DO WYBORÓW 7 DNI !

DO WYBORÓW 8 DNI!

DO WYBORÓW 9 DNI !

DO WYBORÓW 10 DNI!

APEL WYBORCZY KOMISJI PRAWNEJ FSSM RP!

KOLEŻANKI I KOLEDZY!

Już po raz kolejny w tym roku zwracamy się do Was, tym razem z wyjątkowym apelem o maksymalną mobilizację i zaktywizowanie wszystkich naszych środowisk, ale nie tylko, do uczestnictwa w wyborach parlamentarnych 2019. Nie będzie przesadnym twierdzenie, że jako zbiorowość, której bliskie są zasady demokratycznego państwa prawa, walczymy o przyszłość naszej Ojczyzny, a także o swoją własną.

Przez ostanie trzy lata staraliśmy się służyć Wam radą i pomocą w walce z tą tragiczną w skutkach ustawą represyjną z 16 grudnia 2016 r. Na miarę naszych możliwości, korzystając z osobistych kontaktów i nieoficjalnego wsparcia niektórych przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości, przygotowywaliśmy Informacje Prawne służące wykorzystaniu wszystkich dostępnych nam instrumentów prawnych. Niestety, z perspektywy czasu, ale i bez zaskoczenia, możemy stwierdzić, że działania te nie przyniosły, bo przynieść nie mogły wymiernych efektów.
Musimy stanąć w obliczu prawdy i przyjąć do wiadomości fakt, że państwa prawa rozumianego jako ogół norm wiążących rząd oraz wyznaczających zakres jego kompetencji a jednocześnie gwarantujących obywatelom ich prawa i wolności, już nie mamy. Przesądziło o tym zdewastowanie, zmarginalizowane lub przejęcie, prawie już wszystkich organów ochrony prawnej. Twierdzenia tego nie może zmienić fakt, że w jednym z sądów okręgowych zapadają korzystne dla skarżących wyroki przywracające odebrane świadczenia emerytalne, w innych zaś mimo wniosków ZER o zawieszenie postępowań, sprawy są procedowane. Pisaliśmy o tym w odrębnych komunikatach. Gdyby nawet przyjąć utrzymanie w mocy tych wyroków przez sąd II instancji, a tym samym ich uprawomocnienie się, nie ma żądnych gwarancji, że orzeczenia te zostaną przez obecne władze wykonane. Zjawisko sabotowania orzeczeń sądowych przez PIS mogliśmy zaobserwować na przykładzie odmowy wykonania przez Kancelarię Sejmu wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego nakazującego udostępnienie wykazu nazwisk osób popierających kandydatów do KRS. Pamiętajmy również o nowo utworzonej w Sądzie Najwyższym Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, obsadzonej nominatami obecnej władzy, do której kompetencji (poza stwierdzaniem ważności wyborów) należy między innymi, rozpatrywanie tzw. „skarg nadzwyczajnych” wniesionych od prawomocnych orzeczeń sądów, jeżeli (uwaga!) jest to koniecznie dla zapewnienia zgodności wyroków z „zasadą sprawiedliwości społecznej”, cokolwiek miałoby to znaczyć. Jasnym jest, że mamy tu do czynienia ze swoistym „bezpiecznikiem prawnym PIS” na wypadek wyroków sadowych niezgodnych z wizją państwa tej formacji politycznej.

W tych warunkach odpowiedzmy sobie na pytanie: czy mamy realne szanse na skuteczność prowadzonych przez nas działań prawnych? Odpowiedź wydaje się, niestety, negatywna.

KOLEŻANKI I KOLEDZY!

Poczucie realizmu nakazuje nam spojrzeć prawdzie w oczy i przyjąć, że naszą szansą na odzyskanie honoru i godności oraz środków do godnego życia są nadchodzące wybory a nade wszystko ich wynik, czyli łączne zwycięstwo partii opozycyjnych.

