Posiedzenie Zarządu Głównego ZEiRSG w Koszalinie.

W dniach 7-8 marca 2020 r. w Koszalinie w gościnnym Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego odbyło się posiedzenia plenarne Zarządu Głównego ZEiRSG, poszerzone o prezesów Regionów i przedstawicieli Głównej Komisji Rewizyjnej. Obrady poświęcone były między innymi:

  • sprawom finansowym: analiza i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Związku za rok 2019, zatwierdzenie bilansu ZG i uchwalenie budżetu,
  • ocenie działalności ZG i Regionów w roku 2019 (omówienie efektów, wskazanie na problemy, wymiana doświadczeń przez Prezesów Regionów) oraz udziału Związku w pracach Federacji SSM RP (kol. Prezes M. Meszyński),
  • organizacji Zgromadzenia Protestacyjnego w Cieszynie,
  • określenia głównych kierunków działań Związku na okres wyborów prezydenckich,
  • działaniu zespołu prawnego Zarządu Głównego (ewentualnie po zmianach legislacyjnych komisji  prawnej),
  • powołaniu zespołu do przygotowania organizacji Zjazdu Krajowego Związku w roku 2021,  a w szczególności do przygotowania zmian w Statucie Stowarzyszenia,
  • dalszej integracji środowiska emerytów pograniczników i podjęcie w tej kwestii rozmów ze Stowarzyszeniem „Granica” i Klubem Generałów i Admirałów SG,
  • omówieniu możliwości udziału Związku w 49 Rajdzie Górskim „Szlakami Obrońców Granic” organizowanym w czerwcu 2020 r. w regionie bieszczadzkim (w kontekście prelekcji na ten temat Komandora Rajdu ppłk rez. M. Skrzyńskiego z Koszalina).

Obradom przewodniczył Prezes Związku Kol. Marek Meszyński. Pierwszy dzień obrad, przebiegający zgodnie z przyjętym porządkiem, zakończono uroczystą kolacją, podczas której dyskutowano nad dalszym rozwojem Związku i wymieniano doświadczenia z działalności w poszczególnych Regionach. Miłym akcentem kolacji było przedstawienie przez Prezesa listy Regionów i osób (członków Związku i osób niezrzeszonych), które dokonały dobrowolnych wpłat jako składek celowych na konto ZG w celu przeciwdziałania skutkom ustawy represyjnej.  Należy zaznaczyć, że konto to od kilku miesięcy służy do wpłat na organizację protestu w miesiącu kwietniu br. na granicy w Cieszynie emerytów pograniczników i innych służb poszkodowanych ustawą represyjną.

Nad obradami snuł się cień spodziewanych zagrożeń wynikających z epidemii koronawirusa – wszak już 3 marca ujawniono pierwszy przypadek zarażenia tym wirusem w Polsce! Wiele inicjatyw i pomysłów uzależniano od rozwoju sytuacji zdrowotnej społeczeństwa, a emerytów i rencistów w szczególności.  Podsumowując obrady Prezes Związku kol. Marek Meszyński podziękował wszystkim za aktywność i przedstawiane propozycje, zaapelował o kontynuowanie działań w Regionach wynikających z Programu Związku przyjętego na IV Zjeździe (w tym w zakresie przeciwdziałania skutkom ustawy represyjnej), realizowanie w miarę możliwości przedsięwzięć związkowych w okresie wyborów prezydenckich, a także o pilne przeprowadzenie w Regionach konsultacji w sprawach zgłoszonych podczas posiedzenia ZG.

Rzecznik ZEiRSG

Jerzy JANKOWSKI

Poniżej galeria zdjęć z obrad Zarządu Głównego ZEiRSG.