Ostatnie pożegnanie śp. mjr. rez. SG Piotra SIEMIŃSKIEGO.

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze w Regionie Sądeckim ZEiRSG.

W dniu 26.06.2021 roku w KS „Przetakówka”, gdzie zaprosił nas Kol. Stanisław Słaby – nasz członek i jednocześnie Przewodniczący Rady Osiedla „Przetakówka” w Nowym Sączu – odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej Regionu Sądeckiego. Z powodu ograniczeń pandemicznych zebranie odbyło się zgodnie z obowiązującymi wymogami na tzw. wolnym powietrzu, czyli pod wiatami Klubu Sportowego „Przetakówka”.

Zebranie otworzył Prezes Regionu Kol. Krzysztof Twardowski, przywitał wszystkich zebranych i zaproponował, aby na przewodniczącego zebrania wybrać Kol. Adama Miksiewicza.  Zebrani jednogłośnie wybrali Kol. Miksiewicza na tę funkcję, a następnie wybrali prezydium zebrania i niezbędne komisje, a także uchwali regulamin i porządek obrad. Sprawozdanie z działalności Zarządu Regionu za lata 2017 – 2021 przedstawił Kol. Prezes K. Twardowski, a sprawozdanie finansowe – Kol. Skarbnik Stanisław Koziołek.

Do najważniejszych przedsięwzięć w okresie sprawozdawczym, które Zarząd Regionu organizował, współorganizował lub w inny sposób uczestniczył, należy zaliczyć m. in.:

 • 4 bale karnawałowe w Hotelu Ibis Style w lutym 2017, 2018, 2019 i 2020 r. dla emerytów – członków naszego Regionu oraz ich rodzin. Zabawy zorganizowano wspólnie z Niezależnym Samorządnym Związkiem Zawodowym Funkcjonariuszy SG przy Karpackim Oddziale SG, a udział brali również zaproszeni goście z Komendy Oddziału oraz zaprzyjaźnionych Stowarzyszeń Emerytów i Rencistów Służb Mundurowych.
 • 4 spotkania z koleżankami – członkiniami Regionu Sądeckiego z okazji Dnia Kobiet (w marcu 2017, 2018, 2019 i 2020 roku) połączone z poczęstunkiem i z wręczeniem upominków.
 • zawody strzeleckie z okazji święta Straży Granicznej: 20.05.2017 r., 12.05.2018 r., 25.05.2019 r. Zawody odbywały się na strzelnicy LOK w Nowym Sączu. Udział brali członkowie Regionu Sądeckiego oraz zaproszone drużyny z kół, związków i stowarzyszeń służb mundurowych z Nowego Sącza i Starej Lubovni. ze Słowacji. Po zawodach uczestnicy brali udział w części rekreacyjnej imprezy w ośrodku Anicross w Męcinie.
 • 4 wycieczki historyczno-krajoznawcze dla członków Regionu i ich rodzin: wrzesień 2017 r. do Doliny Kłodzkiej, wrzesień 2018 r. do Warszawy, wrzesień 2019 r. na Roztocze i Polesie; wycieczka zorganizowana w roku 2020 nie doszła do skutku z powodu pandemii i odbędzie się w roku 2021.
 • Rajd Górski „Szlakami obrońców granic”: Beskid Mały w 2017 r., Pogórze Rożnowskie w 2019 r.
 • spektakl teatralny w Auli PWSZ w Nowym Sączu w marcu 2019 r.
 • rocznica powstania WOP – czerwiec 2017, 2018 i 2019 – udział w apelu i złożenie wiązanki kwiatów pod Pomnikiem Bohaterów Karpackiej Brygady WOP.
 • Dzień Weterana Służby Granicznej – wrzesień 2017, 2018 (obchody połączone z obchodami 20-stej rocznicy powstania ZEiR SG), 2019 (złożenie wieńca pod pomnikiem Bitwy w Wytycznie).
 • udział delegacji Regionu Sądeckiego w uroczystościach organizowanych przez Komendanta KaO SG związanych ze Świętem Straży Granicznej (w 2017 r. połączonym z wręczeniem nowego sztandaru dla KaO SG) oraz ze Świętem Niepodległości.
 • udział delegacji Regionu Sądeckiego w uroczystościach patriotyczno-rocznicowych organizowanych przez Urząd Miasta Nowego Sącza.
 • udział delegacji Regionu Sądeckiego w spotkaniu koleżeńskim z emerytami policyjnymi w Starej Lubovni na Słowacji – 2018 r.
 • udział delegacji Regionu Sądeckiego w uroczystości wręczenia sztandaru dla Koła nr 1 ZŻWP w Nowym Sączu –2019 r.
 • podpisanie w styczniu 2017 r. w siedzibie Zarządu Regionu Sądeckiego  porozumienia o współpracy pomiędzy Stowarzyszeniami i Związkami Emerytów i Rencistów Służb Mundurowych działających na terenie Nowego Sącza.
 • udział w przedsięwzięciach związanych z przeciwdziałaniem skutkom ustawy represyjnej, w tym: zbieranie podpisów pod projektem ustawy antyrepresyjnej, udział w protestach, spotkaniach, konferencjach poświęconych tej tematyce, wpłaty pieniężne na konto celowe ZG ZEiRSG poświęcone przeciwdziałaniu skutkom ustawy represyjnej.

