Stop represyjnej ustawie! Aktualizacja Alarmu Granicznego!

Dzień Weterana w Kołobrzegu

Dzień Weterana Formacji Granicznych w Kołobrzegu.

Na kołobrzeskim cmentarzu, przed Ścianą Pamięci Polskiej Golgoty Wschodu emeryci i renciści SG zorganizowali jubileuszowe uroczystości Dnia Weterana.

Wydarzenie uczczono wspólnie z Sybirakami, którzy świętowali Światowy Dzień Sybiraka oraz wspominali 80 rocznicę napaści Związku Sowieckiego na Polskę.

Prowadzącym był ppłk rez. SG Daniel Lipski, głos zabrała pani Wanda Przybylska – prezes Terenowego Koła Związku Sybiraków, która nawiązała do paktu Ribentrop Mołotow, konsekwencji wkroczenia sowietów do Polski oraz skali deportacji ludności kresowej w głąb ówczesnego ZSRR.

Prezes Regionu Kołobrzeg – mjr SG w st. sp. Zbigniew Hadaś przypomniał, iż na kartach historii formacji granicznych znajdziemy karty zaszczytne, jak i wstydliwe. Ale jedno jest pewne – żołnierz, czy funkcjonariusz składał przysięgę swojej ojczyźnie – Polsce. Niezależnie gdzie pełnił służbę, w Korpusie Ochrony Pogranicza, Straży Granicznej czy Wojskach Ochrony Pogranicza wiernie służył Polsce, służył najlepiej jak potrafił.

Uroczystościom towarzyszyły poczty sztandarowe szkół, organizacji społecznych i kombatanckich oraz licznie przybyli mieszkańcy miasta, przedstawiciele organizacji społecznych, kombatanci, żołnierze i funkcjonariusze różnych formacji.

Obecni byli również: poseł na Sejm pan Marek Hok, prezydent Kołobrzegu p. Anna Mieczkowska, wicestarosta p. Jacek Kuś.

Honorowy posterunek wystawili rekonstruktorzy w mundurach II RP, w uniformach legionistów marszałka Piłsudskiego oraz uczniowie w marynarskich mundurach.

Po złożeniu wieńców i kwiatów, na zakończenie głównych uroczystościach gospodarze zaprosili gości na uroczysty obiad w Ośrodku Charytatywnym na poradzieckim osiedlu w Podczelu.

Prezes Regionu w Kołobrzegu

Zbigniew Hadaś

WIELKA LUSTRACJA i „LISTY ŚMIERCI”!

Ustawa represyjna z 16 grudnia 2016 r. powinna była skonsolidować wszystkich mundurowych, tych w służbie czynnej i tych w stanie spoczynku. Całe środowisko jak jeden mąż powinno stanąć murem za represjonowanymi funkcjonariuszami i protestować przeciwko temu haniebnemu bezprawiu.
Tak się jednak nie stało. Zapewne wielu mundurowych uznało, że skoro represje ich nie dotknęły, to nie warto się „wychylać”. Ten przytyk skierowany jest przede wszystkim do b. żołnierzy, którzy chyba zapomnieli, że podobna ustawa ich dotycząca czeka na półce sejmowej na swój dzień, i których zapewne uspokoiły słowa Prezydenta RP wypowiedziane podczas obchodów Święta Wojska Polskiego w Katowicach. Artykuł płk Henryka Budzyńskiego, Sekretarza Generalnego ZG ZŻWP i Wiceprezydenta FSSM RP, powinien zapalić w ich głowach światełko ostrzegawcze.

WIELKA  LUSTRACJA

Tytuł tego artykułu nie wziął się z powietrza. Do jego napisania przyczynił się szereg czynników.

