Przyśpieszenie działań przez OKIU, Federację i nasz Związek!

W II połowie lipca 2017r. rozpoczęły się spotkania w terenie przedstawicieli Obywatelskiego Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej (OKIU) powołanego z inicjatywy Federacji SSM RP w celu:

– przygotowania projektu ustawy zmieniającej ustawę represyjną z 16 grudnia 2016r. (obniża ona w radykalny sposób emerytury i renty policyjne znacznej części b. funkcjonariuszom i żołnierzom),

– zebrania co najmniej 100 tyś. podpisów poparcia i,

– przedstawienia w Sejmie do dalszego procedowania.

Spotkania z poszkodowanymi przez ustawę represyjną emerytami, rencistami i ich rodzinami, a także z ludźmi sympatyzującymi z naszym mundurowym środowiskiem, odbyły się już m.in. w Katowicach, Częstochowie, Olsztynie, Lublinie, a w najbliższych dniach zaplanowane są kolejne, w tym w Łomży, Białymstoku, Suwałkach, Nowym Sączu i innych miastach. Relacje ze spotkań są sukcesywnie zamieszczane na stronach  internetowych Federacji adres > fssm.pl/aktualnosci. 

W spotkaniach uczestniczą głównie: Pełnomocnik OKIU b. poseł na Sejm RP Andrzej ROZENEK z SLD, Zastępca Pełnomocnika OKIU emerytowany gen. Marek DUKACZEWSKI, Prezydent Federacji SSM RP Zdzisław CZARNECKI, a także przedstawiciele miejscowych organizacji i stowarzyszeń grupujących emerytów i rencistów mundurowych.

Tematyka spotkań obejmuje najczęściej:

– wyjaśnianie zasad funkcjonowania OKIU i procedury zbierania podpisów pod projektem ustawy zmieniającej ustawę represyjną z grudnia 2016r.,

– uzasadnianie konieczności podejmowania walki o nasze prawa na gruncie obowiązującego jeszcze w Polsce systemu prawnego i apelowanie o organizowanie się w ramach stowarzyszeń tworzących Federację przy udziale sprzyjających nam grup obywateli, organizacji pracowniczych i związkowych oraz osób niezrzeszonych, a także rodzin, przyjaciół i znajomych, którzy demonstrują w obronie demokracji i obowiązującej Konstytucji RP,

– wychodzenie do mediów, a także do innych autorytetów, z informacjami ukazującymi ogromną niesprawiedliwość społeczną przyjętych w ustawie represyjnej rozwiązań obniżających emerytury i renty mundurowe wypracowane nie tylko w PRL, ale w przeważającej części w wolnej Polsce (np. inicjatywa ze Śląska związana z wysyłaniem do małżonek ostatnich 4 b. Prezydentów RP listów i życiorysów przez wdowy i żony b. funkcjonariuszy z prośbą o spotkania i podjęcie działań w obronie represjonowanych emerytów mundurowych),

– podejmowanie współpracy ze strukturami SLD, który w sposób jednoznaczny wyraził poparcie dla naszej inicjatywy ustawodawczej i udziela bieżącej pomocy w organizacji spotkań, zbierania podpisów poparcia pod naszym projektem ustawy, itp.,

– procedury odwołań od decyzji ZER i pomoc osobom niezorientowanym w meandrach prawniczych i nieumiejącym korzystać z komputera i internetu, a także osobom otrzymującym renty rodzinne po zmarłych funkcjonariuszach,

– wskazywanie na rychłe objęcie podobnymi restrykcjami emerytów i rencistów wojskowych i ich rodzin, po uchwaleniu przez Sejm projektów ustaw zgłoszonych przez MON i dotyczących nie tylko obniżenia emerytur, ale też degradacji części żołnierzy, w tym także już nieżyjących; znamienny jest tu apel Prezydenta Federacji z 2 sierpnia 2017r. (opublikowany na stronach Federacji) o bardziej aktywne włączenie się środowisk emerytów i rencistów wojskowych w działania komitetów protestacyjnych, które powstają w całym kraju pod egidą FSSM RP,

– dokumentowanie faktów śmierci osób, które otrzymały decyzje ZER obniżające emerytury i renty (samobójstwa i zgony w trybie nagłym po zapoznaniu się z ich treścią) oraz niesienie pomocy ich rodzinom; w ostatnich dniach w Federacji SSM RP założono tzw. Białą Księgę – Księgę Pamięci poświęconą ofiarom śmiertelnym ustawy represyjnej – koordynatorem Księgi jest Kol. Grażyna Piotrowicz, do której należy zgłaszać wszystkie przypadki tragicznych zdarzeń związanych z ustawą represyjną (dane do kontaktu – na stronie internetowej Federacji).

Warto zaznaczyć, że w ostatnim okresie również działania naszego Związku uległy przyśpieszeniu. Asumpt do tego dały nowe Regiony powstałe w ostatnich miesiącach, a przede wszystkim posiedzenie Prezydium ZG (w składzie poszerzonym o prezesów Regionów), które odbyło się w Świnoujściu w dniach 8-9 lipca 2017r.  Do najważniejszych decyzji tego gremium należy zaliczyć:

  1. Wypracowanie kierunków działań ZG i Zarządów Regionów w zakresie przeciwdziałania skutkom represyjnej ustawy.
  2. Podjęcie prac nad utworzeniem przez Związek specjalnego konta bankowego, tzw. konta wsparcia, z zamiarem gromadzenia środków finansowych na cele pomocowe, zarówno w fazie odwołań i procesów sądowych, jak i w okresie późniejszym.
  3. Określenie zasad działania powołanych w Regionach spośród naszych członków koordynatorów współpracujących z komitetami protestacyjnymi w rejonach przygranicznych podczas organizowania protestów i zbierania podpisów poparcia pod projektem ustawy zmieniającej ustawę represyjną.
  4. Przyjęcie uchwały o utworzeniu Regionu Związku w Kołobrzegu.

Realizując zadania określone przez Prezydium ZG Zarządy Regionów przystąpiły do działań organizacyjnych w zakresie uaktualniania (lub zawierania na nowo) lokalnych porozumień ze strukturami innych związków mundurowych w terenie oraz przygotowania akcji zbierania podpisów pod wspomnianym wyżej projektem ustawy zmieniającej ustawę represyjną (m.in. zebrania takie odbyły się już w Koszalinie, Kołobrzegu, Tuplicach, Słubicach, Świnoujściu, Szczecinie, a w niedługim czasie odbędą się w kolejnych Regionach).

Warto odnotować, że przedstawiciele naszego Związku: Kol. Prezes Adam Miksiewicz i członek Regionu Koszalin a jednocześnie Dziekan Klubu Generałów i Admirałów SG Kol. Tadeusz Frydrych, biorą aktywny udział w pracach OKIU jako jego członkowie. W niedługim czasie postaramy się zamieścić na naszej stronie kolejne relacje z prac OKIU, Federacji i naszego Związku oraz przybliżyć naszemu środowisku działania Regionów ZEiRSG w terenie.

PS. Przypominam naszym czytelnikom, że na naszej stronie internetowej w dziale dot. „Obniżonych emerytur” w zakładce „Pytania i odpowiedzi” zamieszczamy na bieżąco treści kierowanych do Prezesa Związku zapytań i odpowiedzi na nie, szczególnie w kontekście sporządzania odwołań od decyzji ZER oraz procedury sądowej. Aby mieć w miarę możliwości pełną wiedzę na temat działań Federacji i naszego Związku, należy na bieżąco śledzić stronę Federacji i stronę naszą, gdyż zamieszczamy w niej – oprócz informacji ogólnie dostępnych – również takie, które wiążą się tylko ze specyfiką służby i pracy w b. WOP-ie i Straży Granicznej.

     Rzecznik ZEiRSG

Jerzy JANKOWSKI