Komunikaty ZEiRSG i FSSM RP

 

        PISMO DYREKTORA ZER MSWiA Z DNIA 15.12.2020 ROKU            DO PREZESA ZWIĄZKU EMERYTÓW i RENCISTÓW SG

dotyczy usprawnień obsługi interesantów ZER MSWiA:

  • uruchomienie w ZER infolinii m.in. dla emerytów mundurowych,
  • utworzenie adresu poczty elektronicznej dla klientów ZER,
  • informacja o świadczeniach uzupełniających dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji,
  • zachęcanie do korzystania z Zespołów Terenowych ZER MSWiA – wykaz w załączeniu. 

 

 

          

 

 

 

logo_zeirsg                                         

 

KOMUNIKAT REGIONU NADODRZAŃSKIEGO ZEiRG:

Szanowni Koledzy,

W związku z inicjatywą członków RN ZEiRSG dotyczącą zorganizowania „Spotkania po latach”, przedstawiciel Regionu Kol. Włodzimierz TISZUK poszukuje kontaktów do kolegów – emerytów WOP / SG, absolwentów n/w szkół :

Szkoły Chorążych WOP w Kętrzynie > rok 1973,

 WSO w Legionowie  > rok 1981.

Za odzew i pomoc w tej sprawie z góry serdecznie dziękujemy. Informuję, że liczymy też na kontakty do innych osób, które mogą pomóc w tej sprawie.

Informacje proszę kierować na adres Kol. Włodzimierza Tiszuka, tel. 607 445 855, adres e-mail: twa2@o2.pl

PREZES RN ZEiRSG

Jerzy SIEDLARZ

Komunikat  ZG ZEiRSG

Szanowni emeryci i renciści Straży Granicznej !!!

Po zaświadczenia potwierdzające uprawnienia emerytów i rencistów SG i ich współmałżonków do ulg w publicznym transporcie zbiorowym w Polsce należy zgłaszać się do wojewódzkich i terenowych kół SERP (Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych). Potwierdza to poniższe pismo z Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, będące rezultatem uporczywej i konsekwentnej batalii Prezesa Związku Kol. Adama Miksiewicza w tej sprawie. Życzymy przyjemnych podroży!

Rzecznik ZEiRSG

Jerzy JANKOWSKI

 Szanowne Koleżanki i Koledzy z formacji granicznych i nasi sympatycy!

             Miło nam poinformować, że już funkcjonuje nowa strona internetowa Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP. Otworzyć ją można pod adresem:

 https://www.fssm.pl/

               Zachęcamy do korzystania, gdyż znajdują się na niej ciekawe materiały z działalności Federacji i tworzących ją stowarzyszeń!

p.o.Rzecznika ZEiRSG

Jerzy JANKOWSKI

                                                                                       

­KOMUNIKAT

Prezydenta Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP

z dnia 09 stycznia 2017 r.

          W grudniu 2016 r. Parlament RP uchwalił, a Prezydent RP – podpisał ustawę zmieniającą ustawę o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy oraz ich rodzin.

          Ustawą tą, w sposób bezprecedensowy, odebrano świadczenia emerytalne i rentowe za okres służby w organach bezpieczeństwa PRL, o czym świadczy współczynnik 0,0% za każdy rok służby. Jednocześnie, dla osób „uznanych” za funkcjonariuszy bezpieczeństwa „państwa totalitarnego”, wysokość emerytury, renty, renty rodzinnej, nie może być wyższa niż średnia z ubezpieczenia powszechnego.

          Federacja Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP od lipca 2016 r. prowadzi działania przeciwko tym rozwiązaniom prawnym. Przyjęta strategia zależna jest od posiadanych środków finansowych.

          Do chwili obecnej wydatkowano kwotę ok. 50.000 zł, z tego: Federacja 25.000 zł – na konferecję oraz finansowane przez SEiRP 16.000 zł – na opinię prawną i ok. 8.000  zł – na obsługę manifestacji pod Sejmem.

          Przewidujemy konieczność przygotowania opinii prawnych w zakresie działań na arenie międzynarodowej i krajowej zarówno dla organizacji jak i dla osób indywidualnych. Aktualnie prowadzone są rozmowy z kancelariami prawnymi specjalizującymi się w problematyce ochrony praw obywatelskich, prawa międzynarodowego oraz prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

          Aby zrealizować te zadania, niezbędne są znaczne środki finansowe. Dlatego też utworzono odrębne konto  Federacji o nazwie „Darowizny” w banku Pekao S.A. Oddział w Warszawie o numerze:

13 1240 6074 1111 0010 7162 7880

 adres Federacji SSM RP: 00-102 Warszawa, ul. Marszałkowska 115 lokal 368B,

z którego środki będą wykorzystywane tylko na następujące cele: opinie prawne, wzory dokumentów procesowych, publikacje prasowe oraz materiały propagandowe.

          W związku z powyższym, zwracamy się do wszystkich ludzi dobrej woli o wpłaty na wyżej wymienione konto w postaci kwoty jednorazowej lub jako zlecenia stałego.

          FSSM RP będzie informowała o stanie tego konta i poniesionych wydatkach.

          Osobą prowadzącą konto „Darowizny” jest skarbnik FSSM RP – Ewa Grzegorczyk.

/Zdzisław Czarnecki/

Prezydent FSSM RP

 

    

REGION NADODRZAŃSKI ZEiRSG

Słubice, dnia 19.07.2016r.

 

Apel z Regionu Nadodrzańskiego!

 

Poszukujemy pamiątkowych i innych zdjęć i artykułów z prasy lokalnej, regionalnej, ogólnopolskiej – w tym z archiwalnych egzemplarzy „Granicy„ – oraz z prywatnych zbiorów dot. służby granicznej i celnej w przejściach granicznych: Kunowice, Świecko, Słubice, a także w byłym batalionie WOP i Strażnicy WOP/SG w Słubicach.

Apel ten kierujemy do koleżanek i kolegów pełniących w przeszłości służbę w w/w jednostkach, osób zatrudnionych w rożnych instytucjach w tych przejściach granicznych oraz do innych osób posiadających takie materiały.

Materiały można przesyłać :

  • elektronicznie na adres e-mail : emer-zosl@o2.pl ,
  • na adres pocztowy: ZE i RSG Region Nadodrzański, 69 – 100 Słubice, ul. Piłsudskiego 3 / 19,
  • kontakt tel. w powyższej sprawie: 607 445 855.

Za zgodą właściciela przesłane oryginalne materiały po ich skopiowaniu zostaną zwrócone do nadawcy, w związku z tym najlepiej przesłać kopie. Materiały zostaną wykorzystane w opisaniu historii służby granicznej i celnej w rejonie Słubic oraz w bieżącej działalności związkowej.

Dziękujemy za zainteresowanie naszym apelem.

                                                                                   Prezes RN

                                                                                        Ryszard Babij