Ostatnie pożegnanie śp. st. sierż. sztab. WOP/SG Jana MALIKA.

Odpowiedzi MSWiA oraz ZER MSWiA na pytania zadane przez ZG ZEiRSG w trybie dostępu do informacji publicznej.

Zbliża się 16.12.2021 r. piąta rocznica uchwalenia ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin.
Zarząd Główny ZEiRSG sprawdza, jakie skutki w minionych latach przyniosła ta ustawa w stosunku do byłych żołnierzy WOP a później funkcjonariuszy SG. Wystosowaliśmy pytania do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz do Pani Dyrektor Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA.
Poniżej zamieszczam treść pytań i uzyskane odpowiedzi.
I. Pytania do MSWiA:
1. Jaka jest liczba wniosków o wyłączenie stosowania art. 15c, art. 22a i art. 24a w stosunku do byłych żołnierzy Wojsk Ochrony Pogranicza, a później funkcjonariuszy Straży Granicznej, które na podstawie art. 8a ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji (…), zmienionej ustawą nowelizującą z dnia 16 grudnia 2016 r. zostały zgodnie z kompetencją wniesione do rozpatrzenia Panu Ministrowi (stan na dzień 30 października 2021 r.)?
2. Jaka jest liczba pozytywnych decyzji wydanych na podstawie art. 8a ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji (…), zmienionej ustawą nowelizującą z dnia 16 grudnia 2016 r. wyłączających stosowanie art. 15c, art. 22a i art. 24a w stosunku do byłych żołnierzy Wojsk Ochrony Pogranicza, a później funkcjonariuszy Straży Granicznej przywracających emerytury/renty (stan na dzień 30 października 2021 r.)?
3. Jaka jest liczba zawieszonych/zakończonych postępowań prowadzonych w trybie art. 8a ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji (…), zmienionej ustawą nowelizującą z dnia 16 grudnia 2016 r. w związku ze śmiercią byłego żołnierza Wojsk Ochrony Pogranicza, a później funkcjonariusza Straży Granicznej (stan na dzień 30 października 2021 r.)?
4. Jaka jest liczba decyzji wyłączających stosowanie art. 15c, art. 22a i art. 24a w sprawach byłych żołnierzy Wojsk Ochrony Pogranicza, a później funkcjonariuszy Straży Granicznej wydanych na podstawie prawomocnych wyroków Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, a także Naczelnego Sądu Administracyjnego? Czy w podejmowaniu wskazanych decyzji zostały uwzględnione zalecenia wymienionych sądów określone w drodze prawomocnych wyroków? (stan na dzień 30 października 2021 r.)?
Odpowiedź  – poniżej załącznik Nr 1 (na 2 stronach). 
II.  Pytania do ZER MSWiA:
1. Jaka jest ogólna liczba decyzji Dyrektora ZER MSWiA o ponownym ustaleniu wysokości emerytury/renty policyjnej wydanych byłym żołnierzom Wojsk Ochrony Pogranicza, a później funkcjonariuszom Straży Granicznej na podstawie ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji (…), zmienionej ustawą nowelizującą z dnia 16 grudnia 2016 r. (stan na dzień 30 października 2021 r.)?
2. Jaka jest liczba odwołań od w/w decyzji Dyrektora ZER MSWiA złożonych przez skarżących, byłych żołnierzy Wojsk Ochrony Pogranicza, a później funkcjonariuszy Straży Granicznej złożonych na podstawie art. 477 §1 k.p.c., które wpłynęły do Zakładu (stan na dzień 30 października 2021 r.)?
3. Jaka jest liczba odwołań od w/w decyzji Dyrektora ZER MSWiA wniesionych przez byłych żołnierzy Wojsk Ochrony Pogranicza, a później funkcjonariuszy Straży Granicznej, które na podstawie art. 477 §2 k.p.c., w zw. z art. 83 ust 6 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych Zakład uznał za słuszne, a w konsekwencji zmienił je lub uchylił (stan na dzień 30 października 2021 r.)?
4. Jaka jest liczba odwołań od w/w decyzji Dyrektora ZER MSWiA wniesionych przez byłych żołnierzy Wojsk Ochrony Pogranicza, a później funkcjonariuszy Straży Granicznej, które na podstawie art. 477 §2 k.p.c., w zw. z art. 83 ust 7 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych Zakład przekazał wraz z aktami sprawy do Sądu Okręgowego w Warszawie (stan na dzień 30 października 2021 r.)?
5. Jaka jest liczba decyzji zmieniających wydanych na podstawie prawomocnych wyroków Sądów przywracająca emerytury/renty byłym żołnierzom Wojsk Ochrony Pogranicza, a później funkcjonariuszom Straży Granicznej do wysokości wg stanu od dnia 1.10.2017 r. (stan na dzień 30 października 2021 r.)?
6. Jaka jest liczba zawieszonych odwołań od w/w decyzji Dyrektora ZER MSWiA złożonych przez skarżących w związku ze śmiercią byłego żołnierza Wojsk Ochrony Pogranicza, a później funkcjonariusza Straży Granicznej złożonych na podstawie art. 477 §1 k.p.c., które wpłynęły do Zakładu Emerytalno Rentowego MSWiA, (stan na dzień 30 października 2021 r.)?
7. Jaka jest liczba wszczętych, wcześniej zawieszonych odwołań od w/w decyzji Dyrektora ZER MSWiA w związku ze zgłoszeniem następcy prawnego skarżącego byłego żołnierza Wojsk Ochrony Pogranicza, a później funkcjonariusza Straży Granicznej na podstawie art. 180 § 1 pkt 1 k.p.c. oraz art. 47 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji (…) zmienionej ustawą nowelizującą z dnia 16 grudnia 2016 r (stan na dzień 30 października 2021 r.)?
Odpowiedź – poniżej załącznik Nr 2.
Z odpowiedzi tych wynika niestety, że wyodrębnienie danych statystycznych spośród ogólnej liczby funkcjonariuszy objętych negatywnymi skutkami ustawy zmieniającej z 16.12.2016 r. w stosunku do byłych żołnierzy WOP, a później funkcjonariuszy SG, stało się na chwilę obecną trudne dla adresatów pytań.
Korespondencja z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji zmierzająca do uzyskania pełnej informacji, gwarantowanej ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (j. t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1764 ze zm.), jest nadal kontynuowana.
Potwierdzone jest również moje spotkanie w dniu 17.12.2021 r. z Panią Dyrektor ZER MSWiA.
O wynikach prowadzonej korespondencji z MSWiA jak również planowanego spotkania z Panią Dyrektor ZER MSWiA będę informował.
Prezes ZEiRSG
Sławomir Matusewicz