Pierwszym były krążące informacje i opinie, że Instytut Pamięci Narodowej dąży do objęcia zakresem swego działania (czytaj lustrowania) kolejne grupy społeczeństwa, nie wymienione w ustawie z dnia 18 października 2016 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa. Organy te wymienione są w art. 2 ust. 1 ustawy. Z kolei w art. 4 wymienione są osoby pełniące funkcje publiczne zobowiązane do złożenia oświadczenia lustracyjnego w chwili wyrażenia zgody na kandydowanie, objęcie lub wykonywanie funkcji, a w przypadku żołnierza zawodowego przed doręczeniem mu decyzji o wyznaczeniu na stanowisko służbowe.

Jednak dla IPN to za mało. Okazja nadarzyła się po skierowaniu do konsultacji projektu ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (zwanej dalej ustawą policyjną). W ramach opiniowania tego projektu w IPN opracowano katalog instytucji cywilnych i wojskowych, których funkcjonariusze pełnili „służbę na rzecz totalitarnego państwa”. Potrzebą zdefiniowania określenia „służba na rzecz totalitarnego państwa” nikt się nie przejmował i nie przejmuje. Katalog opracował dr Adrian Jusupović, a konsultantami byli: dr Wojciech Frazik, dr hab. Wojciech Musiał oraz dr Paweł Skubisz.

Nie będę w tym miejscu opisywał ustaleń między IPN oraz Zakładem Emerytalno-Rentowym (ZER) MSWiA na ten temat. Jestem w posiadaniu obszernej opinii IPN z dnia 19 sierpnia 2016 r., która była opublikowana na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji. Po jakimś czasie zniknęła. Mogę ją przesłać zainteresowanym. Ważne jest, że zdecydowano, iż należy zrezygnować z odwołań do art. 2 ustawy lustracyjnej i stworzyć odrębny katalog instytucji, których funkcjonariusze pełnili służbę na rzecz „totalitarnego państwa”. Katalog ten wymienia również przypadki, które należy zrównać ze służbą na rzecz „totalitarnego państwa”. Rozwiązanie to znalazło się w ustawie policyjnej, a jak się okazało później również w projekcie ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin (zwanej dalej ustawą wojskową). Projekt ten trafił do Sejmu w dniu 2 grudnia 2016 r. i został zewidencjonowany, jako druk sejmowy 1105. W projekcie tym, znalazły się postanowienia przekopiowane z ustawy policyjnej. Bez wdawania się w szczegóły projekt ustawy przewiduje drastyczne obniżenie emerytur i rent wojskowych oraz rent rodzinnych po żołnierzach.

Kogo zatem mogą objąć postanowienia ustawy wojskowej. Według mojej, absolutnie subiektywnej oceny, jej postanowienia mogą objąć:

1) żołnierzy zawodowych służących w jednostkach KBW,

2) żołnierzy Informacji Wojskowej i jednostek podległych,

3) żołnierzy Wojskowej Służby Wewnętrznej i podległych jednostek wojskowych,

4) żołnierzy Zarządu II SG WP i podległych jednostek, wojskowych,

5) żołnierzy Zwiadu WOP, w tym żołnierzy zawodowych pełniących służbę w strażnicach kadrowych,

6) żołnierzy WOP pełniących służbę na Granicznych Punktach Kontroli,

7) żołnierzy WSW w jednostkach Wojskowych MSW,

8) żołnierzy – słuchaczy uczelni podległych MSW np. Akademii Spraw Wewnętrznych,

9) żołnierzy innych służb Sił Zbrojnych RP prowadzących działania operacyjno-rozpoznawcze lub dochodzeniowo-śledcze, w tym w rodzajach broni oraz w okręgach wojskowych.

10) członków rodzin pobierających renty rodzinne po ww. żołnierzach.

11) innych żołnierzy, którym będzie można postawić zarzut służby na rzecz totalitarnego państwa (np. wykonujących zadania w czasie stanu wojennego – pamiętajmy książki rozkazów dziennych jednostek wojskowych podlegają wieczystej ochronie).

W celu ustalenia wysokości emerytury Wojskowe Biuro Emerytalne (WBE) wystąpi do IPN z wnioskiem o sporządzenie informacji o przebiegu służby wskazanych żołnierzy na rzecz „totalitarnego państwa”.

