Na jaką organizację dokonasz odpisu 1,5% ze swojego podatku?

Zbliża się okres rozliczeń podatkowych, czas podjąć decyzję, na którą organizację pożytku publicznego dokonamy odpisu 1,5% z naszych podatków!

Poniżej lista stowarzyszeń  mundurowych posiadających już status organizacji pożytku publicznego. Zachęcamy do skorzystania!

Ostatnie pożegnanie śp. kpt. WOP/SG w st. spocz. Mariana WIELOCHOWSKIEGO.

Robocze spotkanie Prezesa ZEiRSG z członkiem ZG i przewodniczącym ZO NSZZFSG przy Śląskim Oddziale SG w Raciborzu – kol. Mariuszem Wiśniewskim.

W dniu 15 stycznia odbyłem robocze spotkanie z członkiem Zarządu Głównego – przewodniczącym Zarządu Oddziałowego Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych Funkcjonariuszy Straży Granicznej przy Śląskim Oddziale Straży Granicznej w Raciborzu – kol. Mariuszem Wiśniewskim.
Omówiliśmy szereg zamierzeń, które we współpracy oraz przy dobrze układających się kontaktach z przewodniczącym Zarządu Głównego NSZZ FSG Kol. Marcinem Kolasą, mają duże szanse na zrealizowanie w planowanych terminach.
W czasie pobytu w Komendzie Śląskiego Oddziału Straży Granicznej, miałem również okazję odwiedzić ciekawą Salę Tradycji ŚlOSG w Raciborzu.
Poniżej relacja zdjęciowa.
Prezes ZEiRSG
Sławomir Matusewicz

Kołobrzeg – otwarte spotkanie Podsekretarza Stanu MON Stanisława Wziątka z przedstawicielami środowisk mundurowych.

W dniu 15 stycznia 2024 roku w Kołobrzegu, odbyło się otwarte spotkanie Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Stanisława WZIĄTKA z przedstawicielami środowisk mundurowych. W spotkaniu uczestniczyli niżej wymienieni przedstawiciele Zarządu Głównego Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej:
1. Kol. Piotr IWAT – Wiceprezes ds. społeczno – finansowych ZG ZEIRSG, członek Zarządu Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych,
2. Kol. Krzysztof MIŚ – Główny Skarbnik ZEiRSG, członek Zarządu Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych, członek Bractwa Mundurowego,
3. Kol. Andrzej Badowski – członek Prezydium Zarządu Głównego ZEiRSG, członek Bractwa Mundurowego,
4. Kol. Zbigniew HADAŚ – Prezes Regionu Kołobrzeg ZEiRSG, członek Zarządu Głównego ZEiRSG, członek Zarządu Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych, członek Zarządu Bractwa Mundurowego.

W spotkaniu brali też udział przedstawiciele środowisk mundurowych i dowódcy jednostek z Kołobrzegu podległych Ministerstwu Obrony Narodowej.
Spotkanie dotyczyło zagadnień związanych z funkcjonowaniem środowisk mundurowych na tym terenie, a także rozwoju infrastruktury związanej z bieżącym funkcjonowaniem stacjonujących w tym rejonie jednostek wojskowych. Minister podkreślił także, iż jednym z celów jego obecności na naszym spotkaniu jest nawiązanie i utrzymanie dobrych relacji z samorządami, organizacjami i stowarzyszeniami skupiającymi „byłych mundurowych”.
Pan Wiceminister Stanisław Wziątek wyraził szacunek dla munduru i osób, które poświęciły życie i zdrowie na służbie w obronie Kraju. Wśród priorytetów Rządu Rzeczypospolitej Polskiej i Ministerstwa Obrony Narodowej wymienił między innymi korektę ceremoniału wojskowego tak, aby ułatwić udział asysty honorowej w pogrzebach żołnierzy, wycofanie przepisów uniemożliwiających lokalizację siedzib organizacji i związków emerytów i rencistów wojskowych na terenach jednostek wojskowych (w tym Związku Żołnierzy Wojska Polskiego) oraz wsparcie dla weteranów, zarówno w kwestiach socjalnych, jak i emerytalnych. Mówił także o wykorzystaniu wiedzy i doświadczenia zawodowego członków środowisk mundurowych w obecnych i przyszłych działaniach związanych z bezpieczeństwem kraju.

