„Służby mundurowe w społeczeństwie obywatelskim” – Konferencja FSSM RP.

  W dniu 26 września 2016 r. w hotelu Gromada przy ul. 17 Stycznia w Warszawie odbyła się Konferencja zorganizowana przez Federację Stowarzyszeń Służb Mundurowych  RP pt. „Służby mundurowe w społeczeństwie obywatelskim”.
Konferencja była skierowana do wszystkich emerytów służb mundurowych i organizacji reprezentujących te środowiska, przedstawicieli administracji rządowej, organizacji pozarządowych, a także innych osób zainteresowanych dobrem i bezpieczeństwem państwa polskiego.
Głównymi celami konferencji było:
– integrowanie społeczeństwa  i  środowiska  służb mundurowych,  zwłaszcza  emerytów,  wobec  istniejących zagrożeń;
– zainteresowanie  problemami  emerytów  służb mundurowych  obywateli,  a  zwłaszcza  parlamentarzystów oraz  przedstawicieli administracji  państwowej  i organizacji  pozarządowych;
– wskazanie  możliwości  wykorzystania  wiedzy emerytów służb  mundurowych  w działaniach  na rzecz  obronności,  bezpieczeństwa  państwa  i  porządku publicznego;
– zapoznanie  społeczeństwa  z  zagrożeniami dla jedności  środowiska  służb  mundurowych i  stabilności  uprawnień  wynikających  z  praw nabytych.

     Ze środowiska emerytów i rencistów SG i WOP w Konferencji uczestniczyli:

  1. Ze Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej oraz z rekomendacji Związku:

– Adam MIKSIEWICZ – prezes Związku,

– Jerzy JANKOWSKI – wiceprezes Związku,

– Włodzimierz TISZUK – sekretarz Zarządu Regionu Nadodrzańskiego ZEiRSG,

– Andrzej BRACHMAŃSKI – b. żołnierz WOP, b. wiceminister MSWiA, zaproszony przez ZRN ZEiRSG,

– Henryk BALCER – przedstawiciel ZEiRSG w Warszawie,

– Ryszard WOŹNIAK  – emeryt SG z Warszawy zaproszony przez Prez. ZG ZEiRSG.

2.  Z Klubu Generałów i Admirałów Straży Granicznej RP:

– Andrzej ANKLEWICZ, b. podsekretarz stanu w MSWiA oraz b. Komendant Główny SG,

– Tadeusz FRYDRYCH, b. zastępca Komendanta Głównego SG, dziekan Klubu,

– Andrzej WASIUK, b. zastępca Komendanta Głównego SG, członek Klubu,

– Marian KASIŃSKI, b. zastępca Komendanta Głównego SG, członek Rady Klubu.

3.   Ze środowiska emerytów i rencistów SG i WOP z Przemyśla (Koła nr 1 NSZZ FSG w Przemyślu):

– Zdzisław WELSZYNGprzewodniczący Koła,

– Cezary OKOCZUKczłonek Koła,

– Wacław KABAŁAczłonek Koła.

     Uroczystego otwarcia Konferencji dokonał Prezydent Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP, insp. Zdzisław Czarnecki, który po powitaniu wszystkich uczestników przedstawił cele Konferencji, główne kierunki działań Federacji oraz uwarunkowania wynikające z aktualnej sytuacji społeczno-politycznej w kraju.

     Konferencja zorganizowana była w trzech panelach przedzielanych przerwami kawowymi. Pierwszy panel moderował gen. Adam Rapacki, b. wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji, drugi panel – gen. Michał Otrębski, b. Komendant Stołeczny Policji, a trzeci – gen. dyw. dr Franciszek Puchała, Prezes Związku Żołnierzy WP.

     W poszczególnych panelach tematycznych głos zabierali zaproszeni goście oraz pozostali uczestnicy Konferencji. W trzecim panelu, poświęconym prezentacji rozwiązań organizacyjno-prawnych wobec emerytów i rencistów poszczególnych formacji mundurowych, głos w imieniu środowiska emerytów i rencistów SG i WOP zabrał gen. SG Tadeusz Frydrych, naświetlając sytuację i problemy nurtujące to środowisko.

     Poniżej część zdjęć z Konferencji wykonanych na gorąco przez naszych Kolegów (Welszynga i Tiszuka). Bardziej obszerny materiał z Konferencji zamieścimy później.

Jerzy Jankowski