Program Związku

 1. Program Związku 2017-2021
 2. Plan działania Związku w kadencji 2017 – 2021.
 3.  Plan pracy na rok 2020 r. (pdf)

  IV ZWYCZAJNY ZJAZD KRAJOWY SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZY
ZWIĄZKU EMERYTÓW I RENCISTÓW STRAŻY GRANICZNEJ
Lubań, dnia 6 maja 2017 r.

 

PROGRAM I GŁÓWNE KIERUNKI DZIAŁANIA
Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej
w kadencji 2017 – 2021 r.

jednogłośnie przyjęty uchwałą nr 13 Zjazdu Krajowego Związku

Na podstawie oceny dotychczasowej działalności i mając na względzie dalszy rozwój organizacyjny Związku, Zjazd postanawia:

 1. Kontynuować prace zmierzające do poszerzenia zasięgu działania Związku poprzez aktywne pozyskiwanie nowych członków i tworzenie nowych Regionów.

 2. Doskonalić działania organizacyjne celem prawidłowego wykorzystania potencjału intelektualnego członków oraz posiadanych środków finansowych.

 3. Realizować postanowienia statutowe oraz przyjęte programy działania, przy zachowaniu zasad solidarności i więzów koleżeńskich członków Związku.

 4. Podejmować dalsze działania mające na celu rozpoznawanie sytuacji socjalno – bytowej i udzielanie na tej podstawie pomocy materialnej pozostającym w trudnych warunkach emerytom i rencistom WOP i SG oraz ich rodzinom.

 5. Prowadzić w dalszym ciągu działania lobbingowe w zakresie tworzenie aktów prawnych mających wpływ na sytuację materialną i bytową emerytów i rencistów WOP i SG.

 6. Prowadzić akcję informacyjno-edukacyjną dla byłych żołnierzy WOP i funkcjonariuszy SG w sferze socjalno-prawnej.

 7. Główny wysiłek organizacyjny skupić na przeciwdziałaniu skutkom emerytalnej ustawy represyjnej poprzez:

 • organizowanie w miarę możliwości protestów, pikników i innych form zgromadzeń członków związku, emerytów i rencistów niezorganizowanych oraz ich rodzin w celu osiągnięcia społecznej akceptacji dla przeciwdziałania skutkom tej ustawy,

 • udzielanie jak największej pomocy dotkniętym ustawą represyjną w przygotowaniu odwołań od decyzji ZER MSW i w postępowaniach sądowych; organizowanie i podejmowanie działań w ramach lokalnych komitetów protestacyjnych,

 • zapewnienie w miarę możliwości dyżurów w Regionach mających na celu udzielanie pomocy w sporządzaniu dokumentów,

 • dążenie do bardziej efektywnego wykorzystania funduszu socjalnego poprzez uściślenie współpracy w tym zakresie z komendantami oddziałów i ośrodków SG w ramach komisji socjalnych.

 1. Konsultować w ramach działalności wewnątrz związkowej wszelkie projekty i plany działania w celu wypracowywania optymalnej decyzji.

 2. Zapewnić właściwy obieg informacji w relacji Zarząd Główny-Zarządy Regionów.

IV ZJAZD KRAJOWY

Związku Emerytów i Rencistów

Straży Granicznej

 


PLAN DZIAŁANIA

Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej w kadencji 2017 – 2021

zatwierdzony uchwałą nr 9/2017

Zarządu Głównego Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej

z dnia 03 lipca 2017 r.

I. Główne kierunki i zasady działania Związku.

 

 1. Aktywizacja działań w zakresie rozwoju Związku, poprzez pozyskiwanie nowych członków oraz rozbudowę struktur regionalnych.
 2. Doskonalenie działalności wewnątrz organizacyjnej, programowej i statutowej na wszystkich szczeblach i strukturach Związku.
 3. Podejmowanie inicjatyw zmierzających do wycofania z dalszego procedowania w parlamencie projektu ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych i ich rodzin.
 4. Podejmowanie inicjatyw w celu złagodzenia restrykcyjnej ustawy z 16.12.2016r.
 5. Racjonalne wykorzystywanie sił i środków Związku.
 6. Aktywne rozpoznawanie sytuacji socjalnej członków Związku i ich rodzin oraz udzielanie wsparcia potrzebującym.
 7. Bieżące współdziałanie z Komendą Główną i jednostkami terenowymi Straży Granicznej w zakresie rozwiązywania problemów socjalnych emerytów i rencistów formacji granicznych i ich rodzin.
 8. Współdziałanie z krajowymi organizacjami emerytów i rencistów służb mundurowych na wszystkich szczeblach organizacyjnych.
 9. Uaktywnienie współpracy ze związkiem zawodowym funkcjonariuszy Straży Granicznej na szczeblu centralnym i regionalnym.
 10. Nawiązanie kontaktów i współpracy zagranicznej z organizacjami emerytów i rencistów formacji granicznych sąsiednich państw UE.
 11. Prowadzenie aktywnej działalności lobbingowej w sferze materialnej i bytowej emerytów i rencistów formacji granicznych.
 12. Podjęcie działań z zakresu OPP.