Przedstawiciele Zarządu Głównego Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej złożyli w imieniu wszystkich członków Związku serdeczne gratulacje w związku z objęciem zaszczytnej funkcji Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej oraz zapoznali Pana Ministra z aktualnymi problemami nurtującymi nasze środowisko, szczególnie z tematyką dotyczącą osób poszkodowanych ustawami represyjnymi z 2009 i 2016 roku. Przedstawiono także nasze propozycje w zakresie alternatywnych i szybkich rozwiązań, które znacząco mogą poprawić sytuację ogromnej rzeszy emerytów i rencistów mundurowych, nadal oczekujących na sprawiedliwe i prawomocne wyroki w swoich sprawach.
Dzisiejsze spotkanie było również okazją, by uhonorować za całokształt współpracy Honorowym Krzyżem Bractwa Mundurowego osoby:

  •  Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Stanisława WZIĄTKA,
  • Wicestarosty Powiatowego w Kołobrzegu Pana Jacka KUSIA.

Panowie Ci wielokrotnie wspomagali działania środowisk mundurowych. Zawsze byli chętni do udzielania pomocy w prowadzonych przez środowiska mundurowe działaniach. Przedstawiciel Kołobrzeskiego Samorządu nie pozostawał bezczynny na apele płynące ze strony ZEiRSG dotyczące pomocy w codziennych działaniach Regionu KOŁOBRZEG naszego Związku, wspierając w organizacji Kołobrzeskich Konferencji Służb Mundurowych, w budowie Pomnika pamięci żołnierzy, funkcjonariuszy i pracowników polskich formacji granicznych i ufundowaniu sztandaru dla Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej.
Wręczenia Honorowego Krzyża Bractwa Mundurowego dokonał kol. Zbigniew HADAŚ wraz z Przewodniczącą Zespołu Prawnego Bractwa Mundurowego mec. Anną OSZCZĘDĄ.
Odznaczonym serdecznie gratulujemy.

Główny Skarbnik ZEiRSG

Krzysztof MIŚ

Poniżej mała galeria zdjęć ze spotkania.

ZEiRSG i Wójt Gminy Baligród zapraszają na uroczystości 77. rocznicy mordu żołnierzy WOP w Łubnem.

Szanowne Koleżanki i Koledzy,
Dbałość o historię formacji granicznych – w tym o zapomnianą w ostatnich latach 46. letnią historię ochrony granic naszej Ojczyzny przez Wojska Ochrony Pogranicza utworzone w 1945 r. – jest naszą powinnością. Pamiętać musimy o żołnierzach, którzy w ochronie granicy państwowej pozostawili zdrowie, a często wartość najwyższą – życie!
W bieżącym roku obchodzimy 77. rocznicę mordu żołnierzy Wojsk Ochrony Pogranicza dokonaną przez UPA w dniu 01.04.1947 r. w Łubnem pod Baligrodem.
Poniżej zamieszczam zaproszenie do wzięcia udziału w uroczystościach organizowanych wspólnie z Wójtem Gminy Baligród w dniu 23 marca br.
Dobrowolnego wsparcia organizacji planowanych uroczystości można dokonywać na konto Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej:
Nr BNP PARIBAS: 52 1600 1462 1023 6928 5000 0002
Prezes ZEiRSG
Sławomir Matusewicz

Nowy wniosek do MSWiA w trybie art. 8a w sprawie zmiany podstawy ustalenia wysokości zaopatrzenia emerytalnego i rentowego.

Zarząd Główny ZEiRSG w wyniku szeregu rozmów i spotkań z przedstawicielami koalicji demokratycznej wskazuje na realną możliwość przyspieszenia ponownego przyznania świadczeń emerytalno-rentowych w wysokości sprzed ich obniżenia. Należy zdać sobie sprawę, że do usunięcia z porządku prawnego skutków ustawy represyjnej, tj ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. poz. 2270) jest jeszcze długa droga. Może to nastąpić jedynie w drodze ustawy, która może być zawetowana lub odesłana do Trybunału Konstytucyjnego.