Na wniosek WBE, w terminie 6 miesięcy od dnia otrzymania wniosku, IPN sporządza na podstawie posiadanych akt osobowych i przekazuje wojskowemu organowi emerytalnemu informację o przebiegu służby wskazanych żołnierzy na rzecz „totalitarnego państwa”. Na podstawie tej informacji dyrektor WBE prześle emerytowi (renciście) wojskowemu decyzję o nowej wysokości emerytury.

Wydawać by się mogło, że wszystko jest jasne i proste. Skąd zatem wielka lustracja, o której mowa w tytule. Należy zdać sobie sprawę z tego, że w WBE nie pracują osoby posiadające rozeznanie w zawiłościach zawodowej służby wojskowej. Żadna z nich nie będzie dociekać jakie działania prowadziła jednostka lub instytucja wojskowa mająca w swej nazwie wyraz rozpoznanie lub rozpoznawczy, a także czy przysłowiowy magazynier uzbrojenia, szef kompanii lub kierownik stołówki żołnierskiej wykonywał zadania operacyjno-rozpoznawcze, czy też nie. Wystarczy sam fakt pełnienia służby w takiej jednostce lub we wspomnianym wyżej okresie by stać się ofiarą ustawy. Nie są to obawy bezpodstawne.

Podobnie ma się rzecz z pracownikami IPN. Wystarczy, że pracownik IPN na podstawie akt osobowych żołnierza stwierdzi, iż przysłowiowy Jan Kowalski pełnił służbę np. w 2. Pułku Radioelektronicznym, który podlegał pod Zarząd II SG WP, by uznać, że kwalifikuje się obniżenia mu emerytury. Potwierdza to dotychczasowa praktyka i wyroki sądowe dotycząca spraw lustracyjnych. Na stronie internetowej Sądu Najwyższego znajduje się postanowienie z dnia 5 maja 2016 r., sygn. II KK 4/16, w którym SN oddala kasację wniesioną przez prokuratora generalnego w sprawie jednego z żołnierzy z jednostki rozpoznania radioelektronicznego oskarżonego o kłamstwo lustracyjne. Pomimo korzystnych dla żołnierza dwu wyroków sądów I i II instancji, Sąd Najwyższy musiał wyjaśnić prokuratorowi generalnemu czym różniła się praca operacyjno-rozpoznawcza od pracy operacyjno-bojowej. Ile takich przypadków będzie w przyszłości?

Od dobrze znanego mi byłego żołnierza WOP, a później funkcjonariusza Straży Granicznej dowiedziałem się, że w zaświadczeniach IPN o przebiegu służby znajdowały się istotne błędy skutkujące obniżeniem emerytury. Jeżeli weźmiemy uwagę zawieszenie rozpatrywania odwołań wskutek pytania prawnego skierowanego przez sędziów Sądu Okręgowego w Warszawie do Trybunału Konstytucyjnego to nietrudno sobie wyobrazić, że przy rozpatrywaniu spraw przez TK w kolejności ich wniesienia, oczekiwanie na rozstrzygnięcie może trwać lata. Ilu poszkodowanych błędnymi opiniami IPN nie doczeka sprawiedliwości?

Jeszcze do niedawna wielu emerytów wojskowych trwało w błogiej nieświadomości, że postanowienia ustawy ich nie dotyczą, że nie ma się czym przejmować. Ich spokój chyba zburzyła, albo powinna zburzyć informacja Gazety Prawnej z dnia 20 lutego 2017 r. Okazało się, że ZER MSWiA uznał, że nie jest uprawniony do weryfikowania okresów służby na rzecz „totalitarnego państwa”. W związku z tym przesłał do IPN wnioski o informację o przebiegu służby ponad 191 tys. rencistów i emerytów – czyli wszystkich, którym wypłaca świadczenia, nie tylko żyjących, lecz także zmarłych. To blisko sześć razy więcej, niż wynikało z wcześniejszych zapowiedzi resortu spraw wewnętrznych. Ustawa „dezubekizacyjna” miała bowiem dotyczyć 32,1 tys. byłych funkcjonariuszy SB.