Głosując pamiętajmy o poparciu kandydatów z tych partii i ugrupowań politycznych, które deklarują przywrócenie w Polsce rządów prawa. Pamiętajmy o tych politykach, którzy kierowali Komitetem Obywatelskim i współtworzyli projekt ustawy o zmianie ustawy represyjnej. Tych ludzi znajdziemy przede wszystkim na listach Lewicy. Znajdziemy ich również na listach Koalicji Obywatelskiej a także Koalicji Polskiej. Personalia tych kandydatów publikujemy na stronie internetowej FSSM RP (TUTAJ). 

KOLEŻANKI I KOLEDZY!

Nie wystarczy nasza osobista aktywność w akcie głosowania na kandydatów z partii opozycyjnych. To o wiele za mało. Musimy przekonywać nasze rodziny, naszych bliskich oraz ludzi z naszego otoczenia do aktywności wyborczej. Ukazujmy szkodliwość rządów PIS, tak w zakresie spraw bieżących, jak i dla przyszłości naszego Kraju. Porzućmy kunktatorstwo i zahamowania, to nie ten czas. Rozsyłajmy SMS-y i e-maile do wszystkich swoich kontaktów z obywatelskim wezwaniem do dokonywania właściwych wyborów, zgodnych z ideą demokracji. Próbujmy, na ile to możliwe, odkłamywać propagandę głoszoną w tzw. „mediach publicznych”, szczególnie wśród znajomych z mniejszych miejscowości i na wsiach.

Wierząc w sukces wyborczy dajmy z siebie wszystko na co nas stać. Za nami jest tylko „ściana”. Działając w ten sposób będziemy mieć poczucie dobrze spełnionego obowiązku, tak wobec samych siebie, jak i naszych bliskich, których przyszłość nie może być nam obojętna.

Wiemy już, że wybory, w których będziemy uczestniczyć, są przełomowe. Na dekady zadecydują o losach naszej Ojczyzny. Zadecydują też o naszym losie!!!

Komisja Prawna FSSM RP

2 października 2019

Kostrzyn n. Odrą – protest represjonowanych Pograniczników zakończony. Podsumowanie i podziękowania Komitetu Organizacyjnego Protestu.

Ustawa „represyjna” z dnia 16.12.2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 2270) przyniosła objętym nią b. funkcjonariuszom i żołnierzom Państwa Polskiego wiele nieszczęść, łącznie z ofiarami śmiertelnymi. W wyniku szeregu rozmów i dyskusji w środowisku represjonowanych b. żołnierzy Wojsk Ochrony Pogranicza i b. funkcjonariuszy Straży Granicznej zrodził się pomysł zorganizowania protestu – ogólnopolskiej manifestacji, skierowanej na wyłączenie z obrotu prawnego wymienionej ustawy. W organizację protestu czynnie włączył się Związek Emerytów i Rencistów Straży Granicznej.

Z inicjatywy kolegów Grzegorza Matusewicza, Sławomira Matusewicza, Jana Tomasika i Włodzimierza Tiszuka w dniu 25.08.2019 r. w Kostrzynie nad Odrą spotkali się:

– płk SG w st. spocz. Marek Meszyński  – Prezes ZEiRSG;

– mjr WOP w st. spocz. Józef Kraska  – Wiceprezes ZEiRSG;

– mjr SG rez. Janusz Babiarz  – Wiceprezes ZEiRSG;

– st. chor. sztab SG rez. Andrzej Orman – Główny Skarbnik ZEiRSG;

– kpt. SG w st. spocz. Włodzimierz Tiszuk – Wiceprezes Regionu Nadodrzańskiego ZEiRSG w Słubicach;

– st. chor. sztab SG w st. spocz. Grzegorz Matusewicz – Członek ZEiRSG Regionu Nadodrzańskiego;

– ppłk SG w st. spocz. Jan Tomasik – grupa inicjatywna protestu;

– st. chor. sztab SG rez. Sławomir Matusewicz – grupa inicjatywna protestu.