II.  Formy realizacji głównych kierunków działania Związku.

     1. Rozwój Związku:

     1) propagowanie działalności Związku w środowisku funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej    poprzez  wykorzystanie środków masowego przekazu oraz strony internetowej Związku

     2) aktywne działanie członków Związku w środowisku niezrzeszonych emerytów i rencistów formacji granicznych;

     3) udzielanie pomocy i wsparcia chętnym do zasilenia szeregów Związku;

     4) udzielanie pomocy w organizowaniu regionów na obszarach nieobjętych działalnością Związku.

     2. Działalność wewnątrz organizacyjna:

      1) aktualizacja zmian organizacyjnych i statutowych w KRS;

      2) bieżąca analiza efektów podejmowanych przedsięwzięć i doskonalenie form działalności związkowej;

      3) systematyczna analiza dokumentów organizacyjnych i aktualizacja usprawniająca działalność związkową;

      4) wspieranie regionów w prowadzeniu i rozwijaniu działalności statutowej oraz nadzór nad prawidłową realizacją zadań;

      5) organizowanie przedsięwzięć integrujących środowisko emerytów i rencistów formacji granicznych;

      6) racjonalne gospodarowanie funduszem Zarządu Głównego i w Regionach, ścisłe przestrzeganie  obowiązujących zasad gospodarki i ewidencji finansowej;

      7) aktywne prowadzenie działalności informacyjnej o dokonaniach Związku, Regionów i członków Związku oraz popularyzowanie Internetu jako skutecznego narzędzia pracy organizacyjnej;

      8) powołanie komitetu ds. ufundowania sztandaru dla Związku,

      9) wprowadzenie odznak związkowych dla zasłużonych członków Związku oraz osób wspierających działalność związkową.

      3. Problematyka socjalna:

      1) udzielanie wszelkiej możliwej pomocy emerytom i rencistom oraz członkom ich rodzin dotkniętych ustawą represyjną:

 • bieżąca aktualizacja wzorów odwołań od decyzji na podstawie treści otrzymywanych decyzji,
 • utworzenie na szczeblu Regionów 3-5 osobowych zespołów z koordynatorami na czele (pomoc w pisaniu odwołań, działalność informacyjno-uświadamiająca, organizowanie procesu zbierania podpisów pod projektem ustawy antyrepresyjnej),
 • czynne uczestnictwo w legalnych manifestacjach, marszach protestacyjnych,

   2)   uaktywnienie działających na szczeblu ZG i w Regionach pełnomocników ds. społecznych;

   3) podjęcie działań zmierzających do zyskania informacji o emerytach i rencistach formacji granicznych zamieszkałych na obszarze działania Regionów Związku, a w szczególności ich sytuacji socjalnej;

   4) pomoc potrzebującym członkom Związku, niezrzeszonym emerytom i rencistom formacji granicznych oraz członkom ich rodzin w uzyskaniu świadczeń z funduszu socjalnego;

   5) podjęcie i realizacja przedsięwzięć z zakresu działalności pożytku publicznego.

    4. Współpraca zewnętrzna:

   1) aktywne uczestnictwo w działaniach Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych:

 • uczestnictwo w posiedzeniach plenarnych,
 • udział w pracach zespołów roboczych,
 • współdziałanie w pracach legislacyjnych dotyczących spraw socjalno – bytowych emerytów i rencistów służb mundurowych, w tym lobbingowych,
 • opłacanie składki na rzecz Federacji,

   2) współdziałanie ze stowarzyszeniami i związkami emerytów i rencistów służb mundurowych,

 • zawarcie porozumień o współpracy,
 • organizowanie wspólnych przedsięwzięć integrujących środowisko;

   3) pogłębianie współpracy z Komendą Główną i jednostkami terenowymi Straży Granicznej:

 • wzajemny udział w uroczystościach świąt resortowych i związkowych,
 • organizowanie wspólnych odwiedzin obłożnie chorych i niepełnosprawnych weteranów służby i pracy w formacjach granicznych,

   4) kontynuacja i pogłębienie współpracy z Niezależnym Samorządnym Związkiem Zawodowym Funkcjonariuszy SG i jego strukturami regionalnymi oraz podejmowanie wspólnych działań w sferze socjalno – bytowej, w tym lobbingowej;

   5) podjęcie inicjatywy w zakresie nawiązania kontaktów i współpracy z organizacjami emerytów i rencistów formacji granicznych sąsiednich państw UE;

   6) współpraca z lokalnymi władzami samorządowymi na szczeblu powiatu,

   7) uczestnictwo delegacji Związku w obchodach świąt państwowych oraz uroczystościach patriotycznych i rocznicowych organizowanych przez samorządy terytorialne.

