POSIEDZENIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO ZEiRSG – ZMIANA PREZESA ZWIĄZKU !!!

W dniach 17-18 marca 2018 r. w m. Słubice odbyło się posiedzenia plenarne Zarządu Głównego ZEiRSG, poszerzone o prezesów Regionów i przedstawicieli Głównej Komisji Rewizyjnej. Obrady poświęcone były między innymi:

  • sprawom finansowym: ustalenie sposobu finansowania posiedzeń ZG, podjęcie nowej uchwały w sprawie zwrotu kosztów podróży członkom Związku wykonującym zadania związkowe, analiza i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Związku za rok 2017, zatwierdzenie bilansu ZG i uchwalenie budżetu, przedstawienie i skierowanie do dalszych konsultacji projektu zmian w księgowaniu przez Regiony działalności finansowej,
  • ocenie aktualnego stanu rozwoju Związku i określeniu głównych kierunków działania  w okresie przedwyborczym i wyborczym, a w tym kontekście – omówieniu spraw związanych z przeciwdziałaniem skutkom ustawy represyjnej przez Związek i Federację SSM RP oraz przygotowaniu do III Kongresu FSSM RP,
  • omówieniu technicznych i organizacyjnych możliwości obchodów XX-lecia powstania Związku, w tym ustaleniu ich ostatecznej formuły (decyzja zostanie podjęta po przeprowadzeniu szerokich konsultacji w Regionach), 
  • sprawom funkcjonowania strony internetowej i utworzeniu ewentualnie (po konsultacjach w Regionach) forum dyskusyjnego na bazie strony internetowej Związku, 
  • zmianom w składzie Prezydium ZG w obszarze stanowisk funkcyjnych. 

Obradom przewodniczył Prezes Związku Kol. Adam Miksiewicz. Na wstępie głos zabrał zaproszony gość – przedstawiciel burmistrza Słubic – szef Centrum Zarządzania Kryzysowego w Słubicach Pan Filończuk Roman. W imieniu burmistrza przywitał zebranych a następnie przedstawił historię miasta i okolic oraz omówił, na jakich zasadach nawiązywana jest współpraca pomiędzy władzami miasta a Zarządem Regionu Nadodrzańskiego ZEiRSG w Słubicach. Następnie miłym akcentem początku obrad było wręczenie przez Prezesa Związku  przedstawicielom nowo powstałych Regionów w Kołobrzegu i Kudowie Zdroju certyfikatów ZG, uroczyście potwierdzających przyjęcie tych Regionów do Związku.

Pierwszy dzień obrad, przebiegający zgodnie z przyjętym porządkiem, zakończono uroczystą kolacją, podczas której dyskutowano nad dalszym rozwojem Związku i wymieniano doświadczenia z działalności w poszczególnych Regionach. 

Drugi dzień obrad obfitował w niespodzianki, wprawdzie spodziewane, ale jednak … Mianowicie Prezes Związku kol. Adam Miksiewicz poinformował zebranych, że rezygnuje z funkcji Prezesa Związku wskazując, że wywiązał się z umowy, jaką zawarł z nowym Zarządem Głównym wybranym na IV Zjeździe Związku prawie rok temu. Otóż wówczas na prośbę nowego Zarządu Głównego zgodził się być Prezesem Związku na drugą kadencję do czasu, aż nowe władze nabiorą doświadczenia i okrzepną w działaniach. Teraz Prezes Miksiewicz uznał, że ten czas nadszedł i pora przekazać kierowanie Związkiem komuś z młodszych kolegów. Zaznaczył jednocześnie, iż nie rezygnuje z udziału w dalszych pracach Zarządu Głównego Związku i będzie wspomagał nowego Prezesa.

W związku z powyższym Prezydium Zarządu Głównego ZEiRSG na posiedzeniu w przerwie obrad ZG podjęło uchwałę w sprawie wystąpienia do ZG z wnioskiem o dokonanie zmiany na stanowisku prezesa Związku i zaproponowało na to stanowisko dotychczasowego członka Prezydium ZG Kol. Marka MESZYŃSKIEGO z Regionu Koszalin. Po wznowieniu obrad Zarząd Główny jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie zmian na stanowiskach osób funkcyjnych Zarządu Głównego: nowym Prezesem został Kol. Marek Meszyński, a Kol. Adam Miksiewicz wszedł na jego miejsce do Prezydium ZG jako jego członek. Podjęto też decyzję, iż nowy Prezes Związku – obok Kol. Adama Miksiewicza – będzie delegatem Związku na III Kongres Federacji SSM RP.

Nowo wybrany Prezes Związku Kol. Marek Meszyński podziękował za wybór na funkcję Prezesa Związku i stwierdził, że wie, jak wielka jest przed nim odpowiedzialność. Zaapelował do wszystkich o pomoc i wzajemne wspomaganie się, aby Związek nadal się rozwijał i odpowiadał na zapotrzebowanie środowisk emerytów mundurowych formacji granicznych. W ramach podziękowania za długoletnie przewodzenie Związkowi Zarząd Główny Związku podjął uchwałę o wpisaniu kol. Adama Miksiewicz do Honorowej Księgi Zasłużonych dla Związku. W imieniu zebranych  Wiceprezes Związku Kol. J. Kraska wręczył Kol. Adamowi Miksiewiczowi wypis z wpisu do Honorowej Księgi Zasłużonych.

Kolejną niespodzianką było wystąpienie, zaproszonego przez Kol. Wiceprezesa Janusza Babiarza, adwokata z Krosna Odrzańskiego Pana Piotra Żakowiaka, b. żołnierza WOP i funkcjonariusza SG, który omówił aspekty prawne odwołań do sądu od decyzji ZER MSWiA, składanych przez poszkodowanych tymi decyzjami, zasady sporządzania odpowiedzi na zapytania prawne z sądu rozpatrującego odwołania, oraz udzielił wskazówek, jak stosować przepisy art. 102 kpc przy sporządzaniu wniosku do sądu o nieobciążanie kosztami zastępstwa procesowego w przypadku oddalenia odwołania przez sąd (co jest prawdopodobne w niedalekiej przyszłości). Przedstawił też informację o trybie i zasadach występowania do IPN o materiały (kserokopie dokumentów), na podstawie których organ ten sporządzał informacje do  ZER z przebiegu służby poszkodowanych ustawą represyjną. Odpowiadał też na szereg pytań w tych kwestiach zadawanych przez przedstawicieli Regionów. (Kontakt z Panem adwokatem można nawiązać telefonicznie: 600 935 805 lub 511 404 024).

Podsumowując obrady nowy Prezes Związku Kol. Marek Meszyński podziękował wszystkim za aktywność i przedstawiane propozycje, zaapelował o kontynuowanie działań w Regionach w zakresie przeciwdziałania skutkom ustawy represyjnej (w tym włączenie się w miarę możliwości w demonstrację przed Sejmem w dniu 22.03.2018r. organizowaną przez Federację SSM RP) oraz o pilne przeprowadzenie w Regionach konsultacji w sprawach zgłoszonych podczas posiedzenia ZG. 

Rzecznik ZEiRSG

Jerzy JANKOWSKI

Poniżej galeria zdjęć z obrad Zarządu Głównego ZEiRSG.