Nie należy oczekiwać, że WBE postąpią inaczej. Nikt nie będzie bawił się w szczegóły. Do IPN trafią wnioski dotyczące wszystkich emerytów i rencistów wojskowych oraz osób pobierających renty rodzinne. Każdy zostanie dokładnie zlustrowany. Według niepotwierdzonych informacji, do Centralnego Archiwum Wojskowego (CAW) miały zostać ściągnięte zostały akta personalne wszystkich byłych żołnierzy. Jak mówią złośliwcy każda teczka została prawdopodobnie przejrzana, opatrzona pieczęcią „swój” lub „obcy” i odłożona na odpowiednią półkę. Później, w razie potrzeby, wystarczy tylko sięgnąć ręką po odpowiednią teczkę. Jaka to oszczędność czasu, zwłaszcza, że IPN ma 6 miesięcy na udzielenie informacji o przebiegu służby emeryta wojskowego. Bez współpracy z CAW nie da się tego zrobić. Część akt z pewnością zostanie przekazana do IPN. Wie o tym doskonale Sławomir Cenckiewicz, dyrektor Wojskowego Biura Historycznego i członek Kolegium IPN, któremu podporządkowane zostały wszystkie archiwa wojskowe.

W tym miejscu nie można nie zauważyć dodatkowego zagrożenia. Wraz z aktami personalnymi żołnierza IPN uzyska dostęp do danych osobowych członków rodziny żołnierza. W razie potrzeby będzie to kolejna grupa osób do lustrowania. Jeżeli ktoś twierdzi, że są to obawy bezpodstawne niech zajrzy do projektu ustawy degradacyjnej z dnia 26 września 2019 r. przesłanego przez MON do Przewodniczącego Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów w dniu 2 października 2017 r. przy piśmie 6496/DP (art. 245b ust. 5).

Zauważyć należy, że w dniu 24 marca 2017 r. w Dzienniku Ustaw z dnia 10 kwietnia 2017 r. pod pozycją 739 opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 marca 2017 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 31 października 2014 r. w sprawie ewidencji wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. poz. 1638 oraz z 2017 r. poz. 241). Najistotniejsza jest zmiana przepisów § 27, która bez wdawania się w szczegóły stanowi, że wszystkie teczki akt personalnych zwolnionych ze służby żołnierzy zawodowych mają zostać przekazane do archiwum wojskowego (do tej pory poza nielicznymi przypadkami przesyłane były do macierzystych WKU). Czy zmiany te mają służyć zracjonalizowaniu obiegu dokumentów, czy też intencją tych zmian ma być zrealizowanie tzw. ustawy deubekizacyjnej w stosunku do emerytów wojskowych.

Przez prawie półtora roku projekt ustawy spoczywał w parlamencie. Na przełomie kwietnia i maja w mediach pojawiły się informacje o tym, że prace nad nią zostały podjęte. Dowodem ma być opinia Biura Analiz Sejmowych z dnia 5 kwietnia br. „Ocena skutków regulacji zawartych w rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych i ich rodzin”. Nawiasem mówiąc jest ona miażdżąca w stosunku do projektu.

Na tle powyższych rozważań pojawia się pytanie, czy emeryci wojskowi, nie objęci na razie postanowieniami ustawy, mogą spać spokojnie. Odpowiedź na to pytanie nie jest ani prosta, ani łatwa. Należy jednak mieć na uwadze wypowiedzi niektórych polityków domagających się rozszerzenia zakresu ustawy. Warto zajrzeć na internetowe Niezależne Forum o Wojsku. Wśród zabierających głos na tym forum znaleźć można wypowiedzi, pojedynczych co prawda dyskutantów, przedstawiających się jako żołnierze z dumą noszący mundur, popierających ustawę, a nawet proponujących komu zmniejszyć emeryturę w następnej kolejności. Nie zamierzam tu nikogo stresować, ale emeryci wojskowi nie mogą chyba spać spokojnie. Czy zapowiedź Prezydenta Andrzeja Dudy, że nie podpisze ustawy obniżającej emerytury żołnierzom, którzy wiernie służyli Rzeczypospolitej. Czy w rozumieniu prezydenta wszyscy żołnierze służyli Rzeczypospolitej?

