Rozporządzenia

1.
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 września 2004 r. w sprawie funduszu socjalnego emerytów i rencistów Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu i Państwowej Straży Pożarnej oraz ich rodzin – tekst jednolity wg obwieszczenia MSW z dnia 26.08.2015r.
2.
Decyzja nr 166 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 20 lipca 2010 r. w sprawie podziału środków funduszu socjalnego emerytów i rencistów Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu i Państwowej Straży Pożarnej oraz ich rodzin przekazanych Komendantowi Głównemu Straży Granicznej pomiędzy kierowników jednostek organizacyjnych Straży Granicznej uprawnionych do przyznawania świadczeń socjalnych
3.
Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rozliczenia rocznego i miesięcznego wypłaconych kwot emerytur lub rent inwalidzkich oraz sposobu ich zmniejszania
 4.
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 listopada 2014r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestrów wchodzących w skład Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowej treści wpisów w tych rejestrach.