Komunikaty ZEiRSG i FSSM RP

KOMUNIKAT REGIONU SĄDECKIEGO ZEiRSG

 

logo_zeirsg                                         

 

KOMUNIKAT REGIONU NADODRZAŃSKIEGO ZEiRG:

Szanowni Koledzy,

W związku z inicjatywą członków RN ZEiRSG dotyczącą zorganizowania „Spotkania po latach”, przedstawiciel Regionu Kol. Włodzimierz TISZUK poszukuje kontaktów do kolegów – emerytów WOP / SG, absolwentów n/w szkół :

Szkoły Chorążych WOP w Kętrzynie > rok 1973,

 WSO w Legionowie  > rok 1981.

Za odzew i pomoc w tej sprawie z góry serdecznie dziękujemy. Informuję, że liczymy też na kontakty do innych osób, które mogą pomóc w tej sprawie.

Informacje proszę kierować na adres Kol. Włodzimierza Tiszuka, tel. 607 445 855, adres e-mail: twa2@o2.pl

PREZES RN ZEiRSG

Jerzy SIEDLARZ

Komunikat  ZG ZEiRSG

Szanowni emeryci i renciści Straży Granicznej !!!

Po zaświadczenia potwierdzające uprawnienia emerytów i rencistów SG i ich współmałżonków do ulg w publicznym transporcie zbiorowym w Polsce należy zgłaszać się do wojewódzkich i terenowych kół SERP (Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych). Potwierdza to poniższe pismo z Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, będące rezultatem uporczywej i konsekwentnej batalii Prezesa Związku Kol. Adama Miksiewicza w tej sprawie. Życzymy przyjemnych podroży!

Rzecznik ZEiRSG

Jerzy JANKOWSKI

KOMUNIKAT FSSM RP


dotyczący inicjatywy ustawodawczej FSSM RP

W związku z pojawianiem się na niektórych portalach społecznościowych nieścisłych informacji dotyczących inicjatywy ustawodawczej FSSM i rozpoczętej w dniu wczorajszym (podczas „Marszu Wolności”), akcji zbierania podpisów popierających projekt ustawy o zmianie ustawy z dnia 18 lutego  1994 r.  o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji (…), informujemy:

1. Obywatelski Komitet Inicjatywy Ustawodawczej Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP (dalej: Komitet) ds. obywatelskiej ustawy o zmianie ustawy z dnia 18 lutego  1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji (…) został już powołany i rozpoczął swoją działalność.

2. Pierwszym zadaniem Komitetu było przygotowanie projektu ustawy, a następnie po zebraniu 1000 podpisów i przygotowaniu niezbędnych dokumentów, zostanie złożone do Marszałka Sejmu „Zawiadomienie o utworzeniu Komitetu”. Zawiadomienie to będzie zawierać:
1) pełną nazwę Komitetu oraz adres jego siedziby,
2) wykaz osób wchodzących w skład Komitetu,
3) imię i nazwisko, adres zamieszkania i numer ewidencyjny PESEL Pełnomocnika Komitetu oraz jego zastępcy,
4) projekt ustawy,
5) wykaz 1000 podpisów obywateli popierających projekt.​
Po spełnieniu ww. warunków, Marszałek Sejmu, w  terminie 14 dni od otrzymania naszego Zawiadomienia,  wyda Postanowienie o jego przyjęciu, które niezwłocznie doręczone będzie Pełnomocnikowi naszego Komitetu. Z chwilą przyjęcia Zawiadomienia, Komitet nabywa osobowość prawną.

3. Po otrzymaniu od Marszałka Sejmu „Postanowienia o przyjęciu zawiadomienia”, Komitet ogłosi, w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim, fakt nabycia osobowości prawnej, adres siedziby oraz miejsca udostępnienia projektu ustawy do publicznego wglądu.
Z tą chwilą rozpoczniemy kampanię promocyjną na rzecz projektu ustawy oraz zbieranie (co najmniej) 100 tys. wymaganych podpisów obywateli popierających nasz projekt ustawy. 
Uwaga!  Szczegółowe instrukcje dotyczące zbierania podpisów osób popierających projekt ustawy zostaną przesłane utworzonym Komitetom Protestacyjnym.