Szczególnie dla osób objętych ustawą represyjną, które przegrały w sądach  I lub II instancji, albo oczekują na rozpatrzenie odwołania przez sąd, szybszym wyjściem może być skorzystanie z drogi administracyjnej, to jest wystąpienia do Ministra SWiA o wyłączenie stosowania art. 15c (22a) ustawy, czyli skorzystanie z art. 8a ustawy. Dotychczasowe kierownictwo MSWiA w praktyce prawie w 100% odmawiało zastosowania tej drogi, nawet pomimo kolejnych wyroków WSA i NSA, uchylających kolejne negatywne decyzje. Trudno sobie wyobrazić, iż obecny Minister SWiA, biorąc pod uwagę zapis umowy koalicyjnej, będzie prowadził postępowanie w sposób niekorzystny dla wnioskodawcy.

Z drogi tej mogą także skorzystać osoby, które z różnych względów nie wniosły odwołania od otrzymanej decyzji obniżającej świadczenie.

Na stronie internetowej Związku (tutaj:  http://www.emeryci-sg.org.pl/wp/wzory-pism-procesowych/) w zakładce ,,Obniżone emerytury/wzory pism procesowych” został zamieszczony uaktualniony wzór wniosku w trybie art. 8a.  Wzór ten należy dostosować do swojej indywidualnej sytuacji.

 Wiceprezes OP Związku

Andrzej Budzyński

 

Ostatnie pożegnanie śp. ppłk. WOP w st. spocz. Czesława ŁAPIŃSKIEGO.

Pismo do Pani Dyrektor ZER MSWiA i do wiadomości Pana Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

SZANOWNE KOLEŻANKI I KOLEDZY!

Jednym z głównych zadań stojących przed Zarządem Głównym ZEiRSG oraz przede mną jako osobą, która z mocy §7 Statutu reprezentuje Związek na zewnątrz – jest obrona praw nabytych emerytów i rencistów byłych żołnierzy WOP i funkcjonariuszy SG, a także ich rodzin.
Zadanie to znalazło swoje odzwierciedlenie w kolejnym planie pracy Zarządu Głównego, tym razem na 2024 r. (cytuję):
„Główny wysiłek organizacyjny skupić na przeciwdziałaniu skutkom emerytalnej ustawy represyjnej poprzez aktywny kontakt z przedstawicielami nowego rządu i większości parlamentarnej w kierunku jak najszybszego wprowadzenia korzystnych zmian prawnych zmierzających do wycofania skutków ustawy represyjnej i samej ustawy.”

Realizując przytoczony zapis przedstawiciele ZG spotkali się w dniu 5 stycznia 2024 r. z Posłem Bartoszem Arłukowiczem (patrz notatka ze spotkania).

W dniu 8 stycznia br. zwróciłem się z pismem do Pani Dyrektor ZER MSWiA z propozycją złagodzenia stanowiska Zakładu w powyższej sprawie w zgodzie z obowiązującą dotychczas ustawą (pismo w załączeniu).
Zdaję sobie sprawę z tego, że oczekiwane przez nas zmiany ustawowe wymagają nieco więcej czasu.

Dokument ten przekazałem również na ręce Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Kolejne kroki uzależniam od treści uzyskanych informacji w sprawie.

Prezes ZEiRSG
Sławomir Matusewicz

 

Wręczenie dr. Cezaremu Tomiczkowi odznaki „Zasłużony dla Związku” oraz legitymacji Honorowego Członka ZEiRSG.

W dniu 8 stycznia 2024 r. w Powiatowym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim odbyłem spotkanie z Dyrektorem PP ZOZ – panem dr. Cezarym Tomiczkiem, który jest także prezesem Zarządu Głównego Macierzy Ziemi Cieszyńskiej . W spotkaniu uczestniczył wieloletni działacz Klubu Rekreacyjno – Sportowego Relaks w Wodzisławiu Śląskim, a także członek Zarządu Wojewódzkiego stowarzyszenia „Pokolenia” Wojciech Kaptur.

W trakcie rozmów omówiliśmy współpracę, a także plany na rozpoczynający się rok, które będą realizowane w nieodległej przyszłości. Była też to znakomita okazja do wręczenia panu dr. Cezaremu Tomiczkowi odznaki „Zasłużony dla Związku”, przyznanej uchwałą Zarządu Głównego ZEiRSG. Pan Dyrektor otrzymał też legitymację Honorowego członka ZEiRSG.

Warto wskazać, że spotkanie przebiegało w miłej atmosferze, a fakt wręczenia odznaki został udokumentowany w formie poniższych kilku zdjęć .

