Aktywności w Regionie Nadodrzańskim w IV kwartale 2019 roku.

  1. W dniu 09.10.2019 r. z okazji XXI Lubuskiego Tygodnia Seniora i Powiatowego Dnia Seniora Starosta Słubicki Leszek Bajon zaprosił na spotkanie przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu gminy i powiatu skupiających seniorów. Spotkanie – przy kawie i ciastku – było okazją do wymiany poglądów na temat sytuacji seniorów w powiecie oraz planach powiatu związanych z uruchomieniem usług zdrowotnych i opiekuńczych dla seniorów, a także innych działaniach i zadaniach skierowanych do osób starszych. W spotkaniu uczestniczyły również: Przewodnicząca Powiatowej Rady Kobiet – K. Jakubowska i Przewodnicząca Powiatowej Rady Seniorów – B. Kwiatkowska, a także przedstawiciele stowarzyszeń emerytów służb mundurowych.

2.  W dniu 10.10.2019 r. w Słubickim Miejskim Ośrodku Kultury odbyło się spotkanie z Bogusławem Wontorem – kandydatem Lewicy na posła w wyborach parlamentarnych 13 października 2019 r. Podczas spotkania poruszono wiele tematów związanych z bieżącymi problemami życia społecznego. Emeryci służb mundurowych pytali głównie o sprawy związane z funkcjonowaniem ustawy represyjnej i o działania lewicy, aby represyjne przepisy wycofać z obiegu prawnego. W spotkaniu uczestniczyli członkowie RN.

3.  W dniu 12.10.2019 r. w Regionie Nadodrzańskim obchodzono Dzień Weterana Służby Granicznej i Święto Związku. W tym roku świętowano z dużym opóźnieniem ze względu na modernizację Placu Bohaterów, gdzie usytuowany jest nasz pomnik poświęcony Weteranom. W spotkaniu uczestniczyli członkowie Regionu, kol. niezrzeszeni i członkowie stowarzyszeń współpracujących z: ZŻWP; SEiRP; ZEiRP RP. Zebranych przywitał Prezes Regionu kol. J. Siedlarz, następnie uczczono minutą ciszy Kolegów, którzy odeszli na wieczną służbę, złożono wiązanki kwiatów. Następnie uczestnicy udali się na spotkanie integracyjne do Domu Działkowca „Jutrzenka”. W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni goście: Maria Jaworska – Radna Sejmiku Lubuskiego, Wiceprzewodnicząca Komisji Kultury, Edukacji, Sportu i Turystyki; Robert Włodek – Wicestarosta Słubicki; Bogusław Wontor – Przewodniczący RW SLD. Wystąpienia gości i dyskusję zdominował temat represji emerytów za służbę Ojczyźnie

4. W dniach 25-26.10.2019 r., na zaproszenie przedstawicieli Towarzystwa Pomocy Prawnej i Humanitarnej oraz emerytów służby granicznej z Niemiec, delegacja emerytów służby granicznej z rejonu działania RN uczestniczyła w konferencji poświęconej służbie i pracy przed zmianami ustrojowymi, a także sytuacji emerytów i innych grup społecznych w aktualnej rzeczywistości społeczno – politycznej. Konferencja, wymiana poglądów – to kolejne doświadczenie w ocenie sytuacji bytowej, praw nabytych, przestrzegania praworządności w czasach obecnych i w stosunku do tych, co służyli swoim Ojczyznom przed zmianami.

5. W dniu 07.11.2019 r. na terenie Collegium Polonicum odbyło się kolejne – VIII Słubickie Forum Organizacji Pozarządowych. Organizatorzy Forum: Fundacja na rzecz Collegium Polonicum oraz gmina Słubice. Motyw przewodni Forum to: pozyskiwanie środków na działania społeczne fundacji i stowarzyszeń, zachęcanie przedstawicieli tych organizacji do pisania wniosków o dotacje na różnych poziomach, a także rozmowy o wspólnych sprawach lokalnego trzeciego sektora. Zaproszeni goście to: W. Jachimowicz – Przewodniczący Rady Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego; W. Kaczmarczyk – Dyrektor NIW – CRSO; Ł. Porycki – wicemarszałek woj. lubuskiego, a także przedstawiciele Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich; Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej; Fundacji na rzecz Collegium Polonicum i gminy Słubice. W Forum uczestniczyło czterech członków RN.