4. Projekt ustawy, wraz z załączonym wykazem podpisów 100 tys. obywateli, wniesie do Marszałka Sejmu Pełnomocnik Komitetu, nie później niż w terminie 3 miesięcy od daty postanowienia Marszałka Sejmu o przyjęciu „Zawiadomienia o utworzeniu Komitetu”.

Wszystkich zainteresowanych informowaniem na forach internetowych o naszej inicjatywie prosimy o uwzględnienie treści niniejszego  Komunikatu.

Treść Komunikatu przygotowano na podstawie z ustawy z 24 czerwca 1999 r. o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 września 1999 r. w sprawie ustalenia wzoru wykazu obywateli, którzy udzielają poparcia projektowi ustawy stanowiącej przedmiot inicjatywy ustawodawczej. 

 Szanowne Koleżanki i Koledzy z formacji granicznych i nasi sympatycy!

             Miło nam poinformować, że już funkcjonuje nowa strona internetowa Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP. Otworzyć ją można pod adresem:

 https://www.fssm.pl/

               Zachęcamy do korzystania, gdyż znajdują się na niej ciekawe materiały z działalności Federacji i tworzących ją stowarzyszeń!

p.o.Rzecznika ZEiRSG

Jerzy JANKOWSKI

KOMUNIKAT

Prezesa Zarządu Głównego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych

          Na stronie internetowej Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP zamieszczono komunikat Prezesa ZG Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych, zachęcający do wpłaty na to Stowarzyszenie 1% odpisu od podatku dochodowego.

Poniżej treść komunikatu:

„Informuję wszystkich zainteresowanych, że istnieje możliwość zadeklarowania w składanych oświadczeniach podatkowych /PIT 37 i PIT-OP/ wpłaty na Stowarzyszenie- KRS 0000043188, odpisu 1 % od podatku dochodowego. Proszę o zaznaczanie w formularzu PIT 37 w rubryce 137 powyższego nr KRS a w rubryce 140 wyrażenia zgody, co pozwoli na identyfikacje wpłacającego. W PIT-OP w rubryce 9 wpisać nr KRS, w rubryce 11 zaznaczyć wyrażenie zgody na identyfikacje. W pozycji cel szczegółowy w obu formularzach PIT-ów proszę o dopisek „pomoc prawna”. Równocześnie wyjaśniam, że udzielenie pomocy z zebranych w ten sposób funduszy odbywa się zgodnie z Ustawą o OPP i wolontariacie oraz Regulaminem działania Komisji OPP ZG SEiRP znajdującym się na stronie internetowej Stowarzyszenia, na wniosek zainteresowanego/wzór na tej stronie co Regulamin/. Wysokość pomocy uzależniona jest m.in. od sytuacji materialnej wnioskodawcy oraz wysokości zgromadzonych funduszy a także innych kryteriów określonych w załączniku do Regulaminu.

Serdecznie apeluję i namawiam do dokonywania wpłat.

Prezes ZG SEiRP

Antoni DUDA „

          Uprzejmie informuję, że Federacja Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP nie posiada statusu Organizacji Pożytku Publicznego (OPP), a taki status posiada SERP. Dlatego też osoby zamierzające wesprzeć Federację w działaniach prawnych na rzecz poszkodowanych ustawą represyjną z dnia 16 grudnia 2016r. zachęcane są do wpłat 1% odpisu od podatku dochodowego na konto SERP. Zgromadzone w ten sposób środki będą wykorzystane w działaniach prawnych SERP i Federacji.

          Nadmieniam, że w roku 2016 i na początku roku 2017 szereg działań organizowanych przez Federację (m.in. protesty w Warszawie i opinie prawne na temat projektu ustawy represyjnej składane w toku legislacji w Sejmie) opłacane były w znacznej części bezpośrednio przez SERP. Dlatego zasadne jest, aby członkowie naszego Związku i całe środowisko emerytów i rencistów formacji granicznych wsparło tymi wpłatami SERP z dopiskiem „na pomoc prawną”, ponieważ podjęte za te środki działania przez Federację  będą stanowiły pośrednią lub bezpośrednią pomoc także b. funkcjonariuszom SG, poszkodowanym przez ustawę represyjną. Dodatkowo informuję, że nasz Związek nie posiada jeszcze statusu OPP, zatem nie jest możliwe przekazanie na ZEiRSG środków z 1% odpisu od podatku. Dlatego, aby wesprzeć działania Federacji w walce ze skutkami ustawy represyjnej, wskazane jest przekazywanie kwot z 1% na konto SERP.

 p.o. Rzecznika ZEiRSG

Jerzy JANKOWSKI

                                                                                       

­KOMUNIKAT

Prezydenta Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP

z dnia 09 stycznia 2017 r.

