Posiedzenie Zarządu Głównego ZEiRSG w Koszalinie.

W dniach 23-24 marca 2019 r. w Koszalinie w gościnnym Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego odbyło się posiedzenia plenarne Zarządu Głównego ZEiRSG, poszerzone o prezesów Regionów i przedstawicieli Głównej Komisji Rewizyjnej. Obrady poświęcone były między innymi:

  • sprawom finansowym: analiza i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Związku za rok 2018, zatwierdzenie bilansu ZG i uchwalenie budżetu, podjęcie uchwały o opłacie abonamentu internetowego przez ZG na potrzeby obsługi stron internetowych Związku,
  • ocenie działalności ZG i Regionów w roku 2018 (omówienie efektów, wskazanie na problemy, wymiana doświadczeń przez Prezesów Regionów), spraw ubezpieczeniowych w kontekście współpracy z Europejskim Konsorcjum Ubezpieczeniowym (referat kol. A. Badowskiego)  oraz udziału Związku w pracach Federacji SSM RP (kol. Prezes M. Meszyński i członek Prezydium ZG kol. A. Miksiewicz), 
  • omówieniu współpracy ZEiRSG i Klubu Generałów i Admirałów SG na rzecz środowiska emerytów i rencistów WOP i SG oraz spraw związanych z przeciwdziałaniem skutkom ustawy represyjnej przez Związek, Klub Generałów i Admirałów SG i Federację SSM RP (referat dziekana KGiASG kol. gen. T. Frydrycha),
  • określeniu głównych kierunków działania i zadań Związku na okres wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz Sejmu i Senatu w roku 2019,
  • omówieniu możliwości udziału Związku w 48 Rajdzie Górskim „Szlakami Obrońców Granic” organizowanym w czerwcu 2019r. na Pogórzu Rożnowskim w kontekście prelekcji na ten temat Komandora Rajdu ppłk rez. M. Skrzyńskiego z Koszalina,
  • sprawom funkcjonowania aktualnej strony internetowej i utworzenia ewentualnie strony Związku na Facebooku.

 Na początku posiedzenia odbyło się krótkie spotkanie z Komendantem COSSG Panem płk SG dr Piotrem Boćko,  połączone ze zwiedzaniem Sali Tradycji Polskich Formacji Granicznych. Następnie przystąpiono do obrad, którym przewodniczył Prezes Związku Kol. Marek Meszyński. Pierwszy dzień obrad, przebiegający zgodnie z przyjętym porządkiem, zakończono uroczystą kolacją, podczas której dyskutowano nad dalszym rozwojem Związku i wymieniano doświadczenia z działalności w poszczególnych Regionach. Miłym akcentem kolacji było przedstawienie przez Prezesa listy Regionów i osób (członków Związku i osób niezrzeszonych), które dokonały dobrowolnych wpłat jako składek celowych na konto ZG w celu przeciwdziałania skutkom ustawy represyjnej. Aktualny stan tego konta wynosi 4986,60 zł, a zasady wpłat i   sposób rozdysponowania środków określa Uchwała ZG nr 10/2017    (na lewym widgecie na naszej stronie internetowej głównej  jest zamieszczony Apel o pomoc poszkodowanym i nr konta do wpłat). Na wyróżnienie za aktywność na tym polu zasługują w szczególności:

  • Region Cieszyn, Region Szczecin i Region Sądecki,
  • oficerowie WOP z 13 kompanii podchorążych WSOWZ na czele z kol. gen. T. Frydrychem (promocja oficerów z 1976r. ),
  • członkowie Związku i osoby niezrzeszone: Bednarek Leszek, Bochen Antoni, Chmielak Mirosław, Indyk Mariusz, Jastrzębski Piotr, Jankowski Jerzy, Kraska Józef, Koziołek Stanisław, Miksiewicz Adam, Meszyński Marek, Siwek Edward, Szymkiewicz Mirosław, Więcław Andrzej, Więcek Józef, Wojtczak Wioletta, Zaborniak Zygmunt.

Obecni na posiedzeniu Zarządu Głównego przedstawiciele Regionów i osoby wymienione wyżej otrzymały dyplomy z podziękowaniami, które wręczał Prezes Związku M. Meszyński i Dziekan KGiASG kol. gen. T. Frydrych.

 Podsumowując obrady Prezes Związku kol. Marek Meszyński podziękował wszystkim za aktywność i przedstawiane propozycje, zaapelował o kontynuowanie działań w Regionach wynikających z Programu Związku przyjętego na IV Zjeździe (w tym w zakresie przeciwdziałania skutkom ustawy represyjnej), realizowanie w miarę możliwości przedsięwzięć związkowych w okresie wyborów do PE, Sejmu oraz Senatu, a także o pilne przeprowadzenie w Regionach konsultacji w sprawach zgłoszonych podczas posiedzenia ZG.

 

 

Rzecznik ZEiRSG

Jerzy JANKOWSKI

Poniżej galeria zdjęć z obrad Zarządu Głównego ZEiRSG.