6. W dniu 2.11.2019 r. w siedzibie RN odbyło się spotkanie przedstawicieli Zarządów: SEiRP; ZEiRP RP; ZŻWP i ZEiRSG. Celem spotkania było omówienie i podsumowanie dotychczasowej współpracy struktur emerytów mundurowych, bieżących działań oraz planowanie wspólnych przedsięwzięć w przyszłości, w tym udział w: rajdach rowerowych, zawodach strzeleckich, wycieczkach, uroczystościach i świętach, rajdach górskich/VI,IX/, spotkaniach integracyjnych, pikietach i protestach oraz innych działaniach wynikających z bieżącej potrzeby struktur emerytów mundurowych.

7. W dniu 11.12.2019 r. na zaproszenie Burmistrza Słubic M. Olejniczaka przedstawiciele ok. 40 organizacji pozarządowych uczestniczyli w spotkaniu wigilijnym na terenie Collegium Polonicum; obecni byli także członkowie RN. Po złożeniu wzajemnych życzeń świąteczno – noworocznych rozmawiano głównie o wsparciu przez samorząd organizacji pozarządowych w ich aktywnościach na rzecz swoich środowisk i mieszkańców gminy. Ponadto Burmistrz poinformował o podjęciu przez radnych gminy uchwały o przyjęciu Programu Współpracy Gminy Słubice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2020 – 2023. Na ten okres gmina Słubice przeznacza dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych kwotę 2,8 mln zł. Priorytetem gminy będą działania związane ze wspieraniem i promocją wszelkich form aktywności fizycznej, w szczególności osób dorosłych i seniorów.

8. W dniu 16.12.2019 r. w m. Rzepin odbyło się spotkanie z posłem na sejm ziemi lubuskiej – Bogusławem Wontorem. W spotkaniu uczestniczyło trzech zaproszonych członków RN. Spotkanie dotyczyło bieżącej sytuacji społeczno – politycznej w kraju, prac sejmowych, aktywności posłów i senatorów. Przedstawiciele RN przedstawili aktualne informacje o działaniach struktur emeryckich w walce z ustawą represyjną, o sprawach sądowych, wyrokach i protestach środowisk emerytów mundurowych.

 

                                                                                             Prezes RN

                                                                                         Jerzy  Siedlarz

„ALARM GRANICZNY trwa”

Wspólnym wysiłkiem cieszyńskiego Regionu ZEiRSG i Koła ZŻWP, w gościnnych progach ROD „Karolinka” w Cieszynie przygotowano spotkanie Komitetu Organizacyjnego Zgromadzenia „Alarm Graniczny Trwa – Wczoraj My! Dzisiaj Oni! Jutro Wy?”.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP, stowarzyszeń reprezentujących śląskie środowisko emerytów i rencistów mundurowych (Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych, Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, Związku Byłych Funkcjonariuszy Służb Ochrony Państwa, Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej) oraz nasi przyjaciele z Bractwa Motocyklowego WOP, Zarządu Regionu Śląskiego KOD i Cieszyna.

Spotkanie otworzył prezes ZEiR SG kol. Marek Meszyński zapoznając uczestników z aktualną sytuacja środowiska oraz przedstawiając genezę, założenia i cel zgromadzenia.

Następnie uczestnicy chwilą zadumy uczcili pamięć 59. ofiar zbrodniczej ustawy oraz blisko 1.000 koleżanek i kolegów, którzy odeszli na wieczną służbę nie doczekując rozpatrzenia ich spraw przez sądy.

Zasadniczą część spotkania prowadził kol. Sławomir Matusewicz, który przedstawił doświadczenia z organizacji i przebiegu zgromadzenia w Kostrzynie nad Odrą oraz zaproponował kontynuację protestu na terenie Cieszyna.

Następnie, w ożywionej dyskusji i wymianie poglądów wypracowano propozycje składu Komitetu Organizacyjnego Zgromadzenia oraz rozpatrzono problemy i przedsięwzięcia zapewniające właściwą organizację i przebieg manifestacji.

Apel FSSM RP o wsparcie finansowe w postaci odpisu 1% od podatku dochodowego za rok 2019.

APEL
o wsparcie finansowe w postaci odpisu 1% od podatku dochodowego za rok 2019
na rzecz Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP.

Podatek dochodowy płacą wszyscy pracujący Polacy. I niestety także polscy emeryci i renciści, choć pobierany od nich „haracz” de facto trudno nazwać podatkiem dochodowym, bo emerytury i renty nie są ich dochodem, a świadczeniem socjalnym, na które wcześniej zapracowali.

Kontynuuj czytanie

Trybunał Konstytucyjny 17 marca zareaguje na krzywdę represjonowanych?