Henryk Budzyński

Poniższy film dziennikarza Andrzeja DZIEDZICA opowiada o śmiertelnych ofiarach odpowiedzialności zbiorowej, wprowadzonej przez PIS i jego satelitów w ramach Zjednoczonej Prawicy w dniu 16.12.2016 r. w Sali Kolumnowej Sejmu (bez zachowania sejmowych procedur legislacyjnych) poprzez uchwalenie ustawy represyjnej obniżającej w sposób drastyczny emerytury i renty, w tym renty rodzinne, b. funkcjonariuszom i żołnierzom pełniącym lub zaczynającym służbę w okresie PRL.

Cześć Ich pamięci! 

Rzecznik ZEiRSG

Jerzy JANKOWSKI

13 września – Dzień Weterana Służby Granicznej! Święto ZEiRSG!

 

 

Szczecin, dnia 13.09.2019 r.

 

ŻYCZENIA

Szanowne Koleżanki i Koledzy, w dniu dzisiejszym obchodzimy Dzień Weterana Służby Granicznej. Kim jest ten weteran? Jak sama nazwa wskazuje, to żołnierz, funkcjonariusz, a także pracownik cywilny, który wniósł swój ciężki wkład w obronę i ochronę granic Polski, zarówno w okresie międzywojennym, jak również służąc w Wojskach Ochrony Pogranicza i Straży Granicznej. W każdym okresie dziejowym, zarówno my, jak również nasi starsi, już nieżyjący poprzednicy i koledzy wychodziliśmy z założenia, że służba w ochronie granic naszej Ojczyzny była nie tylko zaszczytnym obowiązkiem, ale naszą pasją, której poświęcaliśmy się z narażeniem życia i zdrowia. Jest przykre, że w obecnych czasach wielu z nas, zamiast podziękowań od naszego Państwa, doświadcza upokorzeń i niesprawiedliwego traktowania, a także niewłaściwej oceny naszej służby dla Polski.

Pomimo to, w tym ważnym dla nas dniu, składamy wszystkim emerytom, rencistom, byłym pracownikom służb granicznych wszystkiego najlepszego, pogody ducha, niepoddawania się przeciwnościom losu oraz wiary w lepsze jutro.

 

Zarząd Regionu Szczecin

STOP represyjnej ustawie.

UROCZYSTOŚCI NA WESTERPLATTE

Członkowie naszego Związku są wciąż aktywni i to na wielu polach. Na zaproszenie Prezydent Gdańska pani Aleksandry Dulkiewicz ppłk rez. SG Daniel Lipski oraz mjr SG w st. sp. Zbigniew Hadaś wraz z rekonstruktorami odtwarzającymi tradycje polskich formacji granicznych II Rzeczpospolitej uczestniczyli w uroczystościach 80 rocznicy wybuchy II wojny światowej.

Punktualnie o godzinie 4.45 wraz mieszkańcami Gdańska oddali hołd bohaterskim obrońcom Westerplatte i uczcili pamięć ofiar wojny. Wzruszenie ogarnęło wszystkich obecnych, gdy padły słowa pani Prezydent Dulkiewicz: nigdy więcej wojny … żadnej wojny …

Obchodom rocznicy wybuchu II Wojny światowej w Gdańsku towarzyszył cykliczny festiwal historyczny pt. ”Westerplatte, spotkania z historią”. Nasi koledzy umundurowani jak oficerowie Korpusu Ochrony Pogranicza przez dwa dni prezentowali dioramę historyczną przejścia granicznego II RP oraz przedstawiali mobilną wystawę polskich formacji granicznych. „Nieetatowym” kontrolerem ruch granicznego, występującym w mundurze komisarza przedwojennej Straży Granicznej był starosta Kołobrzeski Tomasz Tamborski, którego poczucie humoru wywoływało ogromną sympatię przekraczających nasze przyjście graniczne.

