Program Związku

 1. Program Związku 2017-2021
 2. Plan działania Związku w kadencji 2017 – 2021.
 3. Plan pracy ZG i Prezydium ZG na 2017 r.

  IV ZWYCZAJNY ZJAZD KRAJOWY SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZY
ZWIĄZKU EMERYTÓW I RENCISTÓW STRAŻY GRANICZNEJ
Lubań, dnia 6 maja 2017 r.

 

PROGRAM I GŁÓWNE KIERUNKI DZIAŁANIA
Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej
w kadencji 2017 – 2021 r.

jednogłośnie przyjęty uchwałą nr 13 Zjazdu Krajowego Związku

Na podstawie oceny dotychczasowej działalności i mając na względzie dalszy rozwój organizacyjny Związku, Zjazd postanawia:

 1. Kontynuować prace zmierzające do poszerzenia zasięgu działania Związku poprzez aktywne pozyskiwanie nowych członków i tworzenie nowych Regionów.

 2. Doskonalić działania organizacyjne celem prawidłowego wykorzystania potencjału intelektualnego członków oraz posiadanych środków finansowych.

 3. Realizować postanowienia statutowe oraz przyjęte programy działania, przy zachowaniu zasad solidarności i więzów koleżeńskich członków Związku.

 4. Podejmować dalsze działania mające na celu rozpoznawanie sytuacji socjalno – bytowej i udzielanie na tej podstawie pomocy materialnej pozostającym w trudnych warunkach emerytom i rencistom WOP i SG oraz ich rodzinom.

 5. Prowadzić w dalszym ciągu działania lobbingowe w zakresie tworzenie aktów prawnych mających wpływ na sytuację materialną i bytową emerytów i rencistów WOP i SG.

 6. Prowadzić akcję informacyjno-edukacyjną dla byłych żołnierzy WOP i funkcjonariuszy SG w sferze socjalno-prawnej.

 7. Główny wysiłek organizacyjny skupić na przeciwdziałaniu skutkom emerytalnej ustawy represyjnej poprzez:

 • organizowanie w miarę możliwości protestów, pikników i innych form zgromadzeń członków związku, emerytów i rencistów niezorganizowanych oraz ich rodzin w celu osiągnięcia społecznej akceptacji dla przeciwdziałania skutkom tej ustawy,

 • udzielanie jak największej pomocy dotkniętym ustawą represyjną w przygotowaniu odwołań od decyzji ZER MSW i w postępowaniach sądowych; organizowanie i podejmowanie działań w ramach lokalnych komitetów protestacyjnych,

 • zapewnienie w miarę możliwości dyżurów w Regionach mających na celu udzielanie pomocy w sporządzaniu dokumentów,

 • dążenie do bardziej efektywnego wykorzystania funduszu socjalnego poprzez uściślenie współpracy w tym zakresie z komendantami oddziałów i ośrodków SG w ramach komisji socjalnych.

 1. Konsultować w ramach działalności wewnątrz związkowej wszelkie projekty i plany działania w celu wypracowywania optymalnej decyzji.

 2. Zapewnić właściwy obieg informacji w relacji Zarząd Główny-Zarządy Regionów.

IV ZJAZD KRAJOWY

Związku Emerytów i Rencistów

Straży Granicznej

 


PLAN DZIAŁANIA

Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej w kadencji 2017 – 2021

zatwierdzony uchwałą nr 9/2017

Zarządu Głównego Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej

z dnia 03 lipca 2017 r.

I. Główne kierunki i zasady działania Związku.

 

 1. Aktywizacja działań w zakresie rozwoju Związku, poprzez pozyskiwanie nowych członków oraz rozbudowę struktur regionalnych.
 2. Doskonalenie działalności wewnątrz organizacyjnej, programowej i statutowej na wszystkich szczeblach i strukturach Związku.
 3. Podejmowanie inicjatyw zmierzających do wycofania z dalszego procedowania w parlamencie projektu ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych i ich rodzin.
 4. Podejmowanie inicjatyw w celu złagodzenia restrykcyjnej ustawy z 16.12.2016r.
 5. Racjonalne wykorzystywanie sił i środków Związku.
 6. Aktywne rozpoznawanie sytuacji socjalnej członków Związku i ich rodzin oraz udzielanie wsparcia potrzebującym.
 7. Bieżące współdziałanie z Komendą Główną i jednostkami terenowymi Straży Granicznej w zakresie rozwiązywania problemów socjalnych emerytów i rencistów formacji granicznych i ich rodzin.
 8. Współdziałanie z krajowymi organizacjami emerytów i rencistów służb mundurowych na wszystkich szczeblach organizacyjnych.
 9. Uaktywnienie współpracy ze związkiem zawodowym funkcjonariuszy Straży Granicznej na szczeblu centralnym i regionalnym.
 10. Nawiązanie kontaktów i współpracy zagranicznej z organizacjami emerytów i rencistów formacji granicznych sąsiednich państw UE.
 11. Prowadzenie aktywnej działalności lobbingowej w sferze materialnej i bytowej emerytów i rencistów formacji granicznych.
 12. Podjęcie działań z zakresu OPP.

