POSZKODOWANI USTAWĄ REPRESYJNĄ – WAŻNE INFORMACJE!

  1. Pierwsza sprawa dotyczy tych Kolegów, którzy byli „zawieszeni” na etatach określanych jako służba na rzecz państwa totalitarnego (np. na etatach w GPK), lub pełnili służbę w strażnicach rozwiniętych – czyli faktycznie nie powinni otrzymać decyzji obniżających emerytury lub renty, ale nie udało im się uzyskać weryfikacji informacji przekazanych do ZER-u przez IPN i spowodowania zmian decyzji emerytalnych. Otóż w przypadku otrzymania pisma z Sądu Okręgowego zawierającego decyzję o zawieszeniu postępowania do czasu rozstrzygnięcia przez Trybunał Konstytucyjny wątpliwości zawartych w pytaniach skierowanych przez ten sąd, istnieje możliwość zaskarżenia tego zawieszenia do Sądu Apelacyjnego i uzyskania pozytywnego wyroku obligującego Sąd Okręgowy do wznowienia postępowania (kilka takich wyroków już zapadło). Musi więc zaistnieć sytuacja, że Sąd Okręgowy może rozstrzygnąć odwołanie bez oczekiwania na wyrok TK. Ewidentnie przyśpieszy to uzyskanie zadośćuczynienia doznanej krzywdy.Warunek jest jednak następujący: trzeba dysponować dowodami świadczącymi o faktycznym pełnieniu służby na stanowiskach służbowych nie objętych katalogiem zawartym w ustawie represyjnej. Mogą nimi być: uwierzytelnione odpisy dokumentów kadrowych (rozkazy personalne, opinie służbowe, karta przebiegu służby, itp.) lub zeznania świadków. Najlepiej jednak skorzystać w tej sytuacji z pomocy doświadczonego i obeznanego z tym tematem adwokata. W załączeniu odpis wyroku SA do przestudiowania: Postanowienie SA w Warszawie w przedmiocie uchylenia postanowienia o zawieszeniu postępowania.
  2. Z uzyskanych od Kolegów informacji wynika, że ZER wydaje nowe decyzje o ponownym ustaleniu wysokości emerytury z uwagi na nowe informacje przekazane przez IPN dot. okresu służby. Od takiej decyzji „o ponownym ustaleniu wysokości emerytury” (niezależnie od tego, czy kwota jest mniejsza, czy nawet taka sama) należy się koniecznie odwołać w terminie jednego miesiąca od daty jej otrzymania. Nowa decyzja powoduje bowiem wygaśnięcie uprzednio wydanej, co do której złożyliśmy odwołanie. Uwaga: ta sytuacja nie dotyczy oczywiście decyzji waloryzującej świadczenie. Treść odwołania będzie analogiczna, jak za pierwszym razem (trzeba tylko nr decyzji zmienić na nowy).Sytuacja może być również inna. Jeden z naszych Kolegów (były szyfrant w GPK) ze zdumieniem ostatnio skonstatował, że na jego konto bankowe wpłynęła emerytura w kwocie równej z tą, którą otrzymywał przed otrzymaniem decyzji o obcięciu emerytury (decyzję otrzymał w 2010 r., nie została ona potwierdzona na mocy ustawy z grudnia 2016 r.). Szczegółów nie zna, bo niestety do tej pory z różnych przyczyn decyzji nie odebrał. W tej sytuacji nie ma sensu się odwoływać, chyba że z roszczeniem o zwrot nienależnie potrąconej części uposażenia wraz z odsetkami.

    Opracował:

Członek Prezydium ZG ZEiRSG

Adam MIKSIEWICZ