Wielką sensację i podziw budziło wyposażenie: replika słupa granicznego, szlaban graniczny będący kopią szlabanu z przejścia granicznego w Kolibkach (między ówczesnym Wolnym Miastem Gdańsk a Gdynią) oraz jedyna w Polsce replika płomienia do trąbki i fartucha do werbla orkiestry Korpusu Ochrony Pogranicza.

Kołobrzeskie środowisko emerytów formacji granicznych nie poddaje się ani czasowi, ani politykom, ani ustawom represyjnym …

Prezes Regionu w Kołobrzegu

Zbigniew Hadaś

Aktywności w Regionie Nadodrzańskim ZEiRSG w II kw. 2019 roku.

  1. W dniu 04.04.2019 r. w m. Tuplice odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyli: prezes i wiceprezes RN w Słubicach oraz koledzy-członkowie Regionu Tuplice na czele z prezesem Regionu; w spotkaniu wziął także udział prezes Koła ZŻWP. Celem spotkania było: przekazanie informacji z posiedzenia ZG Związku w Koszalinie w dn. 23-24.03.2019 r, nawiązanie bliższej współpracy ze strukturami emerytów SG i WOP w Tuplicach, omówienie problemów występujących w związku z działalnością związkową w różnych aspektach. Na spotkaniu przekazano także list gratulacyjny z ZG dla jednego z członków Regionu Tuplice za wsparcie konta „UR”.
  1. W dniu 16.04.2019 r. w Gorzowie Wlkp. odbyło się spotkanie z prof. dr. hab. Jerzym Zajadło. Organizator spotkania: Obywatele RP-Obywatele GW 66-400. W spotkaniu uczestniczyli także członkowie RN i emeryci niezrzeszeni z Kostrzyna nad Odrą. Temat spotkania: Nieposłuszny Obywatel: co to jest nieposłuszeństwo obywatelskie; dlaczego i jak ludzie protestują wobec władzy; co im za to grozi i jak bronić się przed sądem. Poruszono także wiele innych zagadnień dot. praw i wolności obywatelskich. Moderatorem spotkania był: Witold Pahl – sędzia, członek Trybunału Stanu, konstytucjonalista.
  1. W dniu 16.05.2019 r. w związku ze Świętem SG i 28. rocznicą powołania formacji, delegacje reprezentujące RN ZE i RSG udały się z wiązankami kwiatów i listami gratulacyjnymi do jednostek SG: NoOSG w Krośnie Odrzańskim; PSG w Świecku i PSG w Gorzowie Wlkp. Na ręce Komendantów przekazano życzenia i gratulacje dla wszystkich funkcjonariuszy i pracowników cywilnych ww. jednostek. Ponadto w związku ze Świętem w dniu 17.05.2019 r. odbył się piknik okolicznościowy, w którym na zaproszenie Komendanta PSG w Świecku uczestniczyli emeryci SG z RN.

  1. W dniu 14.06.2019 r. Region Nadodrzański odwiedziła siedmioosobowa grupa emerytów służb granicznych z Niemiec. Podczas pobytu na naszym terenie ww. zapoznali się z funkcjonowaniem nowoczesnego Polsko-Niemieckiego Centrum Współpracy Służb Granicznych, Policyjnych i Celnych w Świecku, odwiedzili nasze miejsca pamięci poświęcone Weteranom Służby Granicznej, a z tarasu widokowego Collegium Polonicum mieli okazję podziwiać panoramę Słubic i most graniczny na rzece Odrze. Następnie uczestnicy spotkania udali się do m. Kostrzyn nad Odrą, gdzie zwiedzili Stare Miasto i Muzeum Twierdzy Kostrzyn. Podczas wspólnego obiadu przedstawiciele niemieckich i polskich struktur emeryckich wymienili doświadczenia i przedstawili działania związkowe i aktywności na rzecz swoich środowisk.

