PREZYDIUM ZG ZEiRSG OBRADUJE.

                                         PREZYDIUM ZARZĄDU GŁÓWNEGO                                                    ZWIĄZKU EMERYTÓW I RENCISTÓW STRAŻY GRANICZNEJ

W dniu 5 sierpnia 2018 r. w gościnnej siedzibie Rady Miejskiej SLD w Szczecinie, odbyło się posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego Związku, w którym uczestniczyło 5. z 7. członków Prezydium i przedstawiciel Głównej Komisji Rewizyjnej. Obrady, którym przewodniczył Prezes Związku kol. Marek Meszyński, poświęcone były między innymi:

  1. Ocenie stanu spraw finansowych: realizacja budżetu Związku i Zarządu Głównego za I półrocze 2018 r., stan płatności składek członkowskich, fundusz celowy „UR” na pomoc represjonowanym. 
  2. Ocenie realizacji planu pracy Związku za I półrocze 2018 r.: działania na rzecz Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej zmiany ustawy represyjnej, przygotowania i udział w III Kongresie Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP, obchody Święta Straży Granicznej i rocznicy powołania Wojsk Ochrony Pogranicza, skuteczność działań w sferze socjalnej i pomocy represjonowanym.
  3. Analizie i podjęciu uchwał w sprawie: włączenia się w akcję poparcia dla Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej „Emerytura bez podatku”, określenia „polityki prywatności” przetwarzania danych osobowych w Związku.
  4. Określeniu głównych kierunków działania Związku w II półroczu 2018 r.: uczczenie 20. lecia działalności Związku i Dnia Weterana, udział członków Związku w wyborach do samorządów terytorialnych, wsparcie działań Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej „Emerytura bez podatku”, aktywizacja działań socjalnych i pomocy członkom Związku i ich rodzinom, wdrożenie w Związku przepisów ustawy o ochronie danych osobowych.

                         PREZES ZWIĄZKU 

                           EMERYTÓW I RENCISTÓW STRAŻY GRANICZNEJ