiA rekomendowane przez FSSM RP > Wzory odwolań od decyzji ZER rekomendowane przez FSSM RP.
  3. Wzory odwołań od decyzji ZER MSWiA,  rekomendowane przez ZEiRSG i dot. b. żołnierzy WOP i później funkcjonariuszy  SG – aktualizacja z dnia 06.07.2017r. (wzory uwzględniają specyfikę służby w WOP i później w SG, należy je każdorazowo dostosować do indywidualnej sytuacji odwołującego się); uwaga wychodząc naprzeciw postulatom środowiska w poz.3 dodaliśmy uszczegółowiony wzór odwołania łącznego od decyzji emerytalnej i rentowej; kolor zielony – teksty dodane przez ZEiRSG):

1)  Odwołanie emeryta – służba w WOP do 1991r. i później funkcj. SG.

2)  Odwołanie rencisty- służba w WOP do 1991r. i później funkcj. SG.

3) Odwołanie łączne od decyzji emerytalnej i rentowej.

4) Odwołanie – renta rodzinna – słuzba w WOP do 1991r. i później funkcj. SG.

5)  Wzór – zabezpieczenie odwołania.  

6)  Wzór – pismo procesowe do sądu – odpowiedź na stanowisko ZER. (opublikowano dnia 05.09.2017r.).

==========================================================================

  1.  Informator dla członków FSSM RP w zakresie skorzystania z procedury przewidzianej w art. 8a ustawy z 16  grudnia 2016r. obniżającej emerytury i renty policyjne > Opinia prawna dot. stosowania trybu określonego w art. 8a. autor A.Karnicka.
  2. Analiza treści art. 8a ustawy represyjnej i trybu postępowania w kontekście odwołania do sądu przez emeryta/rencistę od decyzji ZER obniżającej emeryturę/rentę > Analiza art. 8a ustawy represyjnej.
  3. Wzory wniosków do MSWiA o zastosowanie trybu określonego w art. 8a ustawy represyjnej i wzór skargi do WSA na odmowną decyzje MSWiA:                                                             1) Wniosek do MSWiA 8a   (1),                                                                                                2) Wniosek do MSWiA 8a (2),                                                                                                 3) Skarga do WSA 8a.

==========================================================================

  1. Tekst jednolity ustawy z dnia 18 lutego 1994 r.o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin. Zawiera w treści przepisy wprowadzone ustawą represyjną z 16 grudnia 2016r. a także nowelizację artykułu 33, istotnego z formalnego punktu widzenia dla osób piszących odwołania od decyzji ZER. > Ustawa zaopatrzeniowa emerytalna – tekst jednolity z kwietnia 2017r.

==========================================================================

Co należy zrobić w przypadku niezłożenia odwołania do sądu w terminie?
Na stronie Federacji SSM RP pod poniższym adresem znajduje się porada prawna, wskazująca, co ma zrobić ktoś, kto nie złożył odwołania w terminie.
https://www.fssm.pl/co-ma-zrobic-ktos-kto-nie-zlozyl-odwolania-w-terminie

==========================================================================