II.  Formy realizacji głównych kierunków działania Związku.

     1. Rozwój Związku:

     1) propagowanie działalności Związku w środowisku funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej    poprzez  wykorzystanie środków masowego przekazu oraz strony internetowej Związku

     2) aktywne działanie członków Związku w środowisku niezrzeszonych emerytów i rencistów formacji granicznych;

     3) udzielanie pomocy i wsparcia chętnym do zasilenia szeregów Związku;

     4) udzielanie pomocy w organizowaniu regionów na obszarach nieobjętych działalnością Związku.

     2. Działalność wewnątrz organizacyjna:

      1) aktualizacja zmian organizacyjnych i statutowych w KRS;

      2) bieżąca analiza efektów podejmowanych przedsięwzięć i doskonalenie form działalności związkowej;

      3) systematyczna analiza dokumentów organizacyjnych i aktualizacja usprawniająca działalność związkową;

      4) wspieranie regionów w prowadzeniu i rozwijaniu działalności statutowej oraz nadzór nad prawidłową realizacją zadań;

      5) organizowanie przedsięwzięć integrujących środowisko emerytów i rencistów formacji granicznych;

      6) racjonalne gospodarowanie funduszem Zarządu Głównego i w Regionach, ścisłe przestrzeganie  obowiązujących zasad gospodarki i ewidencji finansowej;

      7) aktywne prowadzenie działalności informacyjnej o dokonaniach Związku, Regionów i członków Związku oraz popularyzowanie Internetu jako skutecznego narzędzia pracy organizacyjnej;

      8) powołanie komitetu ds. ufundowania sztandaru dla Związku,

      9) wprowadzenie odznak związkowych dla zasłużonych członków Związku oraz osób wspierających działalność związkową.

      3. Problematyka socjalna:

      1) udzielanie wszelkiej możliwej pomocy emerytom i rencistom oraz członkom ich rodzin dotkniętych ustawą represyjną:

 • bieżąca aktualizacja wzorów odwołań od decyzji na podstawie treści otrzymywanych decyzji,
 • utworzenie na szczeblu Regionów 3-5 osobowych zespołów z koordynatorami na czele (pomoc w pisaniu odwołań, działalność informacyjno-uświadamiająca, organizowanie procesu zbierania podpisów pod projektem ustawy antyrepresyjnej),
 • czynne uczestnictwo w legalnych manifestacjach, marszach protestacyjnych,

   2)   uaktywnienie działających na szczeblu ZG i w Regionach pełnomocników ds. społecznych;

   3) podjęcie działań zmierzających do zyskania informacji o emerytach i rencistach formacji granicznych zamieszkałych na obszarze działania Regionów Związku, a w szczególności ich sytuacji socjalnej;

   4) pomoc potrzebującym członkom Związku, niezrzeszonym emerytom i rencistom formacji granicznych oraz członkom ich rodzin w uzyskaniu świadczeń z funduszu socjalnego;

   5) podjęcie i realizacja przedsięwzięć z zakresu działalności pożytku publicznego.

    4. Współpraca zewnętrzna:

   1) aktywne uczestnictwo w działaniach Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych:

 • uczestnictwo w posiedzeniach plenarnych,
 • udział w pracach zespołów roboczych,
 • współdziałanie w pracach legislacyjnych dotyczących spraw socjalno – bytowych emerytów i rencistów służb mundurowych, w tym lobbingowych,
 • opłacanie składki na rzecz Federacji,

   2) współdziałanie ze stowarzyszeniami i związkami emerytów i rencistów służb mundurowych,

 • zawarcie porozumień o współpracy,
 • organizowanie wspólnych przedsięwzięć integrujących środowisko;

   3) pogłębianie współpracy z Komendą Główną i jednostkami terenowymi Straży Granicznej:

 • wzajemny udział w uroczystościach świąt resortowych i związkowych,
 • organizowanie wspólnych odwiedzin obłożnie chorych i niepełnosprawnych weteranów służby i pracy w formacjach granicznych,

   4) kontynuacja i pogłębienie współpracy z Niezależnym Samorządnym Związkiem Zawodowym Funkcjonariuszy SG i jego strukturami regionalnymi oraz podejmowanie wspólnych działań w sferze socjalno – bytowej, w tym lobbingowej;

   5) podjęcie inicjatywy w zakresie nawiązania kontaktów i współpracy z organizacjami emerytów i rencistów formacji granicznych sąsiednich państw UE;

   6) współpraca z lokalnymi władzami samorządowymi na szczeblu powiatu,

   7) uczestnictwo delegacji Związku w obchodach świąt państwowych oraz uroczystościach patriotycznych i rocznicowych organizowanych przez samorządy terytorialne.

