Spotkanie w Nowym Sączu poświęcone skutkom ustawy represyjnej, obniżającej emerytury i renty b. funkcjonariuszom SG.

Uprzejmie informuję, że w dniu 9.02.2017r. w siedzibie Zarządu Regionu Sądeckiego ZEiRSG w Nowym Sączu odbyło się zapowiadane wcześniej spotkanie emerytów i rencistów SG, poszkodowanych zapisami ustawy represyjnej z dnia 16 grudnia 2016r., radykalnie obniżającej emerytury i renty. W spotkaniu wzięli udział członkowie Związku oraz emeryci niezrzeszeni.

Podczas spotkania, któremu przewodniczył sekretarz Regionu Sądeckiego kol. Tadeusz Wieciech, dokonano analizy skutków tej ustawy oraz omówiono  prawne możliwości im przeciwdziałania. Obecni na spotkaniu Prezes Związku kol. Adam Miksiewicz i Wiceprezes kol. Jerzy Jankowski przedstawili pokrótce podjęte dotychczas kroki przez Federację Stowarzyszeń Służb Mundurowych i nasz Związek. W toku dyskusji zebrani wyrazili akceptację dla dotychczasowych działań Federacji i Związku i zadeklarowali poparcie dla kolejnych poczynań tych organizacji zarówno w kraju jak i na forum międzynarodowym.

Wstępne wnioski z tego spotkania są następujące:

  1. Część emerytów i rencistów SG nie jest w pełni zorientowana w zakresie skutków tej ustawy, dlatego konieczne jest jak najszybsze dotarcie do jak największej liczby potencjalnych poszkodowanych w celu uświadomienia im zagrożeń i wskazania możliwości przeciwdziałania na drodze prawnej (np. odwołania od decyzji ZER MSWiA, czy też wystąpienia do ministra o „łaskę” w trybie artykułu 8a tej ustawy).
  2. Konieczne jest w związku z tym dalsze integrowanie się naszego środowiska – emerytów i rencistów WOP i SG – aby w sposób zorganizowany przeciwdziałać skutkom tej represyjnej ustawy i w razie potrzeby podjąć, stosownie do możliwości, działania pomocowe wobec najbardziej poszkodowanych.
  3. Zebrani wyrazili pełną akceptację dla proponowanych na naszej stronie internetowej działań w zakresie występowania do IPN o uwierzytelnione kopie akt osobowych i innych ewentualnie dokumentów z lat służby w WOP-ie, a także do Archiwum SG o kopie akt z okresu służby w SG. Dokumenty te należy zgromadzić jak najszybciej, gdyż mogą one być przydatne w przyszłych postępowaniach sądowych po otrzymaniu z ZER decyzji o obniżeniu emerytury/renty, a także przy formułowaniu wniosków do Ministra SWiA o „łaskę” w trybie art. 8a ustawy restrykcyjnej.
  4. Aby informacje o niesprawiedliwym i niezgodnym z Konstytucją obniżaniu emerytur i rent części b. żołnierzom WOP i funkcjonariuszom SG przebiły się do mediów i społeczeństwa, zasadne jest składanie przez potencjalnych poszkodowanych w trybie indywidualnym, a także w formie zbiorowej, pism, petycji, skarg do instytucji zajmujących się ochroną praw człowieka w kraju i za granicą, w szczególności do RPO, Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, instytucji i agencji unijnych. Wskazówki i wzory wystąpień do niektórych z tych instytucji zamieszczono już na naszej stronie internetowej oraz na stronie Federacji; kolejne wzory będą zamieszczane niebawem. Ważny jest też indywidualny udział w akcji zbierania w internecie   podpisów popierających Rzecznika Praw Obywatelskich w jego działaniach na rzecz ochrony praw człowieka i obywatela, często niewygodnych dla obecnie rządzącej „dobrej zmiany”.

  5.  Trzeba się trzymać wypracowanych już i na bieżąco uzupełnianych przez Federację wzorów postępowania (np. ścieżka prawna), a także wskazówek i propozycji sformułowanych podczas ostatniego posiedzenia Zarządu Federacji. Konieczne jest wsparcie finansowe Federacji, której działania mają charakter kompleksowy i integrujący wszystkie organizacje i stowarzyszenia emerytów mundurowych poszkodowanych przez wzmiankowaną ustawę oraz ustawę  kolejną, dotyczącą obniżenia emerytur i rent wojskowych (zgłoszoną do procedowania w Sejmie). Przypominam nr konta bankowego Federacji o nazwie „Darowizny” w banku Pekao S.A. Oddział w Warszawie o numerze: 13 1240 6074 1111 0010 7162 7880, adres Federacji SSM RP: 00-102 Warszawa, ul. Marszałkowska 115 lokal 368B, przeznaczonego na gromadzenie środków do działań prawnych i innych w celu przeciwdziałania skutkom ustawy represjonującej emerytów i rencistów mundurowych.

Spotkanie zakończyło się zgodnym życzeniem wszystkich zgromadzonych, aby kolejna podobna narada mogła się odbyć niebawem, np. w ciągu kilku tygodni, by podsumować podjęte w międzyczasie działania i bardziej skonkretyzować następne czynności. Warto dodać, że po zakończeniu spotkania kilku niezrzeszonych dotąd emerytów SG wyraziło chęć wstąpienia do naszego Związku i na gorąco wypełniło odpowiednie deklaracje.

Poniżej skan odpowiedzi Pierwszej Prezes Sądu Najwyższego Pani prof. dr hab. Małgorzaty Gersdorf  na prośbę emeryta SG z obszaru działania Regionu Sądeckiego o ewentualne skierowanie do Trybunału Konstytucyjnego ustawy z dnia 16 grudnia 2016r. obniżającej mu w sposób radykalny emeryturę, a także link do negatywnej opinii SN wobec tej ustawy, zgłoszonej do Sejmu w fazie procedowania.

 

Opinia SN – 09.12.2016

 

Opracował:

p.o.Rzecznika ZEiRSG

Jerzy JANKOWSKI