SPOTKANIE NIE TYLKO REPRESJONOWANYCH

Wspólnym wysiłkiem cieszyńskich kół ZŻWP i SEiRP oraz regionu ZEiRSG, w gościnnych progach ROD „Karolinka” w Cieszynie, zorganizowano spotkanie nie tylko represjonowanych ustawą, uchwaloną tchórzliwie, w cieniu kolumn, grudniową nocą 2016 r.

Gośćmi spotkania byli: p. Andrzej Rozenek – pełnomocnik KIU FSSM RP, kol. Grażyna Piotrowicz – koordynator Białej Księgi FSSM RP, kol. kol. Beata Wójcik, Krzysztof Buchacz – koordynatorzy śląskiego Komitetu Protestacyjnego.

Na wstępie spotkania prowadzonego przez kol. Mariusza Kosmatego, zebrani chwilą zadumy uczcili pamięć 45. ofiar zbrodniczej ustawy – 43. zgony udokumentowane, 2. zgony badane przez FSSM RP. W przedstawionej liczbie tragiczny jest udział byłych żołnierzy WOP-u: 3 samobójstwa, 9 zgonów w wyniku „zadziałania” skutków ustawy.

Podczas zasadniczej części spotkania zaproszeni Goście oraz uczestnicy, w swoich wystąpieniach i dyskusji, poruszyli tematykę:

  • efektów działań w zakresie Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej (poparcie blisko 300 tys. obywateli, odkłamywanie argumentacji twórców represyjnej ustawy, medialne nagłośnienie skali niekonstytucyjności rozwiązań grudniowej ustawy);

  • form i skuteczności inicjatyw protestacyjnych: wysłuchanie publiczne przez Parlament Europejski 50. osobowej delegacji represjonowanych, „kartka do szefa Komisji Europejskiej”, włączenie represyjnej ustawy do rozpatrzenia przez KE problematyki praworządności w Polsce i uruchomienia art. 7 Traktatu o UE, przedstawianie w PE sytuacji polskich emerytów mundurowych, zapytania FSSM RP do TK, MSWiA, RPO, interpelacje i zapytania poselskie, uzyskanie poparcia opozycyjnych ugrupowań politycznych i stowarzyszeń społecznych;

  • stanu postępowań odwoławczych od decyzji ZER MSWiA obniżających emerytury i renty, dalszych możliwości dochodzenia roszczeń na forum krajowym i UE – w kontekście zawieszania postępowań do otrzymania odpowiedzi TK na zapytanie prawne SO w Warszawie oraz FSSM RP o udzielenie informacji publicznej;

  • aktywizowania działań protestacyjnych prowadzonych przez FSSM RP i szerszego zaangażowania środowiska emerytów i rencistów mundurowych w słuszną walkę represjonowanych o zwrot utraconych świadczeń;

  • pełniejszej integracji środowiska emerytów i rencistów mundurowych w ramach FSSM RP, która sprawdziła się „w boju”, większe otwarcie na środowiska funkcjonariuszy i żołnierzy aktualnie pełniących służbę, a przede wszystkim wsparcie represjonowanych w uzyskiwaniu świadczeń i pomocy socjalnej;

  • zwiększenie aktywności obywatelskiej naszego środowiska w lokalnych i krajowych inicjatywach społecznych i politycznych, szczególnie w okresie najbliższych kampanii przedwyborczych i wyborów.

Wybierzmy „lepsze dobro”, a nie „mniejsze zło”.

Po części ogólnej spotkania odbyły się debaty w grupach i podgrupach, gdzie uczestnicy dzielili się informacjami na temat doświadczeń w działaniach antyrepresyjnych, i nie tylko.

Prezes Regionu

Mariusz Kosmaty