 


 

ROCZNY PLAN PRACY

Zarządu Głównego i Prezydium

Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej

na 2017 r.

zatwierdzony uchwałą nr 6/2016 Zarządu Głównego

Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej

z dnia 26 listopada 2016 r.

Lp.

Przedsięwzięcie

Termin

Odpowiedzialny

Uwagi o wykonaniu

1.

Posiedzenie Zarządu Głównego.

III (Słubice),  według potrzeb

Prezydium ZG

 5 V Lubań, 6 V Lubań

2.

Posiedzenie Prezydium ZG.

według potrzeb

Prezes Związku

3.

Uchwalenie budżetu na 2017 r.

I kw.

Wiceprezes FS   Główny Skarbnik

 11 IV – Uch. 3

4.

Sporządzenie zeznania podatkowego      i sprawozdania finansowego Związku.

do 31 III

Prezes Związku     Główny Skarbnik

 25 III

5.

Zatwierdzenie sprawozdania  finansowego Związku.

do 30 VI

Zarząd Główny

 5 V Lubań

6.

Pomoc w rozbudowie struktur organizacyjnych – Regiony: Świnoujście, Kętrzyn, Gdańsk, Szczecin, Chojna.

bieżąco

Członkowie Zarządu Głównego

Uch. PZG: 1, 2, 3, 4, 5

7.

IV Zwyczajny Sprawozdawczo – Wyborczy Zjazd Krajowy Związku.

V (Lubań)

Zarząd Główny

 6 V Lubań (39/45 delegatów)

8.

Badanie potrzeb i wspieranie emerytów   i rencistów w korzystaniu z funduszu socjalnego.

bieżąco

Pełnomocnicy ds. społecznych

17 I – oferta PZU (opieka medyczna),

6 V – oferta EKU (ubezpieczenie grupowe)

9.

Obchody: Święta Straży Granicznej, rocznicy powołania WOP.

V, VI

Zarząd Główny      Zarząd Regionu

10.

Dzień Weterana Służby Granicznej i Święta Związku.

IX

Zarząd Główny Zarząd Regionu

11.

Udział w obchodach świąt państwowych, rocznic czynu zbrojnego i walk niepodległościowych Narodu Polskiego.

według planów organizatorów

Zarząd Główny      Regiony

12.

Utworzenie Honorowej Księgi Zasłużonych dla  Związku:   -zgłoszenie kandydatur przez Regiony i PZG,                                   – podjęcie uchwał przez PZG i ZG,    – prezentacja księgi i wręczenie wyróżnień,

do 30 IV

do końca II

                            do końca III  podczas Zjazdu

Regiony

Prezydium ZG

Zarząd Główny

13.

Prowadzenie strony internetowej Związku.

bieżąco

Zespół Redakcyjny

14.

Uczestnictwo w działaniach FSSM RP.

bieżąco

Prezes Związku,   Wiceprezes FS

Poś. ZF: 19 I, 29 III,

Poś. ZP – 4 IV

15.

Współdziałanie z: NSZZFSG, SEiRP, ZEiRPRP,  ZŻWP, KGiASG.

bieżąco wg porozumień

Zarząd Główny,         Zarząd Regionu

16.

Współpraca z:  KGSG, KOSG, KOSzSG, KOW SG

bieżąco

Prezes Związku          Wiceprezes OP,    Zarząd Regionu

Org. IV ZKZ w OSS SG Lubań

17.

Współpraca z lokalnymi władzami samorządowymi.

bieżąco

Wiceprezes OP,         Zarząd Regionu

18.

Nawiązywanie i kontynuacja współpracy ze stowarzyszeniami emerytów formacji granicznych państw sąsiednich.

bieżąco

Regiony

19.

Udział w organizacji (ufundowanie pucharu): Rajdu „Szlakami Obrońców Granic”, Mistrzostw SG w Biegach Narciarskich.

według planów organizatorów

Prezes Związku,        Upoważnieni

                                                   3 – 5 III Jakuszyce

20.

Rejestracja zmian danych organów Związku lub Regionów w KRS.

według potrzeb

Prezes Związku    Sekretarz Generalny

 22 III/11IV

21.

Ustalenie opłaty wpisowej i składki członkowskiej na 2018 r.

do 30 XI

Zarząd Główny

22.

Opracowanie planu pracy ZG na 2018 r.

do 31 XII

Prezydium ZG

23.

Dodatkowo: działania w zakresie ustawy „represyjnej”: apele, wnioski, pisma, pikiety, poradniki-wzory pism, komunikaty,   bieżąco  Prezes Związku,              Zarząd Główny,               Regiony 9 I, 28 I, 6 II, 9 II, 13 III, 16 III, 7 IV,

24.

 Dodatkowo: spotkanie stowarzyszeń emerytów i rencistów WOP i SG  Prezes Związku, Wiceprezes FS  29 III Warszawa

25.