   Spotkanie to było połączone z otwartym posiedzeniem Prezydium ZG ZEiRSG. Wymieniona grupa emerytów WOP i SG postanowiła utworzyć Komitet Organizacyjny Protestu, na czele którego w charakterze przewodniczącego  wybrano kol. Grzegorza Matusewicza, jako jego zastępcę – kol. Marka Meszyńskiego, natomiast jako moderatora protestu – kol. Sławomira Matusewicza. Pozostali członkowie spotkania weszli w skład komitetu protestacyjnego.

   Jednogłośną decyzją Komitetu Protestacyjnego postanowiono ogłosić w dniu 21.09.2019 r. „ALARM GRANICZNY” w związku z przekroczeniem granic przestrzegania prawa i zasad praworządności określonych w Ustawie Zasadniczej, zastosowaniem u podstaw ustawy represyjnej z dnia 16.12.2016 r. zasady odpowiedzialności zbiorowej, a także wprowadzeniem represji ekonomicznych z powodów politycznych.

Komitet Protestacyjny jako główny cel do osiągnięcia wyznaczył:

zniesienie z obrotu prawnego ustawy represyjnej z dnia 16.12.2016 r. między innymi poprzez:

  • wyrażenie protestu przeciwko śmiertelnym skutkom ustawy represyjnej z 16 grudnia 2016 roku, obniżającej emerytury i renty b. funkcjonariuszom i żołnierzom oraz apelu o jej  zmianę po jesiennych wyborach parlamentarnych 2019 roku,
  • zebranie podpisów pod petycją do Przewodniczącej Komisji Europejskiej o skierowanie powyższej ustawy represyjnej do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu w celu zbadania jej zgodności z prawem Unii Europejskiej,
  • wyrażenie protestu przeciwko łamaniu Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej i Praw obywatelskich w kraju,
  • zebranie podpisów pod petycją do Prezes Trybunału Konstytucyjnego o przyspieszenie prac Trybunału nad zapytaniem prawnym Sądu Okręgowego w Warszawie ze stycznia 2018 r. o zgodność z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej ustawy represyjnej z dnia 16 grudnia 2016 r. oraz wydanie w tej sprawie orzeczenia.

   Komitet postanowił zaprosić do udziału w proteście – ogólnopolskiej manifestacji wszystkich emerytowanych żołnierzy i funkcjonariuszy WOP i SG,  a także funkcjonariuszy SG w służbie czynnej oraz członków rodzin represjonowanych. Zaproszono też przedstawicieli innych służb mundurowych poszkodowanych w wyniku haniebnej ustawy represyjnej oraz wspierających represjonowanych emerytów funkcjonariuszy innych państw Unii Europejskiej. Z zaproszenia skorzystali represjonowani służb mundurowych z n/w miejscowości: Kostrzyn nad Odrą, Szczecin, Świnoujście, Chojna, Słubice, Koszalin, Wodzisław Śląski, Tuplice, Zawidów, Krosno Odrzańskie. Zaproszenie do udziału i poparcia manifestacji zostało przyjęte przez opozycyjne ugrupowania demokratyczne.

Wśród gości manifestacji znaleźli się:

Bartosz Arłukowicz – Europoseł; Andrzej RozenekDanuta Leszczyńska, Bogusław Wontor i Artur Stojanowski – kandydaci na posłów do Sejmu RP; Jerzy Wierchowicz – adwokat i członek Trybunału Stanu; Andrzej Kunt – Burmistrz Miasta Kostrzyn nad Odrą;  gen. SG w st. spocz. Tadeusz Frydrych – były Zastępca Komendanta Głównego Straży Granicznej; insp. w st. spocz. Zdzisław Czarnecki – Prezydent FSSM RP; płk SG w st. spocz. Andrzej Wyganowski – były Komendant Pomorskiego Oddziału Straży Granicznej; Robert Włodek –  Wicestarosta Słubicki.