Za szczególne zasługi w pracy na rzecz Związku Zarząd Regionu w okresie sprawozdawczym wyróżnił dyplomem uznania 5 członków i nagrodą rzeczową 5 członków. Ponadto na wniosek Zarządu Regionu Zarząd Główny wyróżnił 5  członków wpisem do Honorowej Księgi Zasłużonych dla Związku. W swoim sprawozdaniu Prezes Regionu podkreślił dobrą kondycję finansowo-księgową Regionu wskazując ważną w tym rolę Skarbnika Kol. S. Koziołka. Podziękował też ustępującemu Zarządowi Regionu za ciężką i odpowiedzialną pracę w okresie sprawozdawczym, członkom Komisji Rewizyjnej Regionu za wnikliwość prowadzonych kontroli oraz wszystkim aktywnym członkom Regionu za zaangażowanie w pracy społecznej. Przekazał też podziękowania Komendantowi KaO SG za pomoc w statutowych działaniach Regionu.

Po dyskusji członkowie Regionu jednogłośnie podjęli uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdań i udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi. Następnie wybrano władze Regionu oraz 5 delegatów na zbliżający się Krajowy Zjazd ZEiRSG.  W rezultacie wyborów Zarząd Regionu stanowią:
Krzysztof Twardowski – prezes,
Tadeusz Wieciech – wiceprezes,
Krzysztof Stawiarski – wiceprezes,
Adam Miksiewicz  – sekretarz,
Stanisław Koziołek – skarbnik.
Natomiast w skład Komisji Rewizyjnej Regionu wchodzą:
Marek Kiełbasa – przewodniczący,
Zbigniew Gaweł – wiceprzewodniczący,
Krzysztof Iwańczyk – sekretarz.

Na zakończenie obrad członkowie Regionu Sądeckiego podjęli uchwałę programową ukierunkowującą działania Regionu i jego władz w kolejnej kadencji. Kończąc obrady przewodniczący Kol. A. Miksiewicz pogratulował wyboru nowo wybranym władzom Regionu oraz delegatom na Zjazd i podziękował wszystkim osobom biorącym aktywny udział w organizacji zebrania.

Poniżej mała galeria zdjęć wykonanych przez Kol. Romana Bielskiego.

Prezes Regionu Sadeckiego

Krzysztof Twardowski

Spotkanie nad Zalewem Szczecińskim z okazji 76. rocznicy powołania WOP.

       W dniu 11 czerwca 2021 r. członkowie Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej Region Szczecin – korzystając z luzowania obostrzeń pandemicznych –  zorganizowali spotkanie z okazji 76. rocznicy powołania Wojsk Ochrony Pogranicza. Spotkanie odbyło się w Czarnocinie na terenie gminy Stepnica w ośrodku „Frajda” usytuowanym nad Zalewem Szczecińskim.

     W spotkaniu uczestniczyli emeryci WOP jak i SG z Regionu Szczecin, Świnoujście, Kołobrzeg i Koszalin oraz członkowie Bractwa Motocyklowego Żołnierzy Wojsk Ochrony Pogranicza. Wszyscy byli po co najmniej jednym szczepieniu przeciw COVID-19, a przeważająca większość już po dwóch dawkach. Uczestników powitał burmistrz gminy Stepnica kol. Andrzej Wyganowski. Swoje wystąpienie miał też Prezes Zarządu Głównego ZEiR SG kol. Marek Meszyński, a kol. Andrzej Badowski z Regionu Koszalin, przedstawił najnowszą ofertę ubezpieczeniową firmy WDB.

