Pismo Prezydenta Federacji SSM RP w sprawie dwóch projektów ustawy obniżającej emerytury i renty mundurowe.

 

logo_fssmrp 

 Warszawa, dnia 26listopada 2016r.

 

 

                                                                                                               Szanowni Państwo !!!

                                                                                                                Koleżanki i Koledzy !!! 

 

 

          Kolejny raz „rządzący” w imieniu suwerena podejmują działania godzące w środowiska mundurowe!

W lutym 2016 r kierownictwo MSWiA  rozpoczęło propagandowy atak na środowiska byłych funkcjonariuszy służb specjalnych, poprzez dzielenie funkcjonariuszy na lepszych i gorszych:

  • kilku tysiącom funkcjonariuszy i żołnierzy dano „propozycję nie odrzucenia”- dobrowolne odejście ze służby lub przeniesienie na inne stanowisko, w innej jednostce; zaplanowano, że „rok 2017, to rok policji bez milicji”,
  • ograniczono uprawnienia emerytów w ceremoniałach wojskowym i policyjnym (nieudzielanie asysty podczas ceremonii pogrzebowych),
  • przedstawiano nieprawdziwe dane o emeryturach byłych funkcjonariuszy podając, że średnia emerytura to 6.000 zł, oraz że niektórzy pobierają nawet po 20.000 złotych. Daliśmy temu odpór w opracowaniu Federacji „EMERYTURY MUNDUROWE i OCENA PLANU ICH OBNIŻENIA” , które w maju 2016 r. przekazaliśmy do mediów, parlamentarzystom oraz organizacjom zrzeszającym emerytów mundurowych.

Przedstawione powyżej działania MSWiA były przygotowaniem „artyleryjskim” do zmiany świadczeń emerytalnych żołnierzy i funkcjonariuszy pełniących służbę w okresie PRL

12 lipca 2016 r. MSWiA przedstawił projekt zmiany ustawy zarejestrowany pod nr UD 103, do którego później zostały dołączone opinie i stanowiska między innymi:

– Rządowego Centrum Legislacji (pismo z dnia 2 sierpnia 2016 r.) – wartość proponowanego wskaźnika 0,5 % nie znajduje odzwierciedlenia w systemie powszechnym, w projekcie brak jest wyczerpującego uzasadnienia dla przyjętej wartości 0,5 % wskaźnika – bowiem w systemie powszechnym jest obecny wskaźnik 0,7 %, nadto projektowana zmiana ma istotny wpływ na zakres przedmiotowy ustawy, czyli krąg organów bezpieczeństwa, znaczące poszerzenie kręgu organów bezpieczeństwa państwa nie zostało odpowiednio uzasadnione,

– Porozumienia Zielonogórskiego (pismo z dnia 3 sierpnia 2016 r.) – działania odbierające nabyte uprawnienia podważają zaufanie do Państwa,

– Ministra Spraw Zagranicznych (pismo z dnia 25 lipca 2016 r.) – niedopełnienie przez autorów projektu obowiązku przestrzegania zasady proporcjonalności oraz zasady pewności prawa, co w przypadku przyjęcia projektu przez Parlament RP może skutkować w przyszłości licznymi postępowaniami przed sądami międzynarodowymi,

– Ministra Zdrowia (pismo z dnia 20 lipca 2016 r.) – zwrócił uwagę na zagrożenie istotnego, proporcjonalnego zmniejszenia przychodów Narodowego Funduszu Zdrowia z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne, co nie zostało uwzględnione w ocenie skutków proponowanego projektu,

– Ministra Skarbu Państwa (pismo z dnia 2 sierpnia 2016 r.) – autorzy projektu nie przeprowadzili testu proporcjonalności dla proponowanych zmian, nie dochowując zasad najwyższej ostrożności i staranności w procedowaniu przedmiotowego projektu.

Swoje stanowiska negatywne wyraziło szereg organizacji pozarządowych, z których Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Policjantów,  Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych oraz Związek Emerytów i Rencistów Straży Granicznej, zwróciły uwagę na niekonstytucyjność oraz rozszerzenie „karania”  na wdowy i sieroty.

W dniu 14 listopada 2016 r. projekt zmiany ustawy o nr UD103 został skierowany do Stałego Komitetu Rady Ministrów.

