Przełomowy wyrok Sądu Okręgowego w Częstochowie!

„Niech prawo zawsze prawo znaczy, A sprawiedliwość – sprawiedliwość…” (Julian Tuwim).

WAŻNY KOMUNIKAT INFORMACYJNY

Informujemy, że w dniu 31 maja 2019 r., w Sądzie Okręgowym w Częstochowie – IV Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych zapadł (według naszej wiedzy) pierwszy korzystny, ale jeszcze nieprawomocny wyrok w sprawie przeciwko Dyrektorowi Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA o wysokość policyjnej renty inwalidzkiej. Powodem – odwołującym się w tej sprawie był jeden z naszych Kolegów – represjonowany ustawą z 16 grudnia 2016 r. W wyroku tym Sąd zmienił zaskarżoną decyzję Dyrektora ZER i zobowiązał go do przeliczenia policyjnej renty inwalidzkiej, poczynając od 1 października 2017 r., z pominięciem art. 22a ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji (…). Wyrok został opatrzony wyjątkowo wyczerpującym i wielowątkowym uzasadnieniem, które na plan pierwszy wysunęło, obok Konstytucji RP, prawo Unii Europejskiej jako normy do bezpośredniego stosowania przez sądy krajowe.

O wadze tego orzeczenia stanowi to, że zarzuty podniesione przez odwołującego się miały charakter konstytucyjny z jednoczesnym powołaniem się na prawo Unii Europejskiej. Istotnym w tej sprawie jest też fakt, że już na początkowym etapie rozprawy Sąd nie uwzględnił wniosku strony pozwanej – pełnomocnika Dyr. ZER i nie zawiesił postępowania ze względu na skierowanie przez Sąd Okręgowy w Warszawie pytania prawnego do Trybunału Konstytucyjnego.  

Od wyroku tego, zgodnie z oczekiwaniami, apelację złożył Dyrektor ZER. Znamy treść tej apelacji, a więc możemy stwierdzić, że nie ma tam żadnych przekonywujących argumentów polemizujących merytorycznie z rozstrzygnięciem sądowym i jego uzasadnieniem, poza eksponowaniem typowych formalizmów prawniczych.

Informujemy również, że w dniu 20 września 2019 r. przed Sądem Okręgowym w Częstochowie odbędzie się kolejna rozprawa w sprawie przeciwko Dyrektorowi ZER o wysokość świadczenia emerytalnego zmniejszonego na podstawie ustawy represyjnej z 16 grudnia 2016 r. Natomiast 20 sierpnia 2019 r., przed Sądem Okręgowym w Piotrkowie Trybunalskim odbędą pierwsze w tym Sądzie rozprawy przeciwko Dyrektorowi ZER. Będą je obserwować przedstawiciele Federacji, w tym Prezydent FSSM – Zdzisław Czarnecki. Oczywiście nie sposób przewidzieć ich wyników.  Poinformujemy o nich niezwłocznie.

Komisja Prawna FSSM RP

Do komunikatu dołączamy dodatkowo:

 1. Orzeczenie SO w Częstochowie.

2. Gazeta Prawna. Ustawa dezubekizacyjna  sprzeczna z prawem UE?

Rzecznik ZEiRSG

Jerzy JANKOWSKI