          W grudniu 2016 r. Parlament RP uchwalił, a Prezydent RP – podpisał ustawę zmieniającą ustawę o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy oraz ich rodzin.

          Ustawą tą, w sposób bezprecedensowy, odebrano świadczenia emerytalne i rentowe za okres służby w organach bezpieczeństwa PRL, o czym świadczy współczynnik 0,0% za każdy rok służby. Jednocześnie, dla osób „uznanych” za funkcjonariuszy bezpieczeństwa „państwa totalitarnego”, wysokość emerytury, renty, renty rodzinnej, nie może być wyższa niż średnia z ubezpieczenia powszechnego.

          Federacja Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP od lipca 2016 r. prowadzi działania przeciwko tym rozwiązaniom prawnym. Przyjęta strategia zależna jest od posiadanych środków finansowych.

          Do chwili obecnej wydatkowano kwotę ok. 50.000 zł, z tego: Federacja 25.000 zł – na konferecję oraz finansowane przez SEiRP 16.000 zł – na opinię prawną i ok. 8.000  zł – na obsługę manifestacji pod Sejmem.

          Przewidujemy konieczność przygotowania opinii prawnych w zakresie działań na arenie międzynarodowej i krajowej zarówno dla organizacji jak i dla osób indywidualnych. Aktualnie prowadzone są rozmowy z kancelariami prawnymi specjalizującymi się w problematyce ochrony praw obywatelskich, prawa międzynarodowego oraz prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

          Aby zrealizować te zadania, niezbędne są znaczne środki finansowe. Dlatego też utworzono odrębne konto  Federacji o nazwie „Darowizny” w banku Pekao S.A. Oddział w Warszawie o numerze:

13 1240 6074 1111 0010 7162 7880

 adres Federacji SSM RP: 00-102 Warszawa, ul. Marszałkowska 115 lokal 368B,

z którego środki będą wykorzystywane tylko na następujące cele: opinie prawne, wzory dokumentów procesowych, publikacje prasowe oraz materiały propagandowe.

          W związku z powyższym, zwracamy się do wszystkich ludzi dobrej woli o wpłaty na wyżej wymienione konto w postaci kwoty jednorazowej lub jako zlecenia stałego.

          FSSM RP będzie informowała o stanie tego konta i poniesionych wydatkach.

          Osobą prowadzącą konto „Darowizny” jest skarbnik FSSM RP – Ewa Grzegorczyk.

/Zdzisław Czarnecki/

Prezydent FSSM RP

 

    

REGION NADODRZAŃSKI ZEiRSG

Słubice, dnia 19.07.2016r.

 

Apel z Regionu Nadodrzańskiego!

 

Poszukujemy pamiątkowych i innych zdjęć i artykułów z prasy lokalnej, regionalnej, ogólnopolskiej – w tym z archiwalnych egzemplarzy „Granicy„ – oraz z prywatnych zbiorów dot. służby granicznej i celnej w przejściach granicznych: Kunowice, Świecko, Słubice, a także w byłym batalionie WOP i Strażnicy WOP/SG w Słubicach.

Apel ten kierujemy do koleżanek i kolegów pełniących w przeszłości służbę w w/w jednostkach, osób zatrudnionych w rożnych instytucjach w tych przejściach granicznych oraz do innych osób posiadających takie materiały.

Materiały można przesyłać :

  • elektronicznie na adres e-mail : emer-zosl@o2.pl ,
  • na adres pocztowy: ZE i RSG Region Nadodrzański, 69 – 100 Słubice, ul. Piłsudskiego 3 / 19,
  • kontakt tel. w powyższej sprawie: 607 445 855.

Za zgodą właściciela przesłane oryginalne materiały po ich skopiowaniu zostaną zwrócone do nadawcy, w związku z tym najlepiej przesłać kopie. Materiały zostaną wykorzystane w opisaniu historii służby granicznej i celnej w rejonie Słubic oraz w bieżącej działalności związkowej.

Dziękujemy za zainteresowanie naszym apelem.

                                                                                   Prezes RN

                                                                                        Ryszard Babij