5. W dniu 28.06.2019 r. na strzelnicy Zielonogórskiego Klubu Sportowego „Gwardia” odbyły się kolejne – już XII Wojewódzkie Zawody Sportowo-Obronne Lubuskiego Związku Żołnierzy WP. Organizatorzy zawodów: LZW ZŻWP i ZKS „Gwardia” w Zielonej Górze. Cel zawodów: wyłonienie najlepszego zawodnika i zespołu spośród członków Lubuskiej Organizacji ZŻWP; popularyzowanie ZŻWP wśród społeczeństwa woj. lubuskiego i dobrosąsiedzkich kontaktów między żołnierzami rezerwy i mieszkańcami Polski i Niemiec. W zawodach wzięło udział 20 drużyn z woj. lubuskiego i Niemiec. Strzelanie odbywało się z karabinka sportowego kbks na odl. 50 m i pistoletu sportowego Margolin na odl. 25 m. Emerytów ze Słubic reprezentowali kol: Z. Sejnik; W. Tiszuk i W. Sitkowiak. Wyróżnienia to puchary i dyplomy. Na czołowych miejscach uplasowali się kol. z Koła nr 6 z Krosna Odrzańskiego i Drużyny z Tuplic (emeryci WOP i SG). Gratulujemy! Reprezentanci ze Słubic zajęli miejsca poza podium. Ponadto podczas zawodów za aktywność i działalność w strukturach LZŻWP zostali wyróżnieni kol: Z. Sejnik – prezes Koła w Słubicach; kol. J. Wesołowski – prezes Koła w Tuplicach oraz kol. Z. Mielczarek od kilku lat plasujący się w czołówce strzelców z broni długiej i krótkiej wśród emerytów WOP i SG. Gratulujemy wszystkim iżyczymy powodzenia w następnych strzelaniach !

                                                                                         Prezes RN

                                                                                               Jerzy  Siedlarz

Ważne posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego ZEiRSG!

      W dniu 25-go sierpnia 2019 roku w m. Kostrzyn n/Odrą odbyło się posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej, poświęcone w szczególności organizacji zgromadzenia – manifestacji protestacyjnej emerytów i rencistów b. WOP i Straży Granicznej oraz ich sympatyków w dniu 21-go września 2019 roku w rejonie byłego Drogowego Przejścia Granicznego w Kostrzynie n/ Odrą przy drodze krajowej nr 22.

W posiedzeniu wzięli udział: Prezes Związku kol. Marek Meszyński wraz z Wiceprezesami – kol. Józefem  Kraską i kol. Januszem Babiarzem oraz Głównym Skarbnikiem kol. Andrzejem Ormanem, Wiceprezes Nadodrzańskiego Regionu ZEiR SG w Słubicach (na  którego terenie organizowane będzie zgromadzenie) kol. Włodzimierz Tiszuk oraz grupa emerytów inicjująca zgromadzenie z rejonu Kostrzyna tj. kol. Grzegorz Matusewicz, kol Sławomir Matusewicz i kol. Jan Tomasik.

W wyniku obrad powołano Komitet Organizacyjny w składzie ośmiu osób biorących udział w posiedzeniu i po wyrażeniu przez wszystkich zgody na udział w tym komitecie jednogłośnie wybrano kol. Grzegorza Matusewicza na jego przewodniczącego i kol Marka Meszyńskiego na zastępcę przewodniczącego. Ustalono, że  celami zgromadzenia będą:

  •  wyrażenie protestu przeciwko śmiertelnym skutkom ustawy represyjnej z 16 grudnia 2016 roku, obniżającej emerytury i renty b. funkcjonariuszom i żołnierzom, i apelu o jej zmianę po jesiennych wyborach parlamentarnych 2019 roku,
  • zebranie podpisów pod petycją do Przewodniczącej Komisji Europejskiej o skierowanie powyższej ustawy represyjnej do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu w celu zbadania jej zgodności z prawem Unii Europejskiej,
  • wyrażenie protestu przeciwko łamaniu Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej i Praw obywatelskich w kraju,
  • zebranie podpisów pod petycją do Prezes Trybunału Konstytucyjnego o przyspieszenie prac Trybunału nad zapytaniem prawnym Sądu Okręgowego w Warszawie ze stycznia 2018 r. o zgodność z Konstytucją RP ustawy represyjnej z dnia 16 grudnia 2016 r. oraz wydanie w tej sprawie orzeczenia (już prawie 1000 osób zmarło nie doczekawszy rozstrzygnięć sądowych na wniesione odwołania od decyzji „śmierci”, co jest sprzeczne z podstawowymi prawami człowieka).

Manifestacja będzie zorganizowana w dniu 21-go września 2019 roku w godz. 10.00 – 16.00 na terenie przyległym do Twierdzy Kostrzyn obok byłego Drogowego Przejścia Granicznego w Kostrzynie n/Odrą przy drodze krajowej nr 22 (bez blokowania drogi i ruchu). Przewiduje się udział członków ZEiRSG (w miarę możliwości ze wszystkich Regionów), wielu emerytów i rencistów WOP i SG oraz ich sympatyków z całej Polski, a także emerytów innych służb mundurowych. Imienne zaproszenia do udziału w manifestacji zostaną skierowane w szczególności do Prezydenta Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych – insp. Zdzisława Czarneckiego, Dziekana Klubu Generałów i Admirałów SG – gen. bryg. SG Tadeusza Frydrycha, byłego Komendanta Głównego SG a obecnie Prezesa stowarzyszenia struktur związkowych emerytów  WOP i SG na terenie Warszawy pn. „Granica”  –  gen. bryg. SG Mariana Kasińskiego, kierownictw innych stowarzyszeń służb mundurowych RP, przedstawicieli struktur emeryckich niemieckich służb granicznych, niektórych polityków obozu rządzącego i opozycji (m.in. obrońców naszych spraw: kandydata na posła z ramienia SLD Andrzeja Rozenka i prof. Bogusława Liberadzkiego – wiceprzewodniczącego Europarlamentu), a także autorytetów prawniczych i mediów lokalnych oraz krajowych. Szczegółowa lista gości będzie zaprezentowana w odrębnym komunikacie.

Ponadto, w związku ze zbliżającym się w dniu 13 września Dniem Weterana Służby Granicznej i jednocześnie świętem naszego Związku, Prezydium ZG podjęło kilka decyzji organizacyjnych w sprawie obchodów święta. M.in. upoważniło kolegów z Regionu Sądeckiego ZEiRSG (Członka Prezydium ZG Kol. Adama Miksiewicza, Zastępcę Przewodniczącego Głównej Komisji Rewizyjnej ZEiRSG Kol. Stanisława Koziołka i Rzecznika Związku Kol. Jerzego Jankowskiego) do złożenia wieńca pamięci w imieniu ZEiRSG i wszystkich emerytów WOP i SG w dniu 21.09.2019r. na cmentarzu wojennym z okresu II wojny światowej m.in. żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza  w Wytycznie.        Na cmentarzu tym znajduje się symboliczny grób żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza poległych w czasie bitwy pod Wytycznem stoczonej 1 października 1939 roku pomiędzy jednostkami KOP dowodzonymi przez generała Wilhelma Orlik-Rückemann, a Armią Czerwoną.

Wiceprezes ZEiRSG ds. organizacyjno-prawnych

                                           Józef Ludwik KRASKA

APEL WYBORCZY FSSM RP!

 

Ostatnie pożegnanie śp. st. chor. sztab. WOP i SG w st. spocz. Kazimierza WOŹNIAKA!