Obecni byli także przedstawiciele niemieckich służb mundurowych. Pan Volker Ettlich, były szef niemieckiej placówki SG w Kostrzynie nad Odrą, przywiózł list Towarzystwa Pomocy Prawnej i Humanitarnej z Niemiec, podpisany przez jego Przewodniczącego Hansa Bauera, w którym m.in. czytamy:

” Drodzy Polscy Obywatele, Drodzy Przyjaciele
z Niemiec przekazujemy solidarne pozdrowienia dla Waszego protestu przeciwko naruszaniu Waszych praw jako byłych członków organów celnych, bezpieczeństwa i ochrony porządku publicznego. My, członkowie niemieckiej organizacji praw człowieka, Towarzystwa Pomocy Prawnej i Humanitarnej podzielamy Wasze oburzenie taką polityką, której nie da się pogodzić z prawami człowieka…”

 Komitet realizując cele protestu wystosował 2 petycje, wstępnie podpisane przez Komitet Protestacyjny, do poparcia których  podczas protestu zebrano po 100 podpisów.

Do Pani Ursuli von der Leyen – Przewodniczącej Komisji UE

Do Pani Julii Przyłębskiej – Prezes Trybunału Konstytucyjnego RP

Petycje te wraz z podpisami zostały przekazane Prezydentowi Federacji insp. Zdzisławowi Czarneckiemu, który z kolei w dniu 23.09.2019 r. przekazał je adresatom (potwierdzają to skany obydwu petycji).

W dniu 23 września br. ponownie w Kostrzynie nad Odrą spotkała się grupa inicjatywna protestu w celu podsumowania jego przebiegu. Uznano, że protest został zauważony przez media lokalne i centralne, a w podstawowym zakresie  osiągnął zakładane cele. Na zakończenie zaproponowano kontynuowanie protestu w formule ogólnopolskiej po ewentualnym włączeniu się przedstawicieli wszystkich regionów ZEiRSG i szerzej – środowisk i organizacji grupujących wszystkie grupy represjonowanych funkcjonariuszy i żołnierzy. Szczegóły propozycji zostaną przekazane ZG ZEiRSG oraz Zarządowi FSSM RP.

Komitet Organizacyjny Protestu serdecznie dziękuje za wyrazy poparcia dla protestujących i idei protestu ze strony Zarządu Oddziałowego  NSZZFSG przy Nadwiślańskim Oddziale Straży Granicznej (TUTAJ). Jest to dla nas niezwykle cenne zważywszy na nasze wspólne w wielu wypadkach losy i działania w budowaniu od podstaw formacji Straży Granicznej! 

Za pomoc w organizacji protestu w Kostrzynie nad Odrą pragniemy szczególnie podziękować:

– Burmistrzowi Miasta Kostrzyn nad Odrą – Panu Andrzejowi Kuntowi,

– Dyrektorowi Muzeum Twierdzy Kostrzyn – Panu Ryszardowi Skałbie,

– Właścicielowi Baru DUET w Kostrzynie – Panu Arkadiuszowi Tomkielowi,

– Firmie GTM w Kostrzynie nad Odrą – Panu Tomaszowi Matusewiczowi,

– Tłumaczowi – Panu Grzegorzowi Kołomejowi,

– mjr SG rez. Panu Wiesławowi Skorupińskiemu,

– st. chor. sztab. SG rez. Panu Stanisławowi Janickiemu,

– st. chor. sztab. SG rez. Panu Adamowi Deptuchowi,

– st. sierż. Sztab. SG rez. Panu Stanisławowi Berbeciowi

– Panu Andrzejowi Matusewiczowi,

– Panu Krzysztofowi Matusewiczowi.

Serdeczne podziękowania kierujemy do dziennikarzy i operatorów filmowych, m.in:

 

Komitet Organizacyjny Protestu 

PS. Szersza relacja z przebiegu protestu na portalu internetowym Federacji SSM RP –  TUTAJ .

Poniżej autorska galeria zdjęć przygotowana przez Kol. S. Matusewicza:

 

 

 

 

 

 

Ostatnie pożegnanie śp. mjr. WOP w st. spocz. Jana SIMONIENKI!

RAPORT O SKUTKACH SPOŁECZNO-PRAWNYCH USTAWY REPRESYJNEJ!

