Komunikaty ZEiRSG i FSSM RP

 

 

APEL
o wsparcie finansowe w postaci odpisu 1% od podatku dochodowego za rok 2019
na rzecz Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP.

Podatek dochodowy płacą wszyscy pracujący Polacy. I niestety także polscy emeryci i renciści, choć pobierany od nich „haracz” de facto trudno nazwać podatkiem dochodowym, bo emerytury i renty nie są ich dochodem, a świadczeniem socjalnym, na które wcześniej zapracowali.

Podatek dochodowy trafia do budżetu państwa, z którego finansuje ono swoje wydatki, i z którymi nie zawsze musisz się zgadzać. Zwłaszcza jeżeli polityka państwa i światopogląd nim rządzących jest rozbieżny z Twoim. A dziś Twoje pieniądze mogą trafić np. na opłacenie zakłamującej rzeczywistość machiny propagandowej partii rządzącej albo na dofinansowanie prywatnego imperium „religijno-medialno-biznesowego” pewnego redemptorysty z Torunia.

Ale przeznaczając 1% podatku na dowolną Organizację Pożytku Publicznego, to Ty, a nie rządzący, decydujesz na co Twoje pieniądze zostaną wydane.

W tym roku Federacja Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP po raz pierwszy ubiega się o Twoje wsparcie finansowe w postaci odliczenia 1% od podatku dochodowego.

Od trzech lat działania Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP determinuje walka o godność i prawa odebrane byłym żołnierzom i funkcjonariuszom objętym bezprawną i haniebną ustawą represyjną z 16 grudnia 2016 r. Jest ona bezpośrednią realizacją jednego z celów statutowych Federacji, jakim jest:

„Reprezentowanie interesów członków stowarzyszeń wchodzących w skład Federacji wobec władz ustawodawczych i wykonawczych Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności w zakresie:

  • uprawnień emerytalno-rentowych,
  • opieki socjalnej i zdrowotnej,
  • zachowania statusu społecznego przysługującego żołnierzom i funkcjonariuszom.”.

Ta walka, to bezpośrednia pomoc represjonowanym w postaci dziesiątek opinii, informacji i porad prawnych oraz wzorów pism procesowych, opracowywanych nie tylko na zamówienie Federacji przez znanych konstytucjonalistów i kancelarie prawne, ale przede wszystkim przez wolontariuszy z poświęceniem działających w Komisji Prawnej FSSM RP. To także pomoc psychologiczna, o którą represjonowani mogą zwrócić się do FSSM RP.

Ta walka, to organizowanie i współorganizowanie różnych form protestu, od manifestacji ulicznych po akcje ulotkowe, czy pisanie listów i maili do polskich parlamentarzystów. To również dziesiątki spotkań informacyjno-edukacyjnych przedstawicieli Federacji ze środowiskiem mundurowym i „zwykłymi” obywatelami.

Ta walka, to współpraca ze wszystkimi ugrupowaniami politycznymi, ruchami społecznymi organizacjami branżowymi i zawodowymi, dla których państwo obywatelskie, trójpodział władzy i praworządność w Polsce są wartościami nadrzędnymi. Bo walka z ustawą represyjną jest także walką o zachowanie tych wartości, niszczonych przez obecną władzę. W ramach tej współpracy Federacja jest często inicjatorem, współorganizatorem i współgospodarzem konferencji (także międzynarodowych) poświęconych bezprawiu i tragicznym skutkom ustawy represyjnej. Dzięki tej współpracy powstał i działał Komitet Inicjatywy Ustawodawczej ds. projektu obywatelskiej ustawy o zmianie ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. usuwającej z niej zmiany wprowadzone ustawą represyjną z 16 grudnia 2016 r. W ramach tej inicjatywy przedstawiciele Komitetu i FSSM RP odbyli na terenie całego kraju ponad 80 spotkań ze środowiskiem mundurowym, a jej efektem było zebranie ponad ćwierć miliona podpisów poparcia dla projektu ustawy. Wprawdzie w 2018 r. przepadł on w pierwszym czytaniu odrzucony głosami większości sejmowej, która uchwaliła haniebną ustawę represyjną, ale dziś powrócił do Parlamentu jako poselski projekt Klubu Parlamentarnego Lewica.

