Pisma Prezydenta FSSM RP w obronie emerytów i rencistów mundurowych.

           Szanowni emeryci i renciści Straży Granicznej!

          W okresie procedowania nad ustawą represyjną z dnia 16 grudnia 2016r., obniżającą w sposób radykalny emerytury i renty policyjne –  w tym również części b. funkcjonariuszom SG – Federacja Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP podejmowała szereg działań w celu niedopuszczenia do uchwalenia tej ustawy lub ograniczenia drastyczności jej zapisów. Działania te były opisywane na naszej stronie internetowej. Niestety, ustawa ta została przez Sejm uchwalona (w wątpliwym trybie proceduralnym) i następnie podpisana bez żadnej refleksji przez Prezydenta RP. W związku z tym Federacja zintensyfikowała swoje kolejne poczynania, koncentrując się na prawnych aspektach zmierzających do zaskarżenia ustawy, przygotowania sądowej ścieżki postępowania odwoławczego od decyzji ZER  MSWiA oraz zorganizowania w miarę możliwości działań pomocowych dla przyszłych poszkodowanych  tą ustawą.

          Poniżej zamieszczamy skany niepublikowanych dotąd niektórych pism Prezydenta Federacji, wysłanych w większości już po uchwaleniu i podpisaniu ustawy represyjnej:

  1. Pismo bezpośrednio dotyczące emerytów i rencistów SG pochodzących z b. WOP-u, przygotowane z inicjatywy ZEiRSG i wysłane do Prezesa IPN dr Jarosława SZARKA. 

 

   2. Pismo do parlamentarzystów Parlamentu Europejskiego.

 

 

 

  3. Pismo do Honorowej Przewodniczącej Komisji Weneckiej prof. Hanny SUCHOCKIEJ.

   4. Pismo do Ministra SWiA Mariusza BŁASZCZAKA.

5. Pismo do Pełnomocnika Rządu ds. osób niepełnosprawnych Krzysztofa MICHAŁKIEWICZA.

6. Pismo do Rzecznika Praw Dziecka Marka MICHALAKA.

 

p.o. Rzecznika ZEiRSG

Jerzy JANKOWSKI