Otwarte posiedzenie Zarządu Głównego ZEiRSG w Szczecinie.

W dniu 8 listopada 2022 r. w Szczecinie odbyło się otwarte posiedzenie Zarządu Głównego Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej, zwołane w trybie mieszanym, czyli stacjonarnym i zdalnym. Uczestniczyło w nim łącznie dwudziestu trzech członków ZEiRSG, w tym Przewodniczący Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych kol. Piotr Iwat.

W swoim wystąpieniu przewodniczący FSSM omówił działania Federacji w zakresie pomocy osobom objętym skutkami ustaw represyjnych, a także wskazał zadania stojące przed federacją w najbliższym okresie. (Tekst wystąpienia przewodniczącego Piotra Iwata opublikujemy odrębnie po dniu 15.11.2022 r.).

Posiedzenie odbywało się w oparciu o przyjęty porządek obrad:

  1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia bilansu za rok 2021.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości wpisowego i składki członkowskiej oraz zasad ich podziału w roku 2023.
  3. Przekazanie informacji na temat planowanego w dniu 9.11.2022 r. zgromadzenia przed Sądem Apelacyjnym w Szczecinie.
  4. Sprawy inne wniesione pod obrady posiedzenia:

a) omówienie wprowadzonych zmian do noweli ustawy zaopatrzeniowej (Dz.U z 2022 poz. 1115) wprowadzającej możliwość pobierania z powszechnego ubezpieczenia drugiej emerytury wypracowanej w ramach zatrudnienia po odejściu ze służby,
b) podjęcie uchwały w zakresie złożenia Petycji do Premiera w sprawie wprowadzenia w w/w noweli ustawy podziału żołnierzy i funkcjonariuszy na wcielonych po i przed dniem 1.01.1999 r.(w naszym pojęciu narusza to art. 2 i 32 Konstytucji).
c) przyjęcie treści w/w Petycji.

5. Inne uwagi i wnioski, dyskusja.

W czasie posiedzenia, jako pierwszy głos zabrał wiceprzewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej kol. Ryszard Pieczyński. Omówił przeprowadzoną kontrolę budżetu i bilansu za rok 2021 oraz przedstawił uchwałę Głównej Komisji Rewizyjnej z wnioskiem o zatwierdzenie bilansu ZEiRSG za rok 2021. Uchwała Zarządu Głównego ZEiRSG o zatwierdzeniu bilansu za 2021 r. została podjęta.

Następnie prezes ZEiRSG, kol. Sławomir Matusewicz przedstawił projekt uchwały w sprawie wysokości wpisowego i składki członkowskiej oraz zasad ich podziału w roku 2023. Projekt poddano dyskusji, którą rozpoczął kol. Józef Kraska. Kolejno głos zabierali koledzy Krzysztof Miś, Andrzej Badowski, Piotr Iwat. Padały pytania i krótkie wypowiedzi osób biorących udział w posiedzeniu. Projekt został poddany pod głosowanie, a następnie przyjęty w formie uchwały Zarządu Głównego. Uchwała zostanie opublikowana na stronie Związku w zakładce „Władze Związku – Zarząd Główny – Uchwały ZG i Prezydium ZG”

Zgodnie z porządkiem obrad kol. Sławomir Matusewicz przedstawił informację na temat planowanej i przygotowanej wspólnie z Bractwem Mundurowym RP na dzień 9.11.2022 r. pikiety pod Sądem Apelacyjnym w Szczecinie. Przebieg pikiety zostanie szczegółowo przedstawiony w kolejnej informacji.

Następnie po omówieniu zmian do noweli ustawy zaopatrzeniowej (Dz.U z 2022 poz. 1115), opracowano Petycję w tej sprawie oraz podjęto uchwałę o skierowaniu jej do Premiera, a także do wiadomości Sejmowej Komisji ds. Petycji i na ręce Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Sednem sprawy jest zrównanie prawa do drugiej, wypracowanej w ramach powszechnego ubezpieczenia, emerytury dla żołnierzy i funkcjonariuszy wcielonych do służby przed 1.01.1999 r. wraz z żołnierzami i funkcjonariuszami wcielonymi do służby po dniu 1.01.1999 r., co w odniesieniu do tej grupy wprowadziła wzmiankowana wyżej nowela.

W sprawach dotyczących działalności Związku kol. Adam Miksiewicz zwrócił uwagę na konieczność wsparcia prac FSSM pod kierownictwem przewodniczącego Piotra Iwata w celu otwarcia się na wszystkie demokratyczne ugrupowania parlamentarne i pozaparlamentarne. Uznał też za celowe poparcie działań Zarządu Federacji w trudnym okresie po zmianach w jej władzach po ostatnim Kongresie, a także otwarcie się w szerszym zakresie na współpracę z instytucjami powołanymi na rzecz pracy dla emerytów i rencistów mundurowych oraz stowarzyszeniami skupiającymi emerytów i rencistów cywilnych.

Ważny głos zabrał kol. Jerzy Jankowski, który omówił konieczność poprawy, jakości i terminowości przepływu informacji w sprawach istotnych dla całego Naszego Związku. Poprawa wizerunku, transparentności i komunikacji w działaniach ZEiRSG musi zostać podniesiona na wyższy poziom tak, aby ważne dla nas sprawy nie zostały pominięte w przekazie informacji zarówno do struktur terenowych, jak i do całego środowiska „pograniczników”.

Posiedzenie zamknięto po przeszło trzygodzinnych obradach.

Prezes ZEiRSG
Sławomir Matusewicz

Poniżej skan Petycji oraz kilka zdjęć z obrad Zarządu Głównego.