Ta walka, to także współpraca z niezależnymi mediami, poprzez które staramy się odkłamać propagandowe brednie mediów reżimowych na temat służby żołnierzy i funkcjonariuszy dla Polski, która istniała przed 1990 r. oraz uświadomić polskiemu społeczeństwu, że władza nie może łamać prawa dla osiągnięcia jakichkolwiek celów politycznych, a ustawa represyjna jest tego łamania najlepszym przykładem.

Federacja Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP wszystkie swe działania prowadzi w sposób absolutnie transparentny. Nie tylko nagłaśniamy je za pośrednictwem naszej strony internetowej i konta facebookowego NieZASŁUŻYLIŚMY, ale przede wszystkim o naszych planach i zamierzeniach oraz rozliczeniach z ich realizacji informujemy, publikując systematycznie protokoły z posiedzeń Zarządu FSSM RP, w których zamieszczamy także sprawozdania finansowe z działalności Federacji.
Wszyscy, począwszy od Przewodniczącego i członków Zarządu, przez działaczy pracujących w komisjach oraz pomagających w obsłudze biurowej i technicznej, a skończywszy na osobach okresowo lub sporadycznie wspierających swą pracą Federację, działamy pro publico bono, czyli całkowicie nieodpłatnie. I wszyscy wierzymy, że to, co robimy jest słuszne i potrzebne nie tylko żołnierzom i funkcjonariuszom bezprawnie represjonowanym przez obecną władzę, nie tylko całemu środowisku mundurowemu, ale wszystkim Polakom i Polsce.

Jeżeli i Ty podzielasz tę naszą wiarę i popierasz nasze działania, wesprzyj nas finansowo.

Doskonale wiemy, że wielu z naszych sympatyków, zwłaszcza spośród represjonowanych, mimo najszczerszych chęci, nie może pozwolić sobie na finansowe wspieranie działań Federacji przez wpłaty na konto „Darowizny”. Ale wpisanie Federacji w poczet Organizacji Pożytku Publicznego daje możliwość jej finansowego wparcia bez szkody dla domowego budżetu.

Zrób więc to!
W rozliczeniu podatkowym za rok 2019 wpisz nr KRS – 0000342738 i przekaż 1% swojego podatku na Federację Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP.

Jeśli rozlicza cię organ emerytalno-rentowy (ZER, WBE, ZUS lub KRUS) wypełnij PIT-OP i wyślij go do swojego Urzędu Skarbowego.

Dzięki Twoim pieniądzom będziemy mogli działać dalej.

Przewodniczący, Zarząd i działacze FSSM RP

 

 

logo_zeirsg                                         

 

KOMUNIKAT REGIONU NADODRZAŃSKIEGO ZEiRG:

Szanowni Koledzy,

W związku z inicjatywą członków RN ZEiRSG dotyczącą zorganizowania „Spotkania po latach”, przedstawiciel Regionu Kol. Włodzimierz TISZUK poszukuje kontaktów do kolegów – emerytów WOP / SG, absolwentów n/w szkół :

Szkoły Chorążych WOP w Kętrzynie > rok 1973,

 WSO w Legionowie  > rok 1981.

Za odzew i pomoc w tej sprawie z góry serdecznie dziękujemy. Informuję, że liczymy też na kontakty do innych osób, które mogą pomóc w tej sprawie.

Informacje proszę kierować na adres Kol. Włodzimierza Tiszuka, tel. 607 445 855, adres e-mail: twa2@o2.pl

PREZES RN ZEiRSG

Jerzy SIEDLARZ

Komunikat  ZG ZEiRSG

Szanowni emeryci i renciści Straży Granicznej !!!

Po zaświadczenia potwierdzające uprawnienia emerytów i rencistów SG i ich współmałżonków do ulg w publicznym transporcie zbiorowym w Polsce należy zgłaszać się do wojewódzkich i terenowych kół SERP (Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych). Potwierdza to poniższe pismo z Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, będące rezultatem uporczywej i konsekwentnej batalii Prezesa Związku Kol. Adama Miksiewicza w tej sprawie. Życzymy przyjemnych podroży!

Rzecznik ZEiRSG

Jerzy JANKOWSKI

 Szanowne Koleżanki i Koledzy z formacji granicznych i nasi sympatycy!