Załącznik nr 7 do Protokołu z posiedzenia Zarządu FSSM RP w dn 12.09.2019 r. czyli raport „O SKUTKACH SPOŁECZNO-PRAWNYCH USTAWY Z 16 GRUDNIA 2016 ROKU, ZWANEJ II USTAWĄ REPRESYJNĄ, CZYLI O REPRESJACH RZĄDU PIS WOBEC EMERYTOWANYCH FUNKCJONARIUSZY POLICJI, SŁUŻB OCHRONY PAŃSTWA, BOR, STRAŻY GRANICZNEJ I SŁUŻBY WIĘZIENNEJ SŁUŻĄCYCH  W  PRL  ORAZ PO 1990 ROKU W III-ej RP.”, to kompendium wiedzy o ustawie represyjnej.
Warto, by prawdę o hańbie polskiego parlamentaryzmu poznało jak najwięcej Polaków. Dlatego zwracamy się do wszystkich naszych członków i sympatyków – Pobierzcie go i roześlijcie do wszystkich swoich znajomych, zwłaszcza tych „niemundurowych”, z prośbą o zapoznanie się z nim i przekazywanie dalej. Pomóżcie zwalczyć kłamliwą pisowską propagandę w sprawie tej pseudoustawy i zbudować szerokie poparcie społeczne dla usunięcia jej z polskiego systemu prawnego.

Zespół Prawny FSSM RP

REGION SĄDECKI NA LUBELSZCZYŹNIE!

Kontynuując tradycje ostatnich lat w dniach 19 – 21 września br. Zarząd Regionu Sądeckiego zorganizował wycieczkę – pielgrzymkę na Lubelszczyznę. W wycieczce udział wzięli Członkowie Związku i ich Rodziny oraz Ks. Kapelan ppor. SG Robert Młynarczyk. Autokar na wycieczkę udostępnił Komendant Karpackiego Oddziału SG, za co serdecznie dziękujemy. Serdeczne podziękowania chcemy skierować również na ręce Komendanta Nadbużańskiego Oddziału SG, który umożliwił nam wizytę w Placówce SG we Włodawie oraz jego podwładnym, w tym głównie ze wspomnianej Placówki SG we Włodawie, za serdeczne przyjęcie naszej grupy oraz Placówki SG w Kodniu, którzy przygotowali nam zwiedzanie Sanktuarium Matki Bożej Kodeńskiej.

Program trzydniowej wycieczki był bardzo bogaty. W pierwszym dniu zwiedziliśmy Kazimierz Dolny oraz Pałac Zamojskich w Kozłówce. Dzień drugi rozpoczęliśmy od zwiedzenia Chełmskich Podziemi Kredowych oraz Kościoła p.w. Narodzenia Najświętszej Marii Panny. Następnie udaliśmy się do Placówki SG we Włodawie, gdzie uczestnicy wycieczki zapoznali się z obiektem placówki, wyposażeniem oraz jej funkcjonowaniem na zewnętrznej granicy UE. Kolejnym punktem programu było zwiedzenie Sanktuarium Matki Bożej Kodeńskiej w Kodniu, zakończone Mszą Św. odprawioną przez Ks. Kapelana w intencji emerytów i rencistów. Na zakończenie udaliśmy się na cmentarz wojenny w Wytycznie, gdzie w celu uczczenia Dnia Weterana Służby Granicznej w imieniu Zarządu Głównego ZEiR SG został złożony wieniec po pomnikiem Żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza, poległych we wspomnianej bitwie oddziałów KOP z Armią Czerwoną w dniu 1 października 1939 roku. Trzeci dzień  wycieczki poświęcony był na zwiedzanie Zamościa oraz powrót do Nowego Sącza.

Wycieczka była bardzo udana, dopisała pogoda oraz humory uczestnikom. Wszyscy zadeklarowali gotowość uczestnictwa w kolejnej wycieczce w przyszłym roku, a propozycje jej kierunków zostały przedstawione do rozważenia.

Prezes Regionu

Krzysztof TWARDOWSKI

 

Oświadczenie Zarządu Oddziałowego NSZZFSG przy Nadwiślańskim Oddziale Straży Granicznej popierające Protest Pograniczników w Kostrzynie n/Odrą!