Komunikaty Komisji Prawnej

Wniosek o podjęcie postępowania zawieszonego przez Sąd Okręgowy.

Poniżej link do zaktualizowanego wzoru wniosku o podjęcie zawieszonego przez SO postępowania w oczekiwaniu na rozstrzygnięcie TK w sprawie zapytania prawnego skierowanego w styczniu 2018 r. przez SO w Warszawie. Wzór zawiera odniesienia do wyroku ETPCz (w sprawie G. przeciwko P. z 10.07.1984 r. skarga nr 8990/80), w którym termin 3 lat od złożenia odwołania uznaje za naruszenie art. 6 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności; do uchwały  w składzie 7 sędziów Sądu Najwyższego –  Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych – z dnia 6 września 2020 podjętej po rozpoznaniu zagadnienia prawnego w sprawie o sygn. III UZP 1/20, a także wskazuje na postanowienia innych sądów, podejmujących zawieszone wcześniej postępowania.   Wniosek o podjęcie post. zawieszonego.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Odwołanie od decyzji ZER MSWiA obniżającej emeryturę – nowy wzór. 

W związku ze wzmożoną aktywnością ZER MSWiA w roku 2020 w zakresie wydawania decyzji obniżających emerytury i renty żołnierzom b. WOP i jednocześnie funkcjonariuszom SG, poniżej zamieszczamy zaktualizowany wzór odwołania od tych decyzji opracowany przez Komisję Prawną ZG ZEiRSG.  Wzór ten zawiera odniesienia do istotnej uchwały w składzie 7 sędziów Sądu Najwyższego –  Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych – z dnia 6 września 2020 podjętej po rozpoznaniu zagadnienia prawnego w sprawie o sygn. III UZP 1/20, a także wskazuje na 2 wyroki NSA z grudnia 2019 roku.  Wzór odnosi się do odwołania od decyzji emerytalnej ZER MSWiA, niemniej jednak można go zastosować – przy niewielkiej modyfikacji – do sporządzenia odwołania od decyzji rentowej ZER MSWiA. W związku z pytaniami niektórych poszkodowanych emerytów o przydatność starych wzorów odwołań (z roku 2017) Komisja Prawna stoi na stanowisku, że wzory odwołań z roku 2017 mogą być nadal wykorzystane przez poszkodowanych pod warunkiem dokonania korekt dot. nazwy Ustawy zaopatrzeniowej z roku 1994 (w międzyczasie wprowadzono do niej kilka zmian) i ewentualnie uwzględnienia w odwołaniach tez wynikających z uchwały 7 sędziów SN z dnia 6 września 2020 r. , wyroków NSA z grudnia 2019 r. , i być może także wyroków innych sądów okręgowych pozytywnie rozstrzygających odwołania od decyzji ZER MSWiA. Jako odrębny plik zamieszczamy pismo Dyr. Archiwum IPN z dnia 17.03.2017 r. dot. wyjaśnień, na jakich podstawach opiera się IPN kwalifikując służbę w WOP do służby na rzecz państwa totalitarnego. Wyjaśnienia te mogą być pomocne przy pisaniu odwołań od decyzji ZER MSWiA.                                                                          Odwołanie od decyzji emerytalnej MSWiA – nowy wzór KP ZG ZEiRSG,

Pismo Dyr. Archiwum IPN dot. organów zwiadu WOP.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Pismo procesowe powoda (uzupełnienie odwołania).

Komisja prawna ZEiRSG zwraca uwagę na bardzo istotny element odwołania od decyzji Dyrektora ZEiRSG, którego brak może ewentualnie spowodować bardzo wymierne ujemne skutki finansowe. We wzorach odwołań z roku 2017 publikowanych na stronach FSSM brak jest żądania zwrotu przez ZER MSWiA całości różnicy pomiędzy wypłaconymi a należnymi świadczeniami emerytalnymi, z uwzględnieniem waloryzacji i ewentualnie ustawowych odsetek. We wzorach publikowanych na stronie ZEiRSG i rekomendowanych przez ZEiRSG jest zapis o żądaniu „… zwrotu przez Organ całości różnicy pomiędzy wypłaconymi a należnymi świadczeniami emerytalnymi, wraz z ustawowymi odsetkami”. Zapis we wzorach rekomendowanych przez ZEiRSG jest więc korzystniejszy, niż w zaproponowanych przez FSSM. Warto zwrócić uwagę, że wg Art. 321. § 1.kpc: „Sąd nie może wyrokować co do przedmiotu, który nie był objęty żądaniem, ani zasądzać ponad żądanie”. Zatem jeśli odwołujący się w złożonym odwołaniu nie zawarł stosownego żądania, to może je uzupełnić na rozprawie z udziałem stron. Niestety z uwagi na obecną sytuację związaną z Covid 19 należy się liczyć z tym, iż coraz więcej rozpraw może odbywać się bez udziału stron – w trybie zaocznym. Z powodu tzw. ostrożności procesowej wskazane jest więc uzupełnić odwołanie o powyższe żądanie odrębnym pismem procesowym powoda. Wzór takiego pisma zamieszczamy poniżej. Pismo należy złożyć w 2 egzemplarzach do Sądu Okręgowego, XIII Wydział Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie (wskazując sygnaturę akt tego Sądu) lub do właściwego Sąd Okręgowego, jeśli nastąpiło przekazanie sprawy. Brak uzupełnienia odwołania o taki wniosek może (ale nie musi) spowodować, że sąd uchyli tylko Decyzję ZER MSW, przyzna emeryturę w pełnej wysokości, ale nie zasądzi wyrównania od 01.10.2017 r. (lub innej daty obniżenia emerytury) wraz z waloryzacją i ewentualnie odsetkami (nie mamy pewności, czy sąd będzie zajmował się też odsetkami). Kilka miesięcy temu pojawił się sygnał, iż w jednym przypadku sąd przyznał emeryturę w wysokości z roku 2017, ale od dnia wyroku, a nie od dnia obniżenia. Nie są znane przesłanki, czy był to błąd sądu, czy też właśnie powodem było niewłaściwie określone żądanie odwołującego się.  Wzór pisma powoda.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++