             Miło nam poinformować, że już funkcjonuje nowa strona internetowa Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP. Otworzyć ją można pod adresem:

 https://www.fssm.pl/

               Zachęcamy do korzystania, gdyż znajdują się na niej ciekawe materiały z działalności Federacji i tworzących ją stowarzyszeń!

p.o.Rzecznika ZEiRSG

Jerzy JANKOWSKI

                                                                                       

­KOMUNIKAT

Prezydenta Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP

z dnia 09 stycznia 2017 r.

          W grudniu 2016 r. Parlament RP uchwalił, a Prezydent RP – podpisał ustawę zmieniającą ustawę o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy oraz ich rodzin.

          Ustawą tą, w sposób bezprecedensowy, odebrano świadczenia emerytalne i rentowe za okres służby w organach bezpieczeństwa PRL, o czym świadczy współczynnik 0,0% za każdy rok służby. Jednocześnie, dla osób „uznanych” za funkcjonariuszy bezpieczeństwa „państwa totalitarnego”, wysokość emerytury, renty, renty rodzinnej, nie może być wyższa niż średnia z ubezpieczenia powszechnego.

          Federacja Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP od lipca 2016 r. prowadzi działania przeciwko tym rozwiązaniom prawnym. Przyjęta strategia zależna jest od posiadanych środków finansowych.

          Do chwili obecnej wydatkowano kwotę ok. 50.000 zł, z tego: Federacja 25.000 zł – na konferecję oraz finansowane przez SEiRP 16.000 zł – na opinię prawną i ok. 8.000  zł – na obsługę manifestacji pod Sejmem.

          Przewidujemy konieczność przygotowania opinii prawnych w zakresie działań na arenie międzynarodowej i krajowej zarówno dla organizacji jak i dla osób indywidualnych. Aktualnie prowadzone są rozmowy z kancelariami prawnymi specjalizującymi się w problematyce ochrony praw obywatelskich, prawa międzynarodowego oraz prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

          Aby zrealizować te zadania, niezbędne są znaczne środki finansowe. Dlatego też utworzono odrębne konto  Federacji o nazwie „Darowizny” w banku Pekao S.A. Oddział w Warszawie o numerze:

13 1240 6074 1111 0010 7162 7880

 adres Federacji SSM RP: 00-102 Warszawa, ul. Marszałkowska 115 lokal 368B,

z którego środki będą wykorzystywane tylko na następujące cele: opinie prawne, wzory dokumentów procesowych, publikacje prasowe oraz materiały propagandowe.

          W związku z powyższym, zwracamy się do wszystkich ludzi dobrej woli o wpłaty na wyżej wymienione konto w postaci kwoty jednorazowej lub jako zlecenia stałego.

          FSSM RP będzie informowała o stanie tego konta i poniesionych wydatkach.

          Osobą prowadzącą konto „Darowizny” jest skarbnik FSSM RP – Ewa Grzegorczyk.

/Zdzisław Czarnecki/

Prezydent FSSM RP

 

    

REGION NADODRZAŃSKI ZEiRSG

Słubice, dnia 19.07.2016r.

 

Apel z Regionu Nadodrzańskiego!

 

Poszukujemy pamiątkowych i innych zdjęć i artykułów z prasy lokalnej, regionalnej, ogólnopolskiej – w tym z archiwalnych egzemplarzy „Granicy„ – oraz z prywatnych zbiorów dot. służby granicznej i celnej w przejściach granicznych: Kunowice, Świecko, Słubice, a także w byłym batalionie WOP i Strażnicy WOP/SG w Słubicach.

Apel ten kierujemy do koleżanek i kolegów pełniących w przeszłości służbę w w/w jednostkach, osób zatrudnionych w rożnych instytucjach w tych przejściach granicznych oraz do innych osób posiadających takie materiały.

Materiały można przesyłać :

  • elektronicznie na adres e-mail : emer-zosl@o2.pl ,
  • na adres pocztowy: ZE i RSG Region Nadodrzański, 69 – 100 Słubice, ul. Piłsudskiego 3 / 19,
  • kontakt tel. w powyższej sprawie: 607 445 855.

Za zgodą właściciela przesłane oryginalne materiały po ich skopiowaniu zostaną zwrócone do nadawcy, w związku z tym najlepiej przesłać kopie. Materiały zostaną wykorzystane w opisaniu historii służby granicznej i celnej w rejonie Słubic oraz w bieżącej działalności związkowej.

Dziękujemy za zainteresowanie naszym apelem.

                                                                                   Prezes RN

                                                                                        Ryszard Babij