BM RP i ZEiRSG. Pamięć – Prawda – Przyszłość: 16 grudnia 2016-2021 roku!

Szanowne Koleżanki i koledzy!

Zbliża się piąta rocznica ustawy represyjnej wprowadzonej w grudniu 2016 roku. W pierwszym okresie wprowadzenia, negatywnymi skutkami objęła ona ponad 56000 byłych funkcjonariuszy służb mundurowych. Od października 2017 r. do chwili obecnej ZER MSWiA na podstawie uchwalonej w 2016 r. ustawy represyjnej wydał ponad 1300 kolejnych decyzji zmieniających na niekorzyść wysokość emerytur i rent mundurowych. Do końca listopada br. od otrzymanych decyzji zmieniających świadczenia emerytalne odwołało się tylko ponad 25000 byłych funkcjonariuszy. Te cyfry pozostawiam bez komentarza.

16 grudnia 2021 roku minie 5 lat, jak Sejm RP uchwalił w sali Kolumnowej (istnieją poważne wątpliwości, czy zgodnie z prawem) ustawę represyjną ograniczającą w radykalnym stopniu emerytom i rencistom mundurowym oraz ich rodzinom nabyte przez nich prawa do zaopatrzenia emerytalnego. W związku z powyższą rocznicą Bractwo Mundurowe RP organizuje wydarzenie przypominające ten dzień, dokumentowane na Facebooku pn.  PAMIĘĆ-PRAWDA-PRZYSZŁOŚĆ: 16 GRUDNIA 2016-2021r. WALKA O HONOR I UKARANIE TWÓRCÓW BEZPRAWIA.

