POSIEDZENIA PLENARNE ZARZĄDU GŁÓWNEGO I GŁÓWNEJ KOMISJI REWIZYJNEJ

Na posiedzeniu plenarnym zorganizowanym przez Kolegów z Regionu w Głubczycach. Zarząd Główny Związku w dniu 28 marca 2015 r. przy udziale 7. członków przyjął sprawozdanie Prezesa z działań podjętych po II Nadzwyczajnym Zjeździe Krajowym Związku oraz ocenił realizację planu działania Związku.

Jednogłośnie przyjęto uchwały w sprawie sprawozdania finansowego za 2014 r. i budżetu na 2015 r. oraz planu pracy na okres lipiec 2015 – czerwiec 2016 r.

Wykonując postanowienie Zjazdu Krajowego Związku, jednogłośnie, po burzliwej debacie przyjęto Regulamin pracy Zarządu Głównego i Regionu, kończąc prace w zakresie regulacji prawnych działalności stowarzyszenia.

Przyjęto sprawozdanie z działań Prezesa i kol. Jankowskiego w Zarządzie Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych Rzeczypospolitej Polskiej. Pozytywnie oceniono decyzję Zarządu Federacji o zachowaniu neutralności politycznej oraz działania skutkujące:
– przyjęciem przez MSW projektu zmian w rozporządzeniu „socjalnym” do prac legislacyjnych,
– podjęciem starań o włączenie naszego Związku do wykazu stowarzyszeń uprawnionych do wydawania uprawnień do ulgowych przejazdów pociągami,
– powołaniem zespołów prawnych ds. lobbingu w Sejmie i resortach oraz monitorowania przypadków dyskryminowania byłych żołnierzy i funkcjonariuszy służb mundurowych PRL.

Podjęto decyzję o włączeniu się Zarządu Głównego w organizację uroczystości 70. rocznicy powołania Wojsk Ochrony Pogranicza w Lubaniu i Cieszynie.

Powołano zespół do wyboru i przeprowadzenia negocjacji z wybranym ubezpieczycielem w celu stworzenia programu ubezpieczenia grupowego na życie dla emerytowanych funkcjonariuszy i pracowników formacji granicznych, ich współmałżonków oraz pełnoletnich dzieci.

Na pamiątkę pobytu uczestnicy posiedzenia otrzymali materiały promocyjne „Śląska bez granic” – obejmującego region Głubczycki, Krnovvski i Prudnicki.

Główna Komisja Rewizyjna (w pełnym składzie) pracowała podzielona na zespoły, które przeprowadziły kontrole działalności Zarządu Głównego w zakresie organizacyjnym i finansowym oraz działalności Zarządu Regionu w Głubczycach.

Przedstawiciele Komisji uczestniczyli w posiedzeniu Zarządu Głównego, a na zakończenie odbyło się posiedzenie plenarne Komisji.

Opracował
Mariusz Kolanko