 

 


PLAN  PRACY

Zarządu Głównego

Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej na 2020 r.

(Zał. do uchwały ZG nr 12/2019)

               Kierunki działania:

 1. Współpraca z podmiotami wchodzącymi w skład Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP;
 2. Udział kol. Marka Mekszyńskiego i Adama Miksiewicza w obradach Zarządu FSSM RP. Główne treści uchwał po analizie w prezydium ZG ZEiRSG przekazywać do realizacji w Zarządach Regionów oraz do wiadomości członków Związku;
 3. Zintensyfikowanie działań w kierunku wyłączenia z systemu prawnego ustawy z dnia 18 lutego 1994r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy policji (…) w zakresie zmienionym ustawą z dnia 16 grudnia 2016r. Przenosić na grunt Związku opracowania i analizy komisji: organizacyjnej, prawnej i medialnej FSSM RP;
 4. Uaktualnienie porozumień zawartych ze stowarzyszeniami służb mundurowych FSSM RP a w szczególności z ZŻWP, SEiRP, Klubem GiA SG, SBŻiF Służb Granicznych oraz NSZZ FSG i przeniesienie treści porozumień do realizacji na poziom Zarządów Regionów ZEiRSG;
 5. Opracowanie i wdrożenie form i metod skutecznego dotarcia przekazem medialnym do członków Związku oraz współobywateli w Regionach działania w celu   wyjaśnienia sprzecznych z konstytucją RP działań rządzących;
 6. Włączenie się w działania stowarzyszeń organów pozarządowych, których celem jest budowanie społeczeństwa obywatelskiego;
 7. Aktywizacja członków Związku w wyborach prezydenckich
 8. Realizowanie postanowień statutu oraz programu działania w kadencji 2017-2021;
 9. Integrowanie środowiska ZEiRSG poprzez pozyskiwanie nowych członków, byłych funkcjonariuszy SG i żołnierzy WOP jak i pracowników cywilnych SG;
 10. Reprezentowanie interesów członków Związku wobec organów władzy i administracji;
 11. Pozyskiwanie sympatyków Związku wspierających działania ZEiRSG;
 12.  Propagowanie Związku na zewnątrz;

            Główne formy działania:

Główny wysiłek organizacyjny skupić na przeciwdziałanie skutkom ustawy represyjnej poprzez:

 • udział Zarządów Regionów w dążeniu do bardziej efektywnego wykorzystania funduszu socjalnego poprzez uściślenie współpracy w tym zakresie z Komendantami Oddziałów SG w ramach komisji socjalnych (powołanie pełnomocników ds. socjalnych);wypracowanie wspólnych działań z terenowymi organizacjami związkowymi NSZZF SG w Regionach Związku;
 • udzielanie dalszej pomocy członkom Związku dotkniętym ustawą represyjną w przygotowaniu dokumentów prawnych (odwołań, pism procesowych). Wymiana informacji pomiędzy Zarządami Regionów w tych kwestiach (wyroki sądów i ich uzasadnienie),
 • zawiązywanie porozumień stowarzyszeń emerytów i rencistów służb mundurowych w Regionie Związku, współuczestnictwo w lokalnych komitetach protestacyjnych (organizacja w miarę możliwości protestów, demonstracji w tym blokad przejść granicznych);
 • wypracowanie wspólnych działań z TOZ NSZZFSG w regionach działania;
 • organizowanie wspólnych imprez integracyjnych o charakterze rekreacyjnym, kulturalnym oraz turystycznym w ramach porozumień ze Stowarzyszeniami jak również TOZ NSZZFSG;
 • wzmóc pracę Zarządów Regionów poprzez docieranie z ważnymi treściami wydarzeń w kraju, w szczególności dot. emerytów i rencistów SG. Stworzenie bazy telefonicznej oraz mailowej do wykorzystania w akcjach szybkiego powiadamiania;
 • wypracowanie metod działania Związku w elektronicznych mediach społecznościowych, dbanie o ich profesjonalizm i przenoszenie ich na stronę internetową Związku;
 • podniesienie na wyższy poziom działań organizacyjnych Zarządów Regionów zgodnych ze Statutem Związku;
 1. Dodatkowe inicjatywy zgłaszane przez członków Zarządu, Prezesów Regionów po analizie w Prezydium ZG przedstawiać na bieżąco jako elementy „dobrych praktyk” w działalności Związku.
Lp. Przedsięwzięcie Termin Odpowiedzialny Uwagi o wykonaniu
1. Powołanie zespołu wsparcia prawnego Styczeń Prezydium ZG
2. Powołanie zespołu do organizacji V Zjazdu Krajowego ZEiRSG Styczeń Prezydium ZG
3. Zebranie informacji dotyczących miejsc i tablic upamiętniających żołnierzy WOP Styczeń Zarząd Główny