Do udziału w wydarzeniu został zaproszony m. in. nasz Związek. W programie przewiduje się:

  • Debatę w studio, w której wezmą udział zaproszeni goście, w tym Prezes ZEiRSG Sławomir Matusewicz.
  • Czat na żywo w dniu 16.12.2021 r. (prawdopodobnie około godz. 15.00) z Panią Adwokat Aleksandrą Chołub z Torunia, która od kilku lat występuje z powodzeniem przed sądami jako pełnomocniczka pokrzywdzonych w procesach o zwrot zagrabionych świadczeń emerytalnych.  (Tutaj link do witryny internetowej Pani Adwokat).
  • Nowy film znanego reżysera Andrzeja Dziedzica związany z piątą rocznicą bezprawia legislacyjnego.
  • Zapalenie w naszych oknach w dniu 16.12.2021 r. o godz. 20.00 symbolicznych świeczek jako światła pamięci ofiar tej ustawy represyjnej, ale także nadziei na poprawę złego losu i ukaranie winnych. Ten gest ma znaczenie symboliczne – nigdy nie zapomnimy! Czas sprawiedliwości nadchodzi!

Nagrania z debat, czatu i filmu będą udostępniane na stronach Bractwa Mundurowego i witrynach partnerów uczestniczących w wydarzeniu. Więcej szczegółów ujawnimy niebawem.

 Dodatkowo informujemy, że osoby chcące na żywo podczas czatu zadać pytania wymienionej wyżej Pani Adwokat Aleksandrze Chołub, proszone są o przesłanie na adres zarzad.glowny.zeirsg@gmail.com swoich adresów mailowych, na które zostanie przekazany dostęp do możliwości zadawania pytań na żywo. Jeżeli w danej chwili nie będzie możliwe udzielenie wyczerpującej odpowiedzi na zadane pytanie, pytający taką odpowiedź uzyska pisemnie. Zachęcam wszystkich zainteresowanych do skorzystania z tej formy pomocy prawnej.

 

Z wyrazami szacunku

Sławomir Matusewicz
Prezes Zarządu Głównego
Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej

Zbliża się V rocznica uchwalenia ustawy represyjnej!

Minęło 5 lat od tamtych wydarzeń!

Początek grudnia 2016 roku – I etap działań protestacyjnych podejmowanych przez Federację Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP z udziałem  naszego Związku, przeciwko uchwaleniu ustawy represyjnej,  odzierającej z godności i obniżającej w radykalnym wymiarze emerytury, renty i renty rodzinne funkcjonariuszom i żołnierzom, którzy służbę rozpoczynali jeszcze w okresie PRL. Nie wiedzieliśmy wówczas, że kilkanaście dni później, 16 grudnia 2016 roku, Sejm uchwali ustawę w jeszcze gorszej wersji niż ta, przeciwko której protestowaliśmy.

Skutki tej represyjnej ustawy (niektórzy nazywają ją eutanazyjną) są tragiczne: dotychczas ustalono 62 ofiary śmiertelne, których zgon nastąpił w bezpośrednim związku z tą ustawą (FSSM RP posiada dokumentację w tym względzie). Ponadto  około 1700 osób zmarło nie doczekawszy sprawiedliwości w sądach, pomimo wniesionych odwołań od decyzji ZER MSWiA,  ograniczających radykalnie emerytury i renty i pozbawiających poszkodowanych godności i praw nabytych.  Trybunał Konstytucyjny RP kierowany przez Julię Przyłębską ciągle unika odpowiedzi na pytania, czy ustawa jest zgodna z Konstytucją RP, a przewlekłość procesów przybrała wymiary niespotykane w Unii Europejskiej! Niesprawiedliwość Państwa w tym względzie została już skutecznie zaskarżona do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i mimo to nadal nie ma istotnej poprawy. Zdecydowana większość poszkodowanych z coraz większą frustracją oczekuje na wydanie sprawiedliwych wyroków.   

Poniżej dla przypomnienia zamieszczamy linki do artykułów z tego okresu, zamieszczonych na naszej witrynie w dniu  1 i 4 grudnia 2016 r. 