          Na imprezie wspomnieniom nie było końca. Uczestnicy spożywając specjały przygotowane przez szefa kuchni ośrodka, z nostalgią obejrzeli filmową prezentację historii Pomorskiej Brygady WOP w Szczecinie, przygotowaną przez Prezesa Regionu Szczecin kol. Andrzeja Budzyńskiego, a także filmy z imprez Regionu Szczecin w okresie swojej działalności począwszy od roku 2017.
Po zakończeniu spotkania wszyscy deklarowali „do zobaczenia za rok”. Poniżej zdjęcia z imprezy.

Z up. Prezesa Regionu Szczecin
Tekst i zdjęcia – kol. Jarosław Kęsicki

Za pot i krew – nie zapomnimy.

Ostatnie pożegnanie śp. płk. WOP/SG Jana STRADOMSKIEGO

30 lat Straży Granicznej – uroczystości w Regionie Nadodrzańskim ZEiRSG.

         W związku z 30. rocznicą powołania Straży Granicznej w dniu 31.05.2021 r. w Słubicach na Placu Bohaterów odbyły się uroczystości zorganizowane przez Region Nadodrzański ZEiRSG przy współudziale PSG w Świecku. W uroczystości udział wzięli emeryci Straży Granicznej – członkowie Regionu Nadodrzańskiego ZEiRSG na czele z Prezesem Regionu mjr. SG rez. Jerzym Siedlarzem, Prezes ZEiRSG płk SG w st. spocz. Marek Meszyński, przedstawiciel Klubu Generałów i Admirałów Straży Granicznej gen. bryg. SG rez. Andrzej Kamiński. reprezentant Regionu Szczecin ZEiRSG ppłk SG rez. Jarosław Kęsicki, koledzy emeryci niezrzeszeni, mieszkańcy Słubic. Ze strony funkcjonariuszy  Straży Granicznej udział w uroczystości wzięli: funkcjonariusze PSG w Świecku na czele z Komendantem PSG ppłk. SG Krzysztofem Krawcem, przedstawiciel Nadodrzańskiego Oddziału SG Naczelnik Wydziału ppłk SG Piotr Wojtunik, Komendant PSG w Gorzowie Wielkopolskim ppłk SG Krzysztof Słowik,  funkcjonariusze Straży Granicznej i Bundespolizei ze wspólnej polsko – niemieckiej Placówki w Świecku oraz nasz gość specjalny prof. dr. hab. Jerzy Prochwicz – Zastępca Dyrektora Instytutu Nauk o Bezpieczeństwie Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Władze lokalne reprezentowane były przez Burmistrza Słubic Pana Mariusza Olejniczaka i Wicestarostę Słubickiego Pana Roberta Włodka oraz towarzyszące im osoby.

      O godz. 13.00 odbyło się posadzenie Drzewa Pamięci oraz odsłonięcie tabliczki pamiątkowej informującej o tym fakcie. W posadzeniu Drzewa Pamięci udział wzięli:
– Burmistrz Słubic – Mariusz Olejniczak,
– Wicestarosta Słubicki – Robert Włodek,
– Naczelnik Wydziału w NoOSG – ppłk SG Piotr Wojtunik,
– Komendant PSG w Świecku – ppłk SG Krzysztof Krawiec,
– Prezes ZEiRSG – płk SG w st. spocz. Marek Meszyński,
– Prezes RN ZEiRSG – mjr SG rez. Jerzy Siedlarz.
Następnie tabliczkę pamiątkową odsłonili Komendant PSG w Świecku ppłk SG Krzysztof Krawiec i Prezes RN ZEiRSG mjr SG rez. Jerzy Siedlarz. Wartę honorową przy pomniku „W Hołdzie Weteranom” zapewnili harcerze z Hufca Słubice. Po krótkiej przerwie wszyscy uczestnicy uroczystości ustawili się do pamiątkowego zdjęcia. Podczas uroczystości na Placu Bohaterów prezentowane były pojazdy patrolowe Straży Granicznej i Policji Federalnej Niemiec, a ponadto Straż Graniczna w rozstawionym namiocie zachęcała do zainteresowania się służbą w tej formacji.