W dniu 6 grudnia 2018 roku na naszej witrynie internetowej zamieściliśmy informację FSSM RP o dwóch opiniach Sejmu nt. ustawy represyjnej z 16 grudnia 2016 r., która w drastyczny sposób obniżyła emerytury i renty mundurowe wypłacane przez ZER MSWiA.

Kontynuuj czytanie

Region Sądecki – zabawa karnawałowa 2020 roku.

          W dniu 8 lutego 2020 roku po raz kolejny w gościnnych progach Hotelu IBIS STYLES w Nowym Sączu odbyła się noworoczna zabawa karnawałowa organizowana wspólnie przez Region Sądecki Związku Emerytów i Rencistów SG oraz Zarząd Oddziałowy NSZZ FSG.. Honorowym gościem balu był Zastępca Komendanta Karpackiego Oddziału SG Pan płk Marek Marcisz wraz z Małżonką. O wspaniałe miejsce zabawy oraz doskonałe menu zadbał komitet organizacyjny na czele z Dariuszem Żabińskim i Krzysztofem Stawiarskim.

Kontynuuj czytanie

Kolejna kadencja Regionu w Cieszynie.

   Goszcząc w cieszyńskiej karczmie „U Jędrysa” członkowie Regionu w Cieszynie przeprowadzili Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze oraz posiedzenia nowego zarządu i komisji rewizyjnej, a po roboczej części popołudnia uczestniczyli w spotkaniu noworocznym.

Kontynuuj czytanie

DRUGA EMERYTURA – KTO MOŻE SIĘ O NIĄ STARAĆ?

Wyrok Sądu Najwyższego z 24 stycznia 2019 r. (sygn. akt I UK 426/17), w którym uznane zostało prawo skarżącego (żołnierza) do równoczesnego pobierania dwóch świadczeń emerytalnych – „wojskowego” i „cywilnego”, wywołał duże zainteresowanie całego środowiska mundurowego. Jednocześnie wzbudził spore, niestety często nieuzasadnione, nadzieje wśród emerytów mundurowych, którzy dziś otrzymują wyłącznie emeryturę „mundurową”, mając jednocześnie przyznane (i zawieszone) przez ZUS prawo do emerytury „cywilnej” (lub mogą o to do ZUS-u wystąpić). Naszym zdaniem, w wielu takich przypadkach, ubieganie się o prawo do jednoczesnego pobierania dwóch świadczeń, będzie bezskuteczne.
I o tym w dzisiejszej Informacji Prawnej FSSM RP:

 

Kontynuuj czytanie

Wspomnienie o śp. płk. WOP w st. spocz. Edwardzie SZCZEPANIAKU.

         W dniu 25-go stycznia 2020 roku na cmentarzu komunalnym w Świnoujściu pożegnaliśmy byłego dowódcę batalionu granicznego WOP Świnoujście Pana Pułkownika Wojsk Ochrony Pogranicza w st. spocz. mgr Edwarda Szczepaniaka, który dołączył do wszystkich WOP – istów stojących na wiecznej straży ojczystych granic.
Płk E. Szczepaniak w roku 1966, po ukończeniu nauki na wydziale technologicznym w Technikum Przemysłu Materiałów Wiążących w Opolu, zdał egzaminy wstępne i został słuchaczem drugiego plutonu kompanii podchorążych Oficerskiej Szkoły Wojsk Ochrony Pogranicza w Kętrzynie. Po jej ukończeniu w 1969 roku został promowany na pierwszy stopień oficerski podporucznika Wojska Polskiego.

Kontynuuj czytanie

Ostatnie pożegnanie śp. sierż. sztab. WOP/SG Tadeusza DYRKA.

Pismo do ZER MSWiA w sprawie akt emerytalno-rentowych funkcjonariuszy SG.

Poniżej zamieszczamy skan pisma Prezesa Stowarzyszenia „Granica”, gen. bryg. SG  w st. spocz. Mariana Kasińskiego, do  Pani Dyrektor Zakładu Eemerytalno-Rentowego MSWiA w sprawie przenoszenia akt emerytalno-rentowych funkcjonariuszy Straży Granicznej z Warszawy do Nowego Sącza. Pismo to jest konsekwencją wielu zapytań emerytów i rencistów SG w tej sprawie, formułowanych na portalach społecznościowych, np. na Facebooku, kierowanych w trybie indywidualnym do ZER MSWiA, a także do naszego Związku, z prośbą o wyjaśnienie przyczyn takiej akcji ze strony ZER MSWiA.

Kontynuuj czytanie