Region w Cieszynie obraduje „Pod Czarnym Bocianem”

    W miłej atmosferze cieszyńskiej restauracji „Pod Czarnym Bocianem” członkowie Regionu w Cieszynie przeprowadzili Walne Zebranie Sprawozdawcze podsumowujące okres działalności od lutego 2022 do lutego 2023 roku.

    Gośćmi zebrania byli przyjaciele Regionu: dr Cezary Tomiczek – prezes Macierzy Ziemi Cieszyńskiej oraz Krzysztof Herok – radny Rady Miasta Cieszyna i prezes cieszyńskiego Koła MZC, którzy za wspieranie działalności Związku zostali uhonorowani pamiątkowymi ryngrafami.

    Chwilą ciszy uczczono 13. towarzyszy służby w ochronie granicy państwowej w Górnośląskiej Brygadzie WOP, Beskidzkim i Śląskim Oddziale SG oraz związkowych przyjaciół i kolegów, którzy w 2022 roku odeszli na wieczną służbę.

     Zebranie, głosami 19. uczestników, pozytywnie oceniło działalność organizacyjną Regionu i przyjęło sprawozdania Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej Regionu.

     Po przerwie w obradach, Zebranie rozliczyło 2022 r. i przyjęło budżet na 2023 r. oraz postawiło Zarządowi zadania na 2023 r.

     W sprawach organizacyjnych:

   Goście zaapelowali o rozważenie powołania na bazie Regionu koła Macierzy Ziemi Cieszyńskiej Obrońców Granic.

    Kol. Kosmaty przekazał prezesowi Związku 130. podpisów poparcia dla Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej „Renta wdowia” zebranych w Regionie.

     Kol. Matusewicz poinformował zebranych o działaniach podejmowanych przez Zarząd Główny Związku oraz Zarząd Federacji.

       Zebrani odśpiewali gromkie 100. lat jubilatowi kol. Józefowi Gilowi.

    Kolejna, krótka przerwa pozwoliła Zarządowi przeprowadzić posiedzenie, podczas którego rozpatrzono deklaracje i podjęto uchwałę o przyjęciu w poczet członków wspierających kol. Krzysztofa Heroka i kol. Cezarego Tomiczka. Tym samym, Region osiągnął liczebność 46. członków zwyczajnych i 4. wpierających.

      Na zakończenie uczestnicy Zebrania spożyli wspólny obiad.

Prezes Regionu

Mariusz Kosmaty