Prezesi Regionów

4. Spotkania z byłymi emerytami i rencistami i żołnierzami WOP i funkcjonariuszami SG granicy wschodniej: Przemyśl, Chełm Lublin, Terespol, Białystok, Kętrzyn Druga połowa lutego Prezydium ZG
5. Posiedzenie ZG ZEiRSG

– sprawy finansowe

– zatwierdzenie budżetu na 2020r.

– miejsce Związku wyborach prezydenckich

– organizacja manifestacji przy współpracy z SE i R Policji , ZŻWP, ZBF SOP

28 luty-01 marca

 

 

 

 

Prezydium ZG
6. Posiedzenia Prezydium ZG ZEiRSG Według potrzeb Zarząd Główny

 

7. Obchody:

– święto Straży Granicznej

-75 rocznica powołanie WOP

Maj – czerwiec Zarząd Główny

Zarządy Regionów

8. Podpisanie porozumień o współpracy :

– Klub Generałów i Admirałów Straży Granicznej

– Stowarzyszenie byłych żołnierzy i funkcjonariuszy służb granicznych „Granica”

Maj Zarząd Główny

 

9. Analiza efektów współpracy z WDB, brokerami ubezpieczeniowymi Maj Zarząd Główny

 

10. Udział drużyn Regionów i ZG w rajdzie Górskim „Szlakiem obrońców granic” 14-22 czerwca Zarząd Główny

 

11. Udział w obchodach świąt państwowych, rocznicach  czynu zbrojnego walk niepodległościowych narodu polskiego Według planu rocznego Regionów Zarząd Główny

Zarządy Regionów

 

12. Prowadzenie strony internetowej Związku i strony na FB Cały rok Zarząd Główny

kol. J. Jankowski,

kol. M. Kolanko

13. Praca członków Zarządu FSSM RP

Kol. M .Meszyński

Kol. A. Miksiewicz

Według terminów FSSM RP
14. Zgromadzenie-manifestacja

Cieszyn przy współpracy z ZŻWP. Kołami WOP

W zależności od terminów wyborów Zarząd Główny

Region Cieszyn

15. III Konferencja Kołobrzeskiego Porozumienia Emerytów  i Rencistów Służb Mundurowych Wrzesień Prezydium ZG,

Kol. Z. Hadaś,

Region Kołobrzeg

16. Obchody Dnia Weterana Służby Granicznej Wrzesień Prezesi Regionów
17. Współdziałanie z:

– NSZZ FSG

-ZŻWP

– SE i R Policji

– ZBF SOP

Na bieżąco Zarząd Główny

 

18. Współpraca z:

– KG SG

– KO SG

Na bieżąco Zarząd Główny

 

19. Współpraca z regionalnymi stowarzyszeniami i związkami emerytów i rencistów służb mundurowych. Skonkretyzowanie działań w celu podpisania porozumień emerytów i rencistów służb mundurowych. Na bieżąco Zarząd Główny

Prezesi Regionów

20. Współpraca z lokalnymi organizacjami pozarządowymi (KOD, Obywatele RP). Delegować do tej współpracy wybranych przedstawicieli w celu uzyskania wsparcia społecznego Cały rok Zarządy Regionów
21. Udział kol. A. Miksiewicza w Ogólnopolskim Parlamencie Seniorów Według planu Zarząd Główny

 

22. Ustalenie opłaty wpisowej i składki członkowskiej na 2021r. Do 30 listopada Zarząd Główny
23. Opracowanie planu pracy na 2021r. Do 31 grudnia Zarząd Główny

 

24. Przyjmowanie propozycji zmian w Statucie Związku Cały rok Zarząd Główny

Zarządy Regionów

25. Rejestracja zmian danych organów Związku w KRS Cały rok Prezes ZEiRSG
26. Realizacja wszelkich dodatkowych zadań wynikających z życia Związku, dodatkowo uzupełnić na posiedzeniach Zarządu Związku. Cały rok Zarząd Główny

Zarządy Regionów

 

 

SEKRETARZ GENERALNY                                                                                    PREZES

ZWIĄZKU EMERYTÓW I RENCISTÓW                                  ZWIĄZKU EMERYTÓW I RENCISTÓW

            STRAŻY GRANICZNEJ                                                                        STRAŻY GRANICZNEJ

          Mirosław SZYMKIEWICZ                                                                            Marek MESZYŃSKI