Rzecznik ZEiRSG  Jerzy Jankowski

Komenda Główna SG: przekazanie Wiceministrowi SWiA Jakubowi Skibie Oświadczenia ZG ZEiRSG w sprawie nowej ustawy „dezubekizacyjnej”.

Protest przed Sejmem RP w Warszawie (aktualizacja).

 

Powstanie Społecznego Komitetu Ufundowania Pomnika Żołnierzy, Funkcjonariuszy i Pracowników Polskich Formacji Granicznych na Ziemi Żywieckiej!

W dniu 27.11.2021 r. powstał i rozpoczął pracę Społeczny Komitet Ufundowania Pomnika Żołnierzy, Funkcjonariuszy i Pracowników Polskich Formacji Granicznych na Ziemi Żywieckiej!!
Zgodnie z zapowiedzią z dnia 10.11.2021 r. grupy inicjatywnej budowy pomnika pamięci, w dniu 27.11.2021 r. w Rycerce Górnej podpisano Akt Założycielski Komitetu Społecznego Ufundowania Pomnika Żołnierzy, Funkcjonariuszy i Pracowników Polskich Formacji Granicznych na Ziemi Żywieckiej.
Pod wymienionym dokumentem podpisy złożyli:
– Tadeusz Kwiędacz – Pomysłodawca i Główny Organizator Projektu,
– Sławomir Matusewicz – Prezes Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej,
– Przemysław Koperski – Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej,
– Andrzej Bułka – Sołtys Sołectwa Rycerka Górna,
– Ks. Artur Suska – Kapelan Śląskiego Oddziału Straży Granicznej w Raciborzu,
– Jan Ficoń – Prezes Koła Łowieckiego „Głuszec” w Rajczy,
– Mariusz Wiśniewski – Przewodniczący Zarządu Oddziałowego NSZZ FSG w Raciborzu,
– Grzegorz Szafrański – Prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Żywieckiej,
– Kazimierz Semik – Redaktor Naczelny Nad Sołą i Koszarawą,
– Hieronim Woźniak – Redakcja Nad Sołą i Koszarawą,
– Andrzej Zieliński – Towarzystwo Miłośników Ziemi Żywieckiej,
– Kazimierz Żmija – Towarzystwo Miłośników Ziemi Żywieckiej,
– Olaf Szkiladz – Biuro Poselskie Przemysława Koperskiego,
– Albin Kłodnicki – Prezes Koła Nr 10 ZŻWP w Żywcu,
– Jan Ogar – Prezes Koła Nr 5 ZŻWP w Cieszynie,
– Edward Pierzchała – członek Komisji Rewizyjnej Regionu Cieszyn ZEiRSG,
– Lesław Wisiński – emeryt, żołnierz i funkcjonariusz formacji granicznych,
– Andrzej Szczerba – emeryt, żołnierz i funkcjonariusz formacji granicznych,
– Józef Laszczyk – emeryt, żołnierz i funkcjonariusz formacji granicznych,
– Józef Michałek – emeryt, żołnierz formacji granicznej,
– Józef Michta – emeryt, żołnierz i funkcjonariusz formacji granicznych.
Obowiązki przewodniczącego powołanego komitetu pełni b. Dowódca Strażnicy WOP w Rycerce Górnej i Honorowy Członek ZEiRSG Kol. Tadeusz Kwiędacz – pomysłodawca projektu, emerytowany żołnierz.
Współprzewodniczącym i koordynatorem realizacji projektu został Kol. Sławomir Matusewicz – prezes ZEiRSG, sekretarzem komitetu – Kol. Mariusz Kolanko – sekretarz Regionu w Cieszynie ZEiRSG, a skarbnikiem komitetu – Kol. Krzysztof Miś – główny skarbnik ZEiRSG.
W dalszej części spotkania założyciele komitetu społecznego przyjęli wstępny projekt pomnika, który po wykonaniu wizualizacji zostanie zaprezentowany w kolejnym komunikacie.
Uzgodniono, że napis, który będzie umieszczony na tablicy pomnika, zostanie doprecyzowany na początku stycznia 2022 r. po uprzednim przeprowadzeniu konsultacji w tym zakresie.
Sygnatariusze spotkania założonego społecznego komitetu zadeklarowali pomoc i wsparcie w kontynuowanych pracach zgodnie z posiadanymi kompetencjami.
Środki pieniężne na realizację projektu oraz zorganizowanie uroczystości odsłonięcia będą gromadzone na poniżej wskazanym koncie bankowym:
BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. O/Nowy Sącz o numerze:
53 2030 0045 1110 0000 0269 2550 z dopiskiem „Rycerka”.
Odsłonięcie pomnika planowane jest na przełomie maja i czerwca 2022 r., jednakże oficjalna data zostanie podana po uzgodnieniach wynikających z możliwości zapewnienia oprawy uroczystości, zgodnie z ceremoniałem Straży Granicznej (załącznik do decyzji Nr 128 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 13 maja 2010 r.).
Spotkanie członków założonego społecznego komitetu zakończono wykonaniem pamiątkowego zdjęcia przed budynkiem byłej strażnicy WOP i Straży Granicznej w Rycerce Górnej oraz w miejscu realizowanego projektu, a także poczęstunkiem grochówką wojskową.
Prezes ZEiRSG
Sławomir Matusewicz