Prezes ZEiRSG
Sławomir Matusewicz

Szczecin – spotkanie z Panem Posłem Bartoszem Arłukowiczem.

W dniu 5 stycznia  2024 roku w Szczecinie, z inicjatywy ZEiRSG, odbyło się spotkanie przedstawicieli Zarządu Głównego Związku Emerytów i Rencistów z posłem na Sejm RP Bartoszem Arłukowiczem. W spotkaniu uczestniczyli: 

  1. Kol. Piotr IWAT – Wiceprezes ds. społeczno – finansowych ZG ZEIRSG, członek Zarządu Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP,
  2. Kol. Andrzej BUDZYŃSKI – Wiceprezes ds. organizacyjno – prawnych ZEiRSG,
  3. Kol. Krzysztof MIŚ – Główny Skarbnik ZEiRSG, członek Zarządu Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP,
  4. Kol. Jacek KRÓLIKOWSKI – członek Zarządu Regionu Koszalin ZEiRSG,
  5. Kol. Danuta LESZCZYŃSKA – Wiceprezes Bractwa Mundurowego RP,
  6. Kol. Robert LESZCZYŃSKI – członek Bractwa Mundurowego RP.

Spotkanie poświęcone było aktualnej sytuacji prawnej emerytów i rencistów mundurowych poszkodowanych ustawami represyjnymi z 2009 i 2016 roku. Z uwagi na to, iż ostatecznie skutki działania tych przepisów mogą być cofnięte jedynie w drodze ustawy – a to w aktualnej sytuacji może nie być łatwe – przedstawiono Panu Posłowi alternatywne i szybkie rozwiązania, które znacząco mogą poprawić sytuację  ogromnej rzeszy emerytów i rencistów mundurowych, nadal oczekujących na sprawiedliwy i prawomocny wyrok w swoich sprawach. Dla niezorientowanych przypomnieć należy, iż wyszczególnione powyżej ustawy represyjne, za służbę na określonych stanowiskach, znacząco obniżyły świadczenia emerytalne około 60. tysiącom byłych funkcjonariuszy i członków rodzin, stosując zasadę odpowiedzialności zbiorowej bez wskazania winy.
Proponowane rozwiązania dotyczą także tej rzeszy emerytów i rencistów, podlegających pod jurysdykcję Zakładu Emerytalno – Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, w stosunku do których zapadły niekorzystne wyroki w sądach apelacyjnych. Zasadnym rozwiązaniem tej kwestii jest skuteczne i szybkie wdrożenie rzetelnego postępowania w trybie art. 8a ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin, który wskazuje iż:
Minister właściwy do spraw wewnętrznych, w drodze decyzji, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, może wyłączyć stosowanie art. 15c, art. 22a i art. 24a w stosunku do osób pełniących służbę, o której mowa w art. 13b, ze względu na:
1) krótkotrwałą służbę przed dniem 31 lipca 1990 r. oraz
2) rzetelne wykonywanie zadań i obowiązków po dniu 12 września 1989 r., w szczególności z narażeniem zdrowia i życia.

Z takiej ścieżki mogłyby skorzystać między innymi osoby, w stosunku do których zapadły prawomocne wyroki negatywne w Sądach Apelacyjnych na terenie całego kraju. Ponadto w trakcie merytorycznej dyskusji wskazano na celowość niewnoszenia przez ZER MSWiA apelacji od zapadających wyroków w I instancji – korzystnych dla emerytów – oraz wycofanie złożonych już przez ZER MSWiA apelacji i kasacji. W tej sprawie Zarząd Główny ZEiRSG podejmuje już określone działania.

Spotkanie zakończyło się deklaracją ze strony parlamentarzysty, iż zapozna pozostałe środowiska Sejmu i Senatu z przedstawionymi problemami nurtującymi członków naszych stowarzyszeń, a strona byłych mundurowych po raz kolejny złożyła deklarację, iż służy swoją pomocą, jako ciało doradczo – eksperckie, w zespołach problemowych zajmujących się tematyką związaną z ochroną granic i bezpieczeństwem wewnętrznym Rzeczypospolitej Polskiej.

                                                       Główny Skarbnik ZEiRSG

                                                            Członek Zarządu Federacji SSM RP

                                                Krzysztof MIŚ