Rozporządzenia i Decyzje

1.
Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rozliczenia rocznego i miesięcznego wypłaconych kwot emerytur lub rent inwalidzkich oraz sposobu ich zmniejszania
 2.
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 listopada 2014r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestrów wchodzących w skład Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowej treści wpisów w tych rejestrach.
3.
Decyzja nr 140 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 7.10. 2020 r.
w sprawie określenia zakresu i warunków korzystania przez organizacje zrzeszające emerytów i rencistów Straży Granicznej z pomieszczeń służbowych będących w trwałym zarządzie jednostek
organizacyjnych Straży Granicznej