Ostatnie pożegnanie śp. st. chor. sztab. WOP/SG w st. sp. Adama MURCAKA.

Wiceprezes Związku Kol. Andrzej Budzyński i Członek Zarządu Głównego ZEiRSG Kol. Grzegorz Pieszko w wywiadzie dla „Dzień Dobry Dobra!”

Poniżej zamieszczamy link do wywiadu Wiceprezesa Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej  Kol. Andrzeja Budzyńskiego i Członka Zarządu Głównego naszego Związku Kol. Grzegorza Pieszki udzielonego w dniu 23 listopada 2021 roku Pani Angelice Muchowskiej z TVR Internetowa Telewizja Regionalna w audycji „Dzień Dobry Dobra”.
W wywiadzie Koledzy odnieśli się do odsłoniętego niedawno „Skweru Pogranicznika” w gminie Dobra  (tutaj artykuł na ten temat) i motywów, które stały za tą inicjatywą, a także do  sposobów ochrony granicy w okresie PRL, po utworzeniu Straży Granicznej, po przystąpieniu Polski do UE i wejściu do strefy Schengen. Wspominali czasy służby dzieląc się różnymi ciekawostkami  z okresu jej pełnienia, a także podjęli próbę oceny sytuacji aktualnie występującej na granicy polsko-białoruskiej w kontekście zadań i obowiązków funkcjonariuszy SG w ochronie granicy. Zapraszamy do oglądania, bo warto!
Rzecznik ZEiRSG
Jerzy Jankowski
Dzień Dobry Dobra!
w dzisiejszym odcinku Angelika Muchowska porozmawia z Andrzejem Budzyńskim oraz Grzegorzem Pieszko na temat „Skweru Pogranicznika” oraz sytuacji jaka dzieje się na granicy Polskiej. Zapraszamy 🙂

Prezes Związku Kol. Sławomir Matusewicz członkiem Kapituły „Serce 2021” powołanej przez Bractwo Mundurowe RP.

Miło nam donieść, że Prezes naszego Związku, Kol. Sławomir Matusewicz, na posiedzeniu Zarządu Bractwa Mundurowego RP w dniu 21.11.2021 r.  – w którym uczestniczył zdalnie jako zaproszony gość – został powołany do składu Kapituły „Serce 2021”.

„Serce 2021” to akcja charytatywna dedykowana represjonowanym ustawami z 2009 i 2016 roku, powołana przez Bractwo Mundurowe już w ub. roku. W skład członków Kapituły weszły także osoby z innych stowarzyszeń, które w roku 2021 włączyły się w akcję charytatywną, a mianowicie:

Grażyna Stec- Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej BM RP.
Ewa Macek-  Wojewódzki Koordynator ds. Emerytów i Rencistów Policyjnych SEiRP w Katowicach.
Jerzy Kowalewicz-  Prezes ZOW SEiRP w Olsztynie.

Wstępnie ustalono, że Związek Emerytów i Rencistów SG otrzyma 21 zestawów/paczek do rozdysponowania potrzebującym w naszym środowisku. Podjęta została także przez Zarząd Bractwa uchwała o wsparciu działań ZEiR SG i dalszej współpracy. Bliższe szczegóły zawiera TUTAJ artykuł Prezesa Bractwa  Mundurowego.

Rzecznik ZEiRSG

Jerzy Jankowski

Przedstawiciele ZEiRSG na obchodach 30-lecia powstania NSZZ FSG w Raciborzu.

W dniu 19 listopada 2021 roku delegacja Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej w składzie:
• kol. Sławomir Matusewicz,
• kol. Mariusz Kosmaty,
• kol. Kazimierz Cisowski,
• kol. Edward Grzeczny,
wsparta przez przedstawicieli stowarzyszeń będących członkami Federacji Stowarzyszenia Służb Mundurowych w osobach:
• kol. Ewa Macek – koordynatorka woj. śląskiego Emerytów i Rencistów Policyjnych i Wiceprezeska Zarządu Oddziału Wojewódzkiego i Zarządu Miejskiego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Katowicach,
• kol. Jan Ogar – Prezes Koła Nr 5 im. Ziemi Cieszyńskiej Związku Byłych Żołnierzy Wojska Polskiego
wzięła udział w uroczystych obchodach 30-lecia powstania Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych Funkcjonariuszy Straży Granicznej w Raciborzu.
W czasie jubileuszowej akademii, złożyliśmy na ręce Przewodniczącego Zarządu Oddziałowego NSZZ FSG w Raciborzu, kol. Mariusza Wiśniewskiego, serdeczne gratulacje za pracę i osiągnięcia w 30-letnim okresie działalności związku, dla wszystkich funkcjonariuszy Straży Granicznej.
Podniosła atmosfera spotkania była także okazją do złożenia w imieniu Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej gratulacji dla Komendanta Śląskiego Oddziału Straży Granicznej Pana gen. bryg. SG Adama Jopek z okazji nominacji na stopień generalski.
Kol. Ewa Macek w imieniu Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Katowicach odznaczyła gen. bryg. SG Adama Jopek Honorową Odznaką Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Katowicach.
W imieniu ZŻWP kol. Jan Ogar wyróżnił kol. Marisza Wiśniewskiego Honorowym Medalem Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.
W tym uroczystym dniu decyzją Prezydium Zarządu Głównego NSZZ FSG, pamiątkowym medalem XXX-lecia NSZZ FSG wyróżnieni między innymi zostali:
kol. Ewa Macek
kol. Mariusz Kosmaty;
kol Jan Ogar,
kol. Kazimierz Cisowski
W trakcie dalszej części spotkania wspominano czasy służby i działalność związków zawodowych na przestrzeni minionych lat.
Przewodniczący Zarządu Oddziałowego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy SG, kol. Mariusz Wiśniewski, uroczyście przekazał na ręce kol. Sławomira Matusewicza – sekretarza ZO NSZZ FSG w roku 1991 – założoną przez niego księgę protokołów Zarządu Oddziałowego. Księga dokumentuje powstanie NSZZ FSG w Raciborzu i jego działalność do 2004 r.
W rozmowach kuluarowych omówiono współpracę pomiędzy Związkiem Emerytów i Rencistów Straży Granicznej a Związkiem Zawodowym Funkcjonariuszy Straży Granicznej. Efekt prowadzonych rozmów niebawem uwidoczni się w pracy obu związków, dla dobra emerytów i rencistów, a także obecnie służących funkcjonariuszy Straży Granicznej.
Poniżej kilka zdjęć z uroczystości.
Prezes ZEiRSG
Sławomir Matusewicz

Ostatnie pożegnanie śp. st. chor. sztab. Ryszarda WABIKA – tamburmajora Orkiestry Reprezentacyjnej WOP/SG.

 

Cześć Twojej pamięci Kolego Ryszardzie! Teraz zagrasz w niebieskiej orkiestrze….. Poniżej okolicznościowe wspomnienie Jego przyjaciela, Jerzego Cebuli.