Jednakże nie jest to konsultowany projekt z 12 lipca, tylko „NOWY” projekt z 14 listopada, zmieniający zarówno podmiotowo jak i przedmiotowo zakres proponowanych zmian. To oszustwo i manipulacja!

1. Dwa odmienne projekty ustaw figurują równolegle pod tym samym numerem UD 103.

– na oficjalnych stronach internetowych MSWiA i Kancelarii Premiera RP – projekt ustawy z 12 lipca wraz z konsultacjami społecznymi, zaś na stronie RCL – projekt ustawy z 14 listopada 2016 r.

Opatrywanie dwóch różnych dokumentów tą samą sygnaturą to przestępstwo.

Opinia publiczna, która może zapoznawać się z treścią projektu zamieszczonego na stronach MSWiA i Premier RP nie ma pojęcia, że projekt „wzbogacono” o:

– zmianę podmiotową: w projekcie z 12 lipca jest zapis „służba w organach bezpieczeństwa państwa”, zaś w projekcie z 14 listopada – ”służba na rzecz państwa totalitarnego”. Kogo w przyszłości planuje się objąć (nauczycieli, urzędników, kolejarzy itp.) ?

– kuriozalną „autopoprawkę” – wykreślenie punktu 15 b (skonsultowanego) i dopisanie punktu 15c godzącego w prawa człowieka, wolności i demokracji – powodującą, że bez względu na ilość lat służby w okresie III RP – maksymalne świadczenie to 2073 zł (brutto).

2. Projekt jest faktycznie ustawą karną represjonującą wszystkich byłych funkcjonariuszy służb bezpieczeństwa, w tym również służących bezpieczeństwu III RP; ma charakter represyjno-odwetowy.

3. Nowy projekt nie został poddany żadnym konsultacjom! Może to być podstawą do złożenia zawiadomienia o przestępstwie urzędniczym. Zmiana treści projektu ustawy, niepoinformowanie o autopoprawce i niepoddanie społecznej konsultacji to przestępstwo – sytuacja identyczna, jak w sprawie tzw. afery Rywina i słynnego przypadku „i/lub czasopisma”.

4. Twierdzenie., ze byli funkcjonariusze i żołnierze otrzymali świadczenia będące bezprawnym przywilejem od władz PRL jest niezgodne z prawem, gdyż uzyskali je słusznie, w niepodległej Polsce, w sposób przewidziany przepisami prawa.

5. Prawo do zabezpieczenia na wypadek niezdolności do pracy lub po osiągnięciu wieku emerytalnego, jest podstawowym prawem człowieka. Pozbawienie uprawnionych praw nabytych do świadczeń emerytalno-rentowych narusza gwarancje wynikające z Konstytucji.

6. Nie zdarzyło się nic ze strony świadczeniobiorców (zdrada ojczyzny, wystąpienia przeciwko państwu), co uzasadniałoby obniżenie świadczeń. Pro­jektodawcą powodują wyłącznie motywy polityczne, wynikające z zobowiązań wyborczych (rozdawnictwo), brakuje pieniędzy na realizację programu wyborczego.

7. Podkreślić należy, że podmiotowe rozwinęiecie projektu zmiany ustawy będzie skutkować tym, że obejmie ona, wbrew zapowiedziom Premier RP i Ministra SWiA, również byłych funkcjonariuszy Służby Więziennej, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, jako słuchaczy, studentów, kursantów Akademii Spraw Wewnętrznych, oraz kilkanaście tysięcy policjantów – absolwentów Studiów Podyplomowych oraz różnych kursów organizowanych centralnie dla wszystkich służb w celu obniżenia kosztów.

8. W podejmowane działania wpisują się wypowiedzi niektórych polityków, np. Kornela Morawieckiego, który proponuje, aby takimi rozwiązaniami objąć również kadrę dowódczą Wojska Polskiego oraz działaczy partyjnych.

Proszę powyższe pismo oraz załączone do niego stanowisko FSSM przekazywać podczas spotkań z parlamentarzystami, politykami, samorządowcami, przedstawicielami mediów.

                                                                                                                           /Zdzisław Czarnecki/

                                                                                                                            Insp. w st. spocz.