    Po uroczystości na Placu Bohaterów na sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Słubicach odbyła się konferencja pt. „30 lat Straży Granicznej –  polskie formacje ochrony granic po 1918 roku” Głos zabierali przedstawiciele samorządów, Straży Granicznej, organizacji współpracujących, a także gen. bryg. SG Andrzej Kamiński. Nasz gość specjalny prof. dr. Hab. Jerzy Prochwicz wygłosił referat na temat organizowania się formacji ochrony granic po uzyskaniu przez Polskę niepodległości z uwzględnieniem Korpusu Ochrony Pogranicza, Straży Granicznej, Wojsk Ochrony Pogranicza i obecnej formacji o charakterze policyjnym, czyli współczesnej Straży Granicznej.

     Dziękujemy Panu Mariuszowi Olejniczakowi – Burmistrzowi Słubic, Panu Leszkowi Bajonowi – Staroście Słubickiemu za wsparcie w organizacji naszych uroczystości.  Szczególne podziękowania składamy Panu prof. dr. hab Jerzemu Prochwiczowi za przyjazd na nasze uroczystości.

    Następnego dnia tj. 01.06.2021 r. odwiedziliśmy PSG w Świecku, gdzie uczestniczyliśmy w prezentacji dot. Polsko-Niemieckiego Centrum Współpracy Służb Granicznych Policyjnych i Celnych. Poniżej prezentujemy galerię zdjęć z uroczystości oraz link do relacji video w lokalnej TV słubickiej. slubice.tv/wiadomosci/9519,jubileusz-30-lecia-strazy-granicznej

Prezes RN ZEiRSG
Jerzy Siedlarz

XXX-lecie Straży Granicznej – wiersze mjr. rez. SG Aleksandra Bojnickiego.

„Tryptyk Graniczny”

I Najpierw

Najpierw  ukryta w dzikich oddźwiękach

puszczy i boru wtopiona w grzęzawiska powoli

dorastała jak pro piastowskie pola i okolnice rodzące

 i grody i  strażnice i kurhany i zamki

przygarniając  wojska obrony potocznej albo kwarcianej

aż przyrosła gromem  gór grzęznąc w minerałach

 Czermoszu

 Dniepru

 Dźwiny

Odry i…

Bugu

aż po zapory morskie od Czarnego do   Bałtyku

i stała się twierdzą………

 dywizją z ochroną kordegardy

jak powietrzna teogonia wolnej drogi i dziejów ziemi

w gładkim wymuszeniu skrzydeł orła solidarnie ułożone

w biel i czerwień

II

I Później

z popielonych chmur niosących jeszcze zgrzyt  

karabinów  w spiętrzonym galopie geopolitycznych sporów

i cudem z okopu przemknęła  polną drogą

w bramy europejskiego ogrodu

grzęznąc na chwilę w bolszewickiej fali co uderzy

jak trzask groźnej góry deszczu ze wschodniej otchłani  

by cudem  długą przechadzkę zakończyć

od bram  morawskich po morskie źrenice na chwilę była

 westchnieniem

III

I Teraz

Którzy walczyli w obronie

granic wsi  miasteczek i dostojeństwa

krwią i odwagą wobec złego

wyboru nie mając –oby nie następnym być do piachu

Którzy wierzyli w dziewictwo przodków i mądrość ludu

Zgraję clownów czerwonych w zamian  dostając

Którzy przeżyli

jeszcze jeden dzień jedną noc- kilka lat

zamiast chleba powszechnego i dnia codziennego

niesprawiedliwością i szyderstwem obdarzeni

dziś  przed nami w kolejce do chwały stoją

o tobie …

dla ciebie…

na twoje…

czczenie zasługują

możesz…

nie bądź…

pamiętaj …

kim jesteś!

gdzie jesteś!

kim będziesz…

 

 

„Hymn strażnika granicznego”

Drzew odwiecznych szpalerem

wiatru szlakiem wydeptanych ścieżek i każdym znakiem

niby aleją wąską poprzez dzieje

Granica

dzień dobry

mówi nam

– to nasz Dom

Bo najpiękniejszy

bo my tu chcemy żyć

nasi grodowi i wartowni przykład dali

z naszym mundurem

codzienną służbą pracą

wzmacniać drapacz ojczyzny aż do chmur

Niech czyny wzrosną w otchłań morza

ponad góry z naszym

sztandarem Ojczyzna Honor Bóg

iść chcemy nadal………..

„Mała ojczyzna”

 

Twoja mała ojczyzna nowa w której

udajesz kim będziesz jesteś i nawet

nie dostrzegasz tej chwili jak wiersze i listy

nagle uśpionych w katyńskim dole

tęsknisz za trzepotem bocianów wlatujących

w jedyną wsi uliczkę z błogosławieństwem szczytów domostw

za kościółkiem w brunatnym kapturze

tęsknisz za śpiącymi nutkami jaskółek

w takt wietrznej melodii o zapachu

zbóż przepływającymi między konarami lip

pamiętających starego piekarza czy jegomościa Burges’a

nad jędrychowicką doliną graniczną

„Granica”

wszechogarniającym czuwaniem zachwyca

lipą dębem grabem i klonem polnym

i bez czarny dereń  leszczyna i głogi wschodzące

nad wysepkami lasów witają

w morawskiej bramie jeszcze we mgle

zapach  rzeczki małej aliga przodków dzieje niesie

w ramach współpracy trans …- graniczniki liże

tu dom

a nad nimi szlak niebieski mają

zimorodek  sieweczka rzeczna i

orzeł bielik trzmielojad zwyczajny jastrząb 

i polskie

 i czeskie

nasze

ptaki europejskie zjednoczone

 

Ostatnie pożegnanie śp. mł. chor. Andrzeja ZIMNEGO.

Region Szczecin: „Spotkajmy się na granicy – obchody XXX-lecia powstania Straży Granicznej”.

         Związek Emerytów i Rencistów Straży Granicznej Region Szczecin – w partnerstwie z Gminą Dobra i Gminą Blankensee – rozpoczął realizację projektu „Spotkajmy się na granicy – obchody XXX – lecia powstania Straży Granicznej”. Pierwszym akcentem projektu było zorganizowanie w dniu 16 maja 2021 roku okolicznościowej uroczystości w rocznicę XXX – lecia utworzenia Straży Granicznej. Program uroczystości obejmował dwa wydarzenia. W Kościele Parafii Rzymskokatolickiej pw. Matki Bożej Królowej Świata w Dobrej z inicjatywy PSG Szczecin odbyła się msza święta w intencji jubileuszu, podczas której w Kościele została umieszczona przez funkcjonariuszy SG tablica okolicznościowa z fragmentem roty przysięgi, jaką składają funkcjonariusze Straży Granicznej. Następnie w pobliżu granicy państwowej, w okolicy przejścia granicznego Buk – Blankensee na wysokości znaku granicznego 832, została odsłonięta tablica upamiętniająca służbę pograniczników chroniących granice Polski. W uroczystości udział wzięła Wójt Gminy Dobra Pani Teresa Dera, Prezes Zarządu Głównego ZEiR SG Kol. Marek Meszyński, Prezes Zarządu Regionu Szczecin Kol. Andrzej Budzyński, komendant Placówki Straży Granicznej w Szczecinie Pan ppłk SG Zbigniew Pałka, przedstawiciele Bundespolizei, funkcjonariusze PSG w Szczecinie, członkowie ZEiR SG Regionu Szczecin oraz mieszkańcy lokalnej społeczności.

        Powyższy projekt, zainicjowany przez Region Szczecin, jest dofinansowany z Funduszy Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg V A Maklemburgia – Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska w ramach celu „Europejska Współpraca Terytorialna” Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W ramach projektu do września tego roku za obeliskiem z tablica pamiątkową zostanie wykonana imitacja pasa kontrolnego z oryginalnymi US-2M, kopie słupów granicznych i tablic oraz wzdłuż ścieżki rowerowej, która biegnie byłym pasem kontrolnym, postawione zostaną 4 tablice z tekstem przedstawiającym historię granic i ich ochrony.

Poniżej zdjęcia z uroczystości wykonane przez Kol. Krzysztof Wachowicza.

Z up. Prezesa Regionu Szczecin
Kol. Jarosław Kęsicki

 

Życzenia z okazji XXX-lecia Straży Granicznej.

Życzenia jubileuszowe  z okazji XXX – lecia powołania Straży Granicznej zostały wysłane także do wszystkich Komendantów Oddziałów SG, Ośrodków Szkolenia SG i do Przewodniczącego NSZZF SG. Złożono również gratulacje nowo mianowanym generałom Straży Granicznej: gen. bryg. SG Tomaszowi Michalskiemu i gen. bryg. SG Robertowi Baganowi. Poniżej życzenia od niektórych Regionów ZEiRSG.

Rzecznik